DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
- v čl. 3 ods. 1 písm. a), čl. 28 až 37, čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi
správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania
pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13),
-nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004) v platnom znení,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu
a Rady z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004),
-nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú
vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2005) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém
Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009),
-rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných
technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 272/03, Hauptzollamt Neubrandenburg v. Jens Christian Siig, rok 2004,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 400/03, Waterman SAS, predtým Waterman SA v. Directeur général des douanes et droits indirects, rok 2004,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 194/94 CIA Security International SA proti Signalson SA a Securitel SPRI, rok 1996,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 443/98 Unilever Italia, SpA proti Central Food SpA, rok 2000.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.