Vyhláška
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. ....../2011 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 písm. d) zákona č. ....../2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Do skupiny hromadne vyrábaných liekov, 1) ktoré podliehajú registrácii, 2) patria tieto osobitné skupiny hromadne vyrábaných liekov:
a) imunobiologické lieky,
b) rádioaktívne lieky,
c) lieky vyrobené z krvi a z ľudskej plazmy,
d) homeopatické lieky, 3)
e) lieky vyrobené špičkovými technológiami. 4)
§ 2
Imunobiologické lieky
(1) Imunobiologické lieky sú očkovacie látky, toxíny, séra a alergény.
(2) Očkovacie látky, toxíny a séra sú agensy, ktoré sa používajú na
a) vyvolanie aktívnej imunity,
b) diagnostiku imunitného stavu,
c) vyvolanie pasívnej imunity.
(3) Alergény sú lieky určené na zistenie alebo vyvolanie špecifických zmien a imunologickej odpovede na alergizujúci agens.
§ 3
Rádioaktívne lieky
(1) Rádioaktívny liek je liek, ktorý obsahuje jeden rádioaktívny nuklid alebo viac pridaných rádioaktívnych nuklidov (rádioaktívnych izotopov).
(2) Izotopový generátor je systém, ktorý obsahuje určený materský rádioaktívny nuklid, ktorý slúži na výrobu príbuzného rádioaktívneho nuklidu eluovaním alebo inými metódami používanými pri príprave rádioaktívnych liekov.
(3) Kit je prípravok, ktorý sa musí pred podaním rekonštituovať alebo kombinovať s rádioaktívnymi nuklidmi, aby sa z neho pripravil hotový rádioaktívny liek.
(4) Prekurzory rádioaktívneho lieku sú ostatné rádioaktívne nuklidy pripravené na účely značkovania inej látky pred jej podaním.
§ 4
Lieky vyrobené z krvi a z ľudskej plazmy
Lieky vyrobené z krvi a z ľudskej plazmy sú albumín, koagulačné faktory, imunoglobulíny a ostatné získané obsahové zložky.
§ 5
Žiadosť o registráciu lieku
(1) Žiadateľ o registráciu lieku (ďalej len "žiadateľ") podáva žiadosť na tlačive predpísanom Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len "štátny ústav"), ak ide o humánny liek, alebo Ústavom štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre (ďalej len "veterinárny ústav"), ak ide o veterinárny liek.
(2) Žiadosť o registráciu lieku s odkazom na údaje vo vedeckej literatúre možno podať na liek, ktorého zloženie sa už dlhší čas používa v lekárskej praxi a je potvrdená jeho účinnosť a bezpečnosť. 5)
(3) Za liek podľa odseku 2 sa považuje liek, ktorého zložky sa používajú najmenej desať rokov od prvého systematického a zdokumentovaného používania zložiek lieku ako liečiv v Slovenskej republike alebo v Českej republike, alebo v Českej a Slovenskej federatívnej republike, alebo v členských štátoch Európskej únie.
(4) Dokumentácia má obsahovať všetky aspekty bezpečnosti a články z vedeckej literatúry alebo odkazy na takéto články, klinické štúdie pred uvedením lieku do obehu a po uvedení lieku do obehu, ako aj publikovanú vedeckú literatúru, ktorá sa týka epidemiologických štúdií, najmä porovnávacích epidemiologických štúdií.
(5) Ak niektoré požadované štúdie chýbajú, treba zdôvodniť prijateľnú bezpečnosť lieku aj za takýchto okolností.
(6) Ak sú predložené údaje o inom lieku než o tom, o ktorého registráciu žiadateľ žiada, posudok odborníka (§ 8 ods. 2) predložený s dokumentáciou má vysvetliť význam takýchto údajov pre predloženú žiadosť a obsahovať stanovisko, že napriek existujúcim rozdielom možno považovať liek, o ktorom boli predložené údaje z literatúry, za rovnocenný 6) s liekom, o ktorého registráciu sa žiada.
(7) Ak ide o žiadosť podľa odseku 2, žiadateľ zdokumentuje skúsenosti s používaním lieku, ktorý obsahuje rovnaké zložky ako liek, o ktorého registráciu sa žiada.
§ 6
Podrobnosti žiadosti o registráciu homeopatického lieku
Žiadosť o registráciu homeopatického lieku 7) obsahuje
a) vedecký alebo, ak vedecký názov nie je, iný názov homeopatického základu zaradeného do liekopisu so zmienkou o registrovaných cestách podania, liekových formách a stupni riedenia,
b) dokumentáciu opisujúcu získanie a kontrolu základu s potvrdením jeho homeopatického charakteru, ktoré je podložené primeranou literatúrou,
c) výrobnú a kontrolnú dokumentáciu o každej liekovej forme a opis metód riedenia a dynamizovania,
d) povolenie na výrobu homeopatických liekov,
e) kópiu registračného povolenia, ak tento istý liek už je registrovaný v inom štáte,
f) jednu vzorku alebo viac vzoriek alebo makiet predajných modelov lieku,
g) údaje o stálosti lieku.
§ 7
Posúdenie žiadosti o registráciu lieku
(1) Pri posudzovaní žiadosti o registráciu lieku sa zisťuje presne a úplne skutočný stav vecí na základe údajov a dokladov predložených k žiadosti o registráciu lieku. Žiadosť o registráciu lieku sa posudzuje vždy ako celok a hodnotí sa z hľadiska splnenia požiadaviek na kvalitu, účinnosť a bezpečnosť lieku. Ak sa vyžaduje posúdenie, či liek alebo liečivo obsiahnuté v lieku je chránené patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením 7a) (ďalej len "posúdenie patentovej ochrany"), výsledok posúdenia patentovej ochrany obsahuje údaj o platnosti patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia a zohľadňuje sa až pri záverečnom celkovom vyhodnotení posudzovania žiadosti o registráciu lieku.
(2) Ak žiadateľ v žiadosti o registráciu lieku uvedie deň začatia uvádzania lieku na trh, štátny ústav povolí uvedenie lieku na trh od tohto dňa; táto skutočnosť sa uvádza v rozhodnutí o registrácii lieku. 7b)
(3) Ak je predmetom žiadosti o registráciu liek, ktorého liečivo obsiahnuté v lieku je chránené patentom alebo dodatkovým ochranným osvedčením, a predmetom žiadosti o registráciu nie je originálny liek, nesmie deň začatia uvádzania lieku na trh podľa odseku 2 predchádzať dňu zániku patentu alebo dňu zániku dodatkového ochranného osvedčenia.
(4) Pri posudzovaní žiadosti o registráciu lieku štátny ústav alebo veterinárny ústav
a) overí predloženú dokumentáciu a splnenie všetkých požiadaviek na vydanie rozhodnutia o registrácii lieku, 8)
b) môže podrobiť produkt, jeho vstupné suroviny a ak treba, jeho medziprodukty alebo iné zložky kontrole, aby si preveril, či kontrolné metódy použité výrobcom a opísané v dokumentácii sú vyhovujúce,
c) môže požadovať od žiadateľa doplnenie chýbajúcich údajov v dokumentácii, 9)
d) môže overiť, či výrobca alebo iný výrobca 10) produktu je schopný vyrábať podľa predložených údajov a vykonávať kontrolu 11) podľa metód opísaných v dokumentácii.
(5) Znalecké posudky k dokumentácii o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania môžu vypracovať len odborne kvalifikované osoby (§ 8 ods. 2) určené štátnym ústavom, ak ide o humánny liek, alebo veterinárnym ústavom, ak ide o veterinárny liek, označia ich dátumom a podpíšu; pripoja k nim stručný opis svojich diplomov, svojho vzdelania a svojej profesionálnej činnosti. V znaleckom posudku sa uvedie profesionálny vzťah odborne kvalifikovaných osôb k žiadateľovi.
(6) Znalecké posudky sa musia vypracovať jednotlivo k dokumentácii a výsledkom
a) farmaceutického skúšania,
b) toxikologicko-farmakologického skúšania,
c) klinického skúšania.
(7) Znalecký posudok obsahuje kritické hodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti produktu a skúšok urobených na človeku a zvieratách, prihliada na všetky údaje, ktoré sú dôležité pre toto hodnotenie. Záver posudku má obsahovať posúdenie vlastností, kvality, kontrolných metód, navrhovaných špecifikácií, bezpečnosti, účinnosti, výhod a nevýhod produktu.
(8) Všetky dôležité údaje sa majú zhrnúť do prílohy znaleckého posudku. K prílohe sa pripoja vždy, keď je to možné, tabuľky alebo grafy. V znaleckom posudku sa uvádzajú presné odkazy na informácie obsiahnuté v základnej dokumentácii.
(9) Štátny ústav alebo veterinárny ústav vypracuje na základe znaleckých posudkov návrh hodnotiacej správy, v ktorej sa komplexne vyhodnotia výsledky farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania a všetky náležitosti uvedené v žiadosti o registráciu lieku. 8)
(10) Štátny ústav alebo veterinárny ústav na základe stanoviska Komisie pre lieky alebo Komisie pre veterinárne lieky vydá hodnotiacu správu.
(11) Hodnotiaca správa sa musí aktualizovať pri výskyte nových informácií, ktoré sú dôležité na prehodnotenie kvality, bezpečnosti a účinnosti lieku.
(12) V prípade kladného stanoviska k vydaniu rozhodnutia o registrácii lieku alebo predĺženiu registrácie predmetného lieku sú súčasťou hodnotiacej správy tieto dokumenty:
a) označenie vnútorného obalu a vonkajšieho obalu,
b) súhrn charakteristických vlastností lieku,
c) písomná informácia pre používateľov,
d) prípadné dodatočné požiadavky, ktorým bude rozhodnutie o registrácii lieku podliehať. 12)
(13) Ak je stanovisko k vydaniu rozhodnutia o registrácii lieku záporné, prikladá sa k nemu
a) znalecký posudok, ktorý obsahuje dôvod na zamietnutie žiadosti o registráciu lieku, alebo
b) výsledok posúdenia patentovej ochrany v prípade, ak je dôvodom na zamietnutie žiadosti o registráciu lieku. 12a)
(14) V prípade návrhu na vydanie rozhodnutia o registrácii lieku sa k tomuto rozhodnutiu priložia dokumenty uvedené v odseku 12 alebo 13.
§ 8
Dokumentácia o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania
(1) Odborníci podľa odseku 2 písm. c) zostavujú podľa prílohy a podpisujú dokumentáciu o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania. 13)
(2) Úlohou odborníkov je v závislosti od ich vzdelania
a) vykonávať práce vzťahujúce sa na ich odbor (farmaceutickú analýzu, toxikológiu, farmakológiu a analogické experimentálne vedné odbory, klinické skúšanie),
b) opisovať poznatky získané v priebehu farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania produktu,
c) vyjadrovať sa, a to
1. analytik k produktu, či má deklarované zloženie a či výrobcom navrhované kontrolné metódy sú odôvodnené,
2. farmakológ, toxikológ alebo odborník s rovnocenným vzdelaním k toxicite produktov a k ich farmakologickým vlastnostiam,
3. lekár, ktorý podával produkt, či sa účinky produktu zhodujú s účinkami opísanými v žiadosti o registráciu lieku a či sa produkt dobre znáša, aké dávkovanie odporúča a aké sú prípadné kontraindikácie a nežiaduce účinky,
d) potvrdiť prípadný odkaz na bibliografický dokumentačný materiál,
e) vypracovať správy odborníkov o výsledkoch farmaceutického skúšania, toxikologicko-farmakologického skúšania a klinického skúšania.
(3) Každá informácia vzťahujúca sa na hodnotenie produktu, ktorý je predmetom registrácie, musí byť súčasťou dokumentácie, ktorá sa pripája k žiadosti o registráciu bez ohľadu na to, či je alebo nie je priaznivá pre produkt. Pripájajú sa najmä informácie súvisiace s neúplnými alebo prerušenými farmakologicko-toxikologickými skúškami a klinickými skúškami, ktoré majú vzťah k produktu.
(4) Po registrácii lieku sa k dokumentácii pripájajú údaje pozmeňujúce obsah spisov dokumentácie, 14) nové informácie, ktoré sa neuvádzajú v pôvodnej dokumentácii, a správy o dohľade nad liekmi (o farmakobdelosti).
§ 9
Označovanie liekov
(1) Označovaním liekov 15) sa rozumie
a) názov lieku, ktorý môže byť vymyslený, medzinárodný názov alebo vedecký názov doplnený značkou alebo obchodným menom výrobcu; vymyslené meno nesmie splývať s medzinárodným názvom,
b) medzinárodný neregistrovaný názov odporúčaný Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo ak neexistuje, generický názov (ďalej len "medzinárodný názov"),
c) obsah liečiva alebo liečiv vyjadrený jeho alebo ich množstvom v jednotke liekovej formy, v dávke, objeme alebo hmotnosti v závislosti od liekovej formy,
d) vnútorný obal, ktorý prichádza do priameho styku s liekom,
e) vonkajší obal, v ktorom je umiestnený vnútorný obal.
(2) Údaje musia byť dobre čitateľné, zrozumiteľné a neodstrániteľné. Údaje sa uvádzajú v kodifikovanej podobe štátneho jazyka. 16)
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ............
minister
PRÍL.Členenie dokladov, ktoré sú súčasťou žiadosti o registráciu lieku
I. SÚHRN DOKLADOV
I.A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE (na predpísanom tlačive podľa § 5 ods. 1)
I.B BALENIE LIEKOV A INFORMÁCIE O LIEKOCH 17)
I.B.1. NÁVRH SÚHRNU CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
V KODIFIKOVANEJ PODOBE SLOVENSKÉHO JAZYKA V TOMTO ČLENENÍ:
1. Názov lieku
2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením názvu liečiva
3. Lieková forma
4. Klinické údaje
4.1. Terapeutické indikácie
4.2. Dávkovanie a spôsob podávania
4.3. Kontraindikácie
4.4. Špeciálne upozornenia
4.5. Liekové a iné interakcie
4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie
4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
4.8. Nežiaduce účinky
4.9. Predávkovanie
5. Farmakologické vlastnosti
5.1. Farmakodynamické vlastnosti
5.2. Farmakokinetické vlastnosti
5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti
6. Farmaceutické informácie
6.1. Zoznam pomocných látok
6.2. Inkompatibility
6.3. Čas použiteľnosti lieku
6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosti balenia
6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom (podmienky a spôsob likvidácie nepoužitého lieku, ak treba, pri rádioaktívnych liekoch podrobnosti o vnútornej dozimetrii žiarenia, podrobné pokyny na prípravu lieku tesne pred použitím a pokyny na kontrolu kvality lieku)
7. Identifikačné údaje žiadateľa o registráciu lieku 18)
8. Registračné číslo
9. Dátum registrácie v Slovenskej republike/Dátum predĺženia registrácie
10. Dátum poslednej revízie textu
I.B.2. BALENIE LIEKOV A PÍSOMNÉ INFORMÁCIE O LIEKOCH
I.B.2.1. Dve vzorky vnútorného obalu a dva návrhy vonkajšieho obalu, v ktorom sa bude liek uvádzať do obehu
I.B.2.2.1. Návrh písomnej informácie pre používateľov liekov v slovenskom jazyku
I.B.2.2.2. Písomné informácie pre používateľov liekov schválené v krajinách Európskej únie, v ktorých bol liek už registrovaný
I.B.3. SÚHRNY CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU SCHVÁLENÉ V INÝCH KRAJINÁCH
I.C SPRÁVY ODBORNÍKOV (§ 8 ods. 1 písm. e)
II. DOKUMENTÁCIA O VÝSLEDKOCH FARMACEUTICKÉHO SKÚŠANIA 13)
II.A KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ÚDAJE O ZLOŽKÁCH LIEKU
II.B OPIS SPÔSOBU VÝROBY LIEKU
II.C KONTROLA SUROVÍN
II.D KONTROLNÉ SKÚŠKY MEDZIPRODUKTOV
II.E KONTROLNÉ SKÚŠKY HOTOVÉHO VÝROBKU
II.F STABILITNÉ ŠTÚDIE
II.G BIODOSTUPNOSŤ/BIOEKVIVALENCIA
II.H ÚDAJE TÝKAJÚCE SA POSÚDENIA VPLYVU PRODUKTOV, KTORÉ OBSAHUJÚ GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
II.I INÉ INFORMÁCIE (PODĽA POTREBY)
III. DOKUMENTÁCIA O VÝSLEDKOCH TOXIKOLOGICKO-FARMAKOLOGICKÉHO SKÚŠANIA 13)
III.A TOXICITA
III.B REPRODUKČNÁ FUNKCIA
III.C EMBRYO-FETÁLNA A PERINATÁLNA TOXICITA
III.D MUTAGÉNNY POTENCIÁL
III.E KARCINOGÉNNY POTENCIÁL
III.F FARMAKODYNAMIKA
III.G FARMAKOKINETIKA
III.H LOKÁLNA TOLERANCIA
III.Q INÉ INFORMÁCIE
III.R HODNOTENIE RIZIKA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
IV. DOKUMENTÁCIA O VÝSLEDKOCH KLINICKÉHO SKÚŠANIA 13)
IV.A KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
1. Farmakodynamika
2. Farmakokinetika
IV.B KLINICKÉ SKÚŠANIE
1. Výsledky klinických skúšok
2. Skúsenosti po registrácii lieku (ak sú dostupné)
3. Publikované a nepublikované skúsenosti (iné ako v bode 1)
IV.C ĎALŠIE ÚDAJE
____________________
1) § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
2) § 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z.
3) § 2 ods. 21 zákona č. 140/1998 Z.z.
4) Príloha č. 1 k zákonu č. 140/1998 Z.z.
5) § 21 ods. 5 písm. c) zákona č. 140/1998 Z.z.
6) § 21 ods. 12 zákona č. 140/1998 Z.z.
7) § 21 ods. 9 zákona č. 140/1998 Z.z.
7a) § 21a ods. 2 písm. j) zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 342/2006 Z.z.
7b) § 22 zákona č. 140/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.
8) § 21 zákon č. 140/1998 Z.z.
9) § 21a ods. 1 zákona č. 140/1998 Z.z.
10) § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 140/1998 Z.z
11) § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 140/1998 Z.z.
12) § 22 ods. 10 zákona č. 140/1998 Z.z.
12a) § 21a ods. 8 písm. g) zákona č. 140/1998 Z.z. v znení zákona č. 342/2006 Z.z.
13) § 21 ods. 4 písm. j) zákona č. 140/1998 Z.z.
14) § 23 písm. j) zákona č. 140/1998 Z.z.
15) § 24 zákona č. 140/1998 Z.z.
16) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17) § 24 až 26 zákona č. 140/1998 Z.z.
18) § 21 ods. 4 písm. a) zákona č. 140/1998 Z.z.