49
Príloha č. 3
k vyhláške č. .../2011 Z. z.
VZOR
Adresa príslušného orgánu úradnej kontroly tabakových výrobkov:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OZNÁMENIE
o registrácii výroby tabakových výrobkov
a činností súvisiacich s ich umiestnením na trh
Obchodné meno a sídlo:
.......................................................................................................................................................
Identifikačné číslo organizácie (IČO): .........................................................................................
Adresa prevádzkarne:
.......................................................................................................................................................
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:
.......................................................................................................................................................
Číslo telefónu: ..............................................................................................................................
Druh vykonávanej činnosti:
a)pestovanie plodiny na tabakové výrobky,
b)výroba tabakových výrobkov a balenie tabakových výrobkov,
c)distribúcia a preprava tabakových výrobkov,
d)maloobchodná činnosť,
e)dovoz tabakových výrobkov.
Kategória výrobkov: tabakové výrobky.
Dátum začatia činnosti: ................................................................................................................
Vypracoval: ............................................................................... Odtlačok pečiatky
(Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu)
Dňa: .............................................podpis: ...........................................