N á v r h
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z..........................,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení liekovej knižke pacienta, o grafických prvkoch a údajoch liekovej knižky a o rozsahu jej zavedenia zdravotnými poisťovňami
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. g) zákona č. ..... Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje.
§ 1
(1) Liekovú knižku pacienta (ďalej len „lieková knižka“) môže vyhotoviť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
a) technické vybavenie na tlač dokumentov zabezpečených pred sfalšovaním, pozmeňovaním a iným zneužitím,
b) zavedený režimový systém výroby, skladovania, manipulácie a evidencie materiálu a výrobkov,
c) zabezpečenú ochranu svojich výrobných priestorov a skladov inštalovanými mechanickými a elektronickými systémami ochrany,
d) špeciálne techniky, technológie a bezpečnostné materiály, ktorými zabezpečuje vyhotovenie a aplikáciu ochranných prvkov dokumentov proti sfalšovaniu, pozmeňovaniu a inému zneužitiu.
(2) Objednávateľom liekovej knižky je zdravotná poisťovňa.
§ 2
(1) Lieková knižka sa vydá poistencovi
a) na požiadanie ošetrujúceho lekára,
b) na požiadanie revízneho lekára alebo revízneho farmaceuta zdravotnej poisťovne poistenca,
c) na požiadanie poistenca.
(2) V prípade straty liekovej knižky alebo po vyplnení všetkých rubrík určených na záznam o predpísanom lieku a o vydanom lieku sa vydá nová lieková knižka a uvedie sa poradové číslo liekovej knižky.
(3) Zdravotná poisťovňa vedie vo svojom informačnom systéme evidenciu o vydanej liekovej knižke.
(4) Vydanie liekovej knižky vyznačí zdravotná poisťovňa v preukaze poistenca symbolom „LK“, ktorý upozorní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, že poistenec je držiteľom liekovej knižky.
§ 3
(1) Lieková knižka na prednej vonkajšej strane obsahuje
a) meno a priezvisko poistenca,
b) rodné číslo poistenca,
c) kód zdravotnej poisťovne, ktorá vydala liekovú knižku,
d) organizačný útvar zdravotnej poisťovne, ktorý liekovú knižku vydal,
e) odtlačok pečiatky zdravotnej poisťovne a podpis zamestnanca zdravotnej poisťovne, ktorý vydal liekovú knižku,
f) evidenčné číslo liekovej knižky zobrazené čiarovým kódom typu 128,
g) difrakčný opticky premenlivý prvok,
h) poradové číslo liekovej knižky,
i) dátum vydania liekovej knižky.
(2) Vzor liekovej knižky je uvedený v prílohe.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ........................
PRÍL.
LIEKOVÁ KNIŽKA PACIENTA
Rozmery
Rozmery liekovej knižky sú: výška 148 mm a šírka 105 mm.
Obal
Plocha vonkajšej strany obalu sa pri rozložení skladá z ľavej a pravej časti. Plocha ľavej vonkajšej strany obalu je určená na záznamy zdravotnej poisťovne. Plocha pravej vonkajšej strany obalu obsahuje názov Lieková knižka pacienta, údaje o poistencovi podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b), údaje o zdravotnej poisťovni, ktorá vydala liekovú knižku, podľa § 3 ods. 1 písm. c) až e), evidenčné číslo podľa § 3 ods. 1 písm. f) zobrazené čiarovým kódom typu 128 a difrakčný opticky premenlivý prvok.
Obrázok 501a2005.pcx
Vnútorné strany
Vnútorné strany liekovej knižky sú určené na záznamy o predpísanom lieku a o vydanom lieku.
Riadok pre záznam o predpísanom lieku obsahuje symbol P, kód predpísaného lieku (stĺpec označený slovom Kód), názov predpísaného lieku (stĺpec označený slovom Názov), počet predpísaných balení lieku (stĺpec označený symbolom Bal), dátum predpísania lieku (stĺpec označený slovom Dátum), kód predpisujúceho lekára (stĺpec označený slovom Kód) a stĺpec pre vlastnoručný podpis predpisujúceho lekára (stĺpec označený slovom Podpis).
Riadok pre záznam o predpísanom lieku zostáva nevyplnený, ak pacient žiada v lekárni liek, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
Riadok pre záznam o vydanom lieku obsahuje symbol V, kód vydaného lieku (stĺpec označený slovom Kód), názov vydaného lieku (stĺpec označený slovom Názov), počet vydaných balení (stĺpec označený symbolom Bal), dátum vydania lieku v lekárni (stĺpec označený slovom Dátum), kód lekárne, v ktorej sa liek vydáva (stĺpec označený slovom Kód), a stĺpec pre vlastnoručný podpis vydávajúceho lekárnika (stĺpec označený slovom Podpis).
Obrázok 501b2005.pcx