VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-16195/2011
Národnej rady
Slovenskej republiky
399
VLÁDNY NÁVRH
Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
Predkladá:
Iveta Radičová
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava jún 2011