1
Návrh
Vyhláška
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z .................. 2011,
na vykonanie zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. d) g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely,
b)skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach,
c)chove nebezpečných živočíchov,
d)identifikácii a registrácii hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat podľa § 19.
§ 2
Vedľajšie živočíšne produkty
Ustanovenie bude obsahovať podrobnosti o :
-výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov,
-spôsoboch odstraňovania zakopaním mŕtvych spoločenských zvierat a zvierat z čeľade koňovitých, spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorým sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat alebo inými prostriedkami ako spálením alebo zakopaním na mieste v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat , pričom ide o vykonanie čl. 19 nariadenia 1069/2009,
-použití vedľajších živočíšnych produktov a podmienky ich využitia na osobitné kŕmne účely pre zvieratá v zoo, cirkusových zvierat; plazov a dravých vtákov, okrem zoo zvierat alebo cirkusových zvierat, kožušinových zvierat, voľne žijúcich zvierat, psov z uznaných chovateľských staníc alebo svoriek psov, psov a mačiek v útulkoch a červov a lariev slúžiacich ako návnada pri rybolove.
2
§ 3
Skúšky poľovníkov
Ustanovenie bude obsahovať podrobnosti o :
-rozsahu a predmete skúšok,
-skúšobnej komisii, zloženie, testy, výsledky a hodnotenie výsledkov skúšok,
-vedení evidencie použitia ulovenej voľne žijúcej zveri alebo zveriny na prepísanom tlačive, ktorá obsahuje dátum ulovenia zveri, číslo značky použitej na označenie konkrétneho uloveného zvieraťa a druh použitia ulovenej zveri alebo zveriny meno a adresu osoby (konečného spotrebiteľa), uchovávanie dokladov 12 mesiacov,
-hlásení údajov na RVPS po skončení poľovníckej sezóny a vzor predpísaného tlačiva určeného na hlásenie .
§ 4
Nebezpečné živočíchy
Ustanovenie bude obsahovať podrobnosti o :
-ktorých nebezpečných živočíchov sa bude jednať,
-podmienkach ich chovu a evidencie,
-pravidelných hláseniach na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
-dokumentácii, ktorá bude vedená.
§ 5
Registrácia zvierat
Ustanovenie bude obsahovať podrobnosti o :
-veterinárnych požiadavkách na identifikáciu a registráciu hospodárskych zvierat a spoločenských zvierat,
-vedení centrálneho registra hospodárskych a spoločenských zvierat, vzory tlačív hlásenia.
§ 6
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.1)
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2011.
1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.