5
Príloha č. 1
k vyhláške č. ... /2011 Z. z.
Zložky, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny a pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek
ČASŤ A
Zložky všeobecne použiteľné
Por. čís.
Zložka
C.E1
E2
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Aromatické zložky a chuťové zložky prírodného pôvodu alebo chemicky zhodné so zložkami prírodného pôvodu vhodné na ľudskú výživu, ktoré sú medzinárodne registrované.
2.
Etylvanilín
108
3.
Alylfenoxiacetát
4.
Anizylacetón
163
5.
Hydroxycitronellal
100
6.
Hydroxicitronellaldietylacetát
44
7.
Hydroxicitronellaldimetylacetát
45
8.
Beta-naftylketón
147
9.
2-fenylpropiónaldehyd
1 Kód označenia „C.E“ znamená číslo registrácie Counsil of Europe (júl 1995)
2 Kód označenia „E“ znamená číslo registrácie v rámci Európskej únie
6
Por. čís.
Zložka
C.E1
E2
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
10.
Piperonylizobutyrát
305
11.
Propenylguaetol
170
12.
Chlorid amónny
13.
Alfa- amylškoricový aldehyd
14.
Vanilínacetát
15.
Metyheptínkarbonát
481
16.
6-metylkumarín
17.
Maltol
148
18.
Etylmaltol
692
19.
Zložky od prírody obsiahnuté v tabaku
20.
Ovocie, sušené ovocie, ovocná dužina, ovocná šťava, koncentrovaná ovocná šťava a ovocný sirup
21.
Koreniny okrem rastlín alebo časti rastlín
uvedených v prílohe č.2
22.
Sladké drievko (Liguiritiae radix)
23.
Šťava zo sladkého dreva (Lekorica)
24.
Káva, kávoviny a výrobky z nich
25.
Čaj a výrobky obdobné čaju
7
Por. čís.
Zložka
C.E1
E2
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
26.
Kakao a výrobky z kakaa
27.
Liehoviny
28.
Víno aj likérové, dezertné a ovocné
29.
Med
30.
Javorový sirup
31.
Cukry vhodné na ľudskú výživu,
aj karamelizované
32.
Dextríny
33.
Melasa
34.
Pektíny
440
35.
Škroby aj modifikované chemicky alebo fyzikálne
1400 až 1450
36.
Jedlá soľ
37.
Kyseliny:
octová
260
citrónová
330
jablčná
296
vínna
334
mliečna
270
8
Por. čís.
Zložka
C.E1
E2
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
jantárová
363
38.
Pitná voda
39.
Kyselina L-askorbová
300
40.
Aromatické prípravky získané záhrevom východzích látok pri teplote nepresahujúcej 180°C, pričom jedna z východzích látok je s funkčnou aminoskupinou a ďalšia je redukujúci cukor (reakčné arómy)
9
ČASŤ B
Zvlhčovadlá
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) Fajčiarsky tabak, cigary, cigarky, cigarety, tabaková fólia a umelý obalový list cigár
1.
Glycerol
422
5 % sušiny výrobku
2.
Hydrogenovaný glukózový sirup
Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; D-sorbitu
3.
1,3 butándiol (1,3 butylénglykol)
5 % sušiny výrobku
Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa 207°C až 209°C index lomu pri 20°C nD =1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1
4.
1,2- propándiol (1,2-propylénglykol)
1520
5 % sušiny výrobku
5.
Trietylénglykol
5 % sušiny výrobku
Merná hmotnosť pri 20°C 1124 až 1126 kg.m-33; destilačné
10
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
rozmedzie pri 101,3 kPa 280 až 290°C; index lomu pri 20°C nD =1,455 až 1,456; hmotnostný podiel nespáliteľného zvyšku (popola) menej ako 0,01 %; hmotnostný podiel nespáliteľného monoetylénglykolu menej ako 0,1 %
6.
Kyselina trihydrogénfosforečná (ortfosorečná)
338
5 % sušiny výrobku
7.
Kyselina glycerolfosforečná a jej sodné, draselné a horečnaté zlúčeniny
5 % sušiny výrobku
b) Žuvací tabak
1.
Glycerol
322
10 % sušiny výrobku
2.
Hydrogenovaný glukózový sirup
Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované
11
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
sacharidy; D-sor-bitu najmenej 5 % sušiny zložky
c) Šnupavý tabak
1.
Hydrogenovaný glukózový sirup
Číre, bezfarebné, sirupovité roztoky, pochádzajúce z glukózového sirupu, určené na ľudskú výživu a obsahujúce hydrogenované sacharidy; D-sorbitu najmenej 5 % sušiny zložky
2.
Glycerol
422
10 % sušiny výrobku
3.
Kvapalný parafín
905
25 % sušiny výrobku
4.
1,2 –propándiol (1,2 propylénglykol)
1520
5.
1,3 butándiol (1,3 butylénglykol
5 % sušiny výrobku
Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa 207°C až 209°C index lomu pri 20°C nD =1,440 ±0,005; brómové číslo
12
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
podľa Kleina najviac 0,1
13
ČASŤ C
Lepidlá, pojivá a zahusťovadlá
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
b) Zložky na výrobu lepidiel, pojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
c) Zložky na výrobu spojív tlačiaranských farieb a lakov na filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
d) Zložky na výrobu cigaretového papiera
1.
Želatina
441
2.
Šelak
904
3.
Kolódium
4.
Celulózoacetát
5.
Etylcelulóza aj hydroxyetylovaná
6.
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná
461
7.
Karboxymetylcelulóza, aj metylovaná a ich soli: sodné, draselné, vápenaté, horečnaté
466
8.
Karboxymetylškrob
So stupňom substitúcie najviac 50 % dialdehydškrobu vyrobeného z oxidovaného kukuričného škrobu s množstvom aldehydu
14
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
najmenej 90 %
9.
Mikrokryštalická celulóza 4
460
10.
Hydroxypropylcelulóza aj metylovaná
463
11.
Metyletylcelulóza
465
12.
Arabská guma
414
13.
Agar
406
14.
Kyselina algínová
400
15.
Algináty:
sodný
401
draselný
402
vápenatý
404
horečnatý
16.
Tragantová guma
413
17.
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
410
18.
Guarová guma
412
19.
Galaktány aj modifikované
20.
Mannány aj modifikované
21.
Xantánová guma
415
22.
Karagénan (furcelaran)
407
15
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
e) Cigary, cigarky, tabakový povrazec, tabaková fólia a umelý obalový list cigár a cigariek
f) Zložky na výrobu lepidiel, pojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
23.
Lecitíny
322
24.
Hydroxyetylcelulóza
25.
Acetylmetylcelulóza
g) Zložky na výrobu lepidiel, pojív a zahusťovadiel na cigaretové záložky, filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
26.
Zmesi
1)vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C 18 alebo s etylénom
2)vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty.
h) Tabaková fólia
27.
Glyoxál alebo
2 % sušiny výrobku
28.
Melamín-formaldehydová živica
2 % sušiny výrobku
g) Fajčiarsky tabak
29.
Agar
406
16
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
30.
Arabská guma
414
j) Žuvací tabak
31.
Arabská guma
414
25 % sušiny výrobku
17
ČASŤ D
Zložky ovplyvňujúce horenie
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) Cigariet, cigariek, cigár, fajčiarskeho tabaku, tabakovej fólie a umelého obalového listu cigár a cigariek
b) Cigaretového papiera
1.
Hydroxid hlinitý
2.
Síran hlinitý
520
3.
Oxid hlinitý
4.
Chlorid amónny
510
5.
Síran amónny
517
6.
Hydroxid vápenatý
526
7.
Síran vápenatý
516
8.
Síran draselný
515
9.
Oxid horečnatý
530
10.
Hydroxid horečnatý
528
11.
Síran horečnatý
518
12.
Hydrogénsíran sodný
514
13.
Mastenec
553b
14.
Oxid titaničitý
171
18
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
15.
Močovina
927b
16.
Uhličitany:
sodný
500
draselný
501
vápenatý
170
amónny
503
17.
Mravčany sodný, draselný, vápenatý, amónny
18.
Octany:
sodný
262
draselný
261
vápenatý
263
amónny
19.
Jablčnany:
sodný
350
draselný
351
vápenatý
352
amónny
20.
Citrany:
sodný
331
draselný
332
vápenatý
333
amónny
380
19
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
21.
Vínany:
sodný
335
draselný
336
vápenatý
354
amónny
22.
Mliečnany:
sodný
325
draselný
326
vápenatý
327
amónny
23.
Fosforečnany:
sodný
339
draselný
340
vápenatý
341
amónny
24.
Sulfamínany:
sodný
draselný
vápenatý
amónny
25.
Jantárany:
sodný
363
draselný
20
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
vápenatý
amónny
26.
Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
153
27.
Hlinitokremičitany prírodné a umelé – sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité
153
28.
Organické kyseliny s reťazcom C12 až C20 a ich vápenaté a draselné soli
29.
Hydroxid amónny
527
30.
Hydroxid draselný
525
31.
Hydroxid sodný
524
32.
Hydrogénuhličitan sodný
500
33.
Oxid vápenatý
529
34.
Chlorid vápenatý
509
35.
Chlorid horečnatý
511
36.
Chlorid draselný
508
37.
Síran hlinitodraselný
522
38.
Vínan sodnodraselný
337
39.
Horečnaté soli kyseliny uhličitej, mravčej,octovej, jablčnej, citrónovej, vínnej, mliečnej,fosforečnej, sulfamínovej
21
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a jantárovej
22
ČASŤ E
Zložky pre umelý obalový list cigár a cigariek a tabakovú fóliu
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Celulóza obsahujúca zložky uvedené v časti C písm. a) a v časti D tejto prílohy
23
ČASŤ F
Konzervačné zložky
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) na tabakovú fóliu
b) na výrobu lepidiel na cigaretové záložky
1.
Kyselina sorbová a jej soli:
200
0,2 % sušiny výrobku
sodná
draselná
202
vápenatá
203
(ako kyselina sorbová)
2.
Kyselina benzoová a jej soli:
210
0,5 % sušiny výrobku
sodná
211
draselná
212
vápenatá
213
(ako kyselina benzoová)
3.
Estery kyseliny para-hydroxybenzoovej a ich sodné soli (ako kyselina para-hydroxybenzoová)
214 až 219
0,5 % sušiny výrobku
4.
Tiabendazol
233
0,6 % sušiny výrobku
5.
Kyselina boritá a jej soli
284
sodná (borax)
285
24
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
draselná
Ak sa tieto konzervačné zložky použijú vo vzájomnej zmesi, vypočíta sa najvyššie prípustné množstvo jednotlivých látok takto:
K1 Kn
HM= ––––- x 100 + .... + –––– x 100 ≤ 100 %, kde je
HM1 HMn
HM najvyššie prípustné množstvo zmesi konzervačnej zložky v sušine tabakového výrobku (v percentách)
K1 koncentrácia konzervačnej zložky „1“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
HM1 najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „1“ (v percentách)
Kn koncentrácia konzervačnej zložky „n“ v sušine tabakového výrobku (v percentách)
HMn najvyššie prípustné množstvo konzervačnej zložky „n“ (v percentách)
25
ČASŤ G
Farbivá
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
b) Cigaretový papier
c) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
1.
Kyselina humínová a jej alkalické soli
tieto zložky nesmú obsahovať extrahovateľné polycyklické aromatické uhľovodíky s tromi jadrami a viacerými jadrami
2.
Vodný extrakt z rešetliaka prečisťujúceho(Rhamnus cathartica)
3.
Vodný extrakt z jadrovníka kampeškovníka obyčajného (Haematoxylon campechianum)
4.
Vodný extrakt z maklury oranžovej (Maclura aurandiaca)
5.
Aktívne uhlie (carbo medinalis)
153
6.
Brilantná čierna PN (BN)
151
7.
Košenilová červená A
124
26
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
8.
Azorubín
122
9.
Žltá SY (FCF)
110
10.
Oranž GGN
111
11.
Indigotín
132
12.
Amarant
123
13.
Tartazín
102
14.
Kurkumín
100
15.
Riboflavín
101
16.
Erytrozín
127
17.
Chinolínová žltá
104
18.
Patentná modrá V
131
19.
Chlorofyl
140
a jeho komplexy s meďou
141
20.
Karamel obyčajný (cukrový kulér)
150a
21.
Kaustický sulfitový karamel
159b
22.
Amoniakový karamel
150c
23.
Amoniakovo sulfitový karamel
150d
24.
Xantofyly
161
27
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
25.
Zložky uvedené v bodoch 5 až 24 a ich zlúčeniny s hliníkom,vápnikom a horčíkom (tzv. laky)
26.
Alazarínový alumíniový lak
27.
Antrachinńová modrá
130
28.
Síran bárnatý (pigmentová beloba 21)
29.
Čierna 7984
152
30.
Uhličitan vápenatý
170
31.
Chrysoin S
103
32.
Košenila (karmín)
120
33.
Para žltá AB
34.
Citrusová červená (orsille)
121
35.
Ponceau 6R
126
36.
Šarlátová červená (šarlat GN)
125
37.
Lastúrová zlatá
38.
Ultramarínová modrá
39.
Ostatné farbivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v platnom znení3)
3 Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.
28
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
d) Umelý obalový list cigár, cigariek a tabaková fólia
40.
Prášok z kokosovej škrupiny
e) Žuvací tabak a šnupavý tabak
41.
Síran železitý
42.
Tanín
f) Šnupavý tabak
43.
Oxidy železa
172
44.
Aktívne uhlie (carbo medicinalis)
153
45.
Indigotín
132
46.
Chlorid amónny
510
47.
Chlorid vápenatý
509
48.
Karbamát amónny
49.
Uhličitan sodný
500
50.
Uhličitan vápenatý
170
g) Filtrové prebaly, náustkové papiere a náustky
29
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
51.
Zlatá fólia
175
52.
Zlatý bronz (legovaná meďou a zinkom)
S množstvom zinku najviac15 %
53.
Strieborný bronz
54.
Uhličitan vápenatý
170
55.
Síran vápenatý
516
56.
Oxid titaničitý aj viazaný na sľudu
171
Sľuda najviac 75 %
57.
Múčka zo škrupín kokosových orechov
Farbiaca zmes musí byť v prostredí spojiva laku
h) Lepidlá, spojivá a zahusťovadlá na cigary, cigarky a na fajčiarsky tabak
58.
Karamel obyčajný (cukrový kulér)
150a
59.
Kaustický sulfitový karamel
150b
60.
Amoniakový karamel
150c
61.
Amoniakovo-sulfitový karamel
150d
i) Zjemňovače farbív a lakov na potlač filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
62.
Glycerolacetát
63.
Epoxidovaný sójový olej
30
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
64.
Dioktyladipát
65.
Trietylcitrát
1505
66.
Acetát-izobutyrát sacharózy
444
67.
Acetyltributylcitrát
31
ČASŤ H
Zložky na výrobu filtrov
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Akltívne uhlie (carbo medicinalis)
153
2.
Oxid hlinitý
3.
Acetátcelulóza
4.
Glycerolacetát
5.
Silikagél
6.
Hydrát kremičitanu horečnatého (morská pena)
7.
Papier, celulóza
8.
Polyetylén
9.
Polypropylén
10.
Oxid titaničitý
171
2 % hmotnosti filtra
11.
Trietylénglykoldiacetát
Merná hmotnosť pri 20°C 1110 až 1130 kg.m-3; destilačné rozmedzie hlavnejfrakcie od 5 ml do 95 ml jednej vzorky pri 101,3kPa: 195°C až 205 °C, pri 101,3 kPa: 288°C až 300°C, pri 6,7 kPa: 195 až 205 °C; farba najviac jemne
32
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
žltkastá; index lomu pri 20°C nD 1,438 až 1,439; viskozita pri 25 °C 0,95 až 0,97 mPa.s; hmotnostný podiel trietylénglykoldiacetátu najmenej 97 %;hmotnostné podiely di-, tetra- a polyetylénglykoldiacetátov najviac 1,2 %; hmotnostný podiel monoetylénglykolu najviac 0,1 %; hmotnostný, podiel kyselín vyjadrených ako kyselina octová najviac 0,05 %; hmotnostných podiel vody najviac 0,2 %; hmotnostný podiel minerálnych látok najviac 0,01 %
12.
Hlinitokremičitany prírodné a umelé-sodné, draselné, vápenaté, horečnaté, hlinité, železnaté a železité
13.
Trietylcitrát
1505
Číra, bezfarebná, viskózna kvapalina bez zápachu; množstvo titrovateľných
33
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
kyselín zodpovedajúci 20,2 ml± 0,6 ml roztoku KOH o koncentrácii c=0,1 mol.l-1 na 1 g vzorky; ťažké kovy spolu najviac 10 mg.kg-1; z toho arzén najviac 3 mg.kg-1
14.
Zmesi
1.vodných disperzií polyvinylacetátu, aj čiastočne hydrolyzované alebo z kopolymérov vinylacetátu s vinylestermi alifatických nasýtených organických kyselín s reťazcom C12 až C18 alebo etylénom
2.vodných roztokov polyvinylalkoholu; do týchto zmesí možno pridávať glycerolacetáty
34
ČASŤ I
Zložky na výrobu filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Papier, lepenka, celulózoacetát
2.
Korok a slama
3.
Hliník
173
Bez cudzích zložiek a najmä bez prítomnosti salmonel. O čistote najmenej 99,5 %
4.
Hliníková fólia, aj ako ochranný lak
Ochranná laková vrstva sa musí sušiť vzhľadom na jej zloženie tak, aby z nej neprešli na náustky nijaké prchavé čiastočky, najmä nijaké rozpúšťadlá; po nanesení na vhodný nosný materiál nesmie 1 dm2 lakovanej plochy pri extrakcii s destilovanou vodou pri 40 °C počas 10 dní uvoľniť viac ako
a) 5 mg rozpustných
35
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
látok,
b) 1 mg substancií fenolových látok,
c) 0,3 mg formaldehydu, 1 mg zinku,
d) 1 mg organicky viazaného dusíka.
V ochrannej lakovej vrstve nesmú byť dokázateľné aromatické amíny.
36
ČASŤ J
Zložky na výrobu termoplastov na lepenie filtrových prebalov, náustkových papierov a náustkov
Por. čís.
Zložka4
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Kopolyméry etylénu a vinylesterov alifatických nasýtených monokarbónových kyselín s dĺžkou reťazca C2 až C18
2.
Hydrogenovaná polycyklopaptadiénová živica
Viskozita pri 140 °C najmenej 200mPa.s (2000cP)
3.
Mikrokryštalické vosky
4.
Parafíny
5.
Polymerizát zmesného styrénu a štiepnych produktov styrénu, alfa-metylstyrénu a vinyltoluénu
Z nich vyrobená fólia o ploche 3 dm2 a o hmotnosti 10 g sa nesmie počas 24 hodín pri zohriatí na 90 °C uvoľniť viac ako 15 mg.dm-2 prchavej organickej zložky
6.
Polyizobutylén
7.
Glycerolový a pentaerytritolový ester živicovej kyseliny kolofónie a ich hydratačné produkty
8.
2,6-diterciárny butyl-4-metylfenol
Pri výrobe termoplastov sa k zložkám: silikagél, hydrát kremičitanu
4 Zložky uvedené v tejto časti môžu obsahovať len technicky nevylučiteľný zvyšok monomérov východiskových a extrahovateľných
37
Por. čís.
Zložka4
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
horečnatého, papier, celulóza, polyetylén a polypropylén nesmie pridať viac ako 0,5 % tejto zložky ako antioxidantu
9.
Zmesi živíc z maleinátov a akrylátov
38
ČASŤ K
Zložky na priamu tlač na cigaretový papier a náustkové papiere
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
Farbivá a zložky uvedené v časti G a C tejto prílohy
2.
Pravá žltá
105
3.
Červená 2G
128
4.
Allurová červená AC
129
5.
Brilantná modrá FCF
133
6.
Karamel (cukrový kulér)
150
7.
Hnedá FK
154
8.
Hnedá HT
155
9.
Kantaxantín
161g
10.
Sľudové pigmenty aj s oxidom titaničitým
11.
Uhličitan horečnatý
504
12.
Oxid hlinitý
13.
Kyselina kremičitá
551
14.
Vysychavé nenasýtené oleje, a to ľanový olej a drevný olej a z nich záhrevom vyrobené stužené leje
15.
Parafín
16.
Dezodorizovaný minerálny olej
25 % objemových v
Destilačné
39
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
tlačovom farbive
rozmedzie101,3kPa 200 až 350°C. Bez chuti a zápachu
17.
Hydrogenovaný ester kolofónie a viacmocných alkoholov C3 až C6
18.
Kolofónia modifikovaná fenolom a formaldehydom
19.
Kolofónia modifikovaná xylolom a formaldehydom
20.
Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou
21.
Kolofónia modifikovaná kyselinou maleínovou
22.
Kolofónia modifikovaná kyselinou akrylovou a kyselinou maleínovou
23.
Estery modifikovaných kolofónií (poradové číslo 25 až 29) s trojmocnými alkoholmi a viacmocnými alkoholmi C3 až C6
24.
Alkydová živica (polyester z viacmocných alkoholov a kyseliny ftalovej) aj modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac
25.
Kondenzačné produkty, ako aj éterifikované kondenzačné produkty z purifikovaných jednomocných alebo viacmocných ako aj alkylových fenolov s formaldehydom
26.
Xylol-formaldehydová živica a jej kondenzačné produkty s fenolom alebo alkylovanými fenolmi
40
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
27.
Fenolformaldehydová živica modifikovaná mastnými kyselinami s dĺžkou reťazca mastných kyselín C6 a viac
28.
Soli a oxidy kobaltu, mangánu, železa, vápnika, zirkónu a céru s nafténovými kyselinami nasýtenými prevažne terciárnymi monokarboxylovými kyselinami C9 až C11 a 2-etylhexánovou kyselinou zvyškových látok sumy
vo vysušenom filme laku môže byť najviac 0,2 % kobaltu alebo najviac 0,5 %(vyjadrené na kov)
29.
Košenila (Karmín)
120
30.
Meďnaté komplexy chlorofylu
141
31.
Zelená S
142
32.
Karotenoidy
160
33.
Betanín
162
34.
Litolová červená (litorubín BK)
180
35.
Lutein
161b
36.
Pigmenty:
ftalokyaninová zelená
kyslá zelená č. 1
kyslá zelená č. 22
kyslá fialová R
modrá č. 15
41
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
modrá č. 16
brilantná acilanová modrá FFR
červená č. 1
sudánska modrá č. 2
modrá victoria B
modrá viktoria R
violetová č. 3
žltá č. 29
37.
Striebro
174
42
ČASŤ L
Rozpúšťadlá a nosiče aróm na výrobu jednotlivých zložiek
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
1.
1,3-butándiol (1,3 butylénglykol)
Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa 207°C až 209°C; index lomu pri 20°C nD=1,440±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1
2.
Etanol
1510
3.
2-propanol (izopropylakohol)
4.
Glycerol
422
5.
Triacetylglycerol
1518
6.
Sorbitol
420
7.
1,2-propándiol (1,2-propylénglykol)
1520
8.
Triacetylcitrát
1505
9.
Benzylalkohol (fenol)
1501
10.
Lecitíny
322
11.
Metylcelulóza aj hydroxyetylovaná alebo karboxymetylovaná
12.
Karboxymetylcelulóza aj metylovaná a ich soli:
43
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
sodné
466
draselné
vápenaté
horečnaté
13.
Arabská guma
414
14.
Agar
406
15.
Kyselina algínová
400
16.
Algináty:
sodný
401
draselný
402
vápenatý
404
horečnatý
17.
Tragantová guma
413
18.
Karobová guma (svätojánsky chlieb)
410
19.
Guarová guma
412
20.
Xantánová guma
415
21.
Karagénan (furcelaran)
407
22.
Etyllaktát
23.
Etylacetát
44
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
24.
Mono- a diglyceridy mastných kyselín
471
a ich estery s kyselinou:
octovou
472a
mliečnou
472b
citrónovou
472c
vínnou
472d
25.
Acetylovaný diškrob-fosfát
1414
26.
Acetylovaný škrob acetanhydridom
1420
27.
Acetylovaný diškrob-adipán
1422
28.
Stearát vápenato-horečnatý
470
29.
Octany:
draselný
261
sodný
262
vápenatý
263
30.
Mliečnany:
sodný
325
draselný
326
vápenatý
327
31.
Citrany:
sodný
331
draselný
332
vápenatý
333
45
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
32.
Uhličitany:
sodný
500
draselný
501
vápenatý
170
horečnatý
504
46
ČASŤ M
Ostatné prísady, ktoré možno pridávať do tabakovej suroviny
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
a) Žuvací tabak, šnupavý tabak
1.
Chlorid amónny
510
2.
Chlorid vápenatý
509
b) Žuvací tabak
3.
Síran hlinitodraselný
522
4.
Kyslý vínan draselný (vínny kameň)
5.
Sacharín
954
c) Šnupavý tabak
6.
Droždie
7.
Jedlé tuky a oleje
8.
Semená stromov rodu Dipteryx, zbavené kumarínu
0,003 % kumarínu
9.
Amóniumkarbamát (soľ jelenieho rohu)
10.
Uhličitan sodný
500
11.
Uhličitan draselný
501
12.
Uhličitan vápenatý
170
13.
Hydroxid amónny
527
47
Por. čís.
Zložka
E
Najvyššie prípustné množstvo v hmotnostných percentách
Požiadavky na čistotu zložky
14.
Hydroxid vápenatý
526
15.
Kyslý vínnan draselný (vínny kameň)
16.
1,3-butándiol (1,3-butylénglykol)
Destilačné rozmedzie pri 101,3 kPa 207 až 209°C, index lomu pri 20°C nD =1,440 ±0,005; brómové číslo podľa Kleina najviac 0,1