NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________
398
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ......................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z. a zákona č. 543/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „konzervatívny dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „dlhopisový dôchodkový fond“ v príslušnom tvare.
2. Slová „vyvážený dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zmiešaný dôchodkový fond“ v príslušnom tvare.
3. Slová „rastový dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „akciový dôchodkový fond“ v príslušnom tvare.
4. Slovo „derivát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „finančný derivát“ v príslušnom tvare.
5. Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare.
6. V § 1 ods. 2 sa za slovom „silách2) vypúšťa čiarka a slová „a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách2)“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov“ nahrádza slovami „Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8. § 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Starobné dôchodkové sporenie
Starobné dôchodkové sporenie je sporenie podľa tohto zákona, ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa osobitného predpisu3) zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.“.
9. § 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sporiteľ
Sporiteľ podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona. Sporiteľ podľa tohto zákona je aj poberateľ starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa § 32.“.
10. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „Zákon č.
95/2002 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
430/2003 Z. z.
nahrádza citáciou „Zákon č.
8/2008 Z. z.
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11. § 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
§ 14
Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je fyzická osoba narodená po 31. decembri 1970, ktorej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe alebo dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)
(2) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorá pred 1. januárom 2005 bola dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu,3) v období od 1. januára 2005 do 30. júna 2006 bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku a počas tohto zaradenia alebo tejto sústavnej prípravy a po ich skončení do 31. marca 2012 nebola dôchodkovo poistená ako zamestnanec, povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu,3) ak jej po 31. marci 2012 vzniklo prvé dôchodkové poistenie ako zamestnancovi, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe riadne sa starajúcej o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov veku podľa osobitného predpisu,3) fyzickej osobe poberajúcej peňažný príspevok na opatrovanie alebo ako fyzickej osobe vykonávajúcej osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.3)
(3) Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu,3) a za ktorú Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie, ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
§ 15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1 a 2 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. marci 2012 a zaniká dňom zániku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(2) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení písomne informovať sporiteľa o jeho právach a povinnostiach počas 730 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12, 12a, 12b a 14 sa vypúšťajú.
12. V nadpise § 16 sa vypúšťa slovo „povinnej“ a v texte sa slová „Povinná účasť“ nahrádzajú slovom „Účasť“.
13. § 17 sa vypúšťa.
14. § 17a vrátane nadpisu znie:
㤠17a
Zánik právneho postavenia sporiteľa
(1) Sporiteľovi, ktorý požiada o prevod dôchodkových práv získaných v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky do dôchodkového systému Európskej únie alebo jej inštitúcie a súhlasí s týmto prevodom, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo Sociálnej poisťovni doručené oznámenie Európskej únie alebo jej inštitúcie o tomto súhlase, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Sporiteľovi uvedenému v § 14, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012, a pred uplynutím 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s úradne osvedčeným podpisom, alebo oznámenie podpísané pred zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na
starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo doručené Sociálnej poisťovni toto oznámenie, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Prejav vôle podľa prvej vety nemožno vziať späť.“.
15. § 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Prerušenie účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Zamestnancovi a samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastneným na starobnom dôchodkovom sporení sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období, v ktorom sa im prerušuje povinné dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.19)
(2) Vznik prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako zánik tejto účasti a skončenie prerušenia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa posudzuje rovnako ako vznik tejto účasti.“.
16. V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slovo „povinne“ vkladajú slová „dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3)“.
17. V § 20 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „povinne“.
18. V § 20 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Štát platí príspevky za sporiteľa počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu3) alebo počas riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,3) počas obdobia poberania peňažného príspevku na opatrovanie podľa osobitného predpisu3) alebo počas obdobia výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu3) a za sporiteľa, za ktorého ako za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu platí poistné na dôchodkové poistenie štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.3)
(3) Sociálna poisťovňa platí príspevky za sporiteľa podľa § 14 ods. 3.“.
19. V § 22 písm. b) sa za slovo „povinne“ vkladajú slová „dôchodkovo poistenú podľa osobitného predpisu3)“.
20. V § 22 písm. c) sa vypúšťa slovo „povinne“.
21. V § 23 ods. 2 sa slová „povinne zúčastnenej“ nahrádzajú slovami „povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej“.
22. V § 23 ods. 3 sa vypúšťa slovo „povinne“.
23. Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
24. V § 23 ods. 5 sa slová „osoby povinne zúčastnenej“ nahrádzajú slovami „osoby povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej“ a slová „predpisu3) povinne zúčastnenej“ sa nahrádzajú slovami „predpisu3) zúčastnenej“.
25. V § 23 ods. 6 sa vypúšťa slovo „povinne“.
26. V § 24 sa slová „povinne zúčastnenej“ nahrádzajú slovami „povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej“.
27. V § 25 ods. 1 sa slová „povinne zúčastnená“ nahrádzajú slovami „povinne dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) zúčastnená“.
28. V § 25 ods. 2 sa vypúšťa slovo „povinne“.
29. Nadpis § 27 znie: „Platenie príspevkov a postupovanie príspevkov“.
30. V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Sociálna poisťovňa postupuje príspevky a penále na bežný účet pre nepriradené platby (ďalej len „účet nepriradených platieb“) dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi jeden osobný dôchodkový účet alebo dva osobné dôchodkové účty. Ak Sociálna poisťovňa prvýkrát postupuje príspevky za sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení po 31. marci 2012, postupuje príspevky na účet nepriradených platieb dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá vedie sporiteľovi jeden osobný dôchodkový účet alebo dva osobné dôchodkové účty.“.
31. V § 27 ods. 6 sa za slovo „povinne" vkladajú slová „dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3)" a vypúšťajú sa slová „povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba".
32. V § 27 ods. 7 sa vypúšťa slovo „povinne".
33. § 28a vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Vrátenie príspevkov a penále
(1) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky vo vyššej sume, ako mala postúpiť, zúčtuje sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi postúpenou sumou príspevkov a správnou sumou príspevkov so sumou príspevkov, ktoré postúpi po zistení tejto skutočnosti.
(2) Ak sporiteľovi do jedného roka od zániku jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení nevznikne nová účasť na starobnom dôchodkovom sporení a nemôže sa uplatniť postup podľa odseku 1, Sociálna poisťovňa je povinná vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, oznámiť elektronicky túto skutočnosť Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa je povinná do 90 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, elektronicky vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že postúpi príspevky alebo že neeviduje príspevky postúpené bez právneho dôvodu.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo žiadosti o vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu podľa odseku 3 druhej vety previesť z účtu nepriradených platieb na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu rovnajúcu sa súčinu počtu dôchodkových jednotiek pripísaných na osobný dôchodkový účet sporiteľa z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak je na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa počet dôchodkových jednotiek nižší ako počet dôchodkových jednotiek pripísaných z príspevkov postúpených bez právneho dôvodu,
dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne od doručenia žiadosti Sociálnej poisťovne podľa odseku 2 alebo odseku 3 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
(5) Po uplynutí 90 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.
(6) Ak Sociálna poisťovňa postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky po zrušení osobného dôchodkového účtu z dôvodu smrti sporiteľa, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto príspevky bez zbytočného odkladu previesť z účtu nepriradených platieb na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
(7) Na vrátenie penále podľa osobitného predpisu36a) odseky 1 až 6 platia rovnako.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
36a) § 241a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.“.
34. V § 40 ods. 6 a 7 sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „ods. 3".
35. V § 41 sa slová „Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe povinne“ nahrádzajú slovami „Samostatne zárobkovo činnej osobe povinne dôchodkovo poistenej podľa osobitného predpisu3) zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe podľa osobitného predpisu3)“.
36. V § 47 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod až šestnásty bod sa označujú ako druhý bod až pätnásty bod.
37. V § 48 odsek 9 znie:
„(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2.“.
38. V § 48 ods. 10 druhá veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť v organizačnej štruktúre najmenej dvoch zamestnancov zodpovedných za riadenie investícií, ako zamestnancov zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona.“.
39. V § 48 ods. 12 sa slovo „odpisom“ nahrádza slovom „výpisom“.
40. V § 52 ods. 5 druhej vete sa slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
41. V § 53 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,“.
42. V § 55 ods. 7 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, štruktúru a obsah správy podľa prvej vety.“.
43. Za § 55 sa vkladá § 55a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠55a
Riadenie a meranie rizík
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná
a)zaviesť systém riadenia rizík, ktorým sa rozumie prijatie primeraných a účinných postupov, nástrojov a opatrení na včasnú a primeranú identifikáciu, priebežné meranie a riadenie významných rizík, ktorým je vystavený alebo ktorým by mohol byť vystavený dôchodkový fond, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť spravuje,
b)upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,
c)zabezpečiť dodržiavanie limitov celkového rizika a rizika protistrany v majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
(2) Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná
a) zaviesť opatrenia a postupy na meranie rizík, ktoré nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby riziká spojené s pozíciami portfólia a ich vplyv na jeho celkový rizikový profil boli presne merané na základe riadnych a spoľahlivých údajov a opatrenia a postupy na meranie rizík boli náležitým spôsobom zdokumentované,
b) vykonávať spätné testovanie s cieľom preskúmať funkčnosť opatrení na meranie rizík, ktoré zahŕňa predpovede a odhady založené na príslušných modeloch, ak je to odôvodnené,
c) vykonávať pravidelné stresové testy a analýzy scenárov s cieľom zohľadniť riziká vyplývajúce z potenciálnych zmien trhových podmienok, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na spravovaný dôchodkový fond, ak je to odôvodnené,
d) zaviesť a uplatňovať zdokumentovaný systém vnútorných limitov týkajúci sa opatrení používaných na riadenie a kontrolu príslušných rizík pre každý dôchodkový fond, zohľadňujúci všetky riziká, ktoré môžu byť významné pre príslušný dôchodkový fond a zabezpečujúci súlad s rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,
e) zabezpečiť, aby aktuálna úroveň rizík zodpovedala systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) príslušného dôchodkového fondu,
f) zaviesť a uplatňovať primerané postupy, ktoré pri skutočnom alebo predpokladanom porušení systému vnútorných rizikových limitov podľa písmena d) zabezpečia včasné nápravné opatrenia v záujme sporiteľov dôchodkových fondov.
(3) Na účely odsekov 1 a 2 sa za významné riziká považujú riziká, ktoré môžu byť očakávané s rozumnou mierou istoty, že sa dotknú záujmov sporiteľov alebo poberateľov starobného dôchodku, najmä
a)kreditné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana si neplní svoje záväzky; kreditné riziko zahŕňa aj riziko protistrany, ktoré znamená riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo skutočnosti, že protistrana v rámci uzavretého obchodu by nesplnila svoje záväzky pred konečným vyrovnaním peňažných tokov v rámci obchodu,
b)trhové riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce zo zmeny trhovej hodnoty pozícií v majetku v dôchodkovom fonde spôsobenej zmenami v premenlivých trhových faktoroch, ako úrokové sadzby, devízové kurzy a ceny akcií,
c)operačné riziko, ktorým je riziko straty pre dôchodkový fond vyplývajúce z neprimeraných vnútorných postupov a zlyhaní v súvislosti s osobami a systémami dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo vonkajších udalostí a zahŕňa právne a dokumentačné riziko a riziko vyplývajúce z postupov obchodovania, vysporiadania a oceňovania vykonávaných v mene dôchodkového fondu.
(4) Na účely odseku 1 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná určiť osobu zodpovednú za riadenie rizík vykonávaných nezávisle a oddelene od iných činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5) Osoba zodpovedná za riadenie rizík zabezpečuje najmä
a)vykonávanie politiky a postupov riadenia rizík,
b)sledovanie súladu medzi aktuálnymi úrovňami rizík a systémom vnútorných limitov podľa odseku 2 písm. d) a s limitmi celkového rizika podľa § 83b ods. 2 a rizika protistrany podľa § 83a ods. 2, ak je to odôvodnené,
c)predkladanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti
1.o súlade medzi aktuálnymi úrovňami rizík, ktorým je vystavený majetok v každom spravovanom dôchodkovom fonde, a rizikovým profilom príslušného dôchodkového fondu,
2.o dodržiavaní limitov obmedzenia a rozloženia rizika každého spravovaného dôchodkového fondu,
3.o primeranosti a účinnosti postupu riadenia rizík, najmä o prijatí náležitých nápravných opatrení pri zistených nedostatkoch,
d)poskytovanie pravidelných správ predstavenstvu dôchodkovej správcovskej spoločnosti o každom skutočnom alebo predvídateľnom porušení limitov obmedzenia a rozloženia rizika, s cieľom zabezpečiť prijatie včasných a primeraných opatrení,
e)preskúmavanie a podporu opatrení a postupov na oceňovanie finančných derivátov uzavretých mimo regulovaného trhu.
(6) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
a) podrobnosti o systéme riadenia rizík,
b) podrobnosti o osobe zodpovednej za riadenie rizík,
c) ďalšie riziká, ktoré sa rozlišujú na účely riadenia rizík,
d)dodatočné náležitosti informačného prospektu dôchodkového fondu a ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde týkajúce sa merania a riadenia rizík v dôchodkovom fonde,
e)podrobnosti
1.o vykonávaní spätného testovania podľa odseku 2 písm. b),
2.o vykonávaní stresového testovania podľa odseku 2 písm. c) alebo
f)kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na stresové testovanie.“.
44. V poznámke pod čiarou k odkazu 58c sa citácia „Napríklad zákon
č. 367/2000 Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 297/2008
Z. z.
o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
45. V § 58 ods. 8 uvádzacej vete sa za slovom „rady“ vypúšťa čiarka a slová „členom predstavenstva a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti“ a vypúšťajú sa písmená c) až e).
46. V § 60 odsek 3 znie:
„(3) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.“.
47. V § 61 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
48. V § 61 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 3 až 10.
49. V § 61 ods. 6 sa slová „všeobecne záväzným právnym predpisom“ nahrádzajú slovami „opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,“ a slová „1 4“ sa nahrádzajú slovami „1 až 3“.
50. V § 61 ods. 9 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
51. § 63 a 63a až 63c vrátane nadpisov znejú:
㤠63
Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť za podmienok ustanovených týmto zákonom právo na
a) odplatu za správu dôchodkového fondu,
b) odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
c) odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.
(2) Výšku odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 a jej zmenu určuje dôchodková správcovská spoločnosť; zmena odplaty dôchodkovej správcovskej
spoločnosti je zvýšenie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zníženie odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(3) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná informovať o zmene odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na svojom webovom sídle najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Informáciu podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná mať zverejnenú na svojom webovom sídle nepretržite najmenej 60 dní od jej uverejnenia.
(4) Pri výpočte a zúčtovaní odplaty za správu dôchodkového fondu a odplaty za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde nemožno znížiť počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde. Odplatu za správu dôchodkového fondu a odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde možno vypočítať a zúčtovať len znížením čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu možno vypočítať a zúčtovať len na účte nepriradených platieb.
§ 63a
Odplata za správu dôchodkového fondu
(1) Odplata za správu dôchodkového fondu zahŕňa náklady dôchodkovej správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v dôchodkovom fonde okrem
a)daní vzťahujúcich sa na majetok v dôchodkovom fonde,
b)poplatkov subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
c) poplatkov za vedenie bežných účtov a vkladových účtov,
d)poplatkov obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
e)poplatkov centrálnemu depozitárovi cenných papierov alebo členovi centrálneho depozitára súvisiacich so správou cenných papierov, alebo osobe s obdobným predmetom činnosti mimo územia Slovenskej republiky a
f)pomernej časti odplaty za výkon činnosti depozitára zodpovedajúcej podielu majetku v tomto dôchodkovom fonde k celkovému majetku spravovanému dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(2) Náklady podľa odseku 1 písm. a) e) sa uhrádzajú z majetku dôchodkového fondu.
(3) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden rok správy dôchodkového fondu určená v štatúte dôchodkového fondu nesmie presiahnuť
a) 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde,
b) 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v zmiešanom dôchodkovom fonde,
c) 0,3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v akciovom dôchodkovom fonde a
d) 0,2 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
(4) Na výpočet odplaty za správu dôchodkového fondu sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde vypočítané podľa § 75 ods. 4 za príslušné obdobie; príslušné obdobie si určuje dôchodková správcovská spoločnosť pri dodržaní obmedzení podľa odseku 3.
(5) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa zníži o sumu tejto pomernej časti hodnota majetku v dôchodkovom fonde.
(6) Odplata za správu v indexovom dôchodkovom fonde môže byť znížená podľa § 88a ods. 3.
§ 63b
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa.
§ 63c
Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
(1) Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak suma vypočítaná podľa predchádzajúcej vety zápornú hodnotu. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde a na odplatu za zhodnotenie majetku v indexovom dôchodkovom fonde.
(2) Dôchodková správcovská spoločnosť v pracovný deň určenia odplaty podľa odseku 1 zníži hodnotu majetku v dôchodkovom fonde o sumu vypočítanú podľa odseku 1.“.
52. Za § 63c sa vkladajú § 63d a 63e, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠63d
Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do dlhopisového dôchodkového fondu
(1) Ak v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde z vlastného majetku vo výške absolútnej hodnoty súčinu poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky a priemernej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde za sledované obdobie. Doplnenie majetku podľa prvej vety je pohľadávkou dlhopisového dôchodkového fondu voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splatiť do troch pracovných dní od skončenia sledovaného obdobia.
(2) Pokles hodnoty dôchodkovej jednotky v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období podľa odseku 1 je záporný výsledok pomeru aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za posledný kalendárny mesiac sledovaného obdobia a aritmetického priemeru aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek za prvý kalendárny mesiac sledovaného obdobia znížený o hodnotu 1.
(3) Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných päť po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Sledované obdobie začína plynúť vždy 1. januára kalendárneho roka.
§ 63e
Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti
(1)Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na uzatvorenie jednej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a na činnosti s tým súvisiace, nesmú presiahnuť 6 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej
republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Výdavky dôchodkovej správcovskej spoločnosti a výdavky, ktoré vynaložili fyzické osoby a právnické osoby v prospech dôchodkovej správcovskej spoločnosti na propagáciu a reklamu podľa § 47 ods. 2 písm. c) a § 112 ods. 1 a 3 za kalendárny rok najviac vo výške 1000-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili.“.
53. V § 64 odsek 1 znie:
„(1) Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvára dôchodková správcovská spoločnosť so sporiteľom.“.
54. V § 64 ods. 3 druhej vete sa za slová „registra zmlúv“ vkladajú slová „o starobnom dôchodkovom sporení (ďalej len „register zmlúv“)“.
55. V § 64 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Sporiteľ môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
56. V § 64 ods. 6 písm. f) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
57. V § 64 ods. 6 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) informáciu, že v zmiešanom dôchodkovom fonde, v akciovom dôchodkovom fonde a v indexovom dôchodkovom fonde nie je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dopĺňať majetok v prípade poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky,“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).
58. V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Informácia podľa odseku 6 písm. g) musí byť uvedená na rovnakej strane zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení ako je podpis sporiteľa a musí byť uvedená rovnakým typom a veľkosťou písma ako jej ostatné predtlačené ustanovenia.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
59. V § 64 odsek 9 znie:
„(9) Od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nemožno odstúpiť, vypovedať ju, ani zrušiť dohodou zmluvných strán. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom úmrtia sporiteľa, dňom prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa § 64b alebo dňom zániku právneho postavenia sporiteľa podľa § 17a.“.
60. V § 64a ods. 3 písm. b) sa slová „poistencom podľa osobitného predpisu3) nahrádzajú slovom „sporiteľ“.
61. V § 64a sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ide o prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá bola uzatvorená po uplynutí lehoty podľa § 64 ods. 4 alebo pri ktorej nebola dodržaná lehota podľa § 65 ods. 3; to neplatí, ak ide o prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
62. V § 64a ods. 9 a 10 sa za slovo „príspevkov“ vkladajú slová „a penále“.
63. V § 64a odsek 11 znie:
„(11) Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv alebo zaplatila penále podľa osobitného predpisu36a) z týchto príspevkov, je povinná elektronicky vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie týchto príspevkov a penále.“.
64. Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1) Ak sporiteľ neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa § 64 ods. 4 a nedoručí v tejto lehote Sociálnej poisťovni oznámenie podľa § 17a ods. 2, Sociálna poisťovňa určí sporiteľovi v období medzi šestnástym a tridsiatym dňom od uplynutia tejto lehoty dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Sociálna poisťovňa určuje sporiteľom dôchodkové správcovské spoločnosti postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí. Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, je sporiteľ v zmiešanom dôchodkovom fonde.
(2) Sociálna poisťovňa je povinná do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 do vlastných rúk zaslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1; súčasťou tohto oznámenia je názov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o oprávnení sporiteľa doručiť písomné oznámenie podľa § 17a ods. 2.
(3) Sociálna poisťovňa je povinná previesť príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na jeho osobný dôchodkový účet do troch dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa odseku 1.“.
65. V § 64b ods. 2 druhá veta znie: „Ak ku dňu vydania akceptačného listu uplynuli viac ako dva roky odo dňa vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) alebo odo dňa posledného prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, neuplynul jeden rok, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu v sume 16 eur.“.
66. V § 65 odsek 1 znie:
„(1) Fyzická osoba je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť svojmu zamestnávateľovi, že jej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a.“.
67. V § 65 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
68. Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
68a) § 226 ods. 1 písm. k) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
69. V § 67 ods. 1 prvej vete sa slová „treťom, piatom, šiestom, ôsmom, dvanástom, pätnástom a šestnástom“ nahrádzajú slovami „druhom, štvrtom, piatom, siedmom, jedenástom a štrnástom“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „depozitár môže na základe písomného plnomocenstva vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) desiateho bodu.“.
70. V § 72 ods. 1 prvej vete sa slová „§ 63c ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 63d“ a druhá veta znie: „Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, metódy a postupy určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
71. V § 72 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) jeden indexový dôchodkový fond,“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
72. V § 72 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
73. V § 72 ods. 6 prvá veta tretia veta znejú: „Súčasťou názvu dôchodkového fondu musí byť aj obchodné meno dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravujúcej tento dôchodkový fond a názov dôchodkového fondu spolu s uvedením slov „indexový dôchodkový fond“, „akciový dôchodkový fond“, „zmiešaný dôchodkový fond“ alebo „dlhopisový dôchodkový fond“. Slovo „indexový“ možno nahradiť skratkou „i.“, slovo „akciový“ možno nahradiť skratkou „a.“, slovo „zmiešaný" možno nahradiť skratkou „z.", slovo „dlhopisový" možno nahradiť skratkou „d.", a slová „dôchodkový fond" možno nahradiť skratkou „d. f.". Názov dôchodkového fondu ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na opis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba; to neplatí, ak osobitný predpis71a) ustanovuje inak.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
71a) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
74. V § 74 ods. 1 tretej vete sa vypúšťajú slová „a podiel garančného účtu dôchodkového fondu na tomto majetku“.
75. V § 75 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na účely určenia odplát podľa § 63a a 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta aj predbežná čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá nie je znížená o odplaty podľa § 63a a 63c. V časovom rade údajov na výpočet priemernej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde čistá predbežná hodnota majetku tvorí jeho posledný člen.“.
76. V § 75 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a na garančnom účte dôchodkového fondu“.
77. V § 75 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Na účel výpočtu odplaty podľa § 63c sa v deň, za ktorý sa odplata určuje, vypočíta predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky. Predbežná aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky je podiel predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
78. V § 77 ods. 2 druhá veta znie: „Zmeny štatútu účinné 15. dňom od ich uverejnenia na webovom sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak nie je ustanovený neskorší dátum účinnosti.“.
79. V § 77 ods. 4 písmeno h) znie:
„h) referenčnú hodnotu zmiešaného dôchodkového fondu, akciového dôchodkového fondu a indexového dôchodkového fondu podľa § 91,“.
80. V § 79 odsek 3 znie:
„(3) Zakazuje sa
a) zlúčenie indexového dôchodkového fondu s iným ako indexovým dôchodkovým fondom,
b) zlúčenie akciového dôchodkového fondu s iným ako akciovým dôchodkovým fondom,
c) zlúčenie zmiešaného dôchodkového fondu s iným ako zmiešaným dôchodkovým fondom,
d) zlúčenie dlhopisového dôchodkového fondu s iným ako dlhopisovým dôchodkovým fondom.“.
81. V poznámke pod čiarou k odkazu 74 sa citácia „zákon č.
95/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č.
8/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov“.
82. V § 81 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „môžu“ vkladajú slová „za podmienok ustanovených týmto zákonom“.
83. V § 81 ods. 1 písm. c) sa za slová „podielových fondov“ vkladá čiarka a slová „špeciálnych otvorených podielových fondov nehnuteľností“.
84. V § 81 ods.1 písmeno g) znie:
„(g) pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie úrokového rizika, menového rizika alebo iného rizika súvisiaceho s majetkom v dôchodkovom fonde, ak tieto obchody slúžia na zabezpečenie majetku voči trhovému riziku alebo na zmierňovanie trhového rizika a na udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku v dôchodkovom fonde; dôchodková správcovská spoločnosť musí byť spôsobilá preukázať, že ide výlučne o zabezpečovací obchod.“.
85. V § 81 odsek 2 znie:
„(2) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná priebežne kontrolovať, či otvorený podielový fond, špeciálny otvorený podielový fond nehnuteľností, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a ciele investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, špeciálneho otvoreného podielového fondu nehnuteľností, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere podľa odseku 3 písm. b).“.
86. V § 81 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a) kapitálové cenné papiere,76) ktoré súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo ktoré súčasťou iného finančného indexu podľa § 81 ods. 7, ak je názov takéhoto iného finančného indexu uvedený v štatúte spolu s jeho skráteným označením a obchodným menom tvorcu iného finančného indexu,
b) cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo iného finančného indexu uvedených v písmene a), a ktoré zároveň podielovým listom otvoreného podielového fondu alebo cenným papierom zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo cenným papierom iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania,“.
87. V § 81 ods. 5 písm. g) sa slová „vydaním, vyplatením a správou“ nahrádzajú slovami „vydaním a vyplatením“.
88. V § 81 ods. 5 sa vypúšťa písmeno h).
89. V § 81 odseky 7 a 8 znejú:
„(7) Iný finančný index na účely tohto zákona je index, ktorý
a) je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhopisov a ich emitentov,
b) s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c) je zverejňovaný spôsobom, akým uverejňované kurzy akcií alebo dlhopisov tvoriacich index.
(8) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.“.
90. § 81 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g) ako aj spôsob ich úhrady.“.
91. V § 82 odsek 1 znie:
„(1) Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota prevoditeľných cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde; obmedzenie podľa prvej vety sa nepoužije. Na účely obmedzení podľa prvej vety a druhej vety sa otvorený podielový fond, zahraničný subjekt kolektívneho investovania a iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania považujú za emitenta.“.
92. V § 82 odsek 3 znie:
„(3) Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a iných subjektov zahraničného kolektívneho investovania vydaných jednou skupinou právnických osôb, vkladov u tej istej skupiny právnických osôb a majetkovej angažovanosti voči tej istej skupine právnických osôb pri obchodoch s finančnými derivátmi alebo na zabezpečenie rizika nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Skupinou právnických osôb podľa prvej vety sa rozumejú právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu77a) alebo podľa medzinárodných účtovných štandardov.“.
93. V § 82 ods. 4 sa za slovo „štátom“ vkladajú slová „alebo Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj alebo Medzinárodným menovým fondom“.
94. V § 82 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 11.
95. V § 82 odsek 9 znie:
„(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.“.
96. V § 82 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v inom ako indexovom dôchodkovom fonde. Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v indexovom dôchodkovom fonde až 100 % čistej hodnoty majetku.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
97. § 82 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Odseky 1