DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Poslanec NR SR Ľubomír Petrák
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
bezpredmetné
6.Gestor:
bezpredmetné