V L Á D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
Na rokovanieČíslo: UV-16456/2011
Národnej rady Slovenskej republiky
407
VLÁDNY NÁVRH
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Iveta R a d i č o v á
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, jún 2011