DÔVODOVÁ SPRÁVA
I. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov bližšie upravuje miestne dane a poplatok, ktoré môže ukladať obec, ktorými daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenie, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daň, ktorú môže ukladať vyšší územný celok, ktorou je daň z motorových vozidiel.
Návrh zákona presnejšie špecifikuje horné sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov, pre pozemky využívané poľnohospodárske účely, pozemky na ktorých je vykonávané dobývanie nevyhradených nerastov a pozemky funkčne spojené s jadrovými zariadeniami. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
Návrh zákona presnejšie špecifikuje horné sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb, pre stavby určené na bývanie a ostatné stavby. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
Návrh zákona presnejšie špecifikuje horné sadzby dane z bytov pre byty a nebytové priestory. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
Návrh zákona systémovo upravuje daň z nehnuteľností tým, že zužuje okruh subjektov, ktoré sú oslobodené od miestnych daní.
Návrh zákona umožňuje obciam ako správcom dane poskytovať elektronické služby a rámcovo upravuje ich poskytovanie.
Navrhované úpravy vychádzajú z potrieb aplikačnej praxe, posilňujú význam miestnych daní, zvyšujú ich stabilitu z hľadiska ich výnosov a súčasne zvyšujú stabilitu podnikateľského prostredia.
Navrhovaná právna úprava bude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
II. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1.
V navrhovanom ustanovení sa určuje zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Výnimkou je daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, pri ktorých zdaňovacie obdobie určí správca dane.
K bodu 2.
Doplnenie ustanovenia upresňuje ručenie za daň v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
K bodu 3.
Navrhované ustanovenie upresňuje členenie pozemkov pre účely dane z pozemkov a aktualizuje odkazy pod čiarou, ktoré dáva do súladu s platným právnym poriadkom.
K bodu 4.
Ustanovenie dáva do súladu znenie zákona s platným znením zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
K bodu 5.
Ustanovenie upresňuje zaradenie pozemkov, ktoré zastavané niektorými stavbami (napr. slnečné elektrárne, ktorých konštrukcie nie pevne spojené základom so zemou a pod.), ako zastavané plochy a nádvoria pre účely tohto zákona.
K bodom 6 a 7.
Navrhované ustanovenia presnejšie špecifikujú horné sadzby dane z pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov, pre pozemky využívané poľnohospodárske účely, pozemky na ktorých je vykonávané dobývanie nevyhradených nerastov a pozemky funkčne spojené s jadrovými zariadeniami. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
Poznámky pod čiarou presne špecifikujú hranice zastavaného územia, využívanie pôdy na poľnohospodárske účely a dobývanie ložísk nevyhradených nerastov.
K bodu 8.
Doplnenie ustanovenia upresňuje ručenie za daň v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
K bodu 9.
Ustanovenie upresňuje rozhodujúci termín pre posúdenie účelu využívania stavby.
K bodom 10 a 11.
Navrhované ustanovenia presnejšie špecifikujú horné sadzby dane zo stavieb pre jednotlivé druhy stavieb, pre stavby určené na bývanie a stavby využívané na iné účely ako bývanie. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam
dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
K bodu 12.
Legislatívno-technická úprava nadväzujúca na bod 11.
K bodu 13.
Doplnenie ustanovenia upresňuje ručenie za daň v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
K bodu 14.
Ustanovenie spresňuje zaradenie predmetu dane z bytov na byt alebo nebytový priestor.
K bodom 15 až 17.
Navrhované ustanovenia presnejšie špecifikujú horné sadzby dane z bytov pre byty a nebytové priestory. Takto definované určenie horných sadzieb dane poskytuje miestnym samosprávam dostatočný priestor pre posúdenie miestnych podmienok a súčasne obmedzuje možnosť zneužitia zákona pri účelovom stanovení sadzby dane pre jednotlivé časti obce.
K bodu 18.
Návrh systémovo upravuje daň z nehnuteľností tým, že zužuje rozsah výnimiek, t.j. okruh subjektov, ktoré oslobodené od miestnych daní. Plateniu dane z nehnuteľností budú podliehať pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov, ktoré boli oslobodené od platenia dane z nehnuteľností.
K bodu 19.
Poznámka pod čiarou presne špecifikujú hranice zastavaného územia.
K bodu 20.
Ustanovenie upresňuje spôsob a rozsah definovania jednotlivej časti obce, v ktorých je možné stanovovať rôzne sadzby dane z nehnuteľností.
K bodu 21.
Ustanovenie upresňuje vznik a zánik daňovej povinnosti dane za psa.
K bodu 22.
Ustanovenie vyníma spod povinnosti platenia dane za používanie verejného priestranstva odstraňovanie porúch a havárií rozvodov a sietí, napr. vody, plynu, elektriny, tepla a pod., ktoré slúžia verejnoprospešným účelom.
K bodom 23 a 24.
Dáva sa do súladu znenie poznámok pod čiarou s platným právnym poriadkom.
K bodu 25.
Ustanovenie upresňuje poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ak je v obci prihlásený na pobyt a súčasne je živnostníkom bez zriadenej prevádzkarne v obci.
K bodu 26.
Ustanovenie upresňuje vznik a zánik povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu 27.
Znenie upresňuje termín a podmienky pre určenie a zmenu sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré poplatník preukázať pri vrátení poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
K bodu 28.
V § 98a sa bližšie špecifikuje spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku, ako aj spôsob použitia neoznačenej platby.
Ustanovenia §98b umožňujú obciam ako správcom dane poskytovať elektronické služby a rámcovo upravujú ich poskytovanie.
K bodu 29.
Dáva sa do súladu znenie poznámky pod čiarou s platným právnym poriadkom.
K bodu 30.
Dáva sa do súladu znenie poznámky pod čiarou s platným právnym poriadkom.
K bodu 31.
Zosúlaďuje sa terminológia s bežnou praxou a platným právnym poriadkom.
K bodu 32.
Ustanovenie upresňuje príjmy rozpočtu vyššieho územného celku a poukazovanie týchto výnosov správcom dane.
K bodu 33.
Definujú sa prechodné ustanovenia pre tento návrh novely zákona.
K bodu 34.
Legislatívno-technická úprava dáva do súladu sa znenie prílohy so znením §6 ods. 1.
K Čl. II
S ohľadom na dostatočnú legisvakančnú lehotu sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 2011, aby obce a vyššie územné celky mali časový priestor na prijatie všeobecne záväzného nariadenia s účinnosťou od 1. januára 2012.