Dôvodová správa
I. Všeobecná časť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011 návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
Navrhovaným predpisom sa realizuje prvá fáza reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov v dôsledku čoho sa vytvorí nové Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom zostanú zachované daňové a colné úrady. Uvedeným krokom sa predíde nárazovému prerušeniu ustálených procesov, čo by mohlo nežiaduco pôsobiť na riadnu funkčnosť finančnej správy a negatívne ovplyvniť prístup relevantných subjektov k tejto správe. Súčasne s týmto návrhom sa predkladá aj návrh zákona o finančnej správe, ktorým dôjde k zlúčeniu daňových a colných úradom a vytvoria sa finančné úrady. Takto sa vytvoria predpoklady pre inštitucionálne zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov k 1. januáru 2013.
V súčasnosti existujúci colný kriminálny úrad sa týmto zákonom transformuje na kriminálny úrad finančnej správy, ktorý bude zabezpečovať plnenie širokého spektra špecifických úloh s primárnym zameraním na boj proti porušovaniu colných a vybraných daňových právnych predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2012.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
Termín začatia a ukončenia PPK:
21. 03. 2011 – 23. 03. 2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
- dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
X
2
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Pozitívne vplyvy sa predpokladajú najmä z predaja nehnuteľného majetku, ako aj znížením platových výdavkov. V rokoch 2013 2015 sa ďalšie úspory predpokladajú zavedením plnej elektronizácie finančnej správy ako aj pripojením výberu odvodov, avšak ich výšku nie je možné v súčasnosti relevantne kvantifikovať.
Z dôvodu, že predmetný zákon bude účinný len jeden rok, kontinuálne vplyvy návrhu za relevantné obdobia vyčíslené aj v doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona o finančnej správe.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nemá k doložke vplyvov žiadne pripomienky.
Pripomienky ostatných gestorov boli zapracované do textu doložky.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2012
2013
2014
2015
Príjmy verejnej správy celkom*
+5.149.000
+5.150.000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
+5.149.000
+5.150.000
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom*
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
Poznámka: * po roku 2015 je možné očakávať predovšetkým pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy z dôvodu synergických efektov vyplývajúcich z reformy.
3
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2012
2013
2014
2015
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
-10.708.000
-8.941.000
+4.454.000
+743.000
z toho vplyv na ŠR
-10.708.000
-8.941.000
+4.454.000
+743.000
financovanie zabezpečené v rozpočte
ostatné zdroje financovania
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2012
2013
2014
2015
Poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Bez vplyvu
Nedaňové príjmy (200)1
+5.149.000
+5.150.000
0
0
Najmä z predaja nehnutelností
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Bez vplyvu
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Bez vplyvu
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Bez vplyvu
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
+5.149.000
+5.150.000
0
0
1 – príjmy v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2012
2013
2014
2015
poznámka
Bežné výdavky (600)
-5.559.000
-3.791.000
+4.454.000
+743.000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
2013/2014 nárast o +3%
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-1.893.000
-1.013.000
+1.029.000
+193.000
ako 35,2 % z objemu 610
Tovary a služby (630)2
+1.866.000
+120.000
+1.000.000
0
Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa)
Bežné transfery (640)2
-152.000
-18.000
-500.000
0
Odhad DR SR a CR SR spolu (finančná správa)
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
5
a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Kapitálové transfery (720)2
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
z toho výdavky na ŠR
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
Bežné výdavky (600)
- 5.559.000
- 3.791.000
+ 4.454.000
+ 743.000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
Kapitálové výdavky (700)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
N/A
N/A
N/A
N/A
Neuvádzame
2 – výdavky v súčasnosti nie je možné kvantifikovať až do položiek ekonomickej klasifikácie.
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2012
2013
2014
2015
poznámka
Počet zamestnancov celkom*,**
-889
-521
0
0
z toho vplyv na ŠR
-889
-521
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
504,31
460,65
28,5
6
z toho vplyv na ŠR
504,31
460,65
28,5
6
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
z toho vplyv na ŠR
-5.380.000
-2.880.000
+2.925.000
+550.000
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
-1.880.310
-1.006.560
+1.023.000
+193.000
ako 34,95 % z objemu 610
z toho vplyv na ŠR
-1.880.310
-1.006.560
+1.023.000
+193.000
** Zmena vždy proti predchádzajúcemu roku
6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh rieši organizačné, riadiace a priestorové usporiadanie Finančnej správy Slovenskej republiky po zlúčení Daňovej a Colnej správy od 01. 01. 2012. Návrh bude implementovať Daňová a Colná správa, resp. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Všetky služby sa budú poskytovať na území Slovenskej republiky.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Ide o osoby zapísané v obchodnom registri, o osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, o osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, o fyzické osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu a zapísané do evidencie podľa osobitného predpisu.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Dostupnosť služieb finančnej správy a zrýchlenie procesov pri vybavovaní administratívnych úkonov pri správe a výbere daní, cla a poplatkov. Zjednodušenie a zefektívnenie vzájomnej komunikácie s daňovou správou prostredníctvou širokej implementácie využívania elektronických prostriedkov. Zníženie administratívnych nákladov, úspora času stráveného na úradoch prinesie podnikateľskému sektoru ročnú úsporu približne 110 mil. eur.*
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Predpokladá sa zníženie administratívnej záťaže vplyvom zavedenia elektronickej komunikácie v oblasti daní a cla.
8
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zrýchlenie administrácie vo vzťahu k orgánom finančnej správy (služby pod jednou strechou, klientské zóny, správa daní a cla pod jednou strechou, eliminácia papierovej formy komunikácie)
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Reforma si klade za cieľ zabezpečiť maximálnu mieru elektronickej komunikácie, čo v niektorých prípadoch môže predstavovať dočasné zvýšenie nákladov podnikateľských subjektov.
Na druhej strane podnikateľské subjekty zaznamenajú vplyvom reformy:
Zníženie administratívnej záťaže daňovej a colnej agendy;.
Časovú úsporu pri administrácii daňovej a colnej agendy a agendy poplatkov;
Zvýšenie dostupnosti daňovej a colnej správy (bez časového ohraničenia prostredníctvom elektronickej komunikácie);
Úsporu nákladov na transakčné bankové poplatky súvisiace so súčasnou úhradou daní, cla a poplatkov na rôznych miestach;
• Úsporu nákladov na poštovné.
Poznámka: * vyčíslené podľa Koncepcie reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov, ktorá bola schválená vládou SR dňa 7. mája 2008 uznesením č. 285/2008.
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike
Kvantifikujte:
9
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Znižovanie administratívnych výdavkov a administratívnej záťaže v súvislosti so spojením daňovej a colnej správy a zjednotením a zefektívnením súvisiacich procesov (predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať). Úspory budú vyplývať najmä zo zvýšenia užívateľského komfortu vďaka elektronizácii finančnej správy čo sa premietne aj v úspore nákladov na transakčné bankové poplatky, poštovné služby a zlepší sa dostupnosť služieb daňovej a colnej správy (napr. ušetrený čas a cestovné pri potrebe navštíviť finančnú správu). Predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať. Zvýšené výdavky obyvateľstva sa budú týkať len tých, ktorí budú komunikovať s finančnou správou cez zaručený elektronický podpis, alebo elektronický podpis (iniciačné výdavky a výdavky na správu).
predpokladaná výška pozitívneho vplyvu sa nedá presne kvantifikovať
Všetky subjekty registrované pre dane a/alebo clá v Slovenskej republike
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Zjednodušenie prístupu obyvateľstva k službám finančnej správy, zníženie administratívneho zaťaženia.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Žiadny vplyv
Žiadny vplyv
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené
Zníženie počtu zamestnancov budúcej finančnej správy ku koncu roku 2012 o celkom 889 pracovníkov v porovnaní so stavom k 01. 01. 2011 a ďalších 521 ku konca roku 2013
Administratívno technický personál
10
schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
budúcej finančnej správy, bez zásadného vplyvu na vývoj nezamestnanosti v SR
nehrozí
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Táto zmena nemá priamy vplyv na nové elektronické služby
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Áno (e-Learning)
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
Áno – centralizácia komplexných elektronických služieb daňovej a colnej
11
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
správy.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Áno Ustanovuje sa postavenie Ministerstva financií SR v procese vytvárania, spravovania, rozvíjania a prevádzkovania informačných systémov finančnej správy, pričom bude možné realizovať len tie zámery Finančného riaditeľstva SR, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR. Zároveň sa v oblasti informatizácie ustanovujú aj kompetencie Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti vykonávané Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľstvom SR ako aj kompetencie kriminálneho úradu finančnej správy transformovaného z colného kriminálneho úradu.
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov
a colníctva s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
3.Problematika návrhu zákona:
12
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
- v čl. 3 ods. 1 písm. a), čl. 28 až 37, čl. 110 a 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný
kódex Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie
Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi
správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 8) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania
pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 13),
-nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva
nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30.10.2004) v platnom znení,
-nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu
a Rady z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 16) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci
v oblasti spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004),
-nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú
vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3.8.2005) v platnom znení,
-nariadenie Komisie (ES) č. 1276/2008 zo 17. decembra 2008 o monitorovaní vývozu
poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa poskytujú náhrady alebo iné sumy, prostredníctvom fyzických kontrol (Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008) v platnom znení,
-nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém
Spoločenstva pre oslobodenie od cla (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009),
-rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných
technológií na colné účely (Ú. v. EÚ, L 323, 10. 12. 2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 272/03, Hauptzollamt Neubrandenburg v. Jens Christian Siig, rok 2004,
13
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 400/03, Waterman SAS, predtým Waterman SA v. Directeur général des douanes et droits indirects, rok 2004,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 194/94 CIA Security International SA proti Signalson SA a Securitel SPRI, rok 1996,
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 443/98 Unilever Italia, SpA proti Central Food SpA, rok 2000.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
II. Osobitná časť
K § 1
V § 1 sa ustanovuje okruh spoločenských vzťahov, ktoré návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva upravuje. Súčasne sa odkazuje na právne predpisy, ktoré upravujú postavenie, organizáciu, pôsobnosť a právomoc daňových úradov a colných úradov.
K § 2
V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa ustanovuje sústava orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Týmito orgánmi Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Toto ustanovenie odkazuje aj na použitie zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov pri spracúvaní informácií a osobných údajov finančnou správou.
K § 3
Kompetencie Ministerstva financií SR v daňovej a colnej oblasti vo všeobecnej rovine zakotvené v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. Návrh zákona tieto kompetencie špecifikuje, pričom ich rozsah stanovený zákonom č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 479/2009 Z. z. o orgánoch
14
štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostáva zachovaný. Zakotvuje sa oprávnenie Ministerstva financií SR spracúvať osobné údaje a informácie o fyzických osobách. Ustanovuje sa postavenie Ministerstva financií SR v procese vytvárania, spravovania, rozvíjania a prevádzkovania informačných systémov finančnej správy, pričom bude možné realizovať len tie zámery Finančného riaditeľstva SR, s ktorými vysloví súhlas Ministerstvo financií SR.
K § 4
V § 4 sa ustanovujú kompetencie Finančného riaditeľstva SR, v súčasnosti vykonávané Daňovým riaditeľstvom SR a Colným riaditeľstvom SR. Finančné riaditeľstvo SR bude tieto kompetencie vykonávať na celom území Slovenskej republiky. Na čele Finančného riaditeľstva SR je prezident, ktorý riadi finančnú správu a ktorého vymenúva a odvoláva minister financií SR.
Počas účinnosti tohto zákona (od 1. 1. 2012 do 1. 1. 2013) nebude finančná správa vykonávať žiadne právomoci v oblasti poistných odvodov, a preto nie je potrebné aby počas tohto obdobia bol volený jej štatutár ( prezident finančnej správy) nezávislým orgánom. Navrhuje sa zachovať status quo, ako v súčasne platnej a účinnej legislatívnej úprave, keďže nedochádza k zmenám v rozsahu oblastí, ktoré spadajú do právomoci novej finančnej správy, ale len k zmenám organizačného charakteru. V súlade so zákonom o finančnej správe, ktorého finálne znenie bude vypracované v rámci pracovnej skupiny, na činnosti ktorej budú participovať zástupcovia všetkých relevantných skupín, aby bol plne konformný s cieľom inštitucionálne zjednotiť výber daní, cla a poistných odvodov s účinnosťou k 1. 1. 2013, bude prezident finančnej správy vymenovaný v novoupravených intenciách podľa konečného znenia tohto predpisu.
K § 5
V súlade s navrhovaným znením § 2 ods. 1 písm. d) je Kriminálny úrad finančnej správy jedným z orgánov finančnej správy. Kriminálny úrad finančnej správy sa transformuje z colného kriminálneho úradu, ktorý sa v súčasnosti orientuje predovšetkým na boj proti organizovanému zločinu v oblasti drogovej delikvencie, colným a daňovým únikom v oblasti spotrebných daní, ale aj nezákonnému dovozu, vývozu a tranzitu chránených druhov rastlín, živočíchov a exemplárov, teda na odhaľovanie nezákonných aktivít v daňovej a colnej oblasti.
Zachovaný je inštitút sledovanej dodávky, ktorou sa realizuje výmena operatívnych informácií v oblasti colných a daňových únikov najmä pri senzitívnom tovare podliehajúcom spotrebným daniam.
Finančné zabezpečenie Kriminálneho úradu finančnej správy sa bude realizovať v rámci limitu výdavkov schválených pre Finančné riaditeľstvo SR a nevyžiada si zvýšené finančné požiadavky na bežné a kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu.
K § 6
Pri plnení svojich úloh spolupracujú orgány finančnej správy s inými štátnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami, ako aj daňovými a colnými správami iných štátov, pričom rozsah, forma a podmienky tejto spolupráce stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami.
15
K § 7
Vymedzuje sa postavenie vyšetrovateľov finančnej správy vo vyšetrovaní a poverených pracovníkov finančnej správy v skrátenom vyšetrovaní s dôrazom na ich procesnú samostatnosť a viazanosť všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu. Zároveň sa ustanovuje oprávnenie vyšetrovateľov vyžadovať potrebnú súčinnosť od Finančného riaditeľstva SR, daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy.
K § 8
V nadväznosti na novo zavedené pojmy sa upravuje terminológia doterajších právnych predpisov.
K § 9
V súlade s reformou daňovej a colnej správy sa v navrhovanom ustanovení upravuje prechod právomocí a pôsobnosti z doterajšieho Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR, resp. colného kriminálneho úradu na Finančné riaditeľstvo SR, resp. Kriminálny úrad finančnej správy. Zároveň sa ustanovuje prechod práv a povinností z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov z Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo SR.
Navrhuje sa, aby do konca roka 2016 bolo možné naďalej používať služobnú rovnošatu, služobné preukazy a služobné odznaky, ktoré colná správa, resp. daňová správa používa v súčasnosti. Dôvodom je zabezpečenie kontinuity využívania týchto materiálnych náležitostí a identifikačných prostriedkov aj po zlúčení colnej správy a daňovej správy do finančnej správy, čím sa zabezpečí hospodárne nakladanie s verejnými rozpočtovými prostriedkami.
K § 10
Navrhuje sa účinnosť zákona.
Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 8. júna 2011.
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky