N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N Á V R H
Zákon
z .................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
374/1994 Z. z.
, zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z,, zákona č.
57/1999 Z. z.
, zákona č.
447/2000 Z. z.
, zákona č.
175/2002 Z. z.
, zákona č.
413/2002 Z. z.
, zákona č.
668/2002 Z. z.
, zákona č.
94/2006 Z. z.
, zákona č.
461/2003 Z. z.
, zákona č.
391/2004 Z. z.
, zákona č.
81/2005 Z. z.
, zákona č.
94/2006 Z. z.
, zákona č.
598/2006 Z. z.
, zákona č.
460/2008 Z. z.
, zákona č.
563/2008 Z. z.
, zákona č.
504/2009 Z. z.
, zákona č.
500/2010 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Krátenie poslaneckého platu
Poslancovi, ktorý popri výkone poslaneckého mandátu v Národnej rade Slovenskej republiky vykonáva inú verejnú funkciu, alebo činnosť v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch právnických osôb alebo spoločenstiev1aaa s účasťou štátu, územnej samosprávy alebo fondu národného majetku (ďalej len "iné činnosti"), sa jeho plat poslanca vypočítaný podľa § 2 znižuje o sumu, ktorá predstavuje 90 % z úhrnného mesačného príjmu poslanca za ten istý mesiac z iných činností prevyšujúceho výšku životného minima.1aab) Minimálna výška platu poslanca po tomto znížení musí dosiahnuť aspoň výšku životného minima. 1aab)“.
Poznámka pod čiarou 1aaa znie:
1aaa) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách.
Poznámka pod čiarou 1aab znie:
1aab) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.