NÁVRH
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z...............,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. j) zákona č. ...........Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
(1) Prevádzkové priestory očnej optiky majú mať osobitný priestor na
a) príjem poukazu, výber a výdaj optickej zdravotníckej pomôcky,
b) individuálne zhotovovanie, úpravu a opravu optických zdravotníckych pomôcok,
c) aplikáciu kontaktných šošoviek, ak sa v očnej optike vykonáva aplikácia kontaktných šošoviek.
(2) Priestory uvedené v odseku 2 písm. c) majú byť stavebne oddelené pevnou priečkou.
(3) Očná optika mať zariadenie na osobnú hygienu zamestnancov s prívodom vody a jej odpadom.
§ 2
(1) Očná optika má byť vybavená
a) nábytkom s pracovnými a úložnými plochami,
b) fokometrom,
c) zariadením na nahrievanie okuliarov,
d) montážnou súpravou náradia na úpravu okuliarov,
e) pomôckou na meranie vzdialenosti zreníc,
f) zariadením na ultrazvukové čistenie korekčnej pomôcky,
g) zariadením na opracovanie okuliarových šošoviek,
h) elektrickou stolovou vŕtačkou.
(2) Ak sa v očnej optike vykonáva aj aplikácia kontaktných šošoviek, očná optika byť vybavená aj
a) prístrojmi a nástrojmi na aplikáciu kontaktných šošoviek, ktorými je
1. súprava skúšobných okuliarových šošoviek so skúšobnou obrubou,
2. optotyp,
3. keratometer,
4. štrbinová lampa,
b) chladničkou.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ……………..