1
Návrh
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z ................ 2011,
ktorým sa vydávajú podrobnosti o tabakových výrobkoch
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 16 zákona č. .../2011 Z. z. o tabakových výrobkoch ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o
a)zložkách, surovinách a iných látkach, ktoré povolené pri výrobe tabakových výrobkov a ich množstvo, ktoré je povolené,
b)zložkách, ktoré sú zakázané používať pri výrobe tabakových výrobkov,
a)požiadavkách na kvalitu tabakových výrobkov,
b)požiadavkách na prevádzkarne, v ktorých sa tabakové výrobky a zložky tabakových výrobkov vyrábajú a skladujú,
c)označovaní tabakových výrobkov,
d)vzore oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:
a)tabakovou surovinou prírodne alebo umele sušený alebo fermentovaný tabakový list rastliny druhu Nicotiana tabacum, ako aj jej časti; tabakové listy môžu byť celé, vyžilené, trhané alebo lámané. Za tabakovú surovinu sa považuje aj tabaková fólia a tabakový zvyšok, ak nie je tabakovým výrobkom podľa osobitného predpisu,1)
b)tabakovou fóliou homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak vyrobený spojením jemne rozdrobeného tabaku, spracovateľného tabakového zvyšku a tabakového prachu,
c)tabakovým zvyškom zostatok z tabakových listov a ich častí, vznikajúci pri ich spracovaní a manipulácií s nimi, alebo pri výrobe tabakových výrobkov.
1) § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
2
Používanie zložiek
(1)Zoznam zložiek, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny je uvedený v prílohe č. 1.
(2)Zoznam zložiek, ktoré možno používať pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek je uvedený v prílohe č. 1.
(3)Zoznam zložiek, ktoré nemožno používať pri výrobe tabakových výrobkov je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Určovanie prípustného množstva škodlivých látok
Stanovenie obsahu dechtu, nikotínu, oxidu uhoľnatého v cigaretách a overovanie údajov o obsahu dechtu a nikotínu uvádzaných na spotrebiteľských baleniach cigariet sa vykonáva podľa medzinárodných noriem2).
§ 5
Označovanie tabakových výrobkov
(1)Označovanie tabakových výrobkov uvádzaných do obehu musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto výnosom a osobitnými predpismi.3)
(2)Tabakové výrobky nemusia byť označené dátumom minimálnej trvanlivosti ani dátumom spotreby.
§ 6
Základné údaje
(1)Na spotrebiteľskom obale tabakového výrobku okrem dodatočných priehľadných obalov sa v štátnom jazyku4) uvádzajú tieto údaje:
a)obchodný názov,
b)obchodné meno a sídlo výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu,
c)údaj o množstve,
d)pôvod tabakového výrobku,
e)identifikácia dávky, šarže alebo jej ekvivalentu.
(2)Označovanie tabakového výrobku aj v iných jazykoch nesmie byť prekážkou čitateľnosti údajov uvádzaných v štátnom jazyku.
2) Napríklad STN ISO 4387 Cigarety. Stanovenie celkového množstva tuhých látok a beznikotínovej sušiny použitím analytického nafajčovacieho stroja; STN ISO 10315 Cigarety. Stanovenie nikotínu v kondenzátoch dymu. Metódy plynovej chromatografie; STN ISO 8454 Cigarety. Stanovenie oxidu uhoľnatého v plynnej fáze cigaretového dymu. NDIR metóda; STN ISO 8243 Cigarety. Odber vzoriek.
3) Napríklad zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
4) Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3
§ 7
Označovanie obchodným názvom
(1)Obchodný názov je názov, pod ktorým sa tabakový výrobok uvádza na trh a ktorý vyjadruje jeho podstatu a spôsob použitia.
(2)Obchodný názov tabakového výrobku môže byť utvorený kombináciou slova a znaku alebo slova a grafického vyobrazenia s označením údaja o množstve.
(3)Ochranná známka, obchodná značka, značkové meno, chránený názov alebo iný názov tabakového výrobku nenahrádza údaj podľa odseku 1.
§ 8
Označovanie obchodného mena a sídla výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu
(1)Ako sídlo výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku sa uvádza len názov obce.
(2)Z označenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) musí byť zrejmé, či ide o výrobcu, baliareň, distribútora alebo dovozcu tabakového výrobku.
§ 9
Označovanie údajov o množstve
(1)Údaj o množstve sa označuje podľa druhu tabakového výrobku v kusoch (ks) alebo v hmotnostných jednotkách v gramoch (g) alebo v kilogramoch (kg).
(2)Označenie údaja o hmotnosti znamená hmotnosť tabakového výrobku bez obalu.
(3)Údaj o hmotnosti, ak nie je označený značkou „e“ podľa osobitného predpisu5) sa musí doplniť na obale o označenie zápornej odchýlky hmotnosti. Odchýlku možno označovať v jednotkách hmotnosti alebo v percentách so záporným znamienkom.
(4)Údaj o množstve sa nemusí označovať, ak je počet alebo hmotnosť výrobku uvedená v označení tabakového výrobku.
§ 10
Označovanie pôvodu
(1)Pôvod tabakového výrobku alebo miesto pôvodu tabakového výrobku sa uvádza na obale tabakového výrobku len ak táto informácia nie je uvedená v označení výrobcu, alebo ak by jej neuvedenie mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu.
(2)Tabakové výrobky, ktoré pochádzajú z niektorého členského štátu Európskej únie možno označiť slovami „Vyrobené v EÚ“.
5) Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení.
4
Požiadavky na skladovanie a prepravu
V skladoch s betónovou podlahou alebo inou podlahou ako drevenou sa prepravné obaly tabakových výrobkov ukladajú na drevené suché palety. Prepravné obaly sa umiestňujú aspoň 50 cm od stien a okien; musia byť chránené pred priamymi poveternostnými vplyvmi, pred zemnou vlhkosťou, sálavým teplom vyhrievacích telies a cudzími pachmi.
§ 12
Vzor oznámenia o registrácii výroby tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich umiestňovaním na trh je uvedený v prílohe č. 3.
§ 13
Požiadavky podľa tejto vyhlášky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v inom členskom štáte Európskej únie v súlade s právom členského štátu, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré súčasne zmluvnou stranou dohody Európskeho hospodárskeho priestoru a Turecka.
§ 14
Záverečné ustanovenia
Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)
§ 15
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.
6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.