- 2 -
Návrh
Výnos
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ........ ,
ktorým sa vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 2 písm. a) zákona č. .......Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie.
§ 2
Slovenský farmaceutický kódex, prvé vydanie, je uvedený v prílohe1).
§ 3
Tento výnos nadobúda účinnosť ...................
minister
1)Príloha je vydaná ako samostatná publikácia