Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z...............,
o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie zubných techník
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. i) zákona č. ...........Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Minimálne personálne požiadavky na prevádzkovanie techniky
(1)Odborné práce na zhotovovaní individuálnych zdravotníckych pomôcok zubných náhrad môže vykonávať len zubný technik, ktorý ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa bakalár zubný technik, kvalifikačné pomaturitné vzdelanie v odbore zubný technik ukončené maturitou na SZŠ, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zubný technik.
(2)Odborného zástupcu v zubnej technike môže vykonávať len zubný technik, ktorý preukáže odbornú spôsobilosť dokladom o skončení štúdia bakalárskou skúškou na vysokej škole v odbore zubná technika a dokladom o praxi najmenej päť rokov v zubnej technike alebo dokladom o skončení štúdia záverečnou skúškou vyššieho odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v odbore diplomovaný zubný technik a dokladom o praxi najmenej päť rokov v zubnej technike alebo zubný technik, ktorý sa do 31.12.2015 preukazuje dokladom o skončení štúdia maturitnou skúškou na strednej zdravotníckej škole v odbore zubný technik a dokladom o praxi najmenej päť rokov v zubnej technike.
(3)Práce súvisiace s prevádzkovaním zubnej techniky (napr. údržba, rozvoz, upratovanie, evidencia a ekonomika) môže vykonávať aj pracovník bez odborného vzdelania v odbore zubný technik.
§ 2
Priestorové vybavenie zubnej techniky
Minimálna plocha zubnej techniky zameranej na snímateľnú protetiku a čeľustnú ortopédiu najmenej 25 m2 . Ak ide o zubnú techniku, ktorá je zameraná na fixnú protetiku, táto plocha je najmenej 35 m2. Priestory musia byť primerané veľkosťou plochy k počtu pracovníkov.
Tvoria ju tieto základné priestory:
priestor na príjem odtlačkov a expedíciu stomatologických náhrad a čeľustnoortopedických aparátov, pracovná miestnosť zubnej techniky, sadrovací priestor, oddelený priestor pre sklad, priestor pre administratívu.
Priestory pracoviska zubnej techniky musia vyhovovať požiadavkám zákona NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona NR SR č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3
Zubná technika má byť vybavená
(1)ak je zameraná na snímateľnú protetiku:
zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,
zubnotechnický motor alebo mikromotor,
kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,
pracovný stôl pre prístroje,
artikulátor,
zakresľovací paralelometer,
zariadenie sadrovne,
sadrovací stôl s nádobou na odpad,
dres s odkalovačom,
digestor s odsávaním,
kompresor,
vibrátor,
orezávač modelov,
lis,
vypaľovacia pec,
liací prístroj,
pieskovač,
odsávač na pieskovač,
brúsiaci box,
polymerizátor,
tlakový polymerizátor,
leštiaci prístroj rotačný,
zariadenie kancelárie,
počítač s príslušenstvom,
zariadenie pre dezinfekciu.
(2) ak je zameraná na fixnú protetiku:
zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,
mikromotor alebo zubnotechnická vŕtačka,
kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,
pracovné stoly pre prístroje,
paralelometer alebo frézovací aparát,
artikulátor,
zariadenie sadrovne,
sadrovací stôl s nádobou na odpad,
dres s odkalovačom,
vákuová miešačka,
vibrátor,
orezávač modelov,
vypaľovacia pec,
liací prístroj alebo skener,
pieskovač,
odsávač na pieskovač,
vyvíjač pary,
tlakový polymerizátor,
brúsiaci box,
leštiaci prístroj rotačný,
kompresor s rozvodom stlačeného vzduchu,
digestor s odsávaním,
váhy,
trezor malý alebo bezpečnostná schránka,
zariadenie pre dezinfekciu
frézovací prístroj,
zariadenie kancelárie,
počítač s príslušenstvom.
(3) ak je zameraná na čeľustnú ortopédiu:
zubnotechnický stôl s odsávaním a osvetlením,
zubnotechnický motor alebo mikromotor,
kahan alebo elektricky ohrievaný nožík,
pracovný stôl pre prístroje,
zariadenie sadrovne,
sadrovací stôl s nádobou na odpad,
dres s odkalovačom,
digestor s odsávaním,
vibrátor,
orezávač modelov,
tlakový polymerizátor,
lis,
leštiaci prístroj rotačný,
kompresor,
zariadenie kancelárie,
počítač s príslušenstvom
zariadenie pre dezinfekciu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť ……