Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
Termín začatia a ukončenia PPK:
21. 03. 2011 – 23. 03. 2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Pozitívne vplyvy sa predpokladajú najmä z predaja nehnuteľného majetku, ako aj znížením platových výdavkov. V rokoch 2013 2015 sa ďalšie úspory predpokladajú zavedením plnej elektronizácie finančnej správy ako aj pripojením výberu odvodov, avšak ich výšku nie je možné v súčasnosti relevantne kvantifikovať.
Z dôvodu, že predmetný zákon bude účinný len jeden rok, kontinuálne vplyvy návrhu za relevantné obdobia vyčíslené aj v doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o finančnej správe.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nemá k doložke vplyvov žiadne pripomienky.
Pripomienky ostatných gestorov boli zapracované do textu doložky.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2012
2013
2014
2015
2
Príjmy verejnej správy celkom*
+5.149.000
+5.150.000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
+5.149.000
+5.150.000
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom*
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
Poznámka: * po roku 2015 je možné očakávať predovšetkým pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy z dôvodu synergických efektov vyplývajúcich z reformy.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
-10.708.000
-8.941.000
+4.454.000
+743.000
z toho vplyv na ŠR
-10.708.000
-8.941.000
+4.454.000
+743.000
financovanie zabezpečené v rozpočte
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2012
2013
2014
2015
Poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Bez vplyvu
Nedaňové príjmy (200)1
+5.149.000
+5.150.000
0
0
Najmä z predaja nehnutelností
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Bez vplyvu
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Bez vplyvu
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Bez vplyvu
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
+5.149.000
+5.150.000
0
0
1 – príjmy v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2012
2013
2014
2015
poznámka
Bežné výdavky (600)
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
2013/2014 nárast o +3%
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-1.893.000
-1.013.000
+1.029.000
+193.000
ako 35,2 % z objemu 610
Tovary a služby (630)2
+1.866.000
+120.000
+1.000.000
0
Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa)
Bežné transfery (640)2
-152.000
-18.000
-500.000
0
Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
4
a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Kapitálové transfery (720)2
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
z toho výdavky na ŠR
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
Bežné výdavky (600)
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
Kapitálové výdavky (700)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
2 – výdavky v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2012
2013
2014
2015
poznámka
Počet zamestnancov celkom*,**
-889
-521
0
0
z toho vplyv na ŠR
-889
-521
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
504,31
460,65
28,5
6
z toho vplyv na ŠR
504,31
460,65
28,5
6
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
z toho vplyv na ŠR
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-1.880.310
-1.006.560
+1.023.000
+193.000
ako 34,95 % z objemu 610
z toho vplyv na ŠR
-1.880.310
-1.006.560
+1.023.000
+193.000
** Zmena vždy proti predchádzajúcemu roku
5
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
6
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh rieši organizačné, riadiace a priestorové usporiadanie Finančnej správy Slovenskej republiky po zlúčení Daňovej a Colnej správy od 01. 01. 2012. Návrh bude implementovať Daňová a Colná správa, resp. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Všetky služby sa budú poskytovať na území Slovenskej republiky.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Ide o osoby zapísané v obchodnom registri, o osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, o osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, o fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Dostupnosť služieb finančnej správy a zrýchlenie procesov pri vybavovaní administratívnych úkonov pri správe a výbere daní, cla a poplatkov. Zjednodušenie a zefektívnenie vzájomnej komunikácie s daňovou správou prostredníctvou širokej implementácie využívania elektronických prostriedkov. Zníženie administratívnych nákladov, úspora času stráveného na úradoch prinesie podnikateľskému sektoru ročnú úsporu približne 110 mil. eur.*
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Predpokladá sa zníženie administratívnej záťaže vplyvom zavedenia elektronickej komunikácie v oblasti daní a cla.
7
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zrýchlenie administrácie vo vzťahu k orgánom finančnej správy (služby pod jednou strechou, klientské zóny, správa daní a cla pod jednou strechou, eliminácia papierovej formy komunikácie)
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Reforma si klade za cieľ zabezpečiť maximálnu mieru elektronickej komunikácie, čo v niektorých prípadoch môže predstavovať dočasné zvýšenie nákladov podnikateľských subjektov.
Na druhej strane podnikateľské subjekty zaznamenajú vplyvom reformy:
Zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy;.
Časovú úsporu pri administrácii daňovej a colnej agendy a agendy poplatkov;
Zvýšenie dostupnosti daňovej a colnej správy (bez časového ohraničenia prostredníctvom elektronickej komunikácie);
Úsporu nákladov na transakčné bankové poplatky súvisiace so súčasnou úhradou daní, cla a poplatkov na rôznych miestach;
• Úsporu nákladov na poštovné.
Poznámka: * vyčíslené podľa Koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá bola schválená vládou SR dňa 7. mája 2008 uznesením č. 285/2008.
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike
Kvantifikujte:
8
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Znižovanie administratívnych výdavkov a administratívnej záťaže v súvislosti so spojením daňovej a colnej správy a zjednotením a zefektívnením súvisiacich procesov (predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať). Úspory budú vyplývať najmä zo zvýšenia užívateľského komfortu vďaka elektronizácii finančnej správy čo sa premietne aj v úspore nákladov na transakčné bankové poplatky, poštovné služby a zlepší sa dostupnosť služieb daňovej a colnej správy (napr. ušetrený čas a cestovné pri potrebe navštíviť finančnú správu). Predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať. Zvýšené výdavky obyvateľstva sa budú týkať len tých, ktorí budú komunikovať s finančnou správou cez zaručený elektronický podpis, alebo elektronický podpis (iniciačné výdavky a výdavky na správu).
predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať
Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Zjednodušenie prístupu obyvateľstva k službám finančnej správy, zníženie administratívneho zaťaženia.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Žiadny vplyv
Žiadny vplyv
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené
Zníženie počtu zamestnancov budúcej finančnej správy ku koncu roku 2012 o celkom 889 pracovníkov v porovnaní so stavom k 01. 01. 2011 a ďalších 521 ku konca roku 2013
Administratívno technický personál
9
schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
budúcej finančnej správy, bez zásadného vplyvu na vývoj nezamestnanosti v SR
nehrozí
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Táto zmena nemá priamy vplyv na nové elektronické služby
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Áno (e-Learning)
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Áno – centralizácia komplexných elektronických služieb daňovej a colnej
10
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
správy.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Áno Ustanovuje sa postavenie Ministerstva financií SR v procese vytvárania, spravovania, rozvíjania a prevádzkovania informačných systémov finančnej správy, pričom bude možné realizovať len tie zámery Finančného riaditeľstva SR, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR. Zároveň sa v oblasti informatizácie ustanovujú aj kompetencie Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti vykonávané Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľstvom SR ako aj kompetencie kriminálneho úradu finančnej správy transformovaného z colného kriminálneho úradu.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie