V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Na rokovanieČíslo: UV-16814/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
408
VLÁDNY NÁVRH
zákona o tabakových výrobkoch
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o tabakových výrobkoch
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2011