Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o elektronických komunikáciách
Termín začatia a ukončenia MPK: - 29. 12. 2010 – 19. 1. 2011
A.2. Vplyvy:
A.3. Poznámky
1. Predkladaný návrh zákona vypúšťa v súlade s nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 23/06 z 2. júna 2010 povinnosť podnikov „zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v elektronických komunikačných sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní „na náklady podniku“ 13 ods. 2 písm. j)).
Z toho vyplýva, že o tieto náklady sa zvýšia výdavky príslušných štátnych orgánov. Odhadované výdavky jedného zo štátnych orgánov oprávneného odpočúvať je 10 mil. eur potrebných na zabezpečenie zariadenia. Prostriedky potrebné na zabezpečenie
Pozitívne
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
– dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť
- vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
prevádzkyschopnosti sa odhadujú na 2 mil. eur ročne, pričom údržba dotknutých zariadení prvé dva roky po zakúpení je bezplatná.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa navrhuje pokryť tieto zvýšené výdavky z rozpočtových kapitol dotknutých rezortov.
3. Prijatie zákona je základom na využívanie služieb informačnej spoločnosti, preto vysoko pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
Ministerstvo financií SR
Žiadame doplniť kvantifikáciu zvýšenia výdavkov štátneho rozpočtu v príslušných kapitolách z dôvodu vypustenia povinnosti podnikov na zabezpečenie zariadenia na odpočúvanie na náklady podniku. Zároveň žiadame doplniť návrh na riešenie úbytku príjmov a krytie zvýšených výdavkov.
Žiadame upraviť doložku vybraných vplyvov, tak, že sa vyznačia pozitívne vplyvy a dopracovať analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Že materiál nepochybne pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti vyplýva aj z dôvodovej správy.
Stanovisko predkladateľa:
Návrh zákona a doložka vplyvov bola upravená v súlade s predloženými pripomienkami a výsledkom rozporových konaní k nim.
Návrh zákona pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti ako celok vzhľadom na skutočnosť, že upravuje legislatívne a regulačné prostredie poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb. Trh elektronických komunikácií je plne liberalizovaný a postupne dochádza k znižovaniu regulačného zaťaženia. Správne nastavené regulačné prostredie vytvára priaznivé podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných služieb.
Ministerstvo životného prostredia SR
Bez pripomienok
Vplyvy na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2011
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
v tom:
z toho:
- vplyv na ŠR
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
10 000000
0
2 000 000
v tom: Slovenská informačná služba
10 000000
2 000 000
z toho:
- vplyv na ŠR
10 000000
2 000 000
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
2011
2012
2013
2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
10 000000
0
2 000000
z toho vplyv na ŠR
0
10 000000
0
2 000000
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
10 000000
0
2 000000
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
X iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2011
2012
2013
2014
Žiadosti o úhradu efektívne a účelne vynaložených nákladov
-
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vplyv na príjmy:
Vplyv na výdavky:
Odhadovaná suma na nákup zariadení určených na zabezpečenie prevádzky v sieťach je podľa informácií od dotknutých rezortov cca 10 mil. eur. Pričom servisné služby k týmto zariadeniam prvé dva roky poskytované zdarma. Následne sa servis odhaduje na cca 2 mil. eur ročne.
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2011
2012
2013
2014
poznámka
Daňové príjmy (100)1
-
-
-
-
Nedaňové príjmy (200)1
-
Granty a transfery (300)1
-
-
-
-
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
-
-
-
-
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
-
-
-
-
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2011
2012
2013
2014
poznámka
Bežné výdavky (600)
-
-
-
-
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-
-
-
-
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
-
-
-
-
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
-
-
-
-
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
-
-
-
-
Kapitálové výdavky (700)
-
10 000 000
-
-
nákup zariadení
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
-
-
-
-
Kapitálové transfery (720)2
-
-
-
-
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
-
-
-
-
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
15 000
5 000
5 000
5 000
z toho výdavky na ŠR
10 000 000
Bežné výdavky (600)
-
-
-
2 000 000
údržba zariadení
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
-
-
-
-
Kapitálové výdavky (700)
-
-
-
-
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
-
-
-
-
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2011
2012
2013
2014
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
nie
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Návrh zákona vytvára legislatívne prostredie smerujúce k dosiahnutiu rovnakého prístupu k elektronickým komunikačným službám znevýhodnených osôb.
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Návrh zákona vytvára legislatívne prostredie smerujúce k širokej dostupnosti elektronických komunikačných služieb.
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Návrh zákona vytvára legislatívne prostredie smerujúce k širokej dostupnosti elektronických komunikačných služieb.
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Návrh zákona vytvára legislatívne prostredie smerujúce k zvyšovaniu bezpečnosti elektronických komunikačných sietí. Obsahuje jednotlivé povinnosti podnikov prevádzkujúcich siete a poskytujúcich služby. Zároveň sa rozširujú kompetencie Telekomunikačného úradu SR v tejto oblasti.
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
nie