1
Národná rada Slovenskej republiky
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ....... 2011 Z. z,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Čl. I
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a znení zákona 208/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý znie:
§ 25a:
(1)Kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť nemožno vyviezť z územia Slovenskej republiky na územie iného štátu v prípade, že hrozí možnosť exekúcie takejto kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti, prípadne výkonu iného rozhodnutia alebo predbežného opatrenia, ktoré by bránilo navráteniu takejto kultúrnej pamiatky alebo jej súčasti na územie Slovenskej republiky.
(2)Kultúrne pamiatky alebo ich súčasti, dočasne zapožičané na územie Slovenskej republiky iným štátom nepodliehajú výkonu exekúcie alebo akéhokoľvek rozhodnutia alebo predbežného opatrenia, ktoré by bránilo navráteniu takýchto kultúrnych pamiatok alebo ich súčasti štátu, ktorý pamiatky zapožičal.“
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia