1
Dôvodová správa
Všeobecná časť:
Cieľom návrhu je zvýšiť ochranu kultúrnych pamiatok a umeleckých diel pred zabavením. Ide o problém, ktorý bráni vzájomnému zdieľaniu takýchto diel občanmi EÚ, ale aj tretích krajín, a tým vzájomnému kultúrnemu obohacovaniu sa.
Ochranu kultúrneho dedičstva u nás zabezpečuje niekoľko zákonov. Predovšetkým je to zákon č. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ale aj zákon č. č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho je ochrana kultúrnych pamiatok predmetom niekoľkých medzinárodných dohovorov, vrátane Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.
Napriek tomu sa objavili problémy a situácie, s ktorými tieto dokumenty nerátali a ktoré môžu viesť k tomu, že Slovensko príde o svoje umelecké diela a kultúrne pamiatky. Príklad vidíme v susednej Českej republike. Tej hrozí strata niekoľkých obrazov, zapožičaných na výstavu do Viedne. Stali sa predmetom exekúcie, keď ČR prehrala arbitrážny spor s rakúskou firmou. Aby sa vyhla riziku straty ďalších svojich kultúrnych pamiatok a umeleckých diel, sťahuje Česká republika späť diela, ktoré zapožičala do zahraničia.
Zámerom novely je posilniť istotu štátu, že nepríde o diela, ktoré budú zapožičané do iných štátov. Zakáže sa dočasný presun diel, zaradených medzi kultúrne pamiatky, do štátov, ktoré neposkytnú garancie ich ochrany pred exekúciou, prípadne inými krokmi, ktoré by zabránili ich návratu. Teda do štátov, ktoré vo svojich zákonoch nemajú ustanovenia, zakazujúce exekúcie zahraničných umeleckých diel, prípadne do štátov, ktorých firmy majú pohľadávky voči Slovenskej republike a mohli by ich vymáhať exekúciami.
Zároveň Slovensko zavádza reciprocitu zákonom sa poskytne ochrana umeleckých diel a kultúrnych pamiatok z iných štátov pred exekúciou, prípadne akýmkoľvek iným právnym aktom, ktorým by sa mohlo zabrániť ich návratu do pôvodného štátu. Tým sa Slovensko stane pre takéto diela bezpečným štátom, čo umožní realizáciu mimoriadnych výstavných projektov, ale aj požičanie významných kultúrnych diel na výstavy na Slovensku. sa predpokladať, že takýto krok prispeje k zvýšenej návštevnosti našich múzeí a galérií, kde si naši občania budú môcť vo
2
väčšom rozsahu pozrieť diela svetových umelcov zo zahraničných múzeí a galérií a nebudú musieť za nimi chodiť do Viedne alebo Prahy.
Novela nemá za cieľ zabrániť sporom o vlastníctvo niektorých umeleckých diel, ktoré vznikli na území Slovenska a počas historického vývoja sa ocitli na území iných štátov, prípadne naopak, sporom o kultúrne statky, ktoré vznikli v zahraničí a ocitli sa na Slovensku. Takéto spory majú vinou pohnutého historického vývoja korene staré niekedy aj niekoľko storočí a pravdepodobne sa ich nikdy nepodarí vyriešiť k spokojnosti všetkých. Cieľom novely je zaistiť, že sa tieto situácie, alebo aj čisto obchodné spory a záujmy nestanú hrozbou a prekážkou zapožičiavania umeleckých statkov na výstavy.
Predložený návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie.
Osobitná časť:
K Čl. I
K bodu (1): Stanovuje sa nová podmienka, ktorá musí byť splnená, aby mohla byť kultúrna pamiatka dočasne vyvezená do iného štátu, napríklad za účelom výstavy. Takýto vývoz bude možný len v prípade, že štát, do ktorého sa má dielo vyviezť, poskytne záruky jeho ochrany pred prípadnou exekúciou, alebo iným právnym aktom, ktorý by zabránil jeho návratu na územie Slovenska.
K bodu (2): Poskytne sa recipročná záruka zo strany Slovenskej republiky.
K Čl. II: Dátum účinnosti sa ustanovuje s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu a naliehavosť riešenia.