79/7/EHS
TABUĽKA ZHODY
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a s právom Európskej únie
SMERNICA RADY 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením
Zákon č. 461/ 2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „461/ 2003 Z. z.“)
Zákon č. 43/2004 Z z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „43/2004 Z. z.“)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (ďalej len „365/2004 Z. z.)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh“)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Č:1
Účelom tejto smernice je postupné vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (ďalej len „zásada rovnakého zaobchádzania”) v oblasti sociálneho zabezpečenia a v ďalších súčastiach sociálnej ochrany uvedených v článku 3.
N
461/2003
Z. z.
43/2004
Z. z.
365/2004
Z. z.
§ 1
O: 1
§ 1
O: 1
§ 1
Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia.
Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.
Tento zákon upravuje uplatňovanie zásady
Ú
79/7/EHS
2
rovnakého zaobchádzania a ustanovuje prostriedky právnej ochrany, ak dôjde k porušeniu tejto zásady.
Č: 2
Táto smernica sa vzťahuje na pracujúce osoby - vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť je prerušená z dôvodu choroby, úrazu alebo nedobrovoľnej nezamestnanosti, ako aj osoby hľadajúce zamestnanie - a na pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí na dôchodku alebo v invalidite.
N
461/2003 Z. z.
§: 4
O: 1
O: 2
O:3
O:4
§: 5
Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti je fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na pravidelný mesačný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe.
Zamestnanec na účely dôchodkového poistenia je aj fyzická osoba v právnom vzťahu, ktorý jej zakladá právo na nepravidelný príjem podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3, okrem fyzickej osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, žiaka strednej školy a študenta vysokej školy pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe a člena volebnej komisie.
Zamestnanec na účely úrazového poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi úrazové poistenie.
Zamestnanec na účely garančného poistenia je fyzická osoba v právnom vzťahu zakladajúcom zamestnávateľovi garančné poistenie.
Samostatne zárobkovo činná osoba podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je registrovaná podľa osobitného predpisu v súvislosti so zárobkovou činnosťou uvedenou v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3, okrem
Ú
79/7/EHS
3
§: 6
O: 1
O:2
§: 14
O:1
P:a
P:b
O: 2
fyzickej osoby, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona.
Poistenec podľa tohto zákona je na účely dôchodkového poistenia aj fyzická osoba, ktorá získala obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 2, 4 a 5.
Povinne nemocensky poistení sú
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu6) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods. 5.
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt25) a nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.
79/7/EHS
4
§: 15
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
Povinne dôchodkovo poistení sú
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2,
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) alebo b), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len „dôchodkový vek“) a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky najdlhšie do 18 rokov jeho veku, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) c), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti,
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu35) a fyzická osoba, ktorá podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
79/7/EHS
5
P: f
O: 4
O: 5
§: 16
postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a) v rozsahu najviac 12 rokov, ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, nedovŕšila dôchodkový vek a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania alebo výkonu osobnej asistencie; do obdobia 12 rokov dôchodkového poistenia sa započítava aj obdobie dôchodkového poistenia získané z dôvodu uvedeného v písmene d),
na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.
Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt25) a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.
Nárok na dôchodkové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom majú aj manžel (manželka) a nezaopatrené dieťa po fyzických osobách uvedených v odsekoch 1 a 4 a po poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a invalidného dôchodku.
Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu,38) v štátnozamestnaneckom pomere,39) v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k
79/7/EHS
6
§: 17
O: 1
O: 2
P: a
P: b
P: c
družstvu,39a) v služobnom pomere39b) okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor alebo ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov.39c) Povinne úrazovo poistený je aj ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu39d) pre fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.
Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.
Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj
žiak strednej školy a študent vysokej školy, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní v období odbornej (výrobnej) praxe,
fyzická osoba združená v Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a v iných občianskych združeniach, ktorá utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi podľa osobitného predpisu,41) a člen banského záchranného zboru, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri činnostiach tohto zboru,
fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej
79/7/EHS
7
P: d
P: e
O: 3
§: 18
O: 1
O: 2
udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania,
dobrovoľný zdravotník Slovenského Červeného kríža alebo inej právnickej osoby, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výkone zdravotníckych služieb pri športovom podujatí alebo spoločenskom podujatí,
dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania.
Nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom aj manžel (manželka), nezaopatrené dieťa po fyzických osobách uvedených v odsekoch 1 a 2 a fyzická osoba, voči ktorej mala fyzická osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť.
Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu38) a člena družstva, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k družstvu.39a)
Povinne garančne poistený nie je zamestnávateľ uvedený v odseku 1, ktorý je zastupiteľský úrad cudzieho štátu, a zamestnávateľ, na ktorého nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu.41a)
79/7/EHS
8
návrh
O: 3
§: 19
O: 1
O: 2
O: 3
P: a
P: b
§ 14
O:1
Nárok na dávku garančného poistenia z garančného poistenia zamestnávateľa jeho zamestnanec uvedený v odseku 1 po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.
Povinne poistený v nezamestnanosti je zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený, ak tento zákon neustanovuje inak.
Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt24) alebo povolenie na trvalý pobyt.25)
Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na
zamestnanca podľa osobitného predpisu,42) na obvineného vo väzbe42a) a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody,42b)
fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek.
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba narodená po 31. decembri 1970, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe
79/7/EHS
9
O:2
O:3
riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení do 31. marca 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu,3) ak jej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom
79/7/EHS
10
sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu,3) ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
Č: 3
O: 1
P: a
Táto smernica sa vzťahuje na:
zákonné systémy, ktoré poskytujú ochranu pred týmito rizikami:
N
461/2003
Z. z.
návrh
43/2004
Z. z.
§ : 1
O: 1
O: 2
O: 3
§ 1
O: 1
Tento zákon vymedzuje sociálne poistenie, upravuje rozsah sociálneho poistenia, právne vzťahy pri vykonávaní sociálneho poistenia, organizáciu sociálneho poistenia, financovanie sociálneho poistenia, dozor štátu nad vykonávaním sociálneho poistenia a konanie vo veciach sociálneho poistenia.
Tento zákon upravuje aj výber, registráciu a postúpenie príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
Tento zákon sa nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníkov (ďalej len „policajt“), príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách (ďalej len „profesionálny vojak“).
Tento zákon vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia.
Ú
Č: 3
O: 1
choroba,
N
461/2003
Z. z.
§: 13
O: 1
Z nemocenského poistenia sa za podmienok
Ú
79/7/EHS
11
P: a
1. odrážka
P: a
P: b
P: c
P: d
ustanovených týmto zákonom poskytujú nemocenské dávky, a to
nemocenské,
ošetrovné,
vyrovnávacia dávka,
materské.
Č: 3
O: 1
P: a
2. odrážka
-invalidita,
N
461/2003
Z. z.
§: 13
O: 2
P:b
Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to
z invalidného poistenia
1. invalidný dôchodok,
2. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
3. sirotský dôchodok.
Ú
Č: 3
O: 1
P: a
3. odrážka
staroba,
N
461/2003
Z. z.
návrh
§: 13
O: 2
P: a
§ 2
Z dôchodkového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú dôchodkové dávky, a to
zo starobného poistenia
1. starobný dôchodok,
2. predčasný starobný dôchodok,
3. vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
4. sirotský dôchodok,
Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.
Ú
Č: 3
O: 1
P: a
4. odrážka
pracovné úrazy a choroby z povolania,
N
461/2003
Z. z.
§: 13
O: 3
P: a
P: b
P: c
P: d
Z úrazového poistenia sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú úrazové dávky, a to
úrazový príplatok,
úrazová renta,
jednorazové vyrovnanie,
pozostalostná úrazová renta,
Ú
79/7/EHS
12
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
jednorazové odškodnenie,
pracovná rehabilitácia a rehabilitačné,
rekvalifikácia a rekvalifikačné,
náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
náhrada nákladov spojených s liečením,
náhrada nákladov spojených s pohrebom.
Č: 3
O: 1
P: a
5. odrážka
nezamestnanosť;
N
461/2003
Z. z.
§ 13
O: 5
Z poistenia v nezamestnanosti sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytuje dávka v nezamestnanosti.
Ú
Č: 3
O: 1
P: b
sociálnu pomoc, pokiaľ je jej cieľom doplniť alebo nahradiť systémy uvedené v písmene (a).
n. a.
Č: 3
O:2
Táto smernica sa nevzťahuje na opatrenia týkajúce sa pozostalostných dávok ani na opatrenia týkajúce sa rodinných dávok, s výnimkou prípadu rodinných dávok, poskytovaných prostredníctvom zvýšenia dávok patriacich vzhľadom na riziká uvedené v odseku 1 (a).
n .a.
Č:3
O:3
S cieľom zabezpečiť vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania v zamestnaneckých systémoch rada na návrh komisie prijme ustanovenia, ktoré vymedzia jej podstatu, rozsah a spôsoby jej uplatňovania.
n. a.
79/7/EHS
13
Č: 4
O:1
Zásadou rovnakého zaobchádzania sa rozumie, že neexistuje nijaká priama či nepriama diskriminácia z dôvodu pohlavia, najmä s odvolaním sa na manželský alebo rodinný stav, predovšetkým pokiaľ ide o:
N
461/2003
Z. z.
43/2004
Z. z.
365/2004
Z. z.
§: 6
O:1
O: 3
§ 9
O: 1
§ 2
O: 1
O: 2
O: 3
Poistenec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je nemocensky poistená, dôchodkovo poistená alebo poistená v nezamestnanosti podľa tohto zákona.
Poistencom patria práva pri výkone sociálneho poistenia rovnako v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v sociálnom zabezpečení ustanovenou osobitným zákonom.
Sporiteľovi patria práva pri výkone starobného dôchodkového sporenia bez akýchkoľvek obmedzení a priamej diskriminácie a nepriamej diskriminácie podľa pohlavia, manželského stavu alebo rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia okrem prípadu, ak to ustanovuje zákon.
Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu, vo výkone práv a povinností v súlade s dobrými mravmi, ako aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou, ak je možné prijatie takýchto opatrení požadovať vzhľadom na konkrétne okolnosti a na možnosti osoby, ktorá povinnosť túto zásadu dodržiavať.
Diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu.
Priama diskriminácia je konanie alebo opomenutie,
Ú
79/7/EHS
14
O: 4
pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.
Nepriama diskriminácia je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu.
Č: 4
O: 1
1. odrážka
rozsah jednotlivých systémov a podmienky prístupu k nim;
N
461/2003
Z. z.
§: 30
P: a
P: b
§: 31
O: 1
P: a
P: b
Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak
splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote a
nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1 za obdobie, v ktorom nevykonáva činnosť zamestnanca z dôvodov uvedených v § 33 ods. 1, § 39 ods. 1, § 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak
splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a
zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky,
Ú
79/7/EHS
15
O: 2
O: 3
za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur.
Ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v kalendárnom mesiaci, v ktorom povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe prvýkrát vzniklo nemocenské poistenie, vznikne nárok na nemocenskú dávku, ak za tento mesiac zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného na nemocenské poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku aj vtedy, ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky po zániku ich nemocenského poistenia v ochrannej lehote a za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do zániku ich nemocenského poistenia, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich
79/7/EHS
16
§ 33
O:1
O:2
§: 34
O: 1
kalendárnemu mesiacu, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie, zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.
Zamestnanec a povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných podľa osobitného predpisu na výkon zárobkovej činnosti alebo im bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (ďalej len „dočasná pracovná neschopnosť“).
Dobrovoľne nemocensky poistená osoba nárok na nemocenské, ak jej vznikla dočasná pracovná neschopnosť a v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti bola nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nárok na nemocenské zaniká odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti alebo odo dňa uznania invalidity, najneskôr uplynutím 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti (ďalej len „podporné obdobie"), ak tento zákon neustanovuje inak.
79/7/EHS
17
O: 2
O: 3
§: 36
§: 39
O: 1
P: a
P: b
Zamestnancovi vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote.
Ak zamestnancovi zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, v ktorom nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti podľa osobitného predpisu,) nárok na nemocenské odo dňa nasledujúcho po dni zániku nemocenského poistenia.
Nemocenské sa poskytuje za dni.
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak
ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
sa stará o dieťa do desiatich rokov veku, ak
1. dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,
2. predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo
3. fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo v súvislosti s pôrodom bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.
79/7/EHS
18
43/2004 Z. z.
§: 70
O: 1
O: 2
§: 71
O: 1
§: 65
O: 1
O: 2
O: 3
P: a
P: b
Poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Fyzická osoba nárok na invalidný dôchodok aj vtedy, ak sa stala invalidnou v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Nárok na invalidný dôchodok tejto fyzickej osobe vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia 18 rokov veku. Nárok na invalidný dôchodok aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Poistenec nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.
Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovŕšil vek 60 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 60 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov.
79/7/EHS
19
O: 4
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
P: k
O: 5
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
O: 6
Žene, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovŕšila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 53 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov,
v roku 2014 deväťdesiatdeväť kalendárnych mesiacov.
Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 dovŕšila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 54 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,
v roku 2013 deväťdesiat kalendárnych mesiacov.
Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2012 dovŕšila vek 55
79/7/EHS
20
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
O: 7
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
O: 8
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 55 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov,
v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,
v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov.
Žene, ktorá vychovala jedno dieťa a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovŕšila vek 56 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 56 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov,
v roku 2010 šesťdesiattri kalendárnych mesiacov.
Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2009 dovŕšila vek 57 rokov, sa dôchodkový vek určí tak, že k veku 57 rokov sa pripočíta
v roku 2004 deväť kalendárnych mesiacov,
v roku 2005 osemnásť kalendárnych mesiacov,
v roku 2006 dvadsaťsedem kalendárnych mesiacov,
v roku 2007 tridsaťšesť kalendárnych mesiacov,
v roku 2008 štyridsaťpäť kalendárnych mesiacov,
v roku 2009 päťdesiatštyri kalendárnych mesiacov.
79/7/EHS
21
§ 2
Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia.
Č: 4
O: 1
2. odrážka
- povinnosť platiť príspevky a výpočet výšky príspevkov;
N
461/2003
Z. z.
§: 128
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
O: 3
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
O:5
Poistné na nemocenské poistenie platí
zamestnanec,
zamestnávateľ,
povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
dobrovoľne nemocensky poistená osoba.
Poistné na starobné poistenie platí
zamestnanec,
zamestnávateľ,
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
štát,
Sociálna poisťovňa.
Poistné na invalidné poistenie platí, ak tento zákon neustanovuje inak
zamestnanec,
zamestnávateľ,
povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
štát.
Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzické osoby uvedené v § 15 ods. 1 písm. c) e) a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje
Ú
79/7/EHS
22
O: 6
O: 7
O: 8
O: 9
O: 10
P: a
P: b
P: c
§: 130
P: a
P: b
P: c
materské.
Zúčtovanie poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1) poistného na invalidné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity platené štátom ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.
Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ.
Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.
Poistné na poistenie v nezamestnanosti platí
zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.
Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre
zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,
zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,
povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho
79/7/EHS
23
P: d
§: 131
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
O: 2
P: a
P: b
P: c
základu,
dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 4 % z vymeriavacieho základu,
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 14 % z vymeriavacieho základu,
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 18 % z vymeriavacieho základu,
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 18 % z vymeriavacieho základu,
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré nie sporitelia podľa osobitného predpisu, 18 % z vymeriavacieho základu,
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí nie sporitelia podľa osobitného predpisu, 18 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 4 % z vymeriavacieho základu,
zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 5 % z vymeriavacieho základu,
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 9 % z vymeriavacieho
79/7/EHS
24
P: d
P: e
P: f
O: 3
-
§:132
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
§: 133
O: 1
základu,
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu, ktorá je sporiteľ podľa osobitného predpisu, 9 % z vymeriavacieho základu,
štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5, ktoré sporitelia podľa osobitného predpisu, 9 % z vymeriavacieho základu,
Sociálnu poisťovňu za poberateľov invalidného dôchodku, ktorí sporitelia podľa osobitného predpisu, 9 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie poistenca sa znižuje o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa 9), o ktoré sa stará rodič alebo osvojiteľ nezaopatreného dieťaťa. Ak sa o to isté nezaopatrené dieťa súčasne starajú obidvaja rodičia alebo osvojitelia nezaopatreného dieťaťa, sadzba poistného na starobné poistenie sa znižuje jednému rodičovi alebo jednému osvojiteľovi nezaopatreného dieťaťa.
Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre
zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,
zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,
povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
štát 6 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na úrazové poistenie je pre zamestnávateľa zaradeného do
prvej nebezpečnostnej triedy0,3 % z vymeriavacieho základu,
druhej nebezpečnostnej triedy 0,5 % z vymeriavacieho základu,
79/7/EHS
25
návrh
§: 135
§: 136
P: a
P: b
P: c
§ 20
O: 1
P: a
P: b
tretej nebezpečnostnej triedy0,7 % z vymeriavacieho základu,
štvrtej nebezpečnostnej triedy 0,9 % z vymeriavacieho základu,
piatej nebezpečnostnej triedy 1,1 % z vymeriavacieho základu,
šiestej nebezpečnostnej triedy 1,3 % z vymeriavacieho základu,
siedmej nebezpečnostnej triedy 1,5 % z vymeriavacieho základu,
ôsmej nebezpečnostnej triedy 1,7 % z vymeriavacieho základu,
deviatej nebezpečnostnej triedy 1,9 % z vymeriavacieho základu,
desiatej nebezpečnostnej triedy 2,1 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre
zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,
zamestnávateľa 1 % z vymeriavacieho základu,
dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len „príspevky“) platí, ak tento zákon neustanovuje inak,
zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
samostatne zárobkovo činná osoba povinne dôchodkovo zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
79/7/EHS
26
P: c
P: d
P: e
O: 2
O: 3
§ 22
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,
štát,
Sociálna poisťovňa.
Štát platí príspevky za sporiteľa počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)
Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa podľa § 14 ods. 3.“.
Sadzba príspevkov je pre
zamestnávateľa 9 % z vymeriavacieho základu,
samostatne zárobkovo činnú osobu povinne dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu zúčastnenú osobu na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,
štát 9 % z vymeriavacieho základu,
Sociálnu poisťovňu 9 % z vymeriavacieho základu.
79/7/EHS
27
Č: 4
O: 1
3. odrážka
- výpočet dávok vrátane ich zvýšenia s ohľadom na manžela/manželku a závislé osoby, a podmienky určujúce trvanie a zachovanie nároku na dávky.
N
461/2003
Z. z.
§: 37
O: 1
O: 2
P: a
P: b
§: 38
§: 41
Výška nemocenského zamestnanca je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57, ak tento zákon neustanovuje inak.
Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, zamestnanca, ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti, povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ak tento zákon neustanovuje inak, je v období
od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 a
od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55.
Poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.
Výška ošetrovného je 55 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 55 alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57.
Ú
79/7/EHS
28
§: 73
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.
Suma invalidného dôchodku poistenca, ktorý percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, sa určí ako súčin percentuálneho poklesu schopnosti poistenca vykonávať zárobkovú činnosť, priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku