Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. ......./2011 Z. z.
o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok
zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia
na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. l) zákona č. .../2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach ustanovuje:
§ 1
(1) Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „držiteľ povolenia“) môže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise 1) humánne lieky s obsahom liečiv a v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Držiteľ povoleniamôže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise 2) humánne lieky s obsahom liečiv a v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Držiteľ povolenia môže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise 3) zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť .................
minister
PRÍL.1
LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE 1)
A03BA01 Atropín amp.
A03BB01 Butylskopolamín amp.
A12AA07 Chlorid vápenatý amp.
A12CC02 Síran horečnatý amp.
B05BA03 Glukóza amp., sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
C01AA05 Digoxín amp.
C01DA08 Izosorbid dinitrát inhal. sprej
C03CA01 Furosemid amp.
C07AB02 Metoprolol amp.
H02AB09 Hydrokortizón amp.
N01BB Trimekaín amp.
N01BB02 Lidokaín amp.
N02AA01 Morfín 4) amp.
N02AB02 Petidín 4) amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05AD01 Haloperidol amp.
N05BA01 Diazepam 4) amp., p. rect.
R03CA01 Epinefrín amp.
R03DA05 Aminofylín amp.
R06AD02 Prometazín amp.
V07AB Voda na injekcie amp.
PRÍL.2
LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE 2)
B05BA03 Glukóza amp., sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
N02AA01 Morfín 4) amp.
N02AB02 Petidín 4) amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05BA01 Diazepam 4) p. rect.
V07AB Voda na injekcie amp.
PRÍL.3
ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE 3)
Gáza hydrofilná
Hotový obväz
Lopatka na jazyk (drevená)
Náplasť rýchloobväz
Obväz hydrofilný
Obvínadlo hydrofilné
Striekačka injekčná PE 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml na jedno použitie
Šatka trojrohá
Vata obväzová
Vata buničitá
Prípravky na dezinfekciu
Airway
____________________
1) § 7 ods. 2 písm. a) až d) zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) § 7 ods. 2 písm. e) a g) zákona č. 578/2004 Z.z.
3) § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z.
4) Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.