1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona o tabakových výrobkoch predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako iniciatívny návrh.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa vyčleňujú tabakové výrobky zo zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na to, že nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6) v platnom znení, nezahŕňa tabakové výrobky medzi potraviny.
Predložený návrh zákona upravuje požiadavky na výrobu tabakových výrobkov, ich umiestňovanie na trh, označovanie, ako aj organizáciu úradnej kontroly tabakových výrobkov.
Prijatie navrhovaného zákona bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy a nebude mať negatívny dopad na rozpočty vyšších územných celkov, rozpočty obcí, zamestnanosť, na životné prostredie , podnikateľské prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o tabakových výrobkoch
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
2
A.3. Poznámky
Výdavky spojené s odberom a analýzou vzorky, ak kontrolovaná vzorka je v súlade so zákonnými požiadavkami budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidiek SR na príslušný rozpočtový rok.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR nemá pripomienky k doložke vybraných vplyvov z hľadiska vplyvov na informatizáciu spoločnosti.
Sekcia rozpočtovej politiky ako gestor posudzovania návrhu za oblasť vplyvov na rozpočet verejnej správy a zamestnanosť vo verejnej správe k predloženej doložke nasledovné zásadné pripomienky.
V § 13 ods. 3 zákona sa uvádza, že ak sa na základe analýzy odobratej vzorky zistí, že výrobok nezodpovedá požiadavkám tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, kontrolovaný subjekt je povinný uhradiť náklady spojené s odberom vzorky a jej analýzou. V materiáli žiadame špecifikovať, kto uhrádza náklady spojené s odberom a analýzou vzorky v prípade, ak kontrolovaná vzorka je v súlade s požiadavkami uloženými týmto zákonom, resp. vykonávacími predpismi. V prípade, ak tieto náklady uhrádza orgán úradnej kontroly, žiadame ich kvantifikovať v analýze vplyvov a upozorňujeme, že musia byť zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.
Vzhľadom na kompetenciu orgánov úradnej kontroly ukladať pokuty, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, žiadame v súlade s aktualizovanou Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov v doložke uviesť, že návrh bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a zároveň žiadame uviesť aspoň kvalifikovaný odhad týchto príjmov.
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.
Ministerstvo hospodárstva SR k materiálu „Návrh zákona o tabakových výrobkoch“ nesúhlasí s doložkou vplyvov na podnikateľské prostredie a žiada zmeniť v kolónke
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia? na „Negatívne“.
Odôvodnenie:
Navrhovaný zákon upravuje základné povinnosti pri výrobe, manipulácii a umiestnení tabakových výrobkov na trh, upravuje požiadavky pri výrobe tabakových výrobkov, ustanovuje povinnosť registrácie prevádzkarní, upravuje požiadavky na dovoz, upravuje požiadavky na balenie tabakových výrobkov, atď. čo jednoznačne predstavuje zvýšenie nákladov pre podnikateľské prostredie.
3
Stanovisko predkladateľa:
Predkladateľ zásadne nesúhlasí so stanoviskom Ministerstva hospodárstva SR, nakoľko povinnosti pri výrobe tabakových výrobkov, manipulácii, umiestňovania na trh, registrácie atď. vyplývali so zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon o potravinách“) a týmto zákonom prichádza len k odčleneniu tabakových výrobkov so zákona o potravinách a ku žiadnemu zvýšeniu regulačného zaťaženia neprichádza.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r
r + 1
r + 2
r + 3
Príjmy verejnej správy celkom
1780
10500
10500
10500
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
1700
10000
10000
10000
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
r
r + 1
r + 2
r + 3
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
4
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
5
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
6
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona o tabakových výrobkoch
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskej únie
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembri 2009):
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania určitých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré v súlade s právnymi predpismi uvedené na trh v inom členskom štáte, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES (Ú. v. L 218, 13.8.2008).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie .
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia- bezpredmetné.
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca- bezpredmetné.
c)V oblasti, ktorú upravuje tento návrh zákona nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - bezpredmetné
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia - bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
8
OSOBITNÁ ČASŤ
K § 1
Predmet úpravy.
K § 2
Vymedzuje pojmy.
K § 3
Vymedzuje sa pojem prevádzkovateľ a ustanovuje sa mu povinnosť registrovať prevádzkareň v ktorej sa vykonáva výroba tabakových výrobkov na akomkoľvek stupni výroby. Na základe registrácie vydá ministerstvo prevádzkovateľovi osvedčenie na výrobu tabakových výrobkov
Ustanovuje sa kompetencia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky viesť aktuálny zoznam registrovaných prevádzkarní.
K § 4
Upravuje požiadavky na výrobcu tabakových výrobkov, ktoré musí splniť pri výrobe tabakových výrobkov, najmä používať len stanovené suroviny a zložky, vhodné technologické zariadenia či overovať kvalitu tabakových výrobkov aby zodpovedali požiadavkám tohto zákona.
K § 5
Ustanovujú dôvody ,pri ktorých je osoba ktorá umiestňuje tabakové výrobky na trh povinná bezodkladne vyradiť z trhu tabakové výrobky.
K § 6
Ustanovuje povinnosť pre osobu ktorá balí tabakové výrobky pri ich výrobe alebo ich umiestňovaní na trh používať len určené obaly a obalové materiály.
K § 7
Ustanovuje sa povinnosť označovať v kodifikovanej podobe štátneho jazyka každé spotrebiteľské balenie tabakového výrobku vymedzenými údajmi.
K § 8
Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá skladuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu, pričom musí dodržiavať aj ďalšie podmienky ustanovené prevádzkovateľom.
K § 9
Ustanovuje povinnosti pre osobu ktorá prepravuje tabakové výrobky a zložky na ich výrobu.
K § 10
Ustanovuje zodpovednosť a povinnosti pre osobu, ktorá predáva tabakové výrobky.
K § 11
Vymedzujú sa orgány štátnej správy vo veciach úradnej kontroly tabakových výrobkov, ich kompetencie a jednotlivé opatrenia ktoré môžu prijať v rámci svojej pôsobnosti na základe zistení pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov. Ustanovuje sa oprávnenie prevádzkovateľa byť prítomný počas výkonu kontroly, vyjadrovať sa k priebehu kontroly a podať námietky voči uloženému opatreniu ak s ním nesúhlasí.
9
K § 12
Ustanovujú sa oprávnenia zamestnancov orgánu úradnej kontroly, pri výkone úradnej kontroly ohľadne odberu vzoriek tabakových výrobkov na analýzy a hodnotenia. Ustanovujú sa povinnosti a oprávnenia zamestnanca orgánu úradnej kontroly pri výkone úradnej kontroly tabakových výrobkov.
K§ 13
Ustanovuje sa skutková podstata správnych deliktov a sankcie.
K § 14
Ustanovuje sa pôsobnosť správneho poriadku na konanie podľa tohto zákona.
K § 15
Splnomocňovacie ustanovenie na vydanie nariadenia vlády Slovenskej republiky.
K § 16
Prechodné ustanovenie o platnosti registrácie, vytvára sa priestor jedného roku na preregistrovanie prevádzkovateľov podľa tohto zákona.
K § 17
Zrušuje sa doteraz platný výnos Potravinového kódexu, ktorý upravoval technické parametre tabakových výrobkov.
K § 18
Uvádza sa súlad s predpisom Európskej únie ,nakoľko sa jedná aj o technický predpis.
K § 19
Navrhuje sa dátum účinnosti.
Bratislava 8. júna 2011
Iveta R a d i č o v á, v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Zsolt S i m o n, v. r.
minister pôdohospodárstva,
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky