VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky Číslo: ÚV - 16380/2011
403
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, 9. júna 2011