1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EP a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov
vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006).
Právne predpisy Slovenskej republiky
1. Návrh zákona o elektronických komunikáciách
2. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
3. Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
4. Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Č:1, O:1O:2
Cieľom tejto smernice je zosúladenie ustanovení členských štátov o povinnostiach poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí v súvislosti s uchovávaním určitých údajov, ktoré oni vytvárajú alebo spracovávajú, aby sa zabezpečila dostupnosť týchto údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ako to stanovuje vnútroštátne právo každého členského štátu.Táto smernica sa vzťahuje na prevádzkové údaje a údaje o polohe právnických a fyzických osôb a na súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo registrovaného užívateľa. Nevzťahuje sa na obsah elektronických komunikácií a informácie vyžiadané pri použití elektronickej komunikačnej siete.
N
1
1
§:79Príloha č.5
Bod :6
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ, L 105, 13. 4. 2006).
Ú
Č:2
Vymedzenie pojmov
Č:2, O:1
Na účely tejto smernice sa uplatňujú vymedzenia pojmov obsiahnuté v smernici 95/46/ES, smernici Európskeho
N
1
Pozri tabuľku zhody rámcovej smernice a smernice
Ú
2
parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (2) a smernici 2002/58/ES.
o súkromí a elektronických komunikáciách.
Č:2, O:2,
P:a
Na účely tejto smernice:
údaje sú prevádzkové údaje a údaje o polohe, a súvisiace údaje, ktoré sú potrebné na identifikáciu účastníka alebo užívateľa;
N
1
§:58, O:5P:aP:b
Podnik je povinný na účely podľa odseku 7 uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas
9 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a
12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
Ú
P: b
užívateľ je každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa verejne dostupnú elektronickú komunikačnú službu na súkromné účely alebo obchodné účely bez nutnosti si túto službu predplatiť;
N
1
§:5, O:2
Užívateľ je osoba, ktorá používa alebo požaduje poskytovanie verejnej služby. Za užívateľa sa na účely tohto zákona považuje aj účastník a koncový užívateľ, ak sa ďalej neustanovuje inak.
Ú
P: c
telefónna služba sú volania (zahrňujúce hlasové volania, hlasovú schránku, konferenčné volania a dátové volania), doplnkové služby (zahrňujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania) a posielanie správ a multimediálne služby (zahrňujúce služby krátkych správ – SMS, rozšírené mediálne služby – EMS a multimediálne služby – MMS);
N
1
§:58, O:3
Telefónnou službou na účely uchovávania údajov podľa odsekov 5 až 8 sú volania zahrňujúce telefónne volania, hlasovú schránku, konferenčné volania a dátový prenos, doplnkové služby zahrňujúce presmerovanie volania a odovzdanie volania a posielanie správ a multimediálne služby zahrňujúce služby SMS, rozšírené mediálne služby (EMS) a služby MMS.
Ú
P: d
d) pod užívateľským menom sa rozumie jedinečný identifikačný kód, ktorý je pridelený osobám, ak sa prihlásia alebo zaregistrujú ako užívateľ služieb internetového prístupu alebo služieb komunikácie cez internet;
N
1
§:58,O:1
Označenie užívateľa je jedinečný identifikačný kód, prihlasovacie meno, alebo iný jedinečný znak, ktorý je pridelený účastníkovi pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo užívateľovi pri registrácii služieb pripojenia k internetu alebo služieb komunikácie cez internet.
Ú
P: e
identifikačný znak bunky (Cell ID) znamená totožnosť bunky, z ktorej sa začalo alebo ukončilo telefónne volanie prostredníctvom mobilného telefónu;
N
1
§:58, O:2
Označenie bunky (cell ID) je totožnosť bunky rádiovej mobilnej siete, z ktorej sa začalo alebo ukončilo volanie prostredníctvom mobilného koncového zariadenia.
Ú
P: f
neúspešný pokus o volanie znamená komunikáciu, pri ktorej bolo telefónne volanie úspešne prepojené, ale nebolo prijaté alebo doň zasiahla správa siete.
N
1
§:58, O:4
Neúspešný pokus o volanie na účely uchovávania údajov podľa odsekov 6 a 7 je volanie, ktoré bolo úspešne spojené s koncovým zariadením volaného, ale takéto
Ú
3
volanie nebolo volaným užívateľom alebo jeho koncovým zariadením prijaté, alebo do tohto volania bolo zasiahnuté správou siete.
Č:3
Povinnosť uchovávať údaje
Č:3, O:1
Členské štáty odchylne od článkov 5, 6 a 9 smernice 2002/58/ES prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že údaje uvedené v článku 5 tejto smernice sa uchovávajú v súlade s jej ustanoveniami, v rozsahu v akom sú vytvárané alebo spracúvané poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete v ich pôsobnosti v rámci procesu poskytovania príslušných komunikačných služieb.
N
1
§:58, O:5P:aP:bO:6, V:1
Podnik je povinný na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.Údaje podľa odseku 5 podnik uchováva v rozsahu, v akom ich vytvára alebo spracúva pri poskytovaní služby alebo siete.
Ú
Č:3, O:2
Povinnosť uchovávať údaje stanovená v odseku 1 zahŕňa uchovávanie údajov uvedených v článku 5 v súvislosti s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete vytvárajú alebo spracovávajú a uchovávajú (ak ide o telefónne údaje) alebo ukladajú (ak ide o internetové údaje), v pôsobnosti dotknutého členského štátu a poskytovania týchto komunikačných služieb. Táto smernica nepožaduje uchovávanie údajov, ktoré sa týkajú nespojených volaní.
N
1
§:58, O6
V:2 až V:4
Podnik uchováva údaje podľa odseku 5súvisiace s neúspešnými pokusmi o volanie, ktoré podnik vytvára alebo spracúva a ukladá, ak ide o telefónne údaje alebo zaznamenáva, ak ide o internetové údaje. Neuchovávajú sa údaje, ktoré sa týkajú nespojených volaní. Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný uchovávať podľa tohto odseku a odseku 5, je uvedený v prílohe č. 2.
Ú
Č:4
Prístup k údajom
Č:4, O:1
Členské štáty prijmú opatrenia, ktoré zaistia, že údaje uchovávané v súlade s touto smernicou sa poskytnú v mimoriadnych prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom
N
1
§58, O:7
Údaje uchovávané podľa odsekov 5 a 6 spolu s údajmi účastníka v rozsahu podľa § 63 ods. 1 písm. b), je podnik povinný na základe písomnej žiadosti a bezodkladne
Ú
4
a v súlade s vnútroštátnym právom. Postup, ktorý treba dodržať, a podmienky, ktoré treba splniť pre získanie prístupu k uchovávaným údajom v súlade s požiadavkami nevyhnutnosti a primeranosti, vymedzí každý členský štát vo svojom vnútroštátnom práve, pokiaľ príslušné ustanovenia práva Európskej únie alebo medzinárodného práva verejného, najmä EDĽP v zmysle výkladu Európskeho súdu pre ľudské práva, neustanovujú inak.
poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu štátu vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením; údaje a informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.
Č:5
Kategórie uchovávaných údajov
Č:5, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa podľa tejto smernice uchovávali nasledovné kategórie údajov:
a) údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:
i) telefónne číslo volajúceho;
ii) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;
2. ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú
poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) pridelené užívateľské meno;
ii) užívateľské meno a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete;
iii) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorému bola v čase komunikácie pridelená IP adresa, užívateľské meno alebo telefónne číslo;
b) údaje potrebné na identifikáciu miesta určenia komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie:
i) volené číslo (volané telefónne číslo) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo predanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované;
ii) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa;
N
1
§:58, O:6, V:4Príloha č. 2
Časť AČasť B
Zoznam údajov, ktoré je podnik povinný uchovávať podľa tohto odseku a odseku 5, je uvedený v prílohe č. 2.Kategórie uchovávaných údajovÚdaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie:1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie
a) telefónne číslo volajúceho,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) pridelené označenie užívateľa,
b) označenie užívateľa a telefónne číslo pridelené každej komunikácii, ktorá vstupuje do verejnej telefónnej siete,
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa a adresa internetového protokolu (IP), ktorá mu bola v čase komunikácie pridelená, označenie užívateľa alebo telefónne číslo.Údaje potrebné na identifikáciu adresáta komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej
Ú
5
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) užívateľské meno alebo telefónne číslo zamýšľaného príjemcu telefónneho volania;
ii) meno a adresa účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorí sú zamýšľanými príjemcami komunikácie;
c) údaje potrebné na určenie dátumu, času a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie;
2. ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby internetového prístupu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ internetového prístupu, a užívateľské meno účastníka alebo registrovaného užívateľa;
ii) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom inter¬netu v určitom časovom pásme;
d) údaje potrebné na určenie typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba;
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba;
e) údaje potrebné na identifikáciu komunikačného zariadenia užívateľa alebo ich údajného zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete: číslo volajúceho a volaného;
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie:
i) číslo volajúceho a volaného;
ii) medzinárodná identita mobilného účastníka (IMSI) volajúcej strany;
Časť CČasť D
siete a mobilné telefónne spojenie
a) volené číslo alebo čísla (volané telefónne číslo alebo čísla) a v prípadoch, keď sú poskytnuté doplnkové služby, napríklad presmerovanie alebo odovzdanie volania, číslo alebo čísla, na ktoré je volanie smerované,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa,
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) označenie užívateľa alebo telefónne číslo určených príjemcov telefónneho volania,
b) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania účastníka alebo registrovaného užívateľa, ktorý je určeným príjemcom komunikácie.Údaje potrebné na identifikáciu dátumu, času a trvania komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete a mobilné telefónne spojenie: dátum a čas začatia a ukončenia komunikácie,
2. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služby pripojenia k internetu v určitom časovom pásme spolu s dynamickou alebo statickou IP adresou, ktorú komunikácii pridelil poskytovateľ služby pripojenia k internetu, a užívateľské označenie účastníka alebo registrovaného užívateľa,
b) dátum a čas prihlásenia a odhlásenia zo služieb internetovej elektronickej pošty alebo telefonovania prostredníctvom internetu v určitom časovom pásme.Údaje potrebné na identifikáciu typu komunikácie:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej
6
iii) medzinárodná identita mobilného zariadenia (IMEI) volajúcej strany;
iv) IMSI volanej strany;
v) IMEI volanej strany;
vi) v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a údaje o polohe bunky (Cell ID), z ktorej sa vykonala aktivácia služby;
3. ak ide o internetový prístup, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu:
i) telefónne číslo volajúceho na „dial-up“ prístup;
ii) digitálna účastnícka prípojka (DSL) alebo iný identifikátor koncového bodu pôvodcu komunikácie;
f) údaje potrebné na určenie polohy mobilného komunikačného zariadenia:
1. údaje o polohe bunky (Cell ID) pri začatí komunikácie;
2. údaje určujúce zemepisnú polohu buniek podľa údajov o ich polohe (Cell ID) počas doby uchovávania údajov o komunikácii.
Časť EČasť F
siete a mobilné telefónne spojenie: používaná telefónna služba,
2. ak ide o internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu: používaná internetová služba.Údaje potrebné na identifikáciu koncového zariadenia užívateľov alebo ich údajného zariadenia:
1. ak ide o telefónne spojenie prostredníctvom pevnej siete číslo volajúceho a volaného,
2. ak ide o mobilné telefónne spojenie
a) číslo volajúceho a volaného,
b) medzinárodné označenie mobilného účastníka (IMSI) volajúceho,
c) IMEI volajúceho,
d) IMSI volaného,
e) IMEI volaného,
f) v prípade predplatených anonymných služieb dátum a čas počiatočnej aktivácie služby a označenie bunky, z ktorej sa vykonala aktivácia služby,
3. ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu
a) telefónne číslo volajúceho pri prístupe prostredníctvom modemu (dial-up prístup),
b) digitálna účastnícka prípojka alebo iný koncový bod pôvodcu komunikácie.Údaje potrebné na identifikáciu polohy mobilného koncového zariadenia:
1. údaje o polohe bunky pri začatí komunikácie,
2. údaje identifikujúce zemepisnú polohu buniek podľa ich označenia počas obdobia uchovávania údajov o komunikácii.
Č:5, O:2
V súlade s touto smernicou sa nesmú uchovávať žiadne údaje, ktoré odhaľujú obsah komunikácie.
1
§: 1, O:2
Tento zákon sa nevzťahuje na obsah služieb, ktoré sa poskytujú prostredníctvom elektronických
Ú
7
komunikačných sietí, ak zákon neustanovuje inak.
Č:6
Doba uchovávania
Č:6, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa kategórie údajov uvedené v článku 5 uchovávali po dobu nie menej ako šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa komunikácie.
N
1
§:58, O:5,P:aP:b
Podnik je povinný na účely podľa odseku 7 uchovávať prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán odo dňa uskutočnenia komunikácie počas6 mesiacov, ak ide o pripojenie k internetu, internetovú elektronickú poštu a telefonovanie prostredníctvom internetu a12 mesiacov, ak ide o ostatné druhy komunikácie.
Ú
Č:7
Ochrana a bezpečnosť údajov
Č:7, O:1
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prijaté podľa smerníc 95/46/ES a 2002/58/ES, každý členský štát zabezpečí, aby poskytovatelia verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí rešpektovali minimálne tieto zásady bezpečnosti údajov s ohľadom na údaje uchovávané v súlade s touto smernicou:
N
1
§:58, O:10
Podnik pri uchovávaní údajov podľa odseku 6 zabezpečí, aby
Ú
P:a
uchovávané údaje majú rovnakú kvalitu a podliehajú rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako tieto údaje na sieti
P:a
uchovávané údaje mali rovnakú kvalitu a podliehali rovnakému zabezpečeniu a ochrane ako údaje podnikom spracúvané alebo uchovávané pri poskytovaní sietí alebo služieb,
P:b
údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo pozmeneniu, neoprávnenému alebo protiprávnemu uskladneniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu;
1
P:b
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam na ochranu údajov proti náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, náhodnej strate alebo zmene, neoprávnenému alebo protiprávnemu uchovaniu, spracovaniu, prístupu alebo zverejneniu,
P:c
údaje podliehajú príslušným technickým a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, že údaje môžu byť sprístupnené len osobitne oprávnenému personálu, a
1
P:c
údaje podliehali príslušným technickým opatreniam a organizačným opatreniam, ktoré zabezpečia, aby údaje mohli byť sprístupnené len oprávneným osobám konajúcim na základe poverenia alebo plnomocenstva podniku a orgánom činným v trestnom konaní, súdu alebo
8
iným orgánom štátu a ich povereným alebo inak oprávneným príslušníkom, alebo zamestnancom,
P:d
na konci doby určenej na ich uchovávanie musia byť všetky údaje zničené s výnimkou tých, ktoré boli sprístupnené a zabezpečené.
1
P:d
údaje na konci obdobia určeného na ich uchovávanie boli zlikvidované okrem údajov, ktoré boli poskytnuté a zabezpečené.
Č:8
Spôsob uchovávania údajov
Č:8, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa údaje uvedené v článku 5 uchovávali v súlade s touto smernicou tak, aby sa mohli spolu s akýmikoľvek inými informáciami, ktoré s nimi súvisia a sú potrebné, postúpiť príslušným orgánom na požiadanie bez zbytočného odkladu.
N
1
§:58, O:7
Údaje uchovávané podľa odsekov 5 a 6 spolu s údajmi účastníka v rozsahu podľa § 63 ods. 1 písm. b), je podnik povinný na základe písomnej žiadosti a bezodkladne poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní, súdu a inému orgánu štátu vyšetrovania, odhaľovania a stíhania trestných činov súvisiacich s terorizmom, nedovoleným obchodovaním, organizovanou trestnou činnosťou, únikom a ohrozením utajovaných skutočností a s trestnými činmi spáchanými nebezpečným zoskupením; údaje a informácie môže podnik uchovávať len v elektronickej podobe.
Ú
Č:9
Dozorný orgán
Č:9, O:1
Každý členský štát vymenuje jeden alebo viaceré orgány verejnej moci, ktoré budú zodpovedné za kontrolu plnenia ustanovení o bezpečnosti uchovávaných údajov prijatých členskými štátmi na jeho území podľa článku 7. Tieto orgány môžu byť totožné s orgánmi podľa článku 28 smernice 95/46/ES.
N
1
§:6, O:3P:l§:56, O:1, V:2
Úrad ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikáciívykonáva štátny dohľad nad elektronickými komunikáciami (ďalej len "dohľad"),Práva a povinnosti prevádzkovateľa, ktorým je podnik, súvisiace s ochranou osobných údajov, ktoré nie sú upravené v tomto zákone, sa spravujú osobitným predpisom.
Ú
Č:9, O:2
Orgány uvedené v odseku 1 sú pri výkone kontroly uvedenej v tom odseku úplne nezávislé.
N
13
§:7, O:2§:33, O:2
Na čele úradu je predseda, ktorý je štatutárnym orgánom a ktorého na návrh vlády volí a odvoláva národná rada.Úrad ako štátny orgán vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
Ú
9
Č:9, O:3
V súlade s odsekmi 1 a 2 sa musí spracúvanie iných lokalizačných údajov než prevádzkových obmedziť na osoby, ktoré sú na to oprávnené poskytovateľom verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej komunikačnej služby alebo treťou stranou, poskytujúcou služby s pridanou hodnotou, a musí sa obmedziť na to, čo je nevyhnutné na poskytovanie služby s pridanou hodnotou.
N
1
§:57, O:9
Spracúvanie lokalizačných údajov podľa odsekov 2 a 8 sa obmedzí na osoby konajúce z poverenia podniku, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejné služby, alebo na osoby tretej strany poskytujúcej službu s pridanou hodnotou a musí sa obmedziť na nevyhnutné účely poskytovania služby s pridanou hodnotou.
Ú
Č:10
Štatistika
Č:10, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistiky o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí poskytli raz ročne Komisii.
Tieto štatistiky obsahujú:
— prípady v ktorých sa informácie príslušným orgánom poskytli v súlade s príslušným vnútroštátnym právom,
— čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov ku dňu, keď príslušný orgán o postúpenie údajov požiadal,
— prípady, v ktorých žiadosti o údaje nebolo možné vyhovieť.
N
1
§:58, O:8P:aP:bP:cO:9
Podnik je povinný viesť ročnú štatistiku o uchovávaných údajoch, ktorá obsahujepočet prípadov, v ktorých sa požadované údaje poskytli iným orgánom štátu, čas, ktorý uplynul odo dňa uchovania údajov po deň, kedy orgán činný v trestnom konaní, súd alebo iný orgán štátu požiadal o poskytnutie údajov apočet prípadov, kedy nebolo možné žiadosti o poskytnutie údajov vyhovieť.Štatistika podľa odseku 8 neobsahuje osobné údaje. Podnik poskytuje štatistiku podľa odseku 8 ministerstvu do 31. januára nasledujúceho roku. Ministerstvo následne zašle štatistiku Európskej komisii.
Ú
Č:10, O:2
Tieto štatistiky nesmú obsahovať osobné údaje.
N
1
§:58, O: 9 V:1
Štatistika podľa odseku 8 neobsahuje osobné údaje.
Ú
Č:11
Zmena a doplnenie smernice 2002/58/ES
Č:11
V článku 15 smernice 2002/58/ES sa dopĺňa tento odsek:
„1a. Odsek 1 sa nevzťahuje na údaje, ktorých uchovávanie výslovne požaduje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí (*) na účely, ktoré sú
n.a.
10
uvedené v článku 1 ods. 1 uvedenej smernice.
(*) Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.“
Č:12
Budúce opatrenia
Č:12,O:1
Členský štát, ktorý čelí zvláštnym okolnostiam vyžadujúcim na obmedzené obdobie predĺženie maximálnej doby uchovávania údajov podľa článku 6, môže prijať potrebné opatrenia. Členský štát bezodkladne upovedomí Komisiu a informuje ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal podľa tohto článku s udaním dôvodov na ich prijatie.
n.a
Č:12,O:2
Do šiestich mesiacov od upovedomenia podľa odseku 1 Komisia schváli alebo zamietne dotknuté vnútroštátne opatrenia na základe overenia, či tieto opatrenia nepredstavujú prostriedok svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia obchodu medzi členskými štátmi, alebo či nepredstavujú prekážku fungovania vnútorného trhu. Ak Komisia v uvedenej lehote nerozhodne, považujú sa vnútroštátne opatrenia za schválené.
n.a
Č:12,O:3
Ak sú vnútroštátne opatrenia, ktoré sú odchylné od ustanovení tejto smernice schválené podľa odseku 2, môže Komisia zvážiť, či nie je potrebné navrhnúť zmenu a doplnenie tejto smernice.
n.a
Č:13
Opravné prostriedky, zodpovednosť a sankcie
11
Č:13, O:1
Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že vnútroštátne opatrenia, ktorými sa vykonáva kapitola III smernice 95/46/ES o súdnych opravných prostriedkoch, zodpovednosti a sankciách, sa plne vykonávajú s ohľadom na spracovanie údajov podľa tejto smernice.
N
323
§:46, O:3O:4§:47§:13, O:1O:2O:3§:49O:1P:a
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú oprávnení písomne podať námietky proti opatreniu uloženému podľa odseku 1 písm. a) do troch dní odo dňa jeho doručenia. Námietky proti takémuto opatreniu nemajú odkladný účinok.Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú oprávnení písomne podať námietky proti opatreniu uloženému podľa odseku 1 písm. b) do siedmich dní odo dňa jeho doručenia, ak úrad v opatrení uložil odstránenie alebo likvidáciu osobných údajov. Námietky proti takémuto opatreniu majú odkladný účinok.Ustanoveniami § 45 a 46 nie je dotknuté právo na súdnu ochranu.Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jeho osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby mu bolo dané primerané zadosťučinenie.Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jeho vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.Výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy a na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo.Správne deliktyÚrad môže uložiť pokutu od 50 000 Sk do 10 000 000 Sk prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorýnesplnil alebo porušil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti ustanovené v § 5, 6, 7, 10, alebo pri plnení niektorej z povinností alebo niektorých povinností
Ú
12
P:bP:cO:2P:a
ustanovených v § 5, 6, 7, 10 obchádzal ustanovenia tohto zákona, alebo spracúva alebo spracúval osobné údaje v rozpore s § 5, 6, 7, 10,nesplnil alebo porušil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti ustanovené v § 8, 9, alebo spracúva alebo spracúval osobitné kategórie osobných údajov v rozpore s § 8, 9, aleboneprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania alebo nepreukázal alebo nevedel preukázať úradu na jeho žiadosť uplatňovanie opatrení v praxi podľa § 15 ods. 1, 3, alebo neprijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania vo forme bezpečnostného projektu alebo nepredložil úradu na jeho žiadosť bezpečnostný projekt, pričom bol povinný zabezpečiť jeho vypracovanie podľa § 15 ods. 2, 3, alebo predložil bezpečnostný projekt, ktorý neobsahoval náležitosti ustanovené týmto zákonom podľa § 16, alebo nepredložil úradu na jeho žiadosť zdokumentované technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania alebo nezdokumentoval technické, organizačné a personálne opatrenia v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pričom bol povinný takúto dokumentáciu vypracovať podľa § 15 ods. 2 písm. b), alebo preukázateľne zanedbal uplatňovanie alebo neuplatňoval technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania v praxi uvedené v bezpečnostnom projekte alebo v dokumentácii podľa § 15 ods. 2 písm. b).Úrad môže uložiť pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý
nesplnil alebo porušil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti ustanovené v § 13, alebo spracúva alebo spracúval osobné údaje v rozpore s § 13,
13
P:bP:cP:dO:3P:aP:bP:c
na žiadosť úradu nezabezpečil vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému alebo zabezpečil vykonanie auditu bezpečnosti informačného systému v rozpore s týmto zákonom alebo včas nepredložil hodnotiacu správu podľa § 15 ods. 4, 5, alebo predložil hodnotiacu správu, ktorá nekonkretizuje zistené nedostatky,včas nepoučil svoje oprávnené osoby alebo nevedel úradu hodnoverne preukázať, že poučenie oprávnených osôb vykonal včas, alebo nepredložil na požiadanie úradu písomný záznam o poučení oprávnených osôb podľa § 17, alebovykonal prenos osobných údajov do tretích krajín v rozpore s § 23, alebo spracúva alebo spracúval osobné údaje v rozpore s niektorou z podmienok alebo niektorými podmienkami ustanovenými v § 23, § 23a ods. 2, 3, alebo nesplnil niektorú z podmienok alebo niektoré podmienky ustanovené v § 23, § 23a ods. 2, 3.Úrad môže uložiť pokutu od 30 000 Sk do 3 000 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorýnesplnil povinnosť osobitnej registrácie informačného systému podľa § 27, alebo nesplnil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti súvisiace s osobitnou registráciou vyplývajúce z tohto zákona podľa § 28,nesplnil povinnosť registrácie informačného systému podľa tohto zákona, alebo nesplnil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti súvisiace s registráciou informačného systému podľa § 28,písomne nepoveril zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov alebo nevie hodnoverne preukázať jej písomné poverenie podľa § 19 ods. 2, alebo nezabezpečil odborné vyškolenie zodpovednej osoby v súlade s týmto zákonom podľa § 19 ods. 3, alebo
14
P.dO:4P:aP:bP:cP:dP:eO:5P:a
preukázateľne neumožnil, rušil, maril alebo inak sťažoval zodpovednej osobe plnenie jej povinností ustanovených týmto zákonom, alebo nerešpektoval oprávnené písomné oznámenia zodpovednej osoby podľa § 19 ods. 4, 7, 10.Úrad môže uložiť pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk prevádzkovateľovi, ktorýnesplnil oznamovaciu povinnosť o oprave alebo likvidácii osobných údajov podľa § 14,písomne poveril zodpovednou osobou fyzickú osobu, ktorá nespĺňa niektorú podmienku alebo niektoré podmienky ustanovené v § 19 ods. 12, alebo nevie preukázať výpisom z registra trestov bezúhonnosť zodpovednej osoby, alebo nesplnil alebo porušil niektorú z povinností alebo niektoré povinnosti ustanovené v § 19 ods. 5, 6, alebo nesplnil povinnosť uloženú úradom podľa § 19 ods. 11,nesplnil oprávnené požiadavky dotknutej osoby alebo pri ich vybavovaní nepostupoval v súlade s týmto zákonom, alebo neposkytol dotknutej osobe informácie v zákonom stanovenej lehote, alebo neinformoval dotknutú osobu spôsobom, ktorý ustanovuje zákon podľa § 20, 21,nevykonal oznámenie o obmedzení práv dotknutej osoby podľa § 22, alebonesplnil povinnosť vedenia evidencie informačného systému podľa § 29, 30, alebo odmietol údaje z evidencie sprístupniť podľa § 32.“.Úrad môže uložiť pokutu do 100 000 Sk tomu, ktoposkytne osobné údaje v rozpore s § 7 ods. 5; to neplatí pre prevádzkovateľa a sprostredkovateľa,
15
P:bP:c
P:dO:6O:7O:8O:9O:10O:11§:50O:1P:aP:b
poskytne nepravdivé osobné údaje (§ 11),poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch (§ 18), aleboako zodpovedná osoba písomne neupozorní prevádzkovateľa (§ 19 ods. 4).Pokutu podľa odsekov 1 až 4 a podľa § 50 môže úrad uložiť opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenej lehote.Pri ukladaní pokút sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.Pokutu podľa odsekov 1 až 5 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď úrad porušenie povinnosti zistil, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.Úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne povinnému uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania.Proti rozhodnutiu o uložení pokuty možno podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia. O rozklade rozhodne predseda úradu do 60 dní odo dňa jeho prijatia.Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.Poriadkové pokutyÚrad môže uložiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi poriadkovú pokutudo 50 000 Sk, ak nezabezpečí primerané podmienky na výkon kontroly [§ 40 ods. 2 písm. a)],do 500 000 Sk, ak marí výkon kontroly [§ 40 ods. 2 písm. b)]; ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ preukáže,
16
P:cP:d
že marenie výkonu kontroly zavinila oprávnená osoba, jeho zodpovednosť sa obmedzí a zodpovednou sa stáva aj oprávnená osoba,do 1 000 000 Sk, ak oznam určený na zverejnenie predsedom úradu alebo vrchným inšpektorom v hromadných informačných prostriedkoch nezverejnil vôbec, alebo nezverejnil včas, alebo nezverejnil v určenej forme alebo v určenom hromadnom informačnom prostriedku, alebo nedodržal určený obsah tohto oznamu podľa § 48 ods. 3, 4, a to opakovane až do splnenia povinnosti ,do 2 000 000 Sk, ak neposkytol úradu súčinnosť podľa § 44 ods. 2, 3, 4, alebo nevyhovel požiadavkám úradu alebo úrad v určenej lehote včas neinformoval podľa § 46 ods. 1, 2.
Č:13, O:2
Každý členský štát prijme najmä potrebné opatrenia, aby zabezpečil, že zámerný prístup k údajom uchovávaným v súlade s touto smernicou alebo ich prenos, ktorý nepovoľuje vnútroštátny právny predpis prijatý podľa tejto smernice, je postihnuteľný sankciami, vrátane administratívnych alebo trestnoprávnych sankcií, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.
N
4
§:247, O:1P:aP:bP:cP:d
Kto v úmysle spôsobiť inému škodu alebo inú ujmu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech získa neoprávnený prístup do počítačového systému, k inému nosiču informácií alebo jeho časti ajeho informácie neoprávnene použije, také informácie neoprávnene zničí, poškodí, vymaže, pozmení alebo zníži ich kvalitu, urobí zásah do technického alebo programového vybavenia počítača, alebovkladaním, prenášaním, poškodením, vymazaním, znížením kvality, pozmenením alebo potlačením počítačových dát marí funkčnosť počítačového systému alebo vytvára neautentické dáta s úmyslom, aby sa považovali za autentické alebo aby sa s nimi takto na právne účely nakladalo, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Ú
17
1
§:73, O:1P:bP:cP:e
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 4, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 14 a 15, § 36 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1 a 2, § 50 ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64 ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa § 14 pokutu do výšky 1 500 000 eur,§ 21 ods. 2, § 28 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1 až 3, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 4 a 5, § 48 ods. 1, 4 a 5, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 5, § 57 ods. 10 až 12, § 58 ods. 5 a 7, § 59 ods. 1 a 3, § 63 ods. 5 až 7 a 10, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8 alebo ustanovení osobitného predpisu, pokutu do výšky 300 000 eur,§ 26 ods. 1, § 31ods. 11, § 45ods. 1 až 3, § 47ods. 3, § 57 ods. 7 a 8 alebo § 58 ods. 8 a 9 pokutu do výšky 50 000 eur.
Č:14
Hodnotenie
Č:14,O:1
Najneskôr do 15. septembra 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania tejto smernice a jej účinkov na podnikateľské subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať ďalší vývoj technológií elektronickej komunikácie a štatistické prvky poskytnuté Komisii podľa článku 10, aby sa stanovilo, či je potrebné ustanovenia tejto smernice pozmeniť, najmä pokiaľ ide o zoznam údajov v článku 5 a doby uchovávania stanovené v článku 6. Výsledky hodnotenia sú verejne prístupné.
n.a
.
Č:14,O:2
Na tento účel Komisia zváži všetky pripomienky, ktoré jej poskytnú členské štáty alebo pracovná skupina zriadená podľa článku 29 smernice 95/46/ES.
n.a.
Č:15
Transpozícia
18
Č:15, O:1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. septembra 2007. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
§:81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.
Ú
Č:15, O:2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
Č:15, O:3
Do 15. marca 2009 môže každý členský štát odložiť uplatňovanie tejto smernice na uchovávanie komunikačných údajov týkajúcich sa internetového prístupu, telefonovania prostredníctvom internetu a internetovej elektronickej pošty. Každý členský štát, ktorý má v úmysle použiť tento odsek, upovedomí o tejto skutočnosti prostredníctvom vyhlásenia Radu a Komisiu pri prijatí tejto smernice. Vyhlásenie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
D
Č:16
Nadobudnutie účinnosti
Č:16, O:1
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Na.
1
§:81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.
Ú
Č:17
Adresáti
Č:17, O:1
Táto smernica je určená členským štátom.
V Štrasburgu 15. marca 2006
n.a.