DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov
X
3. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
4. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
5. Vplyvy na životné prostredie
X
6. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na štátny rozpočet - návrh zákona v oblasti miestnych daní a poplatkov nemá
vplyv na zmenu príjmov štátneho rozpočtu.
2.Vplyvy na rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov - návrh zákona nemá vplyv
na zmenu - zvýšenie príjmov rozpočtov obcí, miest a vyšších územných celkov, ale svojim pôsobením stabilizuje súčasný stav.
3.Vplyvy na podnikateľské prostredie vplyv návrhu zákona na podnikateľské prostredie,
predovšetkým poľnohospodárov, je pozitívny nakoľko stabilizuje výšku sadzieb dane z pozemkov. Zavedením možnosti poskytovania elektronických služieb, pre správcov dane – obce, skvalitňuje podnikateľské prostredie.
4.Sociálne vplyvy – návrh zákona nemá vplyv na hospodárenie.
5.Vplyvy na životné prostredie – návrh zákona nemá vplyv na hospodárenie.
6.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti –návrh zákona zavedením možnosti
poskytovania elektronických služieb správcami miestnych daní a poplatkov pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
Predkladateľ návrhu zákona neuvažuje s alternatívnymi riešeniami.