1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o elektronických komunikáciách
2. Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty
3. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov,
4. Zákon 22/2004 Z.z. (o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. ).
5. Predpis č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok ).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície (N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Rozsah pôsobnosti a cieľ
Č:1, O:1Č:1, O:2
Touto smernicou sa ustanovuje harmonizácia vnútroštátnych ustanovení požadovaných na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd, a najmä práva na súkromie a dôvernosť, z hľadiska spracúvania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronických komunikačných zariadení a služieb v Spoločenstve.Ustanovenia tejto smernice konkretizujú a doplňujú Smernicu 95/46/ES na účely uvedené v odseku 1. Okrem toho upravujú ochranu oprávnených záujmov účastníkov,
N
1
§:79 Príloha č.5
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12.
Ú
2
ktorí sú právnickými osobami.
2009).
Č:1, O:3
Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako napríklad činnosti uvedené v hlave V a VI Zmluvy o Európskej únii, a v žiadnom prípade sa nevzťahuje na činnosti týkajúce sa verejnej bezpečnosti, obrany, bezpečnosti štátu (vrátane hospodárskej prosperity štátu v činnostiach spojených s bezpečnosťou štátu) a na činnosti štátu v oblasti trestného práva.
n.a.
Č:2
Definície
V:1
Pokiaľ nie je stanovené inak, platia definície v Smernici 95/46/ES a v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom predpisovom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (Rámcová smernica) .
N
1
Pozri tabuľku zhody pre rámcovú smernicu (článok 2).
Ú
Č:2, P: a
Platia aj nasledujúce definície:
„užívateľ“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá používa verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu na súkromné alebo obchodné účely bez toho, aby si túto službu predplatil;
1
§:5, O:2
Užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.
Ú
Č:2, P: b
„prevádzkové dáta“ znamenajú akékoľvek údaje spracovávané na účely prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo na účely fakturácie prenosu;
N
1
§:57, O:1
Prevádzkové údaje sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie.
Ú
Č:2, P:c
„lokalizačné dáta“ znamenajú akékoľvek údaje spracúvané v elektronickej komunikačnej sieti alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, udávajúce geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby;
N
§:57, O:2, V:1
Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejnej služby.
Ú
Č:2, P:d
„správa“ znamená akékoľvek informácie vymieňané alebo
N
§:55,
Správa je akákoľvek informácia, ktorá sa vymieňa alebo prenáša
Ú
3
prenášané medzi konečným počtom účastníkov pomocou verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby. Toto nezahŕňa akékoľvek informácie prenášané ako časť rozhlasových služieb pre verejnosť v elektronickej komunikačnej sieti, pokiaľ sa informácie nemôžu spájať s identifikovateľným účastníkom alebo užívateľom prijíma-júcim informácie;
O:2
medzi konečným počtom subjektov prostredníctvom verejnej služby; okrem informácie prenášanej ako súčasť verejného rozhlasového alebo televízneho vysielania sieťou, ktorú nemožno priradiť konkrétnemu užívateľovi, ktorý túto informáciu prijíma.
Č:2, P: f
„súhlas“ užívateľa alebo účastníka zodpovedá súhlasu dátového subjektu v súlade so smernicou 95/46/ES;
N
3
§:4, O:1, P:i
súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov,
Ú
Č:2, P:g
„služba s pridanou hodnotou“ znamená službu, ktorá si vyžaduje spracovanie prevádzkových dát alebo miestnych dát iných než sú prevádzkové dáta v takom rozsahu, aký ide nad rámec toho, čo je potrebné na prenos správy alebo fakturáciu jej prenosu;
N
1
§:57, O:3
Služba s pridanou hodnotou je služba, ktorá vyžaduje spracovanie prevádzkových alebo lokalizačných údajov iných ako prevádzkových nad rámec toho, čo je potrebné na prenos správy alebo fakturáciu tejto služby.
Ú
Č:2, P:h
„elektronická pošta“ znamená každú textovú, hlasovú, zvukovú alebo obrazovú správu posielanú cez elektronickú komunikačnú sieť, ktorá môže byť uložená v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, až kým si ju príjemca nevyvolá;
N
1
§:62, O:1
Elektronická pošta je textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.
Ú
Č:2, P:i
„porušenie ochrany osobných údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nedovolené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, ukladajú alebo inak spracúvajú v súvislosti s poskytovaním verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby v Spoločenstve.
N
3
§:15, O:1, V:1
Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania.
Ú
Č:3
Predmetné služby
Č:3O:1
Táto smernica sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo verejných komunikačných sieťach v Spoločenstve vrátane verejných komunikačných sietí, ktoré
N
1
§:79
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
Ú
4
podporujú zariadenia na zber údajov a identifikáciu.
Č:4
Bezpečnosť spracovania
Č:4, O:1
Poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí uskutočniť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti svojej služby, ak je to z hľadiska bezpečnosti siete nevyhnutné aj v spojení s poskytovateľom verejnej komunikačnej siete. So zreteľom na stav techniky a náklady na ich implementáciu, tieto opatrenia musia zaručiť úroveň bezpečnosti primeranú existujúcemu riziku.
N
1
§:56, O:2
Podnik je povinný prijať zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia na ochranu bezpečnosti svojich služieb, a ak je to nevyhnutné, aj v súčinnosti s poskytovateľom verejnej siete. Prijaté opatrenia musia zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti služieb, ktorá je primeraná existujúcemu riziku s ohľadom na stav techniky a náklady na ich realizáciu.
Ú
Č:4, O:1a
Bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES, opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú prinajmenšom:
— zabezpečenie prístupu k osobným údajom iba oprávneným zamestnanom na zákonom povolené účely,
— ochranu uložených alebo prenášaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným alebo nezákonným ukladaním, spracovaním, prístupom alebo vyzradením a
— zabezpečenie vykonávania bezpečnostnej politiky vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov.
N
3
§:15, O:2P:aP:bP:c§16, O:6
Opatrenia podľa odseku 1 prijme prevádzkovateľ a sprostredkovateľ vo forme bezpečnostného projektu informačného systému (ďalej len bezpečnostný projekt ) a zabezpečí jeho vypracovanie, aksú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov podľa § 8 a informačný systém je prepojený na verejne prístupnú počítačovú sieť alebo je prevádzkovaný v počítačovej sieti, ktorá je prepojená na verejne prístupnú počítačovú sieť,sú v informačnom systéme spracúvané osobitné kategórie osobných údajov podľa § 8; v tomto prípade prevádzkovateľ a sprostredkovateľ len zdokumentuje prijaté technické, organizačné a personálne opatrenia v rozsahu, ktorý ustanovuje § 16 ods. 3 písm. c) a ods. 6, aleboinformačný systém slúži na zabezpečenie verejného záujmu podľa § 2 ods. 1; ustanovenie § 16 sa pri vypracúvaní bezpečnostného projektu nepoužije len vtedy, ak pre konkrétny prípad je tu súčasne povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt podľa osobitného zákona 21a).Bezpečnostné smernice upresňujú a aplikujú závery vyplývajúce z bezpečnostného projektu na konkrétne podmienky prevádzkovaného informačného systému a obsahujú najmä
Ú
5
Príslušné národné regulačné orgány musia mať možnosť kontrolovať opatrenia prijaté poskytovateľom verejne dostupných elektronických komunikačných služieb a vydávať odporúčania o osvedčených postupoch týkajúcich sa úrovne bezpečnosti, ktorú majú tieto opatrenia dosiahnuť.
P:aP:bP:cP:dP:e§33, O:2
popis technických, organizačných a personálnych opatrení vymedzených v bezpečnostnom projekte a ich využitie v konkrétnych podmienkach,rozsah oprávnení a popis povolených činností jednotlivých oprávnených osôb, spôsob ich identifikácie a autentizácie pri prístupe k informačnému systému, rozsah zodpovednosti oprávnených osôb a osoby zodpovednej za dohľad nad ochranou osobných údajov (§ 19),spôsob, formu a periodicitu výkonu kontrolných činností zameraných na dodržiavanie bezpečnosti informačného systému, postupy pri haváriách, poruchách a iných mimoriadnych situáciách vrátane preventívnych opatrení na zníženie vzniku mimoriadnych situácií a možností efektívnej obnovy stavu pred haváriou.Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
Č:4, O:2
V prípade osobitného rizika narušenia bezpečnosti siete, poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby musí informovať príslušných účastníkov o takom riziku a ak je riziko mimo rozsahu platnosti opatrení, ktoré má uskutočniť poskytovateľ služby, o akýchkoľvek možných nápravných prostriedkoch, vrátane údajov o predpokladaných vyvolaných nákladoch.
N
1
§:64, O:5
Ak ide o osobitné riziko ohrozenia bezpečnosti siete, poskytovateľ verejných služieb je povinný informovať dotknutých účastníkov o tomto riziku a možnostiach nápravy, vrátane pravdepodobných nákladov potrebných na odvrátenie ohrozenia.
Ú
Č:4, O:3
V prípade porušenia ochrany osobných údajov poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb oznámi bez zbytočného meškania porušenie ochrany osobných údajov príslušnému národnému orgánu.
Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov
N
1
§:56, O:5P:a P:b
Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, je pri porušení ochrany osobných údajov povinný bezodkladne oznámiť úradu porušenie ochrany osobných údajov,bezodkladne informovať dotknutých účastníkov a užívateľov o
Ú
6
nepriaznivo ovplyvní osobné údaje alebo súkromie účastníka alebo jednotlivca, poskytovateľ tiež oznámi účastníkovi alebo jednotlivcovi takéto porušenie bez zbytočného odkladu.
Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov účastníkovi alebo dotknutému jednotlivcovi sa nevyžaduje, ak poskytovateľ preukázal k spokojnosti príslušného orgánu, že vykonal primerané technologické ochranné opatrenia a že tieto opatrenia sa uplatnili na údaje dotknuté narušením bezpečnosti. Takéto opatrenia technologickej ochrany musia zabezpečiť, aby údaje boli nečitateľné všetkým osobám bez oprávneného prístupu k týmto údajom.
Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť poskytovateľa oboznamovať účastníkov a dotknutých jednotlivcov, ak poskytovateľ ešte neinformoval účastníka ani jednotlivca o porušení ochrany osobných údajov, príslušný národný orgán po posúdení pravdepodobných nepriaznivých účinkov porušenia môže požadovať, aby tak urobil.
V oznámení účastníkovi alebo jednotlivcovi sa uvedie aspoň povaha daného porušenia ochrany osobných údajov, kontaktné miesta, na ktorých možno získať viac informácií, a odporúčané opatrenia na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov.
V oznámení príslušnému národnému orgánu sa okrem toho uvedú následky porušenia ochrany osobných údajov a opatrenia, ktoré poskytovateľ navrhuje alebo vykonal s cieľom, aby ho vyriešil.
P:cP:d§:56,O:7P:aP:bP:c§:56, O:6P:aP:bP:c
porušení ochrany osobných údajov, čo môže nepriaznivo ovplyvniť ich osobné údaje alebo súkromie; to neplatí, ak podnik predtým preukázal úradu, že vykonal primerané technologické ochranné opatrenia a že tieto opatrenia sa uplatnili na údaje dotknuté narušením bezpečnosti; takéto opatrenia technologickej ochrany musia zabezpečiť, aby údaje boli nečitateľné všetkým osobám bez oprávneného prístupu k týmto údajom,na požiadanie úradu informovať dotknutých účastníkov a užívateľov o porušení ochrany osobných údajov, ak porušenie ochrany osobných údajov môže mať negatívny vplyv na dotknutých účastníkov a užívateľov; to neplatí, ak podnik postupoval podľa písmena b),viesť zoznam prípadov porušení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti spojené s týmito porušeniami, ich následky a prijaté opatrenia na nápravu; zoznam obsahuje len informácie, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.Oznámenie podľa odseku 5 písm. b) obsahuje najmä opis a spôsob daného porušenia ochrany osobných údajov,kontaktné miesta, na ktorých možno získať viac informácií aodporúčané opatrenia na zmiernenie nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov.Oznámenie podľa odseku 5 písm. a) obsahuje najmäpovahu porušenia ochrany osobných údajov,následky porušenia ochrany osobných údajov,opatrenia, ktoré podnik navrhuje alebo vykonal na zmiernenie nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov.
Č:4, O:4
4. Príslušné vnútroštátne orgány môžu pri dodržaní akýchkoľvek technických vykonávacích opatrení prijatých
N
1
§:56, O:9
Úrad môže
Ú
7
podľa odseku 5 prijímať usmernenia a v prípade potreby vydávať pokyny týkajúce sa okolností, za ktorých sa od poskytovateľov vyžaduje oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov, formy takýchto oznámení, ako aj spôsob, akým sa oznámenia uskutočňujú. Takisto majú možnosť skontrolovať, či si poskytovatelia splnili svoju notifikačnú povinnosť podľa tohto článku, a v prípade nedodržania povinnosti ukladajú primerané sankcie.
Poskytovatelia vedú zoznam prípadov porušení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje skutočnosti spojené s týmito porušeniami, ich následky a prijaté opatrenia na nápravu, pričom tento zoznam stačí na to, aby príslušné národné orgány mohli overiť dodržiavanie ustanovení odseku 3. Zoznam obsahuje len informácie, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.
P:aP:b§:56, O:5P:d
ak je to potrebné, určiť za akých okolností je podnik, ktorý poskytuje verejné služby, povinný oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov podľa odseku 5 písm. a) a b), určiť formy a spôsob predkladania týchto oznámení, pričom dodržiava opatrenia Európskej komisie, kontrolovať plnenie oznamovacej povinnosti podľa odseku 5 písm. a) a b).Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, je pri porušení ochrany osobných údajov povinný viesť zoznam prípadov porušení ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje podstatné skutočnosti spojené s týmito porušeniami, ich následky a prijaté opatrenia na nápravu; zoznam obsahuje len informácie, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.
Č:4, O:5
5. S cieľom zabezpečiť konzistentné vykonávanie opatrení uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 môže Komisia po porade s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), pracovnou skupinou na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijímať technické vykonávacie opatrenia týkajúce sa okolností, formy a postupov, ktoré sa vzťahujú na požiadavky súvisiace s informáciami a oznámeniami podľa tohto článku. Pri prijímaní takýchto opatrení Komisia zapojí všetky príslušné zúčastnené strany najmä s cieľom byť informovaná o najlepších dostupných technických a hospodárskych prostriedkoch vykonávania tohto článku.
Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14a ods. 2.
n.a.
Č:5
Dôvernosť správy
8
Č:5, O:1
Členské štáty vnútroštátnymi právnymi predpismi zabezpečia dôvernosť správ a príslušných prevádzkových dát prenášaných pomocou verejnej komunikačnej siete a verejne dostupných elektronických komunikačných sietí. Zakážu najmä počúvanie, odpočúvanie a iné druhy narušovania alebo dohľadu nad správami a príslušnými prevádzkovými dátami zo strany iných osôb než sú užívatelia bez súhlasu príslušných užívateľov, pokiaľ to nie je zákonne oprávnené v súlade s článkom 15 ods. 1. Tento odsek nebráni technickému uloženiu, ak je to potrebné s cieľom prenosu správy, bez vplyvu na princíp dôvernosti.
N
1
§:55, O:3
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo službu, je povinný zabezpečiť technicky a organizačne dôvernosť správ a s nimi spojených prevádzkových údajov, ktoré sa prenášajú prostredníctvom jeho verejnej siete a verejných služieb. Zakazuje sa najmä nahrávanie, odpočúvanie, ukladanie správ alebo iné druhy zachytenia alebo sledovania správ a s nimi spojených údajov osobami inými, ako sú užívatelia alebo bez súhlasu dotknutých užívateľov, ak zákon nestanovuje inak. To nebráni technickému ukladaniu údajov, ktoré sú nevyhnutné na prenos správ, bez toho aby bola dotknutá zásada dôvernosti. Podnik nezodpovedá za ochranu prenášaných správ, ak je možnosť ich priameho vypočutia alebo nechráneného získania v mieste vysielania alebo v mieste príjmu.
Ú
Č:5, O:2
Odsek 1 nemá vplyv na akékoľvek zákonne oprávnené zaznamenávanie správ a príslušných prevádzkových dát, ak sa to vykonáva v rámci zákonnej obchodnej praxe na účely poskytnutia dôkazu o obchodnej transakcii alebo akejkoľvek inej obchodnej správy.
N
1
§:55, O:5, V:2
Iný orgán štátu je na účely plnenia úloh na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a obrany štátu oprávnený spracúvať a uchovávať údaje účastníkov získané od podniku podľa tohto zákona.
Ú
Č:5, O:3
Členské štáty zabezpečia, aby sa ukladanie informácií alebo získavanie prístupu k informáciám, ktoré už boli uložené, v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa povolilo len pod podmienkou, že dotknutý účastník alebo užívateľ dal na to vopred súhlas na základe jasných a komplexných informácií v súlade so smernicou 95/46/ES, okrem iného aj o účeloch spracovania. To nebráni nijakému technickému uloženiu ani prístupu výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo ak je to nevyhnutne potrebné na to, aby poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti, ktoré si účastník alebo užívateľ výslovne vyžiadal, mohol tieto služby poskytnúť.
N
1
§:55, O:4
Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu41). To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.
Ú
Č:6
Prevádzkové údaje
Č:6, O:1
Prevádzkové dáta týkajúce sa účastníkov a užívateľov, spracovávané a uložené poskytovateľom verejnej
N
1
§:57, O:4
Prevádzkové údaje týkajúce sa účastníkov a užívateľov sa nesmú bez súhlasu dotknutej osoby uchovávať a podnik je povinný ich
Ú
9
komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, sa musia vymazať alebo zanonymniť, ak už naďalej nie sú potrebné na účely prenosu správy, bez vplyvu na odseky 2, 3 a 5 tohto článku a článku 15 ods. 1.
3
§:13, O:1O:2P:aP:b
po skončení prenosu správy bezodkladne zlikvidovať alebo anonymizovať okrem prípadov uvedených v tomto zákone. Uchovávanie údajov podľa § 58 nie je týmto dotknuté.Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov. Prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov okrem osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) aj vtedy, ak zanikli dôvody, ktoré neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby (§ 7 ods. 12), a súhlas nebol daný, alebo dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 20 ods. 3 písm. a); ďalej prevádzkovateľ postupuje podľa odseku 5.
Č:6, O:2
Prevádzkové dáta potrebné na účely fakturácie účastníka a platby za spojenie sa môžu spracovávať. Také spracovanie je povolené len do konca obdobia, počas ktorého môže byť faktúra právne napadnutá alebo sa môže uplatniť nárok na platbu.
N
1
§:57, O:5, V:1
Ak je to potrebné na fakturáciu služieb účastníkom a platieb za prepojenie sietí, podnik uchováva prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, počas ktorej možno faktúru právne napadnúť alebo uplatniť nárok na platbu.
Ú
Č:6, O:3
Na účely marketingu elektronických komunikačných služieb alebo na poskytovanie služieb s pridanou hodnotou poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby môže spracúvať údaje uvedené v odseku 1 v rozsahu a počas trvania potrebného na také služby alebo marketing, ak účastník alebo užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, dá na to predtým svoj súhlas. Užívatelia alebo účastníci musia mať možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov.
N
1
§:57, O:7
Podnik môže spracúvať prevádzkové údaje účastníka alebo užívateľa na účely marketingu služieb alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Podnik je povinný informovať účastníka alebo užívateľa pred získaním jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, účele spracúvania prevádzkových údajov a o čase spracúvania týchto údajov. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou.
Ú
Č:6, O:4
Poskytovateľ služby musí informovať účastníka alebo užívateľa o druhu prevádzkových dát, ktoré sa spracovávajú, a o dobe trvania takého spracovania na účely uvedené v odseku 2 a predtým než získa súhlas, na účely uvedené v
N
1
§:56, O:4
Podnik je povinný informovať účastníka o tom, aké osobné údaje sa získavajú a spracúvajú, na základe akého právneho dôvodu, na aký účel a ako dlho sa budú spracúvať. Táto informácia sa poskytuje najneskôr pri uzavretí zmluvy o poskytovaní verejných
Ú
10
odseku 3.
§:57, O:7
služieb.Podnik môže spracúvať prevádzkové údaje účastníka alebo užívateľa na účely marketingu služieb alebo na účely zabezpečenia služieb s pridanou hodnotou len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Podnik je povinný informovať účastníka alebo užívateľa pred získaním jeho súhlasu o druhu prevádzkových údajov, účele spracúvania prevádzkových údajov a o čase spracúvania týchto údajov. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ktorý dal na spracúvanie prevádzkových údajov na účely marketingu alebo na zabezpečenie služieb s pridanou hodnotou.
Č:6, O:5
Spracovávanie prevádzkových dát, v súlade s odsekmi 1, 2, 3 a 4, sa musí obmedziť na osoby konajúce na pokyn poskytovateľa verejných komunikačných sietí a verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, ktoré sú zodpovedné za fakturovanie alebo riadenie prevádzky, vybavovanie dotazov zákazníkov, odhaľovanie podvodov, marketing elektronických komunikačných služieb alebo poskytovanie služby s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na to, čo je nevyhnutné na účely takých činností.
N
1
§:57, O:6
Spracovávať prevádzkové údaje podľa odsekov 4, 5 a 7 môžu len osoby konajúce z poverenia alebo na základe plnomocenstva podniku v rozsahu nevyhnutnom na účely zabezpečenia riadenia prevádzky siete, fakturácie, vybavovania otázok užívateľa, odhaľovania protiprávnych konaní, poskytovania súčinnosti iným orgánom štátu podľa § 55, marketingu služieb alebo poskytovania služby s pridanou hodnotou.
Ú
Č:6, O:6
Odseky 1, 2, 3 a 5 sa uplatňujú bez vplyvu na možnosť príslušných orgánov dostávať informácie o prevádzkových dátach v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi z hľadiska urovnávania sporov a to najmä sporov týkajúcich sa spojenia a fakturácie.
N
1
§:57, O:5, V:2 a V: 3
Podnik je povinný poskytnúť prevádzkové údaje v prípade sporu medzi podnikmi, alebo medzi podnikom a účastníkom, úradu alebo súdu. V prípade začatia reklamácie, mimosúdneho riešenia sporu podľa § 75 alebo súdneho konania, najmä sporov týkajúcich sa prepojenia sietí alebo fakturácie, musí podnik uchovávať prevádzkové údaje až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.
Ú
Č:7
Podrobný rozpis faktúr
Č:7, O:1O:2
1. Účastníci majú právo dostať faktúry bez podrobného rozpisu.
2. Členské štáty uplatnia vnútroštátne právne predpisy, aby zladili práva účastníkov, ktorí dostali podrobne rozpísané faktúry, a právo na súkromie volajúcich užívateľov a
N
1
§:43 , O:4P:b
Ak tak úrad určí vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g), je podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu povinný poskytovaťbez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr,
Ú
11
volaných účastníkov napríklad tým, že zabezpečia, aby takí užívatelia alebo účastníci mali k dispozícii dostatočné alternatívne metódy komunikácie alebo platieb, ktoré zvyšujú ochranu súkromia.
2
§:75, O:66, V:1
Faktúra môže byť poslaná písomne alebo so súhlasom zákazníka môže byť poslaná alebo sprístupnená elektronicky.
Č:8
Údaje o čísle volajúceho a volaného a ich obmedzenie
Č:8, O:1
Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom, poskytovateľ služby musí ponúknuť volajúcemu možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky, ktorými zabráni, aby sa poskytol identifikačný údaj o volajúcom za každý jednotlivý hovor.
N
1
§:60, O:1P: a
Ak podnik ponúka službuprezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne použiť službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho, a to individuálne pre jednotlivé volania alebo jednorazovým nastavením pre všetky volania,
Ú
Č:8, O:2
Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky na účely opodstatneného využitia tejto funkcie, ktorými zabráni, aby sa poskytol identifikačný údaj o volajúcom čísle prichádzajúceho hovoru.
N
1
§:60 , O:1P: b
Ak podnik ponúka službuprezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volajúcemu možnosť jednoducho a bezplatne použiť službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho u prichádzajúcich volaní v odôvodnených prípadoch, ktorými sú najmä pracoviská, ktoré riešia osobné krízové situácie alebo linky dôvery,
Ú
Č:8, O:3
Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom a keď sa údaj poskytne predtým, než sa hovor uskutočnil, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché prostriedky, ktorými odmietne prichádzajúce hovory, kde volajúci užívateľ alebo účastník zabránil, aby bol tento identifikačný údaj poskytnutý.
N
1
§:60, O:1P: c
Ak podnik ponúka službuprezentácie identifikácie volajúceho, musí ponúknuť volanému možnosť jednoducho odmietnuť tie prichádzajúce volania, u ktorých volajúci použil službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho,
Ú
Č:8, O:4
Keď je ponúkaný identifikačný údaj o volanom čísle, poskytovateľ služby musí ponúknuť volanému účastníkovi možnosť použiť jednoduché a bezplatné prostriedky, ktorými zabráni, aby sa poskytol volajúcemu užívateľovi identifikačný údaj o volanom čísle.
N
1
§:60, O:1P: d
Ak podnik ponúka službuprezentácie identifikácie volaného, musí ponúknuť volanému možnosť použiť jednoducho a bezplatne službu zamedzenia prezentácie svojej identifikácie volajúcemu.
Ú
Č:8, O:5
Odsek 1 sa vzťahuje aj na hovory zo spoločenstva do tretích štátov. Odseky 2, 3 a 4 sa vzťahujú aj na hovory
N
1
§:60, O:2
Odsek 1 písm. a) sa vzťahuje aj na volania z členských štátov smerujúcich do tretích štátov, odsek 1 písm. b), c) a d) sa
Ú
12
prichádzajúce z tretích štátov.
vzťahuje aj na prichádzajúce volania z tretích štátov.
Č:8, O:6
Členské štáty zabezpečia, aby tam, kde je ponúkaný identifikačný údaj o volajúcom a/alebo volanom čísle, poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb informoval verejnosť o tejto skutočnosti a možnostiach uvedených v odsekoch 1, 2, 3 a 4.
N
1
§:42, O:1P: h)
Úrad určí vo všeobecnom povolení podľa § 14 ods. 2 písm. g) podniku poskytujúcemu verejné siete alebo verejné služby rozsah informácií, ktoré je povinný zverejňovať v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, a to najmäinformácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, vrátane tónovej voľby alebo dvojtónovej viacfrekvenčnej prevádzky, o službe prezentácie identifikácie volajúceho a zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60,
Ú
Č:9
Miestne dáta iné než prevádzkové dáta
Č:9, O:1
Ak sa môžu spracovávať miestne dáta iné než prevádzkové dáta, ktoré sa týkajú užívateľov alebo účastníkov verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, také údaje sa môžu spracovávať, len keď sú anonymné alebo len so súhlasom užívateľov alebo účastníkov v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytovanie služby s pridanou hodnotou. Poskytovateľ služby musí informovať užívateľov alebo účastníkov predtým, než získa ich súhlas o druhu miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta, ktoré bude spracovávať, o účele a dobe trvania spracovávania a o tom, či budú dáta prenášané tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Užívatelia alebo účastníci musia mať kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas na spracovanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta.
N
1
§:57, O:2, V:2 až V:4
Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby, len vtedy, ak sa anonymizujú alebo s ich súhlasom, a to v rozsahu a na čas, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie služby s pridanou hodnotou. Podnik je povinný informovať účastníka alebo užívateľa pred získaním ich súhlasu o druhu lokalizačných údajov iných ako prevádzkových údajov, ktoré sa budú spracúvať, o účele a čase ich spracúvania a či sa údaje budú prenášať tretej strane na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou. Účastník alebo užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas daný na spracúvanie takých lokalizačných údajov.
Ú
Č:9, O:2
Keď bol získaný súhlas užívateľov alebo účastníkov na spracovanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta, užívateľ alebo účastník musí mať naďalej možnosť s použitím jednoduchých a bezplatných prostriedkov dočasne odmietnuť spracovávanie takých údajov u každého spojenia k sieti alebo u každého prenosu správy.
N
1
§:57, O:8
Ak účastník alebo užívateľ súhlasil so spracovaním lokalizačných údajov iných ako prevádzkových, podnik je mu povinný umožniť, aby pri každom pripojení k sieti alebo pri každom prenose správy mohol jednoduchým spôsobom a bezplatne dočasne odmietnuť spracúvanie takých lokalizačných údajov.
Ú
Č:9, O:3
Spracovávanie miestnych dát iných, než sú prevádzkové dáta,
N
1
§:57,
Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 2 a 8 sa
Ú
13
v súlade s odsekmi 1 a 2 sa musí obmedziť na osoby konajúce na pokyn poskytovateľa verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby alebo tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na to, čo je nevyhnutné na účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
O:9
obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejné služby, alebo na osoby tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na nevyhnutné účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
Č:10
Výnimky
Č:10P:aP:b
Členské štáty zabezpečia, aby bol k dispozícii transparentný postup, podľa ktorého poskytovateľ verejnej komunikačnej siete a/alebo verejne dostupne elektronickej komunikačnej služby môže:
dočasne zrušiť obmedzenia týkajúce sa identifikácie volajúceho na žiadosť účastníka, ktorý požaduje zistenie zlomyseľných alebo obťažujúcich hovorov. V tomto prípade, v súlade s vnútroštátnym právom, údaje obsahujúce identifikáciu volajúceho účastníka budú uložené a poskytovateľ verejnej komunikačnej siete a/alebo verejne dostupne elektronickej komunikačnej služby ich sprístupní;zrušiť obmedzenia týkajúce sa identifikácie volajúceho a dočasne spracovávať miestne dáta napriek predchádzajúcemu odopreniu alebo chýbajúcemu súhlasu užívateľa alebo účastníka na spracovanie takých údajov u jednotlivých účastníckych prípojok u organizácií vybavujúcich núdzové hovory, ktoré sú ako také uznané členským štátom, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, lekárskych a požiarnych služieb, na účely odpovedí na také volania.
N
1
§:60, O:3P:aP:b§:57, O:10
Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejnú službu, môže dočasne zrušiť zamedzenie prezentácie volajúcehona základe žiadosti účastníka, ak je to technicky možné, ktorý požaduje zachytenie zlomyseľných alebo výhražných volaní; v tomto prípade podnik uchová a sprístupní za odplatu dotknutému účastníkovi identifikáciu volajúceho.pri núdzových volaniach koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku tiesňového volania, na spracovanie lokalizačných údajov podľa § 57 ods. 2 a 10 s cieľom odpovedať na takéto volania, a to pri dočasnom zákaze alebo neexistencii súhlasu dotknutého účastníka alebo užívateľa.Pri tiesňových volaniach je podnik oprávnený získavať a spracovávať a povinný bezplatne poskytovať koordinačnému stredisku integrovaného záchranného systému alebo operačnému stredisku tiesňového volania, identifikáciu volajúceho a lokalizačné údaje, a to aj vtedy, ak volajúci využíva službu zamedzenie prezentácie identifikácie volajúceho alebo nedal súhlas na spracovanie lokalizačných údajov; ak dotknutým užívateľom je Slovenská informačná služba, podnik o poskytnutí takýchto údajov bezodkladne informuje Slovenskú informačnú službu. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a operačné stredisko tiesňového volania od okamihu, keď mu boli poskytnuté žiadané údaje, zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím poskytnutých informácií o osobných údajoch a lokalizačných údajoch.
Ú
14
Č:11
Automatické prepájanie hovorov
Č:11
Členské štáty zabezpečia, aby každý účastník mal možnosť s použitím jednoduchých a bezplatných prostriedkov, prerušiť automatické hovory posielané treťou stranou na koncové zariadenia účastníka.
N
1
§:61
Ak ide o služby umožňujúce presmerovanie volaní, podnik je povinný zabezpečiť, aby každý účastník mal možnosť jednoduchým spôsobom a bezplatne zrušiť automatické presmerovanie volania iniciované treťou osobou na jeho koncové zariadenie.
Ú
Č:12
Telefónne zoznamy účastníkov
Č:12, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby bol každý účastník bezplatne a predtým, než bude zaradený do zoznamu, informovaný o účele vytlačeného alebo elektronického telefónneho zoznamu účastníkov dostupného verejnosti alebo zoznamu, ktorý sa dá získať z informačnej služby a v ktorom môžu byť zaradené ich osobné údaje, a o akýchkoľvek ďalších možnostiach využitia založených na vyhľadávacích funkciách zabudovaných v elektronických verziách zoznamu.
N
1
§:59, O:1P:aP:b
Podnik, ktorý prideľuje telefónne čísla účastníkom, je povinný bezplatne informovať svojich účastníkov o účele telefónneho zoznamu, ktorým je vyhľadávanie kontaktných údajov účastníkov na základe ich mena, priezviska alebo názvu, prípadne ďalších minimálnych identifikačných údajov, predtým než budú ich osobné údaje zaradené do telefónneho zoznamu poskytnutého verejnosti priamo v elektronickej alebo tlačenej forme alebo prostredníctvom informačnej služby o telefónnych číslach,
o akýchkoľvek ďalších možnostiach využitia osobných údajov založených na vyhľadávacích funkciách v elektronických verziách telefónneho zoznamu.
Ú
Č:12, O:2
Členské štáty zabezpečia aby mali účastníci možnosť určiť, či ich osobné údaje budú zaradené do verejného telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré budú zaradené, pokiaľ sú tieto údaje relevantné účelom zoznamu stanoveným poskytovateľom zoznamu, a možnosť overiť, opraviť alebo odstrániť také údaje. Nezaradenie do telefónneho zoznamu účastníkov, overenie, opravy alebo odstránenie takých údajov zo zoznamu musí byť bezplatné.
N
1
§:59, O:2
Účastník, ktorý je fyzickou osobou má právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.
Ú
Č:12, O:3
Členské štáty môžu požadovať, aby pre akýkoľvek účel verejného telefónneho zoznamu, iný než je vyhľadanie kontaktných údajov osôb na základe ich mena prípadne minima ďalších identifikačných údajov, bol potrebný
N
1
§:59, O:3
Podnik nesmie zverejniť osobné údaje účastníka vo svojom telefónnom zozname, ak k tomu účastník nedal súhlas, a nesmie ich poskytnúť iným podnikom alebo iným osobám, ktoré vydávajú telefónne zoznamy alebo poskytujú informačné služby
Ú
15
dodatočný súhlas účastníkov.
o telefónnych číslach.
Č:12, O:4
Odseky 1 a 2 sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami. Členské štáty tiež zabezpečia, v rámci práva spoločenstva a aplikovateľných vnútroštátnych právnych predpisov, aby boli dostatočne chránené legitímne záujmy účastníkov iných než sú fyzické osoby z hľadiska ich zaradenia do telefónnych zoznamov.
N.
1
§:56, O:1
Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na účastníkov alebo užívateľov, ktorí sú fyzickými osobami. Práva a povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.
Ú
.
Č:13
Nevyžiadané správy
Č:13, O:1
Používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu (automatické volacie zariadenia), faxov alebo elektronickej pošty na účely priamej reklamy sa môže povoliť len s predchádzajúcim súhlasom účastníkov alebo užívateľov.
N
1
§:62, O:2
Na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty, vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.
Ú
Č:13, O:2
Bez ohľadu na odsek 1, keď fyzická alebo právnická osoba získa od zákazníkov ich elektronické kontaktné údaje pre elektronickú poštu v súvislosti s predajom produktu alebo služby, a v súlade so smernicou 95/46/ES tá istá fyzická alebo právnická osoba môže použiť tieto elektronické kontaktné údaje na priamu reklamu vlastných podobných produktov alebo služieb za predpokladu, že zákazníkom bola jasne a jednoznačne poskytnutá možnosť bezplatne a jednoduchým spôsobom namietať voči takémuto použitiu elektronických kontaktných údajov v čase ich zberu a pri každej správe v prípade, že zákazník také použitie predtým neodmietol.
N
1
§:62, O:3, V:1 a V:2
Predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb osoby, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty tá istá osoba získala v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. Príjemcovi elektronickej pošty sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie kontaktných informácií v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak také použitie predtým neodmietol.
Ú
Č:13, O:3
Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nevyžiadané správy na účely priamej reklamy v iných prípadoch, než je uvedené v odsekoch 1 a 2, neboli povolené buď bez súhlasu dotknutých účastníkov alebo užívateľov, alebo aby neboli povolené v prípade účastníkov alebo užívateľov, ktorí si prijímanie takýchto správ neželajú, pričom vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa zvolí jedna
N
4
§:4, O:6
Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.
Ú
16
z týchto možností so zreteľom na to, že obe musia byť pre účastníka alebo užívateľa bezplatné.
Č:13, O:4
V každom prípade je zakázaná prax posielania elektronickej pošty na účely priamej reklamy, pri ktorej sa skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, v mene ktorého sa správa odosiela, alebo ktorá je v rozpore s článkom 6 smernice 2000/31/ES, alebo pri ktorej chýba adresa, na ktorú môže príjemca poslať žiadosť o zastavenie takých správ, alebo ktorá príjemcov nabáda, aby navštívili internetové stránky, čo je v rozpore s uvedeným článkom.
N
1
§:62, O:3, V:3
Je zakázané zasielanie elektronickej pošty, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže príjemca zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ, a nabádanie k návšteve webového sídla v rozpore s osobitným predpisom.
Ú
Č:13, O:5
Odseky 1 a 3 sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami. Členské štáty tiež zabezpečia v rámci práva Spoločenstva a uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, aby boli dostatočne chránené legitímne záujmy iných účastníkov, než sú fyzické osoby z hľadiska nevyžiadaných správ.
N
1
§:62, O:4
Odseky 2 a 3 sa vzťahujú na účastníkov, ktorí sú fyzickými osobami.
Ú
Č:13, O:6
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek správne opravné prostriedky, ktoré sa môžu ustanoviť okrem iného podľa článku 15a ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorú nepriaznivo ovplyvňuje porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých v súlade s týmto článkom a ktorá má preto oprávnený záujem na tom, aby sa takéto porušovanie ukončilo alebo zakázalo, vrátane poskytovateľa elektronických komunikačných služieb chrániaceho si svoje oprávnené obchodné záujmy, mohla začať súdne konanie proti takémuto porušovaniu. Členské štáty môžu ustanoviť aj osobitné pravidlá týkajúce sa sankcií, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ktorí svojou nedbanlivosťou prispievajú k porušovaniu vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tohto článku.
N
5
§:4
Občianske súdne konanie je jednou zo záruk zákonnosti a slúži na jej upevňovanie a rozvíjanie. Každý má právo domáhať sa na súde ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené.
Ú
Č:14
Technické charakteristiky a normalizácia
Č:14,
Pri vykonávaní ustanovení tejto smernice členské štáty
N
1
§:36,
Prevádzkovať, distribuovať alebo uvádzať na trh možno len
Ú
17
O:1
zabezpečia s výhradou odsekov 2 a 3, aby neboli pre koncové alebo ostatné elektronické komunikačné zariadenia stanovované žiadne povinné požiadavky na špecifické technické charakteristiky, ktoré by mohli brániť uvedeniu zariadenia na trh a voľného obehu takého zariadenia v členských štátoch a medzi členskými štátmi.
O:1
telekomunikačné zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky technických predpisov vydaných podľa osobitného predpisu
Č:14, O:2
Ak sa môžu ustanovenia tejto smernice vykonávať len pomocou špecifických technických charakteristík elektronickej komunikačnej siete, členské štáty musia informovať Komisiu v súlade s postupom stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorá stanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov pre služby informačnej spoločnosti.
n.a.
Č:14, O:3
V prípade, že sa to požaduje, môžu sa prijať opatrenia, ktoré sa týkajú kompatibility konštrukcie koncového zariadenia s právom užívateľov na ochranu a kontrolu používania ich osobných údajov v súlade so smernicou 1999/5/ES a rozhodnutím Rady 87/95/EHS z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií.
D
1
Č:14a
Postup výboru
Č:14a, O:1O:2O:3
Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený podľa článku 22 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
n.a.
Č:15
Uplatňovanie niektorých ustanovení smernice 95/46/ES
18
Č:15, O:1
Členské štáty môžu prijať legislatívne opatrenia na obmedzenie rozsahu práv a povinností uvedených v článku 5, článku 6, článku 8 ods. 1, 2, 3 a 4 a článku 9 tejto smernice, ak také obmedzenie predstavuje nevyhnutné, vhodné a primerané opatrenie v demokratickej spoločnosti na zabezpečenie národnej bezpečnosti (t. j. bezpečnosti štátu), obrany, verejnej bezpečnosti a na zabránenie, vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov alebo neoprávnené používanie elektronického komunikačného systému podľa článku 13 ods. 1 smernice 95/46/ES. Na tento účel členské štáty môžu, medzi iným, prijať legislatívne opatrenia umožňujúce zadržanie údajov na limitované obdobie, oprávnené z dôvodov stanovených v tomto odseku. Všetky opatrenia uvedené v tomto odseku musia byť v súlade so všeobecnými princípmi práva spoločenstva vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 a 2 Zmluvy o Európskej únii.
N
1
§:63, O:7P:aP:bP:cP:dP:eP:f
Podnik poskytujúci verejné siete alebo verejné služby je ďalej povinný
prevádzkovať verejné siete alebo poskytovať verejné služby takou technológiou, vrátane jej jednotlivých častí a softvérového vybavenia, ktorá umožní pripojenie a prevádzkovanie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti vo vlastníctve štátu a on-line prístup podľa odsekov 5 a 6,
na základe žiadosti iného orgánu štátu podľa § 55 ods. 5 umožniť pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti podľa technickej špecifikácie tohto pripájaného zariadenia; náklady na zaobstaranie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti vrátane jeho softvérového vybavenia a na zabezpečovanie servisnej podpory tohto zariadenia znáša orgán štátu, ktorý požiadal o pripojenie zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieti,
spolupracovať s Policajným zborom a orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní zlomyseľných volaní a šírení poplašných správ,
na základe odôvodnenej výzvy bezodkladne obmedziť prevádzku verejnej siete alebo poskytovanie verejnej služby na nevyhnutne potrebný čas a v nevyhnutnom rozsahu, ak je to nevyhnutné na ochranu ústavného zriadenia alebo vnútorného poriadku alebo pre bezpečnosť štátu alebo obranu štátu a bezprostredne hrozí ujma na živote a zdraví; výzvu vydáva minister vnútra Slovenskej republiky a v čase jeho neprítomnosti minister obrany Slovenskej republiky,
na základe písomnej žiadosti v odôvodnených prípadoch súvisiacich s plnením úloh bezpečnosti a obrany štátu poskytovať inému orgánu štátu službu prezentácie identifikácie volajúceho a to aj vtedy, ak volajúci zamedzil prezentáciu svojej identifikácie orgán štátu od okamihu, keď mu boli poskytnuté žiadané údaje, zodpovedá za škodu spôsobenú zneužitím poskytnutých informácií o osobných údajoch,
poskytovať ďalšiu súčinnosť súdu, orgánu činnému v trestnom
Ú
19
konaní a inému orgánu štátu podľa § 55 ods. 5 nevyhnutnú na plnenie ich úloh a výkon ich oprávnení podľa tohto zákona a osobitných predpisov.
Č:15, O:1a
Odsek 1 sa nevzťahuje na údaje, ktorých uchovávanie výslovne požaduje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí na účely, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice.
N
1
§:57, O:4, V:2
Uchovávanie údajov podľa § 58 nie je týmto dotknuté.
Ú
Č:15, O:1b
Poskytovatelia stanovia vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na žiadosti o prístup k osobným údajom užívateľov na základe vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa odseku 1. Príslušnému vnútroštátnemu orgánu poskytnú na požiadanie informácie o týchto postupoch, počte prijatých žiadostí, právnych odôvodneniach, na ktoré sa žiadosti odvolávajú, a o odpovediach poskytovateľa.
1
§:56, O:8
Podnik je povinný prijať vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na žiadosti o prístup k osobným údajom užívateľov. Podnik na požiadanie poskytne úradu informácie o týchto postupoch, počte prijatých žiadostí, právnych odôvodneniach, na ktoré sa žiadosti odvolávajú a o odpovediach podniku; to neplatí, ak ide o plnenie si povinností podnikom ustanovených zákonom.
Č:15, O:2
Ustanovenia kapitoly III smernice 95/46/ES o právnych opravných prostriedkov, záväznosti a sankciách platia vo vzťahu k ustanoveniam prijatým podľa tejto smernice a vo vzťahu k právam jednotlivcov vyplývajúcim z tejto smernice.Pracovná skupina o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovávanie osobných údajov ustanovená článkom 29 smernice 95/46/ES musí tiež plniť úlohy stanovené v článku 30 uvedenej smernice z hľadiska záležitostí upravených touto
Nn.a
3
§:44b
V konaní o uložení sankcie za porušenie tohto zákona podľa § 49 alebo § 50 je účastníkom konania prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ, alebo fyzická osoba, ktorej má byť podľa tohto zákona uložená pokuta; konanie o uložení sankcie za porušenie tohto zákona začína úrad z vlastnej iniciatívy podľa všeobecného predpisu o správnom konaní a len na účely uloženia pokuty. Rozhodnutie o uložení pokuty môže úrad vydať bez ďalšieho dokazovania a zisťovania podkladov pre rozhodnutie, ak na základe preukázaných kontrolných zistení alebo vykonaných dôkazov v priebehu konania, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti účastníka konania podľa tohto zákona, má úrad dostatočne zistené a preukázané, že došlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, alebo na základe zisteného porušenia ustanovenia § 40 ods. 2 písm. a) alebo b) kontrolovanou osobou.
Ú
20
smernicou, t. j. ochrana legitímnych záujmov v elektronickom komunikačnom sektore.
Č:15a
Vykonávanie a presadzovanie práva
Č:15a, O:1
Členské štáty ustanovia predpisy o sankciách, v prípade potreby vrátane trestných sankcií, za porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a môžu sa uplatňovať tak, že sa budú vzťahovať na obdobie každého porušenia, a to aj v prípade, že porušenie bolo následne napravené. Členské štáty oznámia takéto predpisy Komisii najneskôr do 25. mája 2011 a bezodkladne jej oznamujú všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré ich ovplyvňujú.
N
1
§:73, O:1, P:bP:cP:dO:3, P:a
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 4, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 14 a 15, § 36 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1 a 2, § 50 ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64 ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa § 14 pokutu do výšky 1 500 000 eur,§ 21 ods. 2, § 28 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1 až 3, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 4 a 5, § 48 ods. 1, 4 a 5, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 5, § 57 ods. 10 až 12, § 58 ods. 5 a 7, § 59 ods. 1 a 3, § 63 ods. 5 až 7 a 10, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8 alebo ustanovení osobitného predpisu, pokutu do výšky 300 000 eur,§ 9 ods. 2, § 29 ods. 4, § 40 ods. 6, § 48 ods. 6, § 56 ods. 4 a 8, § 57 ods. 2 a 4, § 59 ods. 4, § 60 ods. 1, § 61, § 66 ods. 3 druhá veta, § 67 ods. 5 alebo ustanovení osobitného predpisu, pokutu do výšky 150 000 eur
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 16, § 15 ods. 1 a 4, § 34 ods. 1 a 4, § 36 ods. 5 písm. a) a c), § 38 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3, § 63 ods. 2 alebo § 65 ods. 3 pokutu do výšky 300 000 eur, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
Ú
Č:15a, O:2
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek súdne opravné prostriedky, ktoré by mohli byť k dispozícii, členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány a prípadne iné vnútroštátne orgány mali právomoc nariadiť ukončenie
N
1
§:69, O:8
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto zákonom, všeobecným povolením, rozhodnutím úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona, a ak nedostatok
Ú
21
porušovania uvedeného v odseku 1.
nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu opatrenia § 37 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.
Č:15a, O:3
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány a prípadne iné vnútroštátne orgány mali potrebné vyšetrovacie právomoci a zdroje na monitorovanie a vynucovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice vrátane právomoci získavať všetky relevantné informácie.
N
31
§:38P:aP:fP:hP:iP:j§:56, O:9P:aP:b
Úrad pri výkone dozoru nad ochranou osobných údajov plní tieto úlohy:priebežne sleduje stav ochrany osobných údajov, registráciu informačných systémov a vedenie evidencie o informačných systémoch, prešetruje oznámenia podané podľa § 45, alebo koná na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy podľa § 44a a na odstránenie nedostatkov vydáva opatrenia na nápravu, kontroluje spracúvanie osobných údajov v informačných systémoch, ukladá sankcie pri zistení porušenia povinností uvedených v tomto zákone, podáva oznámenie31) orgánom činným v trestnom konaní pri podozrení, že ide o trestný čin,Úrad môžeak je to potrebné, vydávať pokyny týkajúce sa okolností, za ktorých sa od podniku, ktorý poskytuje verejné služby, vyžadovať oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov podľa odseku 5 písm. a) a b), určiť formy a spôsob predkladania týchto oznámení, pričom dodržiava opatrenia Európskej komisie, kontrolovať plnenie oznamovacej povinnosti podľa odseku 5 písm. a) a b).
Ú
Č:15a, O:4
Príslušné vnútroštátne regulačné orgány môžu prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť účinnú cezhraničnú spoluprácu pri vynucovaní vnútroštátnych právnych predpisov prijatých
N
3
§:23, O:1
Ak tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos osobných údajov do tejto tretej krajiny možno vykonať za predpokladu, že dotknutej osobe boli poskytnuté
Ú
22
podľa tejto smernice a vytvoriť harmonizované podmienky na poskytovanie služieb zahŕňajúcich cezhraničné toky údajov.
O:2O:3O:4P:aP:bP:cP:dP:eP:f
informácie podľa § 10 ods. 1 alebo 2, alebo bola splnená niektorá z podmienok uvedených v § 10 ods. 3.Primeranosť úrovne ochrany osobných údajov sa hodnotí na základe všetkých okolností súvisiacich s prenosom. Osobitne sa pritom posudzujú príslušné právne predpisy v cieľovej krajine vo vzťahu k povahe osobných údajov, účel a trvanie ich spracúvania.Prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, možno vykonať len vtedy, ak sa takýto prenos uskutočňuje na základe rozhodnutia Európskej komisie alebo ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 4.V prípade, že cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany, možno prenos vykonať pod podmienkou, žedotknutá osoba dala naň písomný súhlas s vedomím, že cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany,je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na zavedenie predzmluvných opatrení na žiadosť dotknutej osoby, je nevyhnutný na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, ktorú prevádzkovateľ uzavrel v záujme dotknutej osoby s iným subjektom, je nevyhnutný na plnenie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo vyplýva zo zákona z dôvodu dôležitého verejného záujmu alebo pri preukazovaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právneho nároku,je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, alebosa týka osobných údajov, ktoré sú súčasťou zoznamov, registrov alebo operátov a ktoré sú vedené a verejne prístupné podľa osobitných zákonov alebo sú podľa nich prístupné tým, ktorí
23
Národné regulačné orgány poskytnú Komisii v dostatočnom čase pred prijatím akýchkoľvek takýchto opatrení zhrnutie dôvodov na zásah, predpokladané opatrenia a navrhovaný spôsob zásahu. Komisia môže po preskúmaní týchto informácií a po porade s ENISA a s pracovnou skupinou na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, vyjadriť pripomienky alebo odporúčania, najmä s cieľom
O:5O:6O:7O:8O:9O:10
preukážu právny nárok pri splnení zákonom ustanovených podmienok na ich sprístupnenie.Ak sa prevádzkovateľ rozhodne vykonať prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany až po ich získaní, oznámi dotknutej osobe pred prenosom osobných údajov dôvod svojho rozhodnutia a oboznámi ju s právom odmietnuť takýto prenos podľa § 20 ods. 5, ak sa má prenos vykonať pod podmienkou uvedenou v odseku 4 písm. a); prevádzkovateľ je oprávnený vykonať navrhovaný prenos osobných údajov až po obdržaní písomného súhlasu dotknutej osoby.Ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov subjekt v cudzine, ktorý ich spracúva v mene prevádzkovateľa, ten je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve. Obsah zmluvy musí byť vypracovaný v súlade so štandardnými zmluvnými podmienkami ustanovenými na prenos osobných údajov subjektom v cudzine, ktoré ich spracúvajú v mene prevádzkovateľa.Na prenos osobných údajov podľa odseku 6 sa vyžaduje súhlas úradu.ten, kto vykonáva prenos osobných údajov, zaručí ich bezpečnosť (§ 15 ods. 1) aj pri tranzite.Ochrana osobných údajov, prenesených na územie Slovenskej republiky od subjektov so sídlom alebo s trvalým pobytom v cudzine, sa vykonáva v súlade s týmto zákonom.V prípade pochybnosti o tom, či možno vykonať cezhraničný tok osobných údajov, rozhodne úrad. Stanovisko úradu je záväzné.
24
zabezpečiť, aby plánované opatrenia nemali nepriaznivý vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Pri rozhodovaní o opatreniach národné regulačné orgány zohľadnia pripomienky alebo odporúčania Komisie v najvyššej možnej miere.
Č:16
Prechodné ustanovenia
Č:16, O:1
Článok 12 sa nevzťahuje na vydanie telefónnych zoznamov, ktoré už boli vyrobené alebo uvedené na trh vo forme výtlačkov alebo v elektronickej forme nezávislej na sieti predtým, než nadobudli účinnosť vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice.
N
1
§:78, O:8
Ustanovenie § 59 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na telefónne zoznamy vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Ú
Č:16, O:2
Keď boli osobné údaje účastníkov pevných alebo mobilných verejných hlasových telefónnych služieb zaradené do verejného telefónneho zoznamu účastníkov v súlade s ustanoveniami smernice 95/46/ES a článku 11 smernice 97/66/ES predtým, ako nadobudli účinnosť vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice, osobné údaje takých účastníkov môžu zostať zaradené v tomto telefónnom zozname v jeho tlačenej alebo elektronickej verzii, vrátane verzií so spätnými vyhľadávacími funkciami, pokiaľ si účastníci neželajú iné, potom čo dostali úplné informácie o účeloch a možnostiach v súlade s článkom 12 tejto smernice.
N
1
§:78, O:8
Ustanovenie § 59 ods. 1 a 2 sa nevzťahuje na telefónne zoznamy vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Ú
Č:17
Transpozícia
Č:17 O:1O:2
Členské štáty do 31. októbra 2003 prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a
25
Č:18
Preskúmanie
Č:18
Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do troch rokov po dátume uvedenom v článku 17 ods. 1 správu o uplatňovaní tejto smernice a o jej dopade na ekonomických operátorov a spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa nevyžiadaných správ, so zreteľom na medzinárodné prostredie. Na tento účel môže Komisia od členských štátov požadovať informácie, ktoré jej poskytnú bez zbytočného odkladu. Komisia predloží prípadné návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, so zreteľom na výsledky uvedenej správy, akékoľvek zmeny v sektore a akýkoľvek iný návrh, ktorý môže považovať za nevyhnutný aby sa zlepšila účinnosť tejto smernice.
n.a.
Č:19
Zrušovacie ustanovenia
Č:19
Smernica 97/66/ES sa týmto ruší s účinnosťou od dátumu uvedeného v článku 17 ods. 1. Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu.
n.a.
Č:20
Nadobudnutie účinnosti
Č:20
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
N
1
§:81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.
Ú
Č:21
Určenie
Č:21
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.