N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ........... 2011,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Z. z. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z. a zákona č. 38/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 2 znie:
„(2) O privatizácii podniku alebo jeho časti s charakterom prirodzeného monopolu, o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní inej právnickej osoby, ktorá charakter prirodzeného monopolu a o privatizácii majetkovej účasti fondu na podnikaní právnickej osoby, vždy rozhoduje na základe návrhu vlády Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada"). Národná rada musí rozhodnúť o návrhu vlády do 30 dní od jeho predloženia. Charakter prirodzeného monopolu majú
a) Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
b) Západoslovenská energetika, a.s.
c) Stredoslovenská energetika, a.s.,
d) Východoslovenská energetika, a.s.,
e) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
f) Slovenská pošta, štátny podnik,
g) Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
h) Železnice Slovenskej republiky, Bratislava,
i) Transpetrol, a.s.,
j) Slovenské elektrárne, a.s.,
k) Slovenské telekomunikácie, a.s.,
l) Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik.“
2.V § 10 ods. 4 znie:
„Podľa rozhodnutia vlády podľa ods. 1 alebo národnej rady podľa ods. 2 si štát alebo fond môže zachovať majetkovú účasť na podnikaní inej právnickej osoby v právnických osobách uvedených v § 10 ods. 2 a v akciových spoločnostiach uvedených v § 47d ods. 3 písm. a) a c).“
3.V § 10a ods. 1 písm. h) sa za slovo „vlády“ vkladajú slová „alebo národnej rady“.
4.V § 28 ods. 5 sa za slovo „vláda“ vkladajú slová „a v prípade postupu podľa § 10 ods. 2 národná rada“.
5.V § 28 ods. 6 sa za slovo „vláda“ vkladajú slová „a v prípade postupu podľa § 10 ods. 2 národná rada“.
6.V § 28 ods. 7 druhá veta sa za slovo „vládu“ vkladajú slová „a v prípade postupu podľa § 10 ods. 2 národnú radu“.
7.V § 28 ods. 8 sa za slovo „vláda“ vkladajú slová „alebo národná rada“ a za slovo „projekt“ vkladajú slová „ podľa odsekov 5 a 6“.
8.V § 28 ods. 9 sa na konci vety pripájajú slová „alebo národná rada na návrh vlády v prípade postupu podľa § 10 ods. 2.“
9.Za § 47g sa vkladá § 47h, ktorý znie:
§ 47h
Prechodné ustanovenie
Rozhodnutie o privatizácii majetkovej účasti fondu na podnikaní právnickej osoby vydané pred účinnosťou tohto zákona, je vláda povinná predložiť na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky do tridsiatich dní od účinnosti tohto zákona.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.