Doložka zlučiteľnosti
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Zákon o elektronických komunikáciách
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
- primárnom – čl.114 (predtým 95) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- sekundárnom (prijatom pred nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009):
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (Rámcová smernica), (Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002) v platnom znení.
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (Smernica o oprávnení), (Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002) v platnom znení.
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov (Prístupová smernica), (Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002) v platnom znení.
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnej službe), (Ú. v. ES č. L 108 z 24. 4. 2002) v platnom znení.
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), (Ú. v. ES č. L 201 z 31. 7. 2002) v platnom znení.
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. ES č. L 105 z 13. 4. 2006).
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii
a)lehota na prebratie smerníc alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických
komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (ďalej len „smernica 2009/136/ES“) do právneho poriadku Slovenskej republiky je do 25. mája 2011.
Lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby, 2002/19/ES o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení a 2002/20/ES o povolení na elektronické komunikačné sieťové systémy a služby č. 2009/140/ES (ďalej len „smernica 2009/140/ES“) do právneho poriadku Slovenskej republiky je do 25. mája 2011.
b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
smernica 2009/136/ES – do 25. mája 2011
smernice 2009/140/ES – do 15. februára 2011
c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa článku 258 až 260 tejto zmluvy
Proti Slovenskej republike nie sú vedené žiadne konania.
d) informácie o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný.
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
smernica 2009/136/ES - gestor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
spolugestori : Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Úrad na ochranu osobných údajov SR
smernica 2009/140/ES - gestor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR