Zákon
z ......................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z. a zákona č. 527/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) a h), v § 2 ods. 3 a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uvedeného v § 2 ods. 2 je kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak.".
2.V § 5 ods. 4 sa na konci pripája veta:
„Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.".
3.§ 6 ods. 1 znie:
„(1) Predmetom dane z pozemkov pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a)orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b)trvalé trávne porasty,
c)záhrady,
d)lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,7)
e)rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f)zastavané plochy a nádvoria,
g)stavebné pozemky,
h)ostatné plochy8).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7) a 8) znejú:
7) § 12 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
8) Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.".
4.V § 6 ods. 3 sa slová „lesný hospodársky plán" sa nahrádzajú slovami „program starostlivosti o lesy".
5.V § 6 ods. 7 znie:
„(7) Pozemky alebo ich časti zastavané stavbami,9) ktoré nie stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemky podľa odseku 1 písm. f).“.
6.§ 8 ods. 2 znie:
„(2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť sadzby dane rôzne pre jednotlivé druhy pozemkov podľa
§ 6 ods. 1
. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení.
11)
7.V §8 sa vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce11aa) a na ktorých je zabezpečené ich trvalo udržateľné obhospodarovanie a poľnohospodárske využívanie11ab) určiť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 5-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z pozemkov určenej správcom dane podľa tohto odseku vo všeobecne záväznom nariadení
11)
a nesmie presiahnuť 4-násobok sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1.
(4) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu,11ac) určiť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 20-násobok sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1.
(5) Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením11) na jednotlivé druhy pozemkov podľa § 6 ods. 1, ktoré funkčne spojené so stavbou jadrového zariadenia, určiť inú sadzbu dane ako v odseku 2. Takto určená ročná sadzba dane z pozemkov nesmie presiahnuť 100-násobok sadzby dane z pozemkov podľa odseku 1."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa) a 11ab) znejú:
11aa) §139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
11ab) §2 písm. e) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11ac) § 19 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.".
8.V § 9 ods. 4 sa na konci pripája veta:
„Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.".
9.V § 10 sa vkladá odsek 4, ktorý znie:
„(4) Na zaradenie stavby podľa odseku 1 je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia."
10.§12 ods. 2 znie:
„(2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb podľa
§ 10 ods. 1
.“.
11.V §12 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ročná sadzba dane zo stavieb určená podľa odseku 2 pri stavbách uvedených v
§ 10 ods. 1
písm. a) nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení
11)
pre stavby uvedené v
§ 10 ods. 1
písm. a).
(4) Ročná sadzba dane zo stavieb určená podľa odseku 2 pri stavbách uvedených v
§ 10 ods. 1
písm. b) g) nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení
11)
pre stavby uvedené v
§ 10 ods. 1
písm. b) až g).“.
Nasledujúce odseky sa prečíslujú.
12.V § 12a sa slová „§ 12 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 5“.
13.V § 13 ods. 2 sa na konci pripája veta:
„Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.“
14.§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Predmet dane
(1)Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, byty a nebytové priestory.
(2)Byt alebo časť bytu v bytovom dome, ktorý sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako bývanie, sa považuje za nebytový priestor.".
15.§ 16 ods. 2 znie:
„(2) Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor podľa odseku 1 môže správca dane všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením
11)
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre byty a nebytové priestory.“.
16.§ 16 ods. 3 znie:
„(3) Ročná sadzba dane z bytov určená podľa odseku 2 za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení
11)
.“.
17.V § 16 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ročná sadzba dane z bytov určená podľa odseku 2 za nebytový priestor nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za nebytový priestor ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení
11)
.“.
18.V § 17 ods. 1 písm. c) znie:
„c) pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia výlučne na vykonávanie náboženských obradov, pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,".
19.V § 17 ods. 2 písm. l) sa za slovo „obce“ vkladá odkaz pod čiarou „11aa)“.
20.V § 17 ods. 7 znie:
„(7) Jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce.11) Jednotlivú časť obce možno určiť napríklad ulicou, zoznamom ulíc, zoznamom parciel, súborom všetkých pozemkov alebo stavieb nachádzajúcich sa v tejto časti obce alebo hranicami samostatného katastrálneho územia.".
21.§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes nie je predmetom dane.".
22.V § 30 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je zabratie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.22b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b) znie:
22b) Napríklad zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.".
23.Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) § 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.".
24.Poznámka pod čiarou k odkazu 34 znie:
34) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.".
25.V § 77 ods. 3 znie:
„(3) Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je podľa odseku 2 písm. c)
fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie a miestom podnikania je miesto jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a v tomto mieste nemá zriadenú prevádzkareň, poplatok platí iba raz z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber v príslušnej časti obce.".
26.V § 77 ods. 8 sa na konci pripájajú slová: „a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne".
27.V § 98 druhá veta znie: „Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 sa určia alebo môžu zmeniť sadzby poplatku, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.".
28.Za § 98 sa vkladajú § 98a a 98b, ktoré znejú:
㤠98a
(1)Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec v platobnom výmere.
(2)Správca dane neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splatnú splátku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splatných splátok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3)Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 34a a § 64a a pomernej časti poplatku podľa § 82, sa ustanovenie odseku 2 použije rovnako.
(4)Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, správca dane vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť do 60 dní odo dňa zistenia dôvodu na ich vrátenie správcom dane.
§ 98b
Elektronické služby
(1)Správca dane, ktorým je obec, môže poskytovať elektronické služby.
(2)Daňovník pri elektronickej komunikácii so správcom dane, ktorým je obec, po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej sú najmä
a)spis daňovníka v elektronickej forme,
b)elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c)prístup na elektronickú podateľňu,
d)elektronická osobná schránka,
e)katalóg služieb.
(3)Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4)Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5)Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví správca dane, ktorým je obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.".
29.Poznámka pod čiarou k odkazu 46b) znie:
46b) § 7 ods. 3 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z.".
30.Poznámka pod čiarou k odkazu 47) znie:
47) Zákon č. 563/2009 Z. z.".
31.V § 100 ods. 1 sa slová „sankčného úroku" nahrádzajú slovami „úroku z omeškania".
32.V § 100 odsek 2 znie:
„(2) Výnos z dane podľa § 2 ods. 3 vrátane výnosu z pokuty a úroku z omeškania vzťahujúcich sa k tejto dani a zaplatený preddavok na daň je príjmom rozpočtu vyššieho územného celku, v ktorého územnom obvode je sídlo správcu dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia. Správca dane poukáže tieto výnosy za kalendárny mesiac vyššiemu územnému celku do 15 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.".
33.Za § 104e sa vkladá §104f, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§104f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2011
Ak daňová povinnosť k miestnym daniam a poplatková povinnosť k poplatku vznikne do 31. decembra 2011, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. novembra 2011; to sa vzťahuje aj na splnenie oznamovacej povinnosti.“.
34.V prílohe č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. sa vypúšťajú slová “s výnimkou stavebných pozemkov“.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2011.