1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky.
Zákon č. 39/2007 Z. z. nadobudol účinnosť 1. februára 2007, pričom jeho cieľom bolo zosúladiť platnú právnu úpravu, upraviť veterinárne požiadavky a vytvoriť podmienky pre náležitú implementáciu novoprijatých právne záväzných aktov Európskej únie.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách vo veterinárnej oblasti na úrovni Európskej únie. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány veterinárnej správy stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona 39/2007 Z. z. s určitými problémami.
Predložený návrh zákona reaguje aj na prijatie nových právnych aktov Európskej únie a to najmä v oblasti nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009).
Návrh zákona reflektuje aj na ďalšie problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti ako aj na ďalšie zmeny legislatívy Európskej únie v oblasti zdravia zvierat a pohody zvierat, dovozov z tretích krajín, vývozov do tretích krajín, obchodu v rámci Európskej únie a v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskej únie.
Návrh zákona vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti tak ako je uvedené v doložke vplyvov.
Nakoľko sa návrhom zákona preberajú smernice Európskej únie a nevytvárajú sa prekážky voľného pohybu tovaru a služieb, nie je potrebné tento právny predpis notifikovať.
Návrh zákona v prechodných ustanoveniach vytvára dostatočný priestor pre subjekty, ktorých sa dotýka na zladenie svojej činnosti s požiadavkami navrhovaného zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
Problematika je upravená v práve Európskej únie.
a)v primárnom práve je upravená v práve Európskej únie:
článok 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom Spoločenstve a Zmluva o Európskej únie po 30. novembri 2009):
1. legislatívne akty
2. nelegislatívne akty
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. L 54, 26.2.2011).
sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom Spoločenstve a Zmluva o Európskej únie do 30. novembra 2009):
1.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/zv.34) v platnom znení.
2.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.3/zv.45) v platnom znení.
3.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú. v. kap.3/zv.45) v platnom znení.
4.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o pohode zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.3/zv.45) v platnom znení.
5.Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a
3
ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 ( Ú. v. L 286, 29.10.2008) v platnom znení.
6.Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. L 300, 14.11.2009) Rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch vo veterinárnej oblasti (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990) v platnom znení.
7.Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 (Ú. v. L 314, 1.12.2009) v platnom znení.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre súdneho dvora Európskej únie alebo Súdu prvého stupňa Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)bezpredmetné,
b)bezpredmetné
c)proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení podľa čl. 226 až 228 tejto zmluvy,
d)bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1.Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: - 27.4.2011
A.2.Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
X
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
X
3.Sociálne vplyvy
X
-vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
-sociálnu exklúziu,
X
-rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4.Vplyvy na životné prostredie
X
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Zrušenie krajských veterinárnych a potravinových správ a presunutie ich kompetencií na regionálne veterinárne a potravinové správy, ako aj zmeny v oblasti priestupkov a iných správnych deliktov budú mať pozitívny vplyv na štátny rozpočet.
Negatívne vplyvy návrhu na rozpočet verejnej správy budú vyplývať z toho, že náklady na veterinárne vyšetrenia zvierat, ktoré poranili človeka, bude uhrádzať štát, a z povinnosti, ktoré ustanovujú povinnosť štátu a obcí zriaďovať útulky a karanténne stanice.
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s predloženou doložkou vybraných vplyvov bez pripomienok.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy pripravenou k predloženému návrhu.
Ministerstvo financií SR: V doložke vplyvov žiadame vyznačiť pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a zároveň žiadame vypracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti, a to nasledovne:
V časti 6.1. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Áno, prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy, na základe čoho sa umožňuje týmto orgánom trvalý prístup ku všetkým údajom z týchto registrov, zavádza sa nová elektronická služba s úrovňou II (jednosmerná interakcia).“.
V časti 6.2. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Áno, prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy.“.
V časti 6.7. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Áno, ministerstvo zriaďuje centrálnu evidenciu hospodárskych zvierat.“.
5
V časti 6.10. analýzy navrhujeme doplniť vetu:
„Áno, a to prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy.“.
Ostatné časti analýzy navrhujeme vyplniť slovom „Nie“.
(Poznámka: Navrhujeme zosúladiť znenie bodu 8. §5 písm. z) s bodom 13. §6 ods. 2 písm. p) a bodom 43. §19 ods. 1 /druhá veta/. Uvedené by bolo inak nutné riešiť v MPK)
Predmetné pripomienky k doložke vplyvov MPRV SR akceptuje úpravou tabuľky vplyvov a vypracovaním analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti podľa pripomienok.
Ministerstvo hospodárstva SR:
Cieľom návrhu je zosúladenie právnej úpravy veterinárnych podmienok tak, aby došlo k implementácii novoprijatých právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Uvedená novela zákona o veterinárnej starostlivosti z hľadiska zvýšenia regulačného zaťaženia pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Žiadame, aby v tabuľke A.2. Vplyvy v bode 2. Vplyvy na podnikateľské prostredie boli označené negatívne a pozitívne vplyvy a aby označenie – žiadny vplyv bolo odstránené.
Zdôvodnenie pripomienky – negatívny vplyv:
Registrácia a schvaľovanie prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty neurčené na ľudskú spotrebu predstavuje zvýšenie administratívnej záťaže pre uvedené podnikateľské subjekty.
Návrh obsahuje nové právne akty ES a v oblasti zdravia a pohody zvierat, dovozu z tretích krajín, vývozu do tretích krajín, tranzitu cez Európske spoločenstvo a obchod v rámci Európskeho spoločenstva; v oblasti nakladania so živočíšnymi vedľajšími produktmi neurčenými na ľudskú spotrebu, kde dochádza k pojmovému a obsahovému zosúladeniu platnej právnej úpravy s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Predmetné normy predstavujú zvýšenie administratívnej záťaže, ako aj zvýšenie nákladov príslušných podnikateľských subjektov. V prípade nedodržania uvedených noriem kontrolný orgán v rámci správneho konania môže vydať rozhodnutie o uvalení sankcií na podnikateľské subjekty. Možno konštatovať, že ide o negatívny vplyv na podnikateľské subjekty.
Zdôvodnenie pripomienky – pozitívny vplyv:
Za predpokladu, že činnosť príslušných podnikateľských subjektov bude v súlade s návrhom zákona dôjde k zvýšeniu ich kvalitatívnej úrovne a tým aj k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti, čo považujeme v danej oblasti za pozitívne.
Požadované zmeny v tabuľke vplyvov MPRV SR akceptuje a sú upravené podľa pripomienky MH SR.
6
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r 2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
600 000 €
1 200 000
1 200 000
1 200 000 €
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
600 000 €
1 200 000
1 200 000
1 200 000 €
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
r
r + 1
r + 2
r + 3
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
7
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
8
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
9
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
10
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Áno, prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy, na základe čoho sa umožňuje týmto orgánom trvalý prístup ku všetkým údajom z týchto registrov, zavádza sa nová elektronická služba s úrovňou II (jednosmerná interakcia).“.
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy.
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa
Áno, ministerstvo zriaďuje centrálnu
11
nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
evidenciu hospodárskych zvierat.
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Áno, a to prepojením centrálneho registra hospodárskych zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat so všetkými orgánmi veterinárnej správy.
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie
12
OSOBITNÁ ČASŤ
K bodu 1
Upravuje sa text v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009.
K bodu 2
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1069/2009, ktoré sa týka vedľajších živočíšnych produktov.
K bodu 3
Dopĺňajú sa pojmy farmový chov a zver z farmového chovu. Ide o nové pojmy o ktoré sa zákon rozširuje pre potreby chovateľov zveri
K bodu 4
Precizujú sa veterinárne požiadavky pri produktoch živočíšneho pôvodu
K bodom 5 až 7
V súvislosti so zmenou z trojstupňového riadenia orgánov veterinárnej správy na dvojstupňové riadenie, vypúšťajú sa krajské veterinárne a potravinové správy, ktoré sa zrušujú ku dňu účinnosti tohto zákona. Zároveň sa upravuje vnútorný odkaz v odseku 3, ktorý reaguje na zmenu v odseku 1.
K bodom 8 a 9
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom vzhľadom na ich zmeny.
K bodu 10
Vypúšťa sa text ustanovenia vzhľadom na to, že sa ustanovuje nanovo možnosť poverenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby vedením centrálneho registra hospodárskych zvierat.
K bodu 11
Vypúšťa aj možnosť poverovania iných kontrolných subjektov osobitnými úlohami pri výkone veterinárnych kontrol. Systém výkonu veterinárnych kontrol je prepracovaný a predstavuje potrebnú záruku pri zaistení bezpečnosti potravín, zdravia zvierat a ochrany zvierat a tým ochranu spotrebiteľa. Možnosť poverovania iných kontrolných subjektov výkonom veterinárnych kontrol sa do súčasnosti nevyužila a nie ej predpoklad, že sa bude využívať do budúcnosti, preto sa navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť.
K bodu 12
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 13
Dopĺňa sa právomoc ministerstva poverovať príslušné orgány výkonom kontrol pri implementácii nariadenia, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 a nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009.
K bodu 14
Upravuje sa právomoc štátnej veterinárnej a potravinovej správy rozhodovať v druhom stupni o veciach, o ktorých v prvom stupni rozhodla regionálna veterinárna
13
a potravinová správa v súvislosti so zrušením krajských veterinárnych a potravinových správ. Vzhľadom na rozsiahlosť úprav sa nahrádza text celého paragrafu.
K bodu 15
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom.
K bodu 16
Zrušuje sa § 7 krajská veterinárna a potravinová správa ako stupeň orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti. Jej pôsobnosť prechádza na štátnu veterinárnu a potravinovú správu a na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
K bodom 17 a 18
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom 63 a 66.
K bodu 19
Upravuje sa pôsobnosť regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo väzbe na zrušenie krajskej veterinárnej a potravinovej správy z orgánov veterinárnej správy. Vzhľadom na rozsiahlosť úprav sa nahrádza text celého odseku.
K bodu 20
Upravuje sa definícia pojmu súkromné veterinárne činnosti a služby, pričom z tejto činnosti sa vypúšťajú zamestnanci Univerzity veterinárneho lekárstva v Košiciach.
K bodu 21
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 79a a upresňuje sa, kto môže vykonávať odborné veterinárne činnosti.
K bodom 22 a 23
Upravuje sa ustanovenie vzhľadom na výkon odborných veterinárnych činností.
K bodom 24 a 25
Aktualizujú sa poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 92.
K bodu 26
Dopĺňa sa oprávnenie pre úradného veterinárneho lekára ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti veterinárnej..
K bodu 27
Dopĺňa sa povinnosť súkromných veterinárnych lekárov oznamovať každé podozrenie na porušenie zákona..
K bodu 28
Legislatívno-technická úprava.
K bodom 29 až 31
Upravuje sa právomoc veterinárneho inšpektora a dopĺňa sa jeho právomoc kontroly pri preprave zvierat a záznamových zariadení pre cestnú dopravu.
K bodu 32
Upravuje sa oprávnenie veterinárneho inšpektora vykonávať kontroly aj mimo svojho územného obvodu.
K bodom 33 a 34
Dopĺňa sa choroba zvierat do zoznamu chorôb, ktoré podliehajú kontrole, prevencii a diagnostike a aktualizuje sa názov choroby.
14
K bodu 35
V súvislosti so zrušením krajských veterinárnych a potravinových správ sa nebudú vypracovávať krajské pohotovostné plány.
K bodom 36 a 37
Upravujú sa povinnosti vlastníka alebo držiteľa zvieraťa zabezpečiť patričnú zdravotnú starostlivosť o zvieratá a povinnosť ihneď zabezpečiť veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka.
K bodu 38
Upravuje sa hlásenie chorôb zvierat organizácii OIE.
K bodu 39
Mení sa ustanovenie o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat a hospodárskych zvierat.
K bodu 40
Aktualizuje sa vnútorný odkaz.
K bodu 41
Ukladá sa povinnosť pri premiestňovaní zvierat násadových vajec a zárodočných produktov, aby boli dodržané požiadavky na šľachtenie a plemenitbu.
K bodom 42 až 47
Upravujú sa ustanovenia týkajúce sa ochrany zvierat, nahrádzajú sa niektoré slová v jednotlivých ustanoveniach a rozširuje sa zákaz pri chove zvierat. Ukladá sa povinnosť Štátnej veterinárnej a potravinovej správe a obciam zriaďovať a prevádzkovať útulky a karanténne stanice a upravuje sa, kto môže vykonávať odchyt túlavých zvierat.
K bodu 48
Definuje sa, čo sa považuje za súkromnú domácu spotrebu.
K bodu 49
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 108.
K bodu 50
Aktualizuje sa § 25 a dopĺňa sa o nové ustanovenie pre prípad, ak zdravotné požiadavky nie sú harmonizované.
K bodu 51
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 109
K bodom 52 až 58
Ustanovenia o nakladaní so živočíšnymi vedľajšími produktmi sa aktualizujú pripojením slov alebo vypustením slov alebo vložením slov.
K bodu 59
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 113.
K bodom 60 až 62
Pri obchode so zvieratami, sprostredkovatelia obchodu musia to vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
K bodu 63
V rámci veterinárnych kontrol sa upravuje povinnosť voči regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.
15
K bodom 64 a 66
Povinnosti ustanovené v odseku 1 sa rozširujú aj na osoby, ktoré, manipulujú so zvieratami alebo inak s nimi nakladajú., a ustanovuje sa ohlasovacia povinnosť.
K bodu 65
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 126.
K bodu 67
Precizujú sa povinnosti pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby ustanovenia o schvaľovaní, povoľovaní a registrácií prevádzkarní
K bodu 68
Dopĺňajú sa nové ustanovenia § 39a 39c týkajúce sa registrácie a schvaľovania prevádzkovateľov, prevádzkarní a závodov pre živočíšne vedľajšie produkty.
K bodom 69 až 77
Aktualizujú sa ustanovenia týkajúce sa registrácie prevádzkarní potravinových podnikov pre potraviny živočíšneho pôvodu.
Aktualizujú sa údaje, ktoré majú byť uvedené v žiadosti o schválenie prevádzkarne. Ďalej sa ustanovuje povinnosť pre nového prevádzkovateľa potravinového podniku na základe zmeny podať žiadosť o schválenie.
K bodu 78
Pre neaktuálnosť vypúšťa sa z § 42 odsek 3.
K bodu 79
Legislatívno-technická úprava.
K bodom 80 až 83
Upravujú sa ustanovenia v ohľade záväzného posudku a dopĺňa sa o povinnosť vyžiadať ho, ak ide o užívanie priestorov maloobchodných prevádzkarni, ktoré podliehajú registrácii podľa § 40a.
K bodu 84
Aktualizuje sa poznámka pod čiarou k odkazu 149.
K bodu 85
Precizuje sa ustanovenie o náhrade škody pri určitých chorobách a jej výška..
K bodu 86
Nanovo sa upravuje ustanovenie o priestupkoch.
K bodu 87
Legislatívno-technická úprava.
K bodom 88 a 89
Upravuje sa výška poriadkovej pokuty ustanovuje sa, že okrem poriadkovej pokuty môže orgán veterinárnej správy uložiť aj niektoré z opatrení.
K bodu 90
Nanovo sa ustanovujú iné správne delikty a v § 51 sa upravuje konanie o nich.
K bodu 91
Rozširuje sa o nové splnomocňovacie ustanovenia na vydanie všeobecne záväzne právneho predpisu.
K bodu 92
Dopĺňa sa o prechodné ustanovenie účinné od dátumu účinnosti tohto zákona.
16
K bodu 93
Precizuje sa ustanovenie o preberaní právne záväzných aktov EÚ.
K bodom 94 a 95
Legislatívno-technická úprava
K bodu 96
Zrušovacie ustanovenie nariadenia vlády SR, ktoré preberalo smernicu EÚ, ktorá bola tiež zrušená.
K bodom 97 a 98
Aktualizuje sa príloha č. 3 a názov prílohy č. 8.
K článku II
Upravuje sa sadzobník správnych poplatkov v časti IV Veterinárna oblasť.
K článku III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.
Bratislava 8. júna 2011
Iveta R a d i č o v á, v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Zsolt S i m o n, v. r.
minister pôdohospodárstva,
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky