N á v r h
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z .........
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach a podrobnosti o evidencii ich výdaja
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. h) zákona č. ..... Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje.
§ 1
(1) Predajné miesto
a) musí byť vybavené počítačom vhodným na spracovanie údajov o evidencii tlačív,
b) musí byť držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa technickej normy, 1)
c) musí skladovať tlačivá v uzamykateľných priestoroch, v ktorých sú tlačivá zabezpečené pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zničením.
(2) Predajné miesto vedie evidenciu o výdaji tlačív, ktorá obsahuje
a) meno a priezvisko lekára, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, alebo obchodné meno zdravotníckeho zariadenia vrátane lekárne, ak ide o právnickú osobu,
b) adresu lekára alebo sídlo zdravotníckeho zariadenia,
c) číslo preukazu totožnosti lekára alebo osoby splnomocnenej prevziať tlačivá pre zdravotnícke zariadenie, ak ide o právnickú osobu alebo o lekáreň,
d) množstvo tlačív v kusových jednotkách,
e) nezameniteľné evidenčné čísla tlačív,
f) dátum výdaja tlačív,
g) iné údaje, ak je to potrebné.
§ 2
(1) Vzor tlačiva lekárskeho predpisu 2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom 3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 2.
(3) Vzor tlačiva lekárskeho poukazu 2) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 3.
(4) Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu 4) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 4.
(5) Vzor tlačiva objednávky 5) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 5.
(6) Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom 3) a podrobnosti o jeho grafických prvkoch sú uvedené v prílohe č. 6.
§ 3
Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu a tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu možno používať do 31. decembra 2006.
§ 3a
(1) Doterajšie tlačivá lekárskeho predpisu, objednávky, osobitné tlačivá lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom, tlačivá osobitnej objednávky označené šikmým modrým pruhom, tlačivá lekárskeho poukazu a tlačivá výpisu z lekárskeho predpisu možno používať na predpísanie lieku a zdravotníckej pomôcky do 31. decembra 2009.
(2) Pri používaní tlačív podľa odseku 1 lekár prepíše skratky slovenskej meny "Sk" a "h" na slová "euro" a "cent".
§ 4
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 276/2005 Z.z. o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach v znení vyhlášky č. 601/2005 Z.z. a vyhlášky č. 423/2006 Z.z.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ..............................
PRÍL.1
Vzor tlačiva lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Obrázok 542aa206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
PRÍL.2
Vzor osobitného tlačiva lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Prvopis
Obrázok 542ba206.pcx
1. kópia
Obrázok 542ca206.pcx
2. kópia
Obrázok 542da206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Osobitné tlačivo lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa skladá z originálu a dvoch kópií.
Prvopis tlačiva je vytlačený na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
Kópie tlačiva sú vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana prvopisu tlačiva: 2 farby
1. Tlač a texty na lícnej strane prvopisu tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
2. Prvopis tlačiva obsahuje na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany prvopisu tlačiva do pravej hornej strany prvopisu tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.
Rubová strana prvopisu tlačiva: 0 farieb
Lícna strana 1. a 2. kópie tlačiva: 2 farby
1. Tlač a texty na lícnej strane kópie tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
2. Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany kópie tlačiva do pravej hornej strany kópie tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.
Rubová strana 1. a 2. kópie tlačiva: 0 farieb
4. Číslovanie:
Prvopis tlačiva na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
Kópie tlačiva obsahujú na lícnej strane nezameniteľné evidenčné číslo, ktoré je alfanumericky zhodné s evidenčným číslom prvopisu tlačiva.
PRÍL.3
ČASŤ A
Vzor tlačiva lekárskeho poukazu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Lícna strana
Obrázok 542ea206.pcx
Rubová strana
Obrázok 542f2006.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho poukazu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
ČASŤ B
Vzor tlačiva lekárskeho poukazu na stomatologickú zdravotnú pomôcku a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Prvý list
Lícna strana
Obrázok 542ga206.pcx
Rubová strana
Obrázok 542h2006.pcx
Druhý list
Lícna strana
Obrázok 542ia206.pcx
Rubová strana
Obrázok 542j2006.pcx
Tretí list
Obrázok 542ka206.pcx
Štvrtý list
Obrázok 542la206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo lekárskeho poukazu má rozmer 150 mm x 200 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo lekárskeho poukazu sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 1 farba
Texty na rubovej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
PRÍL.4
Vzor tlačiva výpisu z lekárskeho predpisu a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Obrázok 542ma206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu má rozmer 105 mm x 148,5 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo výpisu z lekárskeho predpisu je vytlačené na bezdrevnom ofsetovom papieri s hmotnosťou minimálne 80 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana tlačiva: 1 farba
Tlač a texty na lícnej strane tlačiva sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
PRÍL.5
Vzor tlačiva objednávky a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Prvý list
Obrázok 542na206.pcx
Druhý list
Obrázok 542oa206.pcx
Tretí list
Obrázok 542pa206.pcx
Štvrtý list
Obrázok 542qa206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby
1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.
2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.
3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a Magenta U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.
PRÍL.6
Vzor tlačiva osobitnej objednávky označenej šikmým modrým pruhom a podrobnosti o jeho grafických prvkoch
Prvý list
Obrázok 542ra206.pcx
Druhý list
Obrázok 542sa206.pcx
Tretí list
Obrázok 542ta206.pcx
Štvrtý list
Obrázok 542ua206.pcx
1. Rozmer tlačiva:
Tlačivo objednávky má rozmer 148,5 mm x 210 mm.
2. Podkladový materiál:
Tlačivo objednávky sa skladá zo štyroch rovnocenných listov vytlačených na samoprepisovacom papieri s hmotnosťou minimálne 50 g/m2.
3. Farebnosť:
Lícna strana každého tlačiva: 2 farby
1. Tlačivo obsahuje na lícnej strane prvého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
2. Tlačivo obsahuje na lícnej strane druhého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
3. Tlačivo obsahuje na lícnej strane tretieho listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
4. Tlačivo obsahuje na lícnej strane štvrtého listu tlačiva tlač a texty vyhotovené farbou z Pantone škály Black U.
5. Tlačivo obsahuje na lícnej strane každého listu označenie šikmým modrým pruhom smerujúce uhlopriečne z ľavej dolnej strany tlačiva do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 25 mm. Šikmý modrý pruh je vyhotovený farbou z Pantone škály Cyan U.
Rubová strana tlačiva: 0 farieb
4. Číslovanie:
Tlačivo na lícnej strane každého listu obsahuje nezameniteľné sekvenčné evidenčné číslo tvorené kombináciou dvoch písmen a sedemmiestnym číslom. Písmená sú vyhotovené farbou z Pantone škály Black U a číslice sú vyhotovené farbou z Pantone škály Magenta U.