Príloha č.2
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: 29. apríl 2011 – 5. máj 2011
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude
negatívny, keďže z dôvodu povinného vstupu prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia sa predpokladá pokles príjmov Sociálnej poisťovne.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie celkový vplyv na podnikateľské prostredie
(dôchodkové správcovské spoločnosti) bude pozitívny, hlavne z dôvodu zvýšenia počtu sporiteľov spojeného s povinným vstupom prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia, čím sa zvýšia výnosy z odplát u dôchodkových správcovských spoločností. Predpokladá sa zníženie nákladov dôchodkových správcovských spoločností v súvislosti s presunom úhrady časti nákladov (napr. poplatky za obchodovanie, zúčtovanie a vyrovnanie obchodov, poplatky depozitárovi) z dôchodkovej správcovskej spoločnosti na dôchodkový fond. Zmena spôsobu výpočtu odplaty za zhodnotenie majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom dôchodkovom fonde spolu s uvoľnením investičných pravidiel v prípade dosiahnutia pozitívnej výkonnosti taktiež prispeje k zvýšeniu príjmov dôchodkových správcovských spoločností.
Príloha č.2
3.Sociálne vplyvy celkový vplyv na hospodárenie obyvateľstva, resp. na sporiteľov sa
predpokladá pozitívny, veľkosť vplyvu zmien na sporiteľov bude závisieť od vývoja na finančných trhoch a schopnosti dôchodkových správcovských spoločností zhodnotiť nasporené prostriedky.
A.4. Alternatívne riešenia
Keďže cieľom navrhovaných opatrení je zvrátiť negatívny vývoj počtu vstupujúcich do systému starobného dôchodkového sporenia a odstrániť prekážky, ktoré v súčasnosti bránia dôchodkovým správcovským spoločnostiam v efektívnom investovaní, neuvažovalo sa s alternatívnymi riešeniami.
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky k predloženej doložke nasledovnú zásadnú pripomienku - v časti vplyvov na rozpočet verejnej správy žiada doplniť vyjadrenie, že zvýšené výdavky súvisiace so zasielaním oznámení o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti sporiteľovi budú zabezpečené v rámci správneho fondu Sociálnej poisťovne. Ministerstvo financií SR zároveň žiada uvádzať tabuľky v časti výdavky verejnej správy v eurách a taktiež žiada doplniť predpokladané výdavky Sociálnej poisťovne súvisiace so zasielaním oznámenia o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ministerstvo financií SR žiada doplniť vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne vyplývajúci z vrátenia príspevkov a penále.
Stanovisko predkladateľa:
Všetky pripomienky boli akceptované a doložka vybraných vplyvov bola upravená.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky:
Ministerstvo hospodárstva SR žiada v bode 3.2 doplniť:
kvantifikáciu nárastu príjmov dôchodkových správcovských spoločností,
predpokladaný počet povinne poistených osôb,
prínos pre DSS z dôvodu eliminácie znášania rizika DSS v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky poistenej osoby v zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde alebo v indexovom dôchodkovom fonde.
náklady týkajúce sa vytvorenia nových pracovných miest v dôchodkových správcovských spoločnostiach.
V bode 3.3 žiada Ministerstvo hospodárstva SR doplniť:
výšku administratívnych nákladov týkajúcich sa vytvorenia nových pracovných miest v dôchodkových správcovských spoločnostiach,
predpoklad administratívnych nákladov na založenie indexového fondu,
predpoklad administratívnych nákladov na meranie rizík a na výpočty celkového rizika v indexovom dôchodkovom fonde.
Ministerstvo hospodárstva SR odporúča uviesť zdroj odhadu podielu povinne poistených osôb v jednotlivých dôchodkových fondoch.
Príloha č.2
Stanovisko predkladateľa:
Pripomienka k bodu 3.2 doložky bola čiastočne akceptovaná a materiál bol doplnený o kvantifikácie príjmov dôchodkových správcovských spoločností a o počet prvopoistencov. Eliminácia znášania rizika DSS sa neakceptuje z dôvodu, že navrhovaná zmena nebude znamenať priamy pozitívny vplyv na dôchodkové správcovské spoločnosti (počas celej existencie systému garancií dôchodkové správcovské spoločnosti prispôsobili svoje investičné stratégie tak, aby nenastal pokles hodnoty dôchodkovej jednotky, a teda povinnosť doplatiť vzniknutú stratu nevznikla), bude však dôvodom pre uvoľnenie investičných stratégií, čo môže znamenať dosahovanie vyšších výnosov.
Pripomienky k bodu 3.3 doložky boli čiastočne akceptovaná a materiál bol doplnený o predpoklad výdavkov súvisiacich s vytvorením indexového dôchodkového fondu a o predpoklad výšky nákladov súvisiacich s meraním rizík a na výpočty celkového rizika v indexovom dôchodkovom fonde.
Vplyv na zamestnanosť neakceptujeme z dôvodu, že navrhovaná zmena umožňuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti znížiť počet zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií zo súčasných troch na navrhovaných aspoň dvoch, zároveň sa vytvára jedno pracovné miesto zamestnanec zodpovedný za riadenie rizík. Výsledný vplyv na zamestnanosť bude preto neutrálny.
Odporúčanie týkajúce sa odhadu podielu povinne poistených osôb v jednotlivých dôchodkových fondoch je akceptované.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky:
Gestor predkladá pripomienky, v ktorých žiada:
preformulovať text v predkladacej správe hovoriaci o vplyvoch materiálu,
neuvádzať krížik v časti tabuľke časti A.2 - Žiadne sociálne vplyvy,
opraviť preklep v časti 4.1,
doplniť negatívny vývoj zhodnotenie dôchodkových fondov a následný vplyv na sporiteľa.
Stanovisko predkladateľa:
Všetky pripomienky gestora sú akceptované a materiál obsahuje všetky požadované zmeny.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Príloha č. 3
4
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zákona sa porovnávajú so schváleným rozpočtom Sociálnej poisťovne na rok 2011 a rozpočtovým výhľadom na roky 2012 a 2013.
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Rozpočet verejnej správy (v eur)
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
500
- 9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
Štátny rozpočet
0
0
0
0
Sociálna poisťovňa
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
60 600
92 100
97 600
Štátny rozpočet (MPSVR SR)
0
0
0
0
Sociálna poisťovňa
0
60 600
92 100
97 600
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Financovanie (v eur)
2011
2012
2013
2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy (- príjmy, + výdavky)
-500
9 827 406
45 469 254
89 373 499
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte SP
0
60 600
92 100
97 600
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora *
-500
9 766 806
45 377 154
89 275 899
* úspora má znamienko (-)
Pozn.:Zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne v súvislosti so zasielaním oznámení o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti sporiteľovi budú kryté zo správneho fondu Sociálnej poisťovne.
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Príloha č. 3
5
Zníženie príjmov Sociálnej poisťovne sa navrhuje vykryť zvýšením transferu zo štátneho rozpočtu v takej výške, aby bola zabezpečená platobná schopnosť Sociálnej poisťovne v zmysle ods. 4 § 157 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
A1. Povinný vstup prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia s možnosťou vystúpiť z tohto systému v priebehu dvoch rokov od vstupu do tohto systému.
S účinnosťou od 1. apríla 2012 sa navrhuje povinný vstup pre prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia. V prípade, že si dôchodkovú správcovskú spoločnosť prvopoistenec nevyberie sám, výber za neho zrealizuje Sociálna poisťovňa. Prvopoistenec bude mať 2 roky na prehodnotenie svojej účasti v II. pilieri.
A2. Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou.
S účinnosťou od 1. apríla 2012 sa navrhuje, že Sociálna poisťovňa určí sporiteľom, ktorí sa sami nerozhodnú pre niektorú z dôchodkových správcovských spoločností alebo nedoručia oznámenie obsahujúce prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa ich abecedného zoznamu. Sporiteľ, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, sa stáva sporiteľom v zmiešanom dôchodkovom fonde. Sociálna poisťovňa bude povinná bezodkladne do vlastných rúk poslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
A3. Povinnosť Sociálnej poisťovne zaslať novým sporiteľom informáciu o ich právach a povinnostiach počas prvých 730 dní sporenia
S účinnosťou od 1. apríla 2012 sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa zaslala do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení novým sporiteľom informáciu o ich právach a povinnostiach počas prvých 730 dní sporenia v záujme zvýšenia informovanosti nových sporiteľov.
B. Vrátenie príspevkov a penále.
S účinnosťou od 1. novembra 2011 sa navrhuje riešiť vrátenie neoprávnene postúpených penále rovnako ako je tomu v prípade neoprávnene postúpených príspevkov.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
Príloha č. 3
6
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh (zmena sadzieb, zmena vymeriavacích základov a zmena nároku)
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Zavedenie povinného vstupu pre prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia si vyžiada zmenu informačného systému Sociálnej poisťovne. Vplyvom navrhovaných zmien sa predpokladá nárast administratívnej záťaže Sociálnej poisťovne z dôvodu povinnosti zaslať oznámenie o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti sporiteľovi. Zvýšenie výdavkov súvisiace s implementáciou navrhovaných zmien bude zabezpečené v rámci správneho fondu Sociálnej poisťovne.
odhadovaný objem
počet zaslaných oznámení
2011
2012
2013
2014
o priradení DSS sporiteľovi
0
3 900
9 350
9 930
o právach a povinnostiach nových sporiteľov
0
41 350
59 400
62 900
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
A1. Povinný vstup prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia s možnosťou vystúpiť z tohto systému v priebehu dvoch rokov od vstupu do tohto systému.
Pri prepočtoch sa vychádzalo z nasledovných predpokladov:
v súčasnosti vstupuje do II. piliera približne 13 % prvopoistencov,
dobrovoľné vystúpenie z II. piliera do 2 rokov od vstupu využije 10 % sporiteľov (poznamenávame, že v prípade výstupu menej ako 10 % sporiteľov dôjde k vyššiemu výpadku príjmov Sociálnej poisťovne a zároveň k vyššiemu vykrývaniu deficitu základného fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne zo štátneho rozpočtu),
počet prvopoistencov bude mierne rásť z dôvodu mierne sa znižujúcej nezamestnanosti,
priemerný plat prvopoistencov sa predpokladá na úrovni 85 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR,
vývoj priemernej mesačnej mzdy a miery nezamestnanosti vychádza z makroekonomickej prognózy Ministerstva financií SR z februára 2011.
V rokoch 2012 2014 sa uvažuje v priemere s počtom 59 400 prvopoistencov ročne. Vplyvom uvedenej zmeny sa očakáva zníženie príjmov Sociálnej poisťovne, ktoré budú presmerované na osobné dôchodkové účty sporiteľov do dôchodkových správcovských spoločností. V roku 2012 sa odhaduje objem negatívneho vplyvu vo výške 9 767 406 eur, s následným rastom na úroveň 45 377 755 eur v roku 2013 a 89 276 499 eur v roku 2014.
x
x
Príloha č. 3
7
S poklesom príjmov Sociálnej poisťovne je spojená aj nižšia tvorba správneho fondu (0,5 % z postúpených príspevkov oproti 2,4 %, ak by nedošlo k zvýšeniu objemu postúpených príspevkov do II. piliera), ktorá predstavuje 185 581 eur v roku 2012, 862 177 eur v roku 2013 a 1 696 234 eur v roku 2014.
A2. Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou.
Zavedenie systému prideľovania dôchodkových správcovských spoločností bude mať zanedbateľný vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne, z dôvodu, že navrhovaný spôsob určovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou je takmer identický so spôsobom používaným v minulosti, a je možné využiť doterajšiu funkcionalitu informačného systému. Sociálna poisťovňa bude povinná zaslať oznámenie o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Predpokladá sa, že v roku 2012 sa uvedené bude týkať približne 3 900 sporiteľov, v roku 2013 približne 9 350 sporiteľov a v roku 2014 približne 9 930sporiteľov. Vzhľadom na uvedené stúpnu náklady Sociálnej poisťovne v roku 2012 o 5 230 eur, v roku 2013 o 12 530 eur a v roku 2014 o 13 300 eur. Predpokladáme, že pre priemerne 16,3 % prvovstupujúcich sporiteľov vyberie dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa (uvedené percento je totožné so skutočnosťou roka 2007, kedy mala Sociálna poisťovňa tiež povinnosť určiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť nerozhodnutým sporiteľom). Uvedený dopad bude finančne krytý zo správneho fondu Sociálnej poisťovne.
A3. Povinnosť Sociálnej poisťovne zaslať novým sporiteľom informáciu o ich právach a povinnostiach počas prvých 730 dní sporenia
V súvislosti s povinnosťou Sociálnej poisťovne zasielať novým sporiteľom informáciu o ich právach a povinnostiach počas prvých 730 dní sporenia do 60 dní od vzniku sporenia sa očakáva negatívny vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2012 vo výške 55 400 eur, v roku 2013 vo výške 79 600 eur a v roku 2014 vo výške 84 300 eur. Uvedený dopad bude finančné krytý zo správneho fondu Sociálnej poisťovne. Podotýkame, že od roku 2013 sa predpokladá, že povinnosti Sociálnej poisťovne týkajúce sa zasielania informácií prejdú na Finančnú správu, v ktorej kompetencii bude jednotný výber daní, clá a odvodov.
B. Vrátenie príspevkov a penále
Uvedená zmena bude mať zanedbateľný vplyv na hospodárenie Sociálnej poisťovne, v roku 2011 sa očakáva pozitívny vplyv na Sociálnu poisťovňu vo výške 500 eur, a v rokoch 2012, 2013 a 2014 pozitívny vplyv vo výške 600 eur každoročne.
Kvantifikácia príjmov
Vplyvom navrhovaných zmien sa predpokladá pokles príjmov Sociálnej poisťovne z dôvodu zavedenia povinného vstupu prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia. Podrobná kvantifikácia je uvedená v časti 2.3.4. A1. Vplyv vrátenia príspevkov a penále bude zanedbateľný, podrobnejšie v časti 2.3.4. B.
Kvantifikácia výdavkov
Vplyvom navrhovaných zmien sa predpokladá rast výdavkov Sociálnej poisťovne z dôvodu zavedenia systému prideľovania dôchodkových správcovských spoločností nerozhodnutým
Príloha č. 3
8
sporiteľom a z dôvodu povinnosti zasielať informácie novým sporiteľom o ich právach a povinnostiach. Podrobná kvantifikácia je uvedená v časti 2.3.4. A2 a A3.
Vplyv na jednotlivé kategórie príjmov a výdavkov rozpočtu verejnej správy
Výdavky štátneho rozpočtu predpokladá sa negatívny vplyv na výdavky štátneho rozpočtu z dôvodu potreby vykrytia výpadku príjmov základného fondu starobného poistenia a z dôvodu navrhovaného povinného vstupu prvopoistencov do systému starobného dôchodkového sporenia.
Výdavky Sociálnej poisťovne predpokladá sanárast výdavkov Sociálnej poisťovne z dôvodu povinnosti určiť dôchodkovú správcovskú spoločnosť nerozhodnutému sporiteľovi, povinnosti bezodkladného zaslania oznámenia o tomto určení do vlastných rúk sporiteľovi a povinnosti zasielať informácie novým sporiteľom o ich právach a povinnostiach.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Rozpočet Sociálnej poisťovne
- príjmy (v eur)
2011
2012
2013
2014
100
Daňové príjmy
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
150
Poistné
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
152
Poistné na starobné poistenie
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
152008
Vrátenie príspevkov a penále
500
600
600
600
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Rozpočet verejnej správy
– príjmy (v eur)
2011
2012
2013
2014
100
Daňové príjmy
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
150
Poistné
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
152
Poistné na starobné poistenie
500
-9 766 806
-45 377 154
-89 275 899
152008
Vrátenie príspevkov a penále
500
600
600
600
Vplyv na rozpočet Sociálnej poisťovne
Rozpočet Sociálnej poisťovne -
výdavky (v eur)
2011
2012
2013
2014
600
Bežné výdavky
0
60 600
92 100
97 600
630
Tovary a služby
0
60 600
92 100
97 600
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Rozpočet verejnej správy -
výdavky (v eur)
2011
2012
2013
2014
600
Bežné výdavky
0
60 600
92 100
97 600
630
Tovary a služby
0
60 600
92 100
97 600
Príloha č.4
9
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Dôchodkové správcovské spoločnosti
Počet dotknutých subjektov: 6
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Predpokladá sa nárast príjmov dôchodkových správcovských spoločností z nasledujúcich dôvodov:
- zavedenie povinného vstupu prvopoistencov do II. piliera, predpokladá sa v priemere 59 400 ročne
- zmena investičnej stratégie a jej predpokladaný vplyv na vyššie zhodnotenie majetku dôchodkových fondov z dôvodu zrušenia garancií v zmiešanom dôchodkovom fonde a akciovom dôchodkovom fonde a predĺženia sledovaného obdobia na účely poskytovania garancie v dlhopisovom dôchodkovom fonde,
- presun úhrady časti nákladov z dôchodkovej správcovskej spoločnosti na dôchodkový fond,
- tento pozitívny nárast príjmov môže byť čiastočne zmiernený ďalšími navrhovanými opatreniami (napr. zmena spôsobu odpočítavania odplát v dôchodkových fondoch, zrušenie odplaty za zhodnotenie v dlhopisovom dôchodkovom fonde, správa indexového dôchodkového fondu atď.)
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Vplyvom navrhovaných legislatívnych zmien sa očakávajú jednorazové výdavky dôchodkových správcovských spoločností z dôvodu úpravy ich informačného systému a v súvislosti s vytvorením indexového dôchodkového fondu vo výške 1,17 mil. eur. V súvislosti s meraním rizík a na výpočty celkového rizika v indexovom dôchodkovom fonde sa predpokladajú výdavky vo výške 15 000 eur.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Predpokladá sa pozitívna zmena v oblasti možností investovania. Dôchodkové správcovské spoločnosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou nadobúdať do svojich portfólií viac dlhodobejších cenných papierov ako je tomu v súčasnosti.
3.5. Aké predpokladané spoločensko
Diverzifikácia dlhopisov v portfóliu dôchodkových fondov z časového hľadiska (kúpa
Príloha č.4
10
ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
a držba dlhodobejších cenných papierov), môže podporiť ekonomický rozvoj krajiny.
Vývoj príjmov dôchodkových správcovských spoločností
Príjmy v eur
2011 (2. polrok)
2012
2013
2014
Optimistický vývoj
Bez novely
10 466 317
24 335 957
30 632 142
36 647 980
S novelou
10 466 317
24 247 503
33 804 522
40 831 613
Neutrálny vývoj
Bez novely
10 466 317
24 335 957
28 951 883
34 059 911
S novelou
10 466 317
24 247 503
31 014 058
37 164 049
Pesimistický vývoj
Bez novely
10 466 317
24 335 957
27 493 428
31 837 286
S novelou
10 466 317
24 247 503
27 133 095
32 165 460
Poznámky: bez novely - pokračovanie súčasnej právnej úpravy
s novelou - po zmenách, tak ako vyplývajú z novely
Vplyv zmien na ziskovosť dôchodkových správcovských spoločností.
Zisk v eur
2011 (2. polrok)
2012
2013
2014
Optimistický vývoj
Bez novely
-2 408 683
-2 186 543
3 313 967
8 510 260
S novelou
-3 582 691
-707 337
8 101 037
14 357 023
Neutrálny vývoj
Bez novely
-2 408 683
-2 186 543
1 633 708
5 922 190
S novelou
-3 582 691
-707 337
5 310 572
10 689 459
Pesimistický vývoj
Bez novely
-2 408 683
-2 186 543
175 253
3 699 565
S novelou
-3 582 691
-707 337
1 429 610
5 690 870
Poznámky: bez novely - pokračovanie súčasnej právnej úpravy
s novelou - po zmenách, tak ako vyplývajú z novely
Predpoklady:
povinný vstup pre prvopoistencov od 1.4.2012, dobrovoľne vystúpi do 2 rokov od vstupu približne 10 % sporiteľov,
zmena výšky odplaty za zhodnotenie a zmena spôsobu výpočtu odplaty za zhodnotenie od 1.4.2012,
fondy začnú meniť svoje portfóliá v priebehu roka 2012, zvýšené zhodnotenie sa prejaví od roku 2013 (dovtedy vo všetkých fondoch konzervatívne investovanie so
Príloha č.4
11
zhodnotením približne 1,2 % p. a. na základe skutočnosti za rok 2010), v prípade pokračovania súčasného právneho stavu by všetky 3 fondy dosahovali zhodnotenie rovnaké ako dlhopisový dôchodkový fond,
priemerné ročné náklady dôchodkových správcovských spoločností spolu v roku 2010: 25 000 000 eur, bez novely by rástli o 3 % ročne, s novelou jednorazový rast v 2011 na 26 920 000 eur a potom 3 % ročný rast, od roku 2012 však prechádza časť nákladov predtým hradených dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na dôchodkový fond, v prepočtoch sa nezohľadňuje daň z príjmu PO, lebo DSS si môžu odrátať straty za predchádzajúce obdobie,
priemerný rast miezd vychádza z makroekonomickej prognózy MF SR z februára 2011,
dôchodkové správcovské spoločnosti využijú sadzby odplát v maximálnych výškach, ktoré zákon pripúšťa,
podiel povinne poistených osôb v jednotlivých fondov: dlhopisový 10 %, zmiešaný 30 %, akciový 60 %, pričom sa vychádzalo zo súčasného rozdelenia sporiteľov v dôchodkových fondoch upraveného o vplyv navrhovaných zmien (nárast počtu sporiteľov v zmiešanom dôchodkovom fonde, ktorým bude tento dôchodkový fond pridelený Sociálnou poisťovňou).
Vývoj priemerného ročného zhodnotenia v dôchodkových fondoch pre neutrálny a optimistický vývoj:
Zhodnotenie (v % p. a.)
Optimistický vývoj
dlhopisový
2,0
zmiešaný
2,5
akciový
3,0
Neutrálny vývoj
dlhopisový
1,2
zmiešaný
1,6
akciový
2,0
Pesimistický vývoj
dlhopisový
0,5
zmiešaný
0,5
akciový
0,5
Príloha č.4
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Ovplyvnené skupiny tvoria súčasní a budúci sporitelia zapojení v systéme starobného dôchodkového sporenia.
V prípade prijatia navrhovaných legislatívnych zmien by sa prostredníctvom predpokladaného uvoľnenia investičnej politiky a pri súčasnom splnení určitých optimistických predpokladov týkajúcich sa vývoja na finančných trhoch malo zvýšiť zhodnotenie finančných prostriedkov v dôchodkových fondoch, z čoho budú vyplývať vyššie budúce dôchodkové príjmy súčasných aj budúcich sporiteľov.
Kvantifikujte:
-Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
-Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
-Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Vplyvom zmien vyplývajúcich z novely sa predpokladá, že dôjde k vyššiemu zhodnoteniu a nárastu objemu majetku na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa.
Vplyv na súčasných sporiteľov (sú použité rovnaké predpoklady ako pri vplyve na
Príloha č.4
podnikateľské prostredie, pre zjednodušenie sa uvažuje, že majetok sporiteľa je iba v jednom fonde), porovnáva sa stav osobného účtu na konci sledovaného obdobia (31. decembra 2014) po novele so stavom, ak by ostal zachovalý súčasný právny stav:
-V dlhopisovom dôchodkovom fonde rast majetku na jedného sporiteľa v priemere 15 EUR pre neutrálny vývoj, 20 EUR pre pozitívny vývoj a 10 EUR pre pesimistický vývoj.
-V zmiešanom dôchodkovom fonde rast majetku na jedného sporiteľa v priemere 60 EUR (rast o 75 EUR,, rast o 10 EUR).
-V akciovom dôchodkovom fonde rast majetku na jedného sporiteľa v priemere 90 EUR (rast o 120 EUR, rast o 15 EUR).
Výška vplyvu bude závisieť od schopnosti dôchodkových správcovských spoločností zhodnotiť finančné prostriedky sporiteľov. Pre nových sporiteľov sa výška vplyvu nedá presne vyčísliť, keďže každý vstúpi do systému v inom čase. Pri splnení skôr spomenutých predpokladov by však mali mať všetci sporitelia na svojich dôchodkových účtoch väčší objem úspor ako v prípade, že by bol zachovaný súčasný právny stav.
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu sa nezvyšuje, jej výška sa mení z pevne určeného 1 % na maximálne 1 %.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrh zákona nemá vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám pre sporiteľov.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Návrh zákona nemá vplyv na rovnosť príležitostí ani na rodovú rovnosť.
Príloha č.4
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
Návrh zákona nemá vplyv na zamestnanosť.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno, dôchodková správcovská spoločnosť(DDS) zverejňuje na svojom webovom sídle zmenu odplaty DSS a zmenu názvu konzervatívneho dôchodkového fondu na dlhopisový dôchodkový fond, čím sa zavádza nová elektronická služba s úrovňou I. (informatívna úroveň). Sociálna poisťovňa pri plnení povinnosti vyžiadania si od DDS vrátenie príspevkov podľa § 28a ods. 3 a § 64a ods. 11, môže zvoliť okrem listinnej formy aj elektronickú formu, čím sa zavádza elektronická služba s úrovňou III.(obojsmerná interakcia).
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
Príloha č.4
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie