Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom predloženého návrhu zákona je vytvorenie právneho prostredia na zabezpečenie transparentného nakladania s majetkovými účasťami štátu na podnikaní prirodzených monopolov a s majetkovými účasťami FNM SR na podnikaní právnických osôb.
V zmysle súčasnej právnej úpravy, Národná rada Slovenskej republiky kompetenciu iba prerokovať zámer a postup privatizácie
- podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu a
-majetkovej účasti štátu alebo majetkovej účasti fondu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá má charakter prirodzeného monopolu,
pričom o samotnej privatizácii rozhoduje vždy vláda. O privatizácii majetkových účastí FNM SR na podnikaní právnických osôb, ktoré nemajú charakter prirodzených monopolov priamym predajom, podľa platnej právnej úpravy rozhoduje iba vláda, pričom prerokovanie zámeru a postupu privatizácie Národnou radou Slovenskej republiky zákon vôbec nevyžaduje.
Predkladateľ návrhu zákona navrhuje, aby o privatizácii
-podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu, a o privatizácii
-majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá charakter prirodzeného monopolu, a o privatizácii
-majetkovej účasti FNM SR na podnikaní akejkoľvek právnickej osoby (t.j. bez ohľadu na to či majú charakter prirodzeného monopolu alebo nie),
rozhodovala vždy Národná rada Slovenskej republiky a to na návrh vlády.
Podľa názoru predkladateľa, Národná rada Slovenskej republiky ako volený orgán reprezentujúci suverenitu štátu a ľudu, prostredníctvom svojich priamo volených zástupcov je ako jediná spôsobilá zabezpečiť a garantovať transparentné a pre verejnosť prehľadné nakladanie s majetkovými účasťami štátu a FNM SR.
Predkladateľ návrhu zákona za to, že zavedením prísnejších kritérií nakladania s majetkovými účasťami štátu a FNM SR sa dosiahne vyššia miera kontroly zo strany občanov, ktorá pomôže eliminovať prípadné nekalé praktiky a v minulosti vzniknuté pochybenia, ktoré môžu sprevádzať privatizáciu či prirodzených monopolov alebo majetkových účastí FNM SR na podnikaní právnických osôb.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, bude mať pozitívny dopad na zamestnanosť a na podnikateľské prostredie.
2
Osobitná časť
K čl. I.
K bodu 1. –
Ustanovuje sa, že o privatizácii podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu, o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá charakter prirodzeného monopolu a o privatizácii majetkovej účasti fondu na podnikaní právnickej osoby (bez ohľadu na charakter právnickej osoby) nebude rozhodovať vláda po prerokovaní zámeru a postupu privatizácie v Národnej rade Slovenskej republiky, ale vždy Národná rada Slovenskej republiky a to na návrh vlády.
K bodu 2. až 8. –
Úprava nadväzujúca na zmenu navrhovanú v § 10 ods. 2 zákona.
K bodu 9. –
Navrhuje sa, aby mala vláda zákonnú povinnosť predložiť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky zámer a postup privatizácie tých majetkových účastí fondu na podnikaní právnických osôb, ktoré boli vydané vládou bez schválenia Národnou radou Slovenskej republiky pred účinnosťou tohto zákona. Cieľom je zabezpečiť vyššiu mieru transparentnosti pri nakladaní s majetkovými účasťami FNM SR prostredníctvom priamo volených zástupcov občanov v Národnej rade Slovenskej republiky.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve,
b)v sekundárnom práve,
c)v judikatúre Súdneho dvora Európskych únie.
Vzhľadom na bod 3. sú body 4. a 5. bezpredmetné.
4
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1.Vplyvy na verejné financie:
2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Vplyvy na životné prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.
4. Vplyvy na zamestnanosť:
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na nezamestnanosť.
5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.