N á v r h
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z............
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovení tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 3 písm. b) zákona č. ............ Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje.
§ 1
(1) Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.
(2) Číslo tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a dvoch písmen.
(3) Vzor tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1) Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom sa vyhotovuje s rozmerom 105 mm × 148,5 mm.
(2) Označenie šikmým modrým pruhom na osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu smeruje uhlopriečne z ľavej dolnej strany do pravej hornej strany tlačiva. Šírka šikmého modrého pruhu je 10 mm.
(3) Číslo osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom tvorí kombinácia šesťmiestneho poradového čísla a dvoch písmen.
(4) Vzor osobitného tlačiva veterinárneho lekárskeho predpisu označeného šikmým modrým pruhom je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom tvorí prvopis a dve kópie. Vyplnený prvopis tlačiva si ponecháva verejná lekáreň alebo veľkodistribútor veterinárnych liekov; prvá kópia je určená pre chovateľa zvierat a druhú kópiu si ponecháva veterinárny lekár.
§ 4
Doterajšie tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom možno používať do 31. decembra 2008.
§ 4a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 15. júna 2009
Tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu a osobitné tlačivá veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom vyhotovené podľa predpisov platných do 15. júna 2009 možno používať do 31. decembra 2009.
§ 5
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť......................
PRÍL.1Vzor
Tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu
Obrázok 234a2009.pcx
Príl.2
PRÍL.2Vzor
Osobitné tlačivo veterinárneho lekárskeho predpisu označené šikmým modrým pruhom
Obrázok 234b2009.pcx