Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, je návrhom právnej úpravy, ktorá v nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky výrazným spôsobom mení niektoré parametre systému starobného dôchodkového sporenia. Vláda Slovenskej republiky si vo svojom programovom vyhlásení ako jeden z cieľov stanovila urýchlené prijatie opatrení na stabilizáciu systému starobného dôchodkového sporenia; kam zaradila úpravu vzniku a zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení ako aj odstránenie deformácií v právnej úprave dôchodkových fondov obmedzenia a rozloženia rizika, umiestňovanie investícií, odplatu správcovským spoločnostiam, porovnávanie výkonnosti dôchodkových fondov a účasť sporiteľov v jednotlivých fondoch.
Okrem zmeny názvov jednotlivých dôchodkových fondov (konzervatívny dôchodkový fond sa mení na dlhopisový dôchodkový fond, vyvážený dôchodkový fond sa mení na zmiešaný dôchodkový fond a rastový dôchodkový fond sa mení na akciový dôchodkový fond) sa zavádza štvrtý druh fondu s prívlastkom indexový, ktorého úlohou bude kopírovať jeden alebo viac akciových indexov. Vytvorenie indexového dôchodkového fondu vychádza z myšlienky naviazať vývoj dôchodkového fondu na akciový index resp. indexy, čo bude znamenať pasívnu správu dôchodkového fondu, ktorá je vo všeobecnosti lacnejšia. V oblasti súvisiacej s osobným rozsahom sa nanovo definuje osobný rozsah, ktorý bude nastavený na princípe povinného vstupu, avšak sporiteľovi bude daná možnosť jednostranným vyhlásením vystúpiť zo systému v priebehu dvoch rokov od jeho povinného zaradenia do tohto systému. Možnosť výstupu do dvoch rokov bola zavedená z dôvodu zachovania princípu slobodného rozhodovania sa jednotlivca. Navrhovanou úpravou sa mení aj mechanizmus systému odplaty za zhodnotenie, kde dochádza k zmene súčasného nastavenia jej výpočtu. Zmena nastáva aj v oblasti garancií, v akciovom dôchodkovom fonde a zmiešanom dôchodkovom fonde sa povinnosť dopĺňať majetok pri znehodnotení ruší a v dlhopisovom dôchodkovom fonde sa predlžuje sledované obdobie na účely garancií na 60 mesiacov. Garancie sa nebudú uplatňovať v indexovom dôchodkovom fonde. Navrhujú sa nové povinnosti v oblasti riadenia a merania rizík v dôchodkových fondoch, ktoré dnes štandardom vo finančných inštitúciách pri riadení, správe a zhodnocovaní voľných peňažných prostriedkov. V porovnaní s predchádzajúcou úpravou bude dôchodková správcovská spoločnosť povinná vytvoriť aj štvrtý, tzv. indexový dôchodkový fond. Navrhovaná úprava taktiež umožňuje sporiteľovi rozložiť si úspory do dvoch dôchodkových fondov, z ktorých jeden musí byť dlhopisový
dôchodkový fond. V nadväznosti na túto zmenu sa navrhuje postupný presun nasporenej sumy v závislosti od veku do dlhopisového dôchodkového fondu, čím sa odstraňuje výrazný nedostatok doterajšej úpravy, ktorým bol presun celej nasporenej sumy v jedinom časovom okamihu. Počas tohto postupného presunu, ktorý bude trvať 10 rokov (od 50. roku veku sporiteľa), bude mať sporiteľ svoje dôchodkové úspory rozložené v dvoch fondoch, pričom percentuálny pomer medzi nimi sa bude postupne meniť v prospech dlhopisového dôchodkového fondu. Cieľom návrhu je aj liberalizácia zákonnej úpravy investovania, ako napríklad možnosť nadobúdať do portfólia majetku fondu tzv. Exchange traded funds (fondy obchodované na burze). Návrh zákona zavádza povinnosti pri ochrane a zabezpečení hodnoty majetku fondu voči rôznym druhom rizík. Oceňovanie majetku metódou umorovanej hodnoty v inom ako indexovom dôchodkovom fonde umožní nákup dlhopisov s dlhšou splatnosťou a vyšším výnosom. Materiál sa svojím obsahom nedotýka zamýšľanej daňovo-odvodovej reformy.
Navrhovaná novela vo všeobecnosti posilňuje informovanosť sporiteľov o systéme starobného dôchodkového sporenia.
Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa zavádzajú nevyhnutné zmeny súvisiace s novelou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.
Účinnosť navrhovaného zákona sa navrhuje na 1. novembra 2011 s výnimkou novelizačných bodov upravujúcich najmä osobný rozsah, odplaty, garancie a s tým súvisiace ustanovenia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na hospodárenie obyvateľstva, na sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, na zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti je uvedený v doložke vybraných vplyvov.