1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o
povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009)
Návrh zákona o elektronických komunikáciách
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č1
Účel a pôsobnosť
Č:1, O:1
Cieľom tejto smernice je podporiť vnútorný trh s elektronickými komunikačnými sieťovými systémami a službami prostredníctvom harmonizácie a zjednodušenia pravidiel týkajúcich sa povolenia a podmienok s cieľom uľahčiť ich poskytnutie v rámci spoločenstva.
N
1
§:1, O:1P:aP:bP:cP:dP:eP:fP:g
Tento zákon upravujepodmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení,reguláciu elektronických komunikácií, práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
Ú
2
P:hP:i
v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí, ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií apôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií.
Č:1, O:2
Táto smernica sa vzťahuje na povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb.
§:79
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
Č:2
Definície
Č:2, O:1
Na účely tejto smernice sa uplatňujú definície popísané v článku 2 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
1
Pozri tabuľku zhody rámcovej smernice.
Ú
Č:2, O:2
2. Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmu:
„všeobecné povolenie“ je právny rámec ustanovený členským štátom, zaručujúci práva na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb a ukladajúci osobitné odvetvové povinnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na všetky alebo na osobitné druhy elektronických komunikačných sietí a služieb, v súlade s touto smernicou.
N
1
§:14, O:1, V:1O:2
Všeobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb (ďalej len „všeobecné povolenie“) určuje podmienky, ktoré možno uplatňovať na všetky alebo na určité druhy sietí alebo služieb.Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:
(P:a až P:s)
Č:3
Všeobecné schválenie elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb
Č:3, O:1
Členské štáty zabezpečia právo poskytnúť elektronické komunikačné sieťové systémy a služby, podliehajúce podmienkam vysvetleným v tejto smernici. Na dosiahnutie tohto účelu, členské štáty nebudú brániť podniku, aby poskytoval elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby, s výnimkou prípadov, kde je to potrebné z dôvodov vysvetlených v článku 46 ods. 1 zmluvy.
N
1
§:1, O:1P:aP:bP:cP:d
Tento zákon upravujepodmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení,reguláciu elektronických komunikácií, práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických
Ú
3
P:eP:fP:gP:hP:i
komunikačných služieb, ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí, ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií apôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií.
Č:3, O:2, V:1 až V:3
Poskytovanie elektronických komunikačných sieťových systémov alebo poskytovanie elektronických komunikačných služieb môže, bez toho, aby boli dotknuté špecifické záväzky, na ktoré sa odvoláva článok 6 ods. 2 alebo práva na používanie, na ktoré sa odvoláva článok 5, podliehať len všeobecnému povoleniu. Od spomenutého podniku sa môže požadovať predkladanie oznámenia, ale nemôže sa požadovať získanie výslovného rozhodnutia alebo akéhokoľvek iného správneho opatrenia od národného regulačného orgánu pred vykonávaním práv pochádzajúcich z povolenia. Na základe oznámenia, v prípadoch keď sa to vyžaduje, podnik môže začať činnosť, v prípadoch kde je to potrebné, vzhľadom na ustanovenia o právach používania v článkoch 5, 6 a 7.
N
1
§:13, O:1§:15, O:1
Poskytovať siete alebo služby možno len na základe všeobecného povolenia, povinnosti ukladané podľa § 19 až 25 a 28 nie sú týmto dotknuté. Ak na poskytovanie siete alebo služby je potrebné udeliť individuálne právo na používanie čísel alebo frekvencií, podnik požiada o udelenie týchto práv podľa § 31 alebo podľa § 32.Osoba, ktorá chce podnikať v oblasti poskytovania sietí alebo služieb, je povinná oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania. Osoba je povinná oznámiť úradu aj zmeny v poskytovaní siete alebo služby alebo ukončenie ich poskytovania, a to do 15 dní od zmeny poskytovania siete alebo služby alebo ich ukončenia.
Ú
Č:3, O:2, V:4
Podniky poskytujúce cezhraničné elektronické komunikačné služby podnikom sídliacim vo viacerých členských štátoch podliehajú najviac jednému postupu oznamovania v príslušnom členskom štáte.
N
1
§:27, O:2, V:2
Podnik iného členského štátu žiadajúci o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nepodlieha oznamovacej povinnosti na tomto území, ak tu neposkytuje služby alebo siete.
Ú
Č:3, O:3
Oznámenie, na ktoré sa odvoláva odsek 2, neznamená viac ako prehlásenie právnickej osoby alebo fyzickej osoby národnému
N
1
§:15, O:2
Oznámenie podľa odseku 1 musí byť písomné a obsahuje
Ú
4
regulačnému orgánu o úmysle začať s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb a predkladanie minimálnych informácií, ktoré sa vyžadujú na to, aby sa umožnilo národnému regulačnému orgánu uchovávať register alebo zoznam poskytovateľov elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb. Tieto informácie musia byť obmedzené na také, ktoré sú potrebné na identifikáciu poskytovateľa, ako napríklad registračné čísla spoločnosti, a kontaktné osoby poskytovateľov, adresy poskytovateľov, krátky opis sieťového systému alebo služby a odhadovaný dátum začatia činnosti.
P:aP:bP:cP:d
identifikačné údaje
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,3. obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami, stručný opis sietí alebo služieb,predpokladaný termín začatia poskytovania siete alebo služby, termín ich zmeny alebo ukončenia.
Č:4
Minimálny zoznam práv odvodený zo všeobecného povolenia
Č:4, O:1, V:1P:a
Podniky oprávnené na základe článku 3, majú právo:poskytovať elektronické komunikačné sieťové systémy a služby;
N
1
§:14, O:1, V:1
Všeobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb (ďalej len „všeobecné povolenie“) určuje podmienky, ktoré možno uplatňovať na všetky alebo na určité druhy sietí alebo služieb.
U
Č:4, O:1, P:b
mať svoju žiadosť o nevyhnutné právo inštalovať príslušenstvo, ktoré je stanovené v súlade s článkom 11 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:66, O:1P:aP:bP:c
Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty
Ú
5
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
Č:4, O:2P:aP:b
V prípadoch, keď takéto podniky poskytujú elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby pre verejnosť, všeobecné povolenie im takisto poskytne právo:prerokovať prepojenie s, a v prípadoch kde je to použiteľné, získať prístup k alebo prepojenie od iných poskytovateľov verejne dosiahnuteľných komunikačných sieťových systémov a služieb, pokrytých všeobecným povolením kdekoľvek v spoločenstve podľa podmienok a v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica);dostať príležitosť na to, aby boli určené na poskytovanie rôznych prvkov všeobecných služieb a/alebo aby pokryli rôzne časti štátneho územia v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnych službách).
§:27, O:1§:50, O:3§:50, O:5
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku na účely poskytovania verejných služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita služieb.Úrad určí na základe výsledku konzultácií podľa § 10 jeden alebo viac podnikov na poskytovanie univerzálnej služby a uloží im povinnosti podľa odseku 2 tak, aby bolo pokryté celé územie Slovenskej republiky, pričom môže určiť rôzne podniky alebo skupinu podnikov, ktoré budú zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby, pokrývať rôzne časti územia Slovenskej republiky alebo zabezpečovať len niektoré povinnosti univerzálnej služby a pokrývať rôzne časti územia Slovenskej republiky . Ak úrad zistí, že zariadenia alebo služby porovnateľné so zariadeniami alebo službami, ktoré sú predmetom univerzálnej služby, sú všeobecne dostupné, nemusí uložiť príslušnú povinnosť podľa odseku 2 na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky. Úrad pri určovaní podniku podľa odseku 3 nesmie vopred vylúčiť žiadny podnik. Úrad prihliada najmä na finančné, technické, odborné podmienky podniku a schopnosť podniku poskytovať povinnosť univerzálnej služby nákladovo efektívnym spôsobom a v požadovanej kvalite.
Č:5
Práva na používanie rádiových frekvencií a čísel
Č:5, O:1
Členské štáty uľahčujú používanie rádiových frekvencií na základe všeobecných povolení. Členské štáty môžu v prípade potreby
N
1
§:32, O:1
Frekvencie je možné používať len na základe všeobecného povolenia na používanie frekvencií
Ú
6
udeľovať individuálne práva na používanie s cieľom:
-- predchádzať škodlivému rušeniu,
-- zabezpečiť technickú kvalitu služieb,
-- zabezpečiť efektívne využívanie frekvenčného spektra alebo
-- plniť iné ciele všeobecného záujmu vymedzené členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva.
O:2 P:aP:bP:cP:d
alebo na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie") je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať alebo rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií alebo rozhodnutie o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.Úrad vydáva individuálne povolenie podľa plánu využívania frekvenčného spektra, ak je to potrebné napredchádzanie škodlivému rušeniu,zabezpečenie technickej kvality služby,zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra aleboplnenie iných cieľov všeobecného záujmu vymedzených v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Č:5, O:2
Ak je potrebné udeliť individuálne práva na používanie rádiových frekvencií a čísel, členské štáty udelia takéto práva na požiadanie akémukoľvek podniku na účely poskytovania sietí alebo služieb na základe všeobecného povolenia uvedeného v článku 3, pričom uplatnia ustanovenia článkov 6 a 7 a článku 11 ods. 1 písm. c) tejto smernice a akékoľvek iné predpisy zabezpečujúce efektívne využívanie týchto zdrojov v súlade so smernicou 2002/21/ES (rámcová smernica).
Bez toho, aby boli dotknuté osobitné kritériá a postupy prijaté členskými štátmi na účely udeľovania práv na používanie rádiových frekvencií poskytovateľom služieb obsahu rozhlasového alebo televízneho vysielania, aby sa zabezpečilo plnenie cieľov všeobecného záujmu v súlade s právom Spoločenstva, sa práva na používanie rádiových frekvencií a čísel udeľujú postupmi, ktoré sú otvorené, objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané a v prípade rádiových frekvencií v súlade s ustanoveniami článku 9
N
1
§:14, O:2P:p
§:32, O:1,V:2
Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia na používanie frekvencií,Individuálne povolenie na používanie frekvencií (ďalej len „individuálne povolenie") je rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií a o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať alebo rozhodnutie úradu o pridelení frekvencií alebo rozhodnutie o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie používať.
Ú
7
smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Výnimka z požiadavky na otvorené postupy sa môže uplatniť v prípadoch, keď je udelenie individuálnych práv na používanie rádiových frekvencií poskytovateľom služieb obsahu rozhlasového alebo televízneho vysielania potrebné na splnenie cieľa všeobecného záujmu vymedzeného členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva.
Pri poskytovaní práv na používanie členské štáty určia, či ich držiteľ môže preniesť a za akých podmienok. V prípade rádiových frekvencií sa musí zabezpečiť súlad takéhoto ustanovenia s článkami 9 a 9b smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
Ak členský štát udelí práva na používanie na obmedzený čas, ich trvanie musí byť úmerné dotknutej službe vzhľadom na sledovaný cieľ a potrebné investície, pričom sa náležite zohľadní potreba poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu investícií.
V prípade, že individuálne práva na používanie rádiových frekvencií sa udelili na desať alebo viac rokov a podniky nemôžu tieto práva prevádzať ani prenajímať podľa článku 9b smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), príslušný vnútroštátny orgán zabezpečí, aby sa uplatnili a počas platnosti licencie dodržiavali kritériá na udeľovanie individuálnych práv na používanie, najmä na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa práva. Ak sa prestanú uplatňovať tieto kritériá, individuálne právo na používanie sa zmení na všeobecné povolenie používať rádiové frekvencie za podmienky, že sa vopred oznámi, a po uplynutí primeraného obdobia alebo na právo, ktoré možno prevádzať alebo prenajímať medzi podnikmi v súlade s článkom 9b smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
§:11, O:1, V:1§:30, O:5§:30, O:6§:32, O:13
Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.Úrad pri tvorbe plánu využívania frekvenčného spektra prihliada na to, aby sa vo vymedzených frekvenčných pásmach mohli využívať všetky druhy technológií používaných pre služby. Úrad môže po konzultáciách podľa § 10 určiť primerané a nediskriminačné obmedzenia pre niektoré druhy rádiových sietí alebo bezdrôtovej prístupovej technológie, ak je to nevyhnutné z dôvodov zabránenia škodlivému rušeniu, ochrany verejného zdravia pred elektromagnetickým poľom, potreby zabezpečenia technickej kvality služby, zabezpečenia maximalizácie spoločného využívania frekvencií, garantovania efektívneho využívania frekvenčného spektra alebo zabezpečenia plnenia cieľa všeobecného záujmu podľa odseku 6.Úrad prihliada na to , aby sa vo vymedzených frekvenčných pásmach mohli poskytovať všetky druhy služieb. Úrad môže po konzultáciách podľa § 10 primerane a nediskriminačne obmedziť rozsah služieb v príslušnom frekvenčnom pásme, ak je to nevyhnutné z dôvodov zabezpečenia plnenia cieľa všeobecného záujmu, najmä ochrany života, podpory sociálnej, regionálnej alebo územnej súdržnosti, zabránenia neefektívnemu využívaniu frekvencií alebo podpory kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, plurality médií a poskytovania služieb rozhlasového a televízneho vysielania.Úrad v individuálnom povolení uvedie, či je možné práva vyplývajúce z pridelenia frekvencií previesť alebo prenajať v súlade s plánom využívania frekvenčného spektra a za akých podmienok.
8
§:32, O:12, V:1 až V:4§:30, O:8
Úrad pri určovaní lehoty platnosti individuálneho povolenia prihliada na potrebné investície a potrebu poskytnúť primerané obdobie na amortizáciu investícií. Úrad vydá individuálne povolenie najviac na desať rokov. Ak je to odôvodnené obdobím návratnosti investície, úrad môže vydať individuálne povolenie aj na dlhšie obdobie. Ak ide o frekvencie, ktoré neboli pridelené na základe výsledku výberového konania, úrad môže individuálne povolenie na základe žiadosti držiteľa povolenia predĺžiť.Úrad raz za tri roky preskúmava nevyhnutnosť obmedzení podľa odsekov 5 a 6 a výsledky preskúmania zverejní. Na základe výsledkov preskúmania úrad obmedzenia ponechá alebo zmení.
Č:5, O:3
Rozhodnutia o udelení práv na používanie sa prijímajú, oznamujú a zverejňujú čo najskôr po doručení úplnej žiadosti národnému regulačnému orgánu, a to do troch týždňov v prípade čísel, ktoré boli v rámci národného číslovacieho plánu pridelené na osobitné účely, a do šiestich týždňov v prípade rádiových frekvencií, ktoré boli v rámci národného plánu frekvenčného spektra pridelené na používanie elektronickými komunikačnými službami. Lehota šiestich týždňov sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné medzinárodné dohody vzťahujúce sa na používanie rádiových frekvencií alebo orbitálnych pozícií.
§:31, O:2
§:32, O:3
Úrad pridelí čísla na základe žiadosti podniku, ktorý poskytuje verejnú sieť alebo verejné služby alebo na základe žiadosti osoby požadujúcej pridelenie harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu na účely poskytovania harmonizovaných služieb sociálneho významu, do troch týždňov od doručenia žiadosti, ktorá má všetky náležitosti podľa odseku 3.Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac, úrad vydá individuálne povolenie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené. Úrad môže lehotu na vydanie individuálneho povolenia predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov. Tieto časové obmedzenia nemajú vplyv na
Ú
9
medzinárodné dohody týkajúce sa používania frekvencií a orbitálnych pozícii.
Č:5, O:4
Ak sa po konzultácii so zainteresovanými stranami podľa článku 6 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) rozhodlo, že práva na používanie čísel s výnimočnou ekonomickou hodnotou sa majú udeliť prostredníctvom súťažných alebo porovnávacích výberových konaní, členské štáty môžu predĺžiť maximálnu lehotu troch týždňov až o ďalšie tri týždne.
Pokiaľ ide o súťažné alebo porovnávacie výberové konania pre rádiové frekvencie, uplatňuje sa článok 7.
n.a
n.a.
Č:5, O:5
Členské štáty neobmedzia počet práv na používanie, ktoré sa majú udeliť, okrem prípadov, kde je to potrebné na zabezpečenie efektívneho používania rádiových frekvencií v súlade s článkom 7.
N
1
§:32, O:7§:31, O:8
Úrad môže obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využívania frekvenčného spektra alebo predĺžiť trvanie existujúcich práv inak, ako bolo ustanovené v pôvodných individuálnych povoleniach, pričom prihliada na potrebu maximalizovať výhody pre používateľov a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie počtu práv podľa § 10. Po určení postupu vyzve na podávanie žiadostí o vydanie alebo predĺženie individuálneho povolenia.Úrad prehodnocuje raz za tri roky alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov obmedzenie počtu práv podľa odseku 7.
Č:5, O:6
Príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia účinné a efektívne používanie rádiových frekvencií v súlade s článkom 8 ods. 2 a článkom 9 ods. 2 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Zabezpečia, aby sa akýmkoľvek prevodom alebo hromadením práv na používanie rádiových frekvencií nenarušila hospodárska súťaž. Členské štáty môžu na takéto účely prijať vhodné opatrenia, ako je nariadenie predaja alebo prenájmu práv na používanie rádiových frekvencií.
N
1
§:11, O:3P:aP:c
Úrad pri regulácii elektronických komunikácií podporuje efektívnu hospodársku súťaž pri poskytovaní sietí, služieb, pridružených prostriedkov a pridružených služieb najmä tým, žezabezpečuje, aby v oblasti elektronických komunikácií, ako aj pri prenose obsahu, nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu efektívnej hospodárskej súťaže,presadzuje efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísiel a zabezpečuje ich správu.
Ú
10
§:32, O:10§:34, O:3P:aP:bP:e
Podrobnosti o hodnotení efektívneho využívania frekvenčného spektra ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, akdržiteľ individuálneho povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na iný účel, než na aký mu bola pridelená,držiteľ individuálneho povolenia nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu viac ako šesť mesiacov; úrad individuálne povolenie zruší, ak sa tento stav preukáže opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách s časovým odstupom minimálne dva týždne medzi jednotlivými kontrolami,držiteľ individuálneho povolenia nevyužíva pridelenú frekvenciu efektívne,
Č:6
Podmienky všeobecného povolenia a podmienky na získanie práva na používanie rádiových frekvencií a čísiel a osobitné povinnosti
Č:6, O:1
Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo služieb a práva na používanie rádiových frekvencií a práva na používanie čísel môže podliehať len podmienkam uvedeným v prílohe. Takéto podmienky musia byť nediskriminačné, primerané a transparentné a v prípade práv na používanie rádiových frekvencií v súlade s článkom 9 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
1
§:14, O:2P:dP:eP:a
Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:finančných príspevkov na úhradu čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,administratívnych úhrad,interoperability služieb a prepojenia sietí,
Ú
11
P:bP:cP:fP:gP:h
P:iP:jP:rP:k
dostupnosti služieb koncovými užívateľmi na číslach z národného číslovacieho plánu, európskeho telefónneho číslovacieho priestoru, na univerzálnych medzinárodných číslach volaní na účet volaného, a ak je to technicky a ekonomicky realizovateľné, na číslach z číslovacích plánov ostatných členských štátov,ochrany životného prostredia, územného plánovania, ako aj poskytnutia prístupu alebo využívania cudzích nehnuteľností a spoločného umiestnenia a spoločného používania zariadení, vrátane prípadných finančných alebo technických záruk potrebných na zabezpečenie správnej realizácie infraštruktúrnych prác,ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií,ochrany koncových užívateľov a dostupnosti služieb užívateľom so zdravotným postihnutím,obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom,oznamovacej povinnosti podľa § 15 a povinnosti poskytovania informácií podľa § 40,umožnenie odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,zabezpečenia komunikácie orgánmi štátu v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti,prípravy sietí a služieb na obdobie krízovej situácie na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
12
P:lP:mP:nP:oP:pP:qP:s§:32, O:9
P:b
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia,prístupu podľa § 18 ods. 3,udržiavania integrity verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia medzi sieťami alebo službami podľa osobitných predpisovzabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia na používanie frekvencií zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby,sprístupnenia informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám alebo ich používaniu s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a poskytnutia takých informácií úradu, ktoré ak je to potrebné umožnia overiť správnosť sprístupnených informácií.Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať len povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie, pre ktoré sú pridelené frekvencie určené, vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie a kvalitu, ak takéto povinnosti ustanovuje národná tabuľka
13
P:c
P:dP:eP:jP:hP:fP:iP:m§:31, O:4P:a
frekvenčného spektra alebo plán využívania frekvenčného spektra,podmienky na efektívne používanie frekvencií,technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu platnosti individuálneho povolenia, s výhradou zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra,podmienky prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia,záväzky, ktoré na seba prevzal účastník výberového konania v priebehu výberového konania a ktoré uviedol v ponuke,vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov, ktoré sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných zmlúv o využívaní frekvencií, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,povinnosti špecifické pre experimentálne používanie frekvencií.Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať lenidentifikačné údaje žiadateľa, ktorému sa čísla
14
P:bP:cP:dP:eP:fP:gP:hP:i
prideľujú,pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane požiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto služby,zásady tvorby cien a maximálne ceny pre určité čísla, ak je to potrebné na ochranu koncových užívateľov,požiadavky na prenositeľnosť čísel,osobitné podmienky na používanie pridelených čísel,lehotu, na ktorú sa čísla prideľujú,opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,uloženie povinnosti každoročne v lehote uvedenej v rozhodnutí predkladať úradu správu o používaní čísel,záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
Č:6, O:2
Špecifické povinnosti, ktoré môžu byť uložené poskytovateľom elektronických komunikačných sieťových systémov a služieb podľa článkov 5 ods. 1, 5 ods. 2, 6 a 8 smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) a článku 17 smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) alebo tým, ktorí sú ustanovení na poskytovanie všeobecných služieb podľa vyššie uvedenej smernice sú právne oddelené od práv a povinností vyplývajúcich zo všeobecného povolenia. S cieľom dosiahnuť pre podniky transparentnosť sú vo všeobecnom povolení zahrnuté kritériá a postupy pre ukladanie osobitných povinností jednotlivým podnikom.
N
1
§:14, O:1
Všeobecné povolenie na poskytovanie sietí alebo služieb (ďalej len „všeobecné povolenie“) určuje podmienky, ktoré možno uplatňovať na všetky alebo na určité druhy sietí alebo služieb.
Ú
Č:6, O:3
Všeobecné povolenie obsahuje len podmienky, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie a sú vysvetlené v časti A prílohy a nebudú duplikovať podmienky, ktoré sú platné pre podniky na základe iných vnútroštátnych právnych predpisov.
n.a.
15
Č:6, O:4
Členské štáty nebudú duplikovať podmienky všeobecného povolenia prípadoch, kde poskytujú právo používania pre rádiové frekvencie alebo čísla.
N
1
§:14, O:2P:p§:32, O:9P:d
Podmienky vo všeobecnom povolení na poskytovanie sietí alebo služieb sa môžu týkať len týchto povinností:efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia na používanie frekvencií, technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,
Ú
Č:7
Postup pre obmedzenie počtu práv na používanie, na základe ktorých sa prideľujú rádiové frekvencie
Č:7, O:1P:aP:b
Ak členský štát zvažuje, či má obmedziť počet práv na používanie rádiových frekvencií, ktoré sa majú udeliť, alebo či má predĺžiť trvanie existujúcich práv inak ako v súlade s podmienkami ustanovenými v takýchto právach, musí okrem iného:prisudzovať náležitú váhu potrebe maximalizovať výhody pre používateľova uľahčiť rozvoj súťaže;dávať všetkým zainteresovaným stranám, vrátane používateľov a spotrebiteľov, príležitosť vyjadriť svoje stanoviská k akýmkoľvek obmedzeniam v súlade s článkom 6 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica);
N
1
§:32, O:7
Úrad môže obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využívania frekvenčného spektra alebo predĺžiť trvanie existujúcich práv inak, ako bolo určené v pôvodných individuálnych povoleniach, pričom prihliadne na potrebu maximalizovať výhody pre používateľov a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie počtu práv podľa § 10. Po určení postupu vyzve na podávanie žiadostí o vydanie alebo predĺženie individuálneho povolenia.
Ú
P:c
uverejniť akékoľvek rozhodnutie, ktorým sa obmedzuje udeľovanie práv na používanie alebo obnovovanie práv na používanie spolu s dôvodmi takéhoto rozhodnutia;
N
1
§:11, O:1
Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom
Ú
16
§:30, O:8
sídle a ak tak ustanovuje tento zákon aj vo vestníku, pričom tieto údaje priebežne aktualizuje.Úrad raz za tri roky preskúmava nevyhnutnosť obmedzení podľa odsekov 5 a 6 a výsledky preskúmania zverejní. Na základe výsledkov preskúmania úrad obmedzenia ponechá alebo zmení.
P:dP:e
po stanovení postupu, vyzývať na podávanie žiadostí o udelenie práva na používanie; a preskúmavať obmedzenie v primeraných intervaloch alebo na odôvodnenú žiadosť postihnutých podnikov.
N
1
§:33, O:1, V:1§:33, O:3, V:1§:32, O:8
Ak je potrebné obmedziť počet práv na používanie frekvencií alebo v prípade vybraných frekvencií, ktorých podmienky pridelenia sú určené v pláne využívania frekvenčného spektra, úrad vydáva individuálne povolenie na základe výsledku výberového konania podľa odsekov 2 až 9. Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike.Úrad prehodnocuje raz za tri roky alebo na základe žiadosti dotknutých podnikov obmedzenie počtu práv podľa odseku 7.
Ú
Č:7, O:2
V prípadoch, kde členský štát usúdi, že ďalšie práva na používanie rádiovej frekvencie môžu byť poskytnuté, zverejní tento záver a vyzve na podávanie žiadostí pre takéto práva.
N
1
§:33, O:3, V:1
Úrad zverejní výzvu na predloženie ponúk vo vestníku a oznam o zverejnení výzvy zverejní v jednom celoštátnom denníku periodickej tlače v Slovenskej republike.
Ú
Č:7, O:3
Ak je potrebné obmedziť udeľovanie práv na používanie rádiových frekvencií, členské štáty udelia takéto práva na základe výberových kritérií, ktoré musia byť objektívne, transparentné, nediskriminačné a primerané. Všetky takéto výberové kritériá musia prikladať náležitý význam dosiahnutiu cieľov článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) a splneniu požiadaviek článku 9 uvedenej smernice.
N
1
§:33, O:2P:c§:11, O:1, V:1§:11, O:3
Úrad začne výberové konanie výzvou na predloženie ponúk, v ktorej určíhodnotiace kritériá,Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.Úrad pri regulácii elektronických komunikácií
Ú
17
P:aP:bP:c
podporuje efektívnu hospodársku súťaž pri poskytovaní sietí, služieb, pridružených prostriedkov a pridružených služieb najmä tým, žezabezpečuje, aby v oblasti elektronických komunikácií, ako aj pri prenose obsahu, nedochádzalo k narušovaniu alebo obmedzovaniu efektívnej hospodárskej súťaže,dbá na maximálny prospech užívateľov, najmä užívateľov so zdravotným postihnutím, starších užívateľov a užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami v súvislosti s možnosťou výberu služby, ceny a kvality, zdravotne postihnutým užívateľom sa na účely tohto zákona rozumie držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,presadzuje efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísiel a zabezpečuje ich správu.
Č:7, O:4
V prípade, kde sa majú používať súťažné alebo porovnávacie výberové postupy, členské štáty môžu predĺžiť maximálne obdobie šiestich týždňov spomenutých v článku 5 ods. 3 na potrebné obdobie, maximálne však na obdobie ôsmich mesiacov, za predpokladu, že sa zabezpečí, aby takéto postupy boli spravodlivé, primerané, otvorené a transparentné pre všetky zainteresované strany.
Tieto časové obmedzenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek platné medzinárodné dohody vzťahujúce sa na používanie rádiových frekvencií a satelitnej koordinácie.
N
1
§:32, O:3
Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac, úrad vydá individuálne povolenie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené. Úrad môže lehotu na vydanie individuálneho povolenia predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov. Tieto časové obmedzenia nemajú vplyv na medzinárodné dohody týkajúce sa používania frekvencií a orbitálnych pozícii.
Ú
Č:7, O:5
Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bol dotknutý prevod práv na používanie rádiových frekvencií v súlade s článkom 9b smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
n.a.
18
Č:8
Harmonizované stanovenie rádiových frekvencií
V prípadoch, kde je použitie rádiových frekvencií harmonizované, kde sú dohodnuté podmienky prístupu a postupy a podniky, ktorým sú pridelené rádiové frekvencie sú vybrané v súlade s medzinárodnými dohodami a právom spoločenstva, členské štáty poskytnú právo na používanie takýchto rádiových frekvencií v súlade s nimi. Za predpokladu, že všetky národné podmienky spojené s právom na používanie spomenutých rádiových frekvencií boli splnené v prípade postupu obvyklého výberu, členské štáty neuložia žiadne ďalšie podmienky, dodatočné kritériá alebo postupy ktoré by obmedzili, pozmenili alebo oneskorili správne vykonávanie obvyklých stanovení takýchto rádiových frekvencií.
N
1
§:32, O:3,V:1 až V:3
Úrad vydá individuálne povolenie najneskôr do šiestich týždňov odo dňa doručenia úplnej žiadosti, ak ide o frekvencie, ktoré sú k dispozícii podľa plánu využívania frekvenčného spektra. Ak je žiadateľov o pridelenie tých istých frekvencií viac, úrad vydá individuálne povolenie podľa poradia, v akom boli žiadosti doručené,. Úrad môže lehotu na vydanie individuálneho povolenia predĺžiť najviac na osem mesiacov, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie spravodlivých, primeraných, otvorených a transparentných postupov pre všetkých žiadateľov.
Ú
Č:9
Vyhlásenia na uľahčenie používania práv týkajúcich sa inštalovania zariadení a práv prepojenia
Na žiadosť podniku, národné regulačné orgány vydajú v priebehu jedného týždňa štandardizované vyhlásenia, potvrdzujúce, tam kde je to vhodné, že podnik predložil oznámenie podľa článku 3 ods. 2 a podrobne opisujúce, podľa akých okolností akýkoľvek podnik poskytujúci elektronické komunikačné sieťové systémy alebo služby podľa všeobecného povolenia má právo požiadať o práva inštalovať zariadenia, dohodnúť prepojenie, a/alebo získať prístup alebo prepojenie s cieľom uľahčiť uplatnenie týchto práv napríklad na iných úrovniach správy alebo vo vzťahu k iným podnikom. V prípadoch, kde je to vhodné, takéto vyhlásenia môžu byť tiež vydané ako automatická odpoveď nasledujúca po oznámení spomenutom v článku 3 ods. 2
N
1
§:15, O:3
Úrad na základe doručenia úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete alebo služby; ak je oznámenie neúplné, úrad ho vráti a určí oznamovateľovi primeranú lehotu na doplnenie. Úrad zverejní na svojom webovom sídle zaevidovanie úplného oznámenia do siedmich dní od jeho doručenia. Ak o to podnik požiada, úrad mu do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia potvrdí splnenie oznamovacej povinnosti. Úrad v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti uvedie informácie týkajúce sa práv podľa § 13 ods. 1, § 27, § 50 ods. 5 a § 66.
Ú
Č:10
Súlad s podmienkami všeobecného povolenia alebo práv na používanie a s osobitnými povinnosťami
Č:10, O:1
Národné regulačné orgány v súlade s článkom 11 monitorujú a dohliadajú na dodržiavanie podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na používanie, ako aj osobitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2.
Národné regulačné orgány majú v súlade s článkom 11 právomoc vyžadovať, aby podniky, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete alebo služby, na ktoré sa vzťahuje všeobecné
N
1
§:38, O:1P:a
Dohľad sa uskutočňujekontrolou plnenia povinností a podmienok určených týmto zákonom, všeobecnými povoleniami, rozhodnutiami úradu, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona a kontrolou dodržiavania povinností, obmedzení a podmienok, ak to ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodná
Ú
19
povolenie, alebo ktoré sú držiteľmi práv na používanie rádiových frekvencií alebo čísel, poskytli všetky informácie potrebné na overenie dodržiavania podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na používanie alebo dodržiavania osobitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2.
§:40, O:1
zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,Podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v určenej lehote informácie podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Č:10, O:2
Ak národný regulačný orgán zistí, že podnik nedodržiava jednu alebo viacero podmienok všeobecného povolenia alebo práv na používanie alebo osobitné povinnosti uvedené v článku 6 ods. 2, oznámi tieto zistenia podniku a umožní mu, aby v primeranej lehote vyjadril svoje stanovisko.
N
1
§:38. O:7P:aP:b
Úradurčí kontrolovanej osobe v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch alebo v zápise o výsledku kontroly primeranú lehotu na vyjadrenie sa k výsledkom kontroly,preverí opodstatnenosť námietok vo vyjadrení kontrolovanej osoby k zisteným nedostatkom, prihliada na opodstatnené námietky a oboznámi s nimi kontrolovanú osobu,
Ú
Č:10, O:3P:aP:b
Príslušný orgán má právomoc požadovať ukončenie porušovania uvedeného v odseku 2, a to ihneď alebo v rámci primeranej lehoty, a prijme vhodné a primerané opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok a povinností..V tejto súvislosti členské štáty udelia príslušným orgánom právomoc ukladať:vo vhodných prípadoch odrádzajúce pokuty, ktoré môžu zahŕňať opakované pokuty s retroaktívnym účinkom, apríkazy na zastavenie alebo odloženie poskytovania služby alebo balíka služieb, ktorého ďalšie poskytovanie by spôsobilo značné narušenie hospodárskej súťaže, a to až dovtedy, kým sa nesplnia prístupové povinnosti uložené na základe analýzy trhu vykonanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
Tieto opatrenia sa spolu s ich dôvodmi bezodkladne oznámia
N
1
§:38. O:7,P:c§:73, O:1P:aP:b
Úradnariadi odstránenie zistených nedostatkov v primeranej lehote, ktorú určí; to sa nevzťahuje na nedostatky, na ktoré sa vzťahuje § 31 ods. 9 a § 34 ods. 3.Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2 alebo § 49 ods. 4 pokutu do výšky 3 000 000 eur, § 12 ods. 5, § 15 ods. 1 a 4, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 14 a 15, § 36 ods. 1 a 2, § 47 ods. 1 a 2, § 50 ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64 ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo porušil podmienky
Ú
20
príslušnému podniku, pričom sa v nich stanoví primeraná lehota na dosiahnutie súladu s nimi.
P:cP:dP:e§:73 O:2P:aP:b§:73, O:3P:a
všeobecného povolenia podľa § 14 pokutu do výšky 1 500 000 eur,§ 21 ods. 2, § 28 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1 až 3, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 4 a 5, § 48 ods. 1, 4 a 5, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 5, § 57 ods. 10 až 12, § 58 ods. 5 a 7, § 59 ods. 1 a 3, § 63 ods. 5 až 7 a 10, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8 alebo ustanovení osobitného predpisu pokutu do výšky 300 000 eur,§ 9 ods. 2, § 29 ods. 4, § 40 ods. 6, § 48 ods. 6, § 56 ods. 4 a 8, § 57 ods. 2 a 4, § 59 ods. 4, § 60 ods. 1, § 61, § 66 ods. 3 druhá veta, § 67 ods. 5 alebo ustanovení osobitného predpisu, pokutu do výšky 150 000 eur,§ 26ods. 1, § 31 ods. 11, § 45 ods. 1 až 3, § 47 ods. 3, § 57 ods. 7 a 8 alebo § 58 ods. 8 a 9 pokutu do výšky 50 000 eur.Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľaodseku 8, § 10 ods. 8, § 12 ods. 1, § 18 ods. 1, § 27 ods. 6, § 39 ods. 2, § 50 ods. 3 a 8, § 51 ods. 1, § 52 ods. 2 a 5 pokutu do výšky 1 500 000 eur, § 26ods. 2, § 31 ods. 4, § 32 ods. 9, § 39 ods. 1, § 59 ods. 5, § 67 ods. 4 a 6 alebo § 75 pokutu do výšky 300 000 eur.Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 13 ods. 1, § 15 ods. 1 a 4, § 36 ods. 1 a 4, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3, § 63 ods. 2 alebo § 65 ods. 3 pokutu do výšky 300 000 eur, ak
21
P:b
§:73, O:5§:73, O:6§:73, O:7§:39, O:1
ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,§ 32 ods. 1 , § 37 ods. 1 alebo § 65 ods. 3 pokutu do výšky 1 000 eur, ak ide o fyzickú osobu.Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti.Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane.Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.Ak úrad zistí, že ďalšie poskytovanie služby alebo balíka služieb by spôsobilo značné narušenie súťaže, vydá rozhodnutie na zastavenie alebo odloženie poskytovania takejto služby alebo balíka služieb, a to až dovtedy, kým podnik nesplní prístupové povinnosti, ktoré mu boli uložené podľa § 18.
Č:10, O:4
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 a 3, členské štáty udelia príslušnému orgánu právomoc ukladať vo vhodných prípadoch podnikom pokuty za neposkytnutie informácií v súlade s povinnosťami uloženými podľa článku 11 ods. 1 písm. a) alebo b) tejto smernice a článku 9 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica) v primeranej lehote stanovenej národným regulačným orgánom.
N
1
§:73, O:1P:aP:c
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností ustanovených týmto zákonom podľa§ 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2 alebo § 49 ods. 4 pokutu do výšky 3 000 000 eur,§ 21 ods. 2, § 28 ods. 1, § 38 ods. 5 písm. a) a c), § 40 ods. 1 až 3, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 4 a 5, § 48 ods. 1, 4 a 5, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 5, § 57 ods. 10 až 12, § 58 ods. 5 a 7, § 59 ods. 1 a 3, § 63 ods. 5 až 7 a 10, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8 alebo ustanovení osobitného predpisu pokutu do výšky 300 000 eur,
Ú
22
Č:10, O:5
V prípade závažného alebo opakovaného porušovania podmienok všeobecného povolenia alebo podmienok práv na používanie alebo porušovania osobitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2, a ak opatrenia zamerané na zabezpečenie dodržiavania podmienok alebo povinností uvedené v odseku 3 tohto článku nie sú postačujúce, národné regulačné orgány môžu zabrániť podniku v tom, aby naďalej poskytoval elektronické komunikačné siete alebo služby, alebo pozastaviť výkon práva podniku na používanie alebo ho odňať. Za obdobie trvania každého porušenia, a to aj v prípade, že bolo následne napravené, možno uložiť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a pokuty.
N
1
§:73, O:8§:31, O:9P:aP:b§:34, O:3
Ak ide o závažné alebo opakované porušenie povinností alebo podmienok určených týmto zákonom, všeobecným povolením, rozhodnutím úradu alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na základe tohto zákona, a ak nedostatok nebol odstránený napriek uloženiu pokuty podľa odsekov 1 alebo 2 alebo uloženiu opatrenia podľa § 39 ods. 1, úrad môže podniku zakázať poskytovať siete alebo služby, a to až na obdobie 24 mesiacov, podľa závažnosti a trvania takéhoto porušenia.Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, akdržiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane jeho zmien, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; to neplatí pre ročnú úhradu za pridelené čísla,2. najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej počas troch mesiacov, 3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,4. prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu 23)je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku.Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, ak
Ú
23
P:aP:bP:cP:dP:eP:fP:g
držiteľ individuálneho povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na iný účel, než na aký mu bola pridelená,držiteľ individuálneho povolenia nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu viac ako šesť mesiacov; úrad individuálne povolenie zruší, ak sa tento stav preukáže opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách s časovým odstupom minimálne dva týždne medzi jednotlivými kontrolami,držiteľ individuálneho povolenia neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v individuálnom povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,držiteľ individuálneho povolenia neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 35 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti alebo neuhradil jednorazovú úhradu podľa § 35 v lehote splatnosti,držiteľ individuálneho povolenia nevyužíva pridelenú frekvenciu efektívne,sa prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencie uskutočnil v rozpore s týmto zákonom alebo individuálnym povolením,to ustanovuje osobitný predpis.
Č:10, O:6
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 2, 3 a 5, ak má príslušný orgán dôkaz o porušení podmienok všeobecného povolenia alebo
N
1
§:39, O:2
Ak úrad zistí, že nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby predstavujú bezprostredné a závažné ohrozenie
Ú
24
podmienok práv na používanie alebo o porušení osobitných povinností uvedených v článku 6 ods. 2, ktoré predstavuje bezprostredné a závažné ohrozenie verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia alebo v dôsledku ktorého vzniknú iným poskytovateľom alebo užívateľom elektronických komunikačných sietí alebo služieb alebo iným užívateľom rádiového frekvenčného spektra závažné hospodárske alebo prevádzkové problémy, môže ešte pred vydaním konečného rozhodnutia prijať naliehavé predbežné opatrenia na nápravu situácie. Dotknutému podniku sa potom dá primeraná príležitosť na vyjadrenie jeho stanoviska a navrhnutie akýchkoľvek nápravných opatrení. Ak je to vhodné, príslušný orgán môže potvrdiť predbežné opatrenia, ktoré platia najviac tri mesiace, avšak ktoré možno v prípadoch, ak nie sú skončené postupy na presadzovanie práva, predĺžiť najviac o ďalšie tri mesiace.
O:3O:4
verejného poriadku, verejnej bezpečnosti, verejného zdravia, alebo v dôsledku týchto nedostatkov môžu vzniknúť iným podnikom alebo užívateľom sietí alebo služieb alebo užívateľom frekvenčného spektra závažné hospodárske alebo prevádzkové problémy, môže bezodkladne v písomnom oznámení o zistených nedostatkoch nariadiť ochranné opatrenie vedúce k náprave situácie.Kontrolovaná osoba môže do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o zistených nedostatkoch podať proti ochrannému opatreniu podľa odseku 2 písomne námietky a navrhnúť spôsob odstránenia zistených nedostatkov. O námietkach rozhodne osoba, ktorá je priamo nadriadená osobám, ktoré ochranné opatrenie nariadili.Ochranné opatrenie platí najviac tri mesiace. Túto lehotu je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť písomným oznámením najviac o tri mesiace.
Č:10, O:7
Podniky majú právo odvolať sa voči prijatým opatreniam podľa tohto článku v súlade s postupom spomenutým v článku 4 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:74,O:3§:74, O:4
Proti rozhodnutiu úradu podľa odseku 1 možno podať rozklad. Rozklad proti rozhodnutiu podľa § 12, § 18 až 25 nemá odkladný účinok. O rozklade rozhoduje predseda úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Na preskúmanie rozhodnutí a postupov úradu je vecne príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Ú
Č:11
Informácie, vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie a pre osobitné povinnosti
Č:11, O:1
Bez toho, aby boli dotknuté informácie a povinnosti týkajúce sa podávania správ podľa vnútroštátnych právnych predpisov iných, ako je všeobecné povolenie, národné regulačné orgány môžu len požadovať, aby podniky poskytovali informácie vyžadované všeobecným povolením, pre práva na používanie alebo osobitné povinnosti spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré sú primerané a objektívne oprávnené pre:
N
1
§:40, O:3P:a
Podnik je okrem povinnosti poskytnutia informácií podľa odsekov 1 a 2 povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné naoverovanie plnenia podmienok podľa § 14 ods. 2
Ú
25
P:aP:bP:cP:dP:eP:fP:gP:h
systematické alebo individuálne overovanie dodržiavania podmienok 1 a 2 časti A, podmienok 2 a 6 časti B a podmienok 2 a 7 časti C prílohy a dodržiavania povinností uvedených v článku 6 ods. 2;príležitostné preverovanie zhody, zhody súladu s podmienkami, ktoré sú vysvetlené v prílohe, tam kde bola prijatá sťažnosť, alebo kde národný regulačný orgán má iné príčiny na to, aby sa domnieval že sa nevyhovelo podmienkam, alebo v prípade preskúmania národným regulačným orgánom z jeho vlastného podnetu;postupy pre posúdenie žiadostí o poskytnutie práv na používanie;uverejnenie porovnávajúcich prehľadov kvality a ceny služieb v záujme spotrebiteľov;jasne formulované štatistické účely;trhová analýza pre účely smernice 2002/19/ES (Prístupová smernica) alebo smernica 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe);zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečovanie účinnej správy rádiových frekvencií; vyhodnocovanie vývoja sietí alebo služieb v budúcnosti, ktorý by mohol mať vplyv na veľkoobchodné služby ponúkané konkurentom.Informácie uvedené v písmenách a), b), d), e), f), g) a h) prvého pododseku sa nemôžu vyžadovať pred prístupom na trh alebo ako podmienka prístupu na trh.
P:bP:cP:dP:eP:fP:gP:h§:40, O:4
písm. d) a e), § 31 ods. 4 písm. d) a g) a § 32 ods. 9 písm. c) a h),overovanie plnenia podmienok všeobecného povolenia pri prijatí podania a sťažnosti, riešení sporu, alebo ak má úrad iné dôvody sa domnievať, že niektorá podmienka nie je splnená, alebo v prípade zisťovania skutkového stavu úradom z jeho vlastnej iniciatívy,posudzovanie žiadostí o pridelenie frekvencií alebo identifikačných znakov a čísel,zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov,
určené štatistické účely,analýzu relevantných trhov,zabezpečenie efektívneho využívania a zabezpečovanie účinnej správy rádiových frekvencií,vyhodnotenie budúceho vývoja sietí alebo služieb, ktoré by mohli mať vplyv na veľkoobchodné služby.Úrad nemôže žiadať informácie uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) až h) od podniku pred začatím poskytovania siete alebo služby alebo ako podmienku začatia ich poskytovania.
Č:11, O:2
V prípadoch, kde národné regulačné orgány vyžadujú, aby podniky poskytli informácie, ktoré sú spomenuté v odseku 1, informujú ich o osobitosti zámeru, na ktorý sa má táto informácia používať.
N
1
§:40, O:5
Ak úrad žiada podnik o poskytnutie informácií podľa odseku 3, musí podnik informovať, na aký účel sa informácie použijú.
Ú
26
Č:12
Správne poplatky
Č:12, IO:1P:aP:b
Akékoľvek správne poplatky, ukladané podnikom poskytujúcim službu alebo sieťový systém podľa všeobecného povolenia, alebo ktorým bolo poskytnuté právo používania, budú:celkovo, pokrývať len administratívne náklady, ktoré sú vynaložené pri riadení, kontrole a vymáhaní plánu všeobecného povolenia a práv na používanie a osobitných povinností, ktoré sú spomenuté v článku 6 ods. 2, ktoré môžu zahŕňať náklady na medzinárodnú spoluprácu, harmonizáciu a normovanie, analýzu trhu, sledovanie zhody a inú kontrolu trhu, ako aj reguláciu práce, vyžadujúcu prípravu a uplatnenie sekundárnych právnych predpisov a správnych rozhodnutí, ako napríklad rozhodnutia o prístupe a prepojení; aukladané jednotlivým podnikom objektívnym, transparentným a primeraným spôsobom, ktorý minimalizuje dodatočné náklady na správu a súvisiace poplatky.
N
1
§:6, O:4P:aP:bP:c§:6, O:5
Úrad ukladá administratívne úhrady podnikom poskytujúcim siete alebo služby na základe všeobecného povolenia, za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií. Výška administratívnych úhrad nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov úradu na výkon regulácie elektronických komunikácií. Úrad určuje úhrady jednotlivým podnikom tak, aby minimalizoval dodatočné administratívne náklady. Úhrady vyberá úrad a sú príjmom štátneho rozpočtu
Ú
Č:12, IO:2
V prípadoch, kde národné regulačné orgány ukladajú správne poplatky, zverejnia ročný prehľad svojich nákladov na správu a celkovej sumy vybraných poplatkov. Pri existencii rozdielu medzi celkovou sumou poplatkov a nákladov na správu sa urobí primeraná úprava.
N
1
§:6, O:6
Úrad je povinný zverejniť svoj rozpočet najneskôr do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Úrad zverejňuje spôsob a metódu určenia administratívnych úhrad, ročný prehľad svojich nákladov a celkovú sumu vybratých administratívnych úhrad.
Ú
Č:13
Poplatky za práva na používanie a práva na inštalovanie zariadení
Členské štáty môžu povoliť príslušnému orgánu, aby uložil poplatky za práva na používanie rádiových frekvencií alebo čísiel alebo práva na inštalovanie zariadení nachádzajúcich sa na, cez alebo pod verejným alebo súkromným majetkom, ktoré odrážajú potrebu zaručiť optimálne použitie týchto zdrojov. Členské štáty zabezpečia, aby takéto poplatky boli objektívne odôvodnené, transparentné, nediskriminačné a primerané vo vzťahu k ich zamýšľanému účelu a berúce do úvahy ciele uvedené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:31, O:12§:35, O:1
Držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel, je povinný platiť za každé pridelené číslo ročnú opakovanú úhradu podľa sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje záruku používania pridelených frekvencií bez ich vzájomného rušenia. Jednorazová úhrada za
Ú
27
§:35, O:2
pridelenie frekvencie je úhrada podľa § 33 ods. 2 písm. f). Opakovaná úhrada je úhrada za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. Úhrada je splatná podľa rozhodnutia úradu v individuálnom povolení.Opakovaná úhrada podľa odseku 1 sa platí podľa sadzobníka úhrad. Sadzobník úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Č:14
Zmena práv a povinností
Č:14, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby sa práva, podmienky a postupy týkajúce sa všeobecných povolení a práv na používanie alebo práv na inštalovanie zariadení mohli meniť iba v objektívne odôvodnených prípadoch a primeraným spôsobom, prihliadajúc podľa vhodnosti na osobitné podmienky vzťahujúce sa na prevoditeľné práva na používanie rádiových frekvencií. Okrem prípadov, keď sú navrhované zmeny malé a boli dohodnuté s držiteľom práv alebo všeobecného povolenia, sa zámer urobiť takéto zmeny primeraným spôsobom oznámi a zainteresovaným stranám vrátane užívateľov a spotrebiteľov sa poskytne dostatočná lehota na vyjadrenie stanovísk k navrhovaným zmenám, ktorá nesmie byť okrem mimoriadnych okolností kratšia ako štyri týždne.
N
1
§:10, O:1§:14, O:3§:14, O:5§:31, O:6P:a
Pred prijatím opatrenia, ktoré bude mať značný vplyv na relevantný trh, alebo ak, to ustanovuje tento zákon, umožní úrad dotknutým osobám vyjadriť sa k návrhu opatrenia. Lehota na vyjadrenie je jeden mesiac odo dňa zverejnenia návrhu opatrenia; v zložitých prípadoch môže byť lehota predĺžená najviac na dva mesiace. Ak je to primerané, úrad v čo najväčšej miere prihliada na stanoviská združení koncových užívateľov, výrobcov telekomunikačných zariadení a podnikov.Návrh všeobecného povolenia úrad zverejní najmenej 60 dní pred dňom jeho predpokladaného vyhlásenia spolu s výzvou na predloženie pripomienok a s údajom, kde a v akej lehote ich možno k návrhu uplatniť; táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu. Úrad predložené pripomienky vyhodnotí a zverejní.Odseky 3 a 4 sa použijú primerane aj na zmenu alebo zrušenie všeobecného povolenia.Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,
Ú
28
P:bP:cP:dP:eP:f§:31, O:7§:32, O:7
§:34, O:2
ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa rozhodovalo o pridelení čísla,na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia na používanie čísel.V konaní podľa odseku 6 úrad písomne oznámi držiteľovi individuálneho povolenia na používanie čísel zamýšľanú zmenu; držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel môže do štyroch týždňov odo dňa doručenia tohto oznámenia vyjadriť k zamýšľanej zmene svoje stanovisko.Úrad môže obmedziť počet práv na používanie frekvencií uvedených v pláne využívania frekvenčného spektra alebo predĺžiť trvanie existujúcich práv inak, ako bolo ustanovené v pôvodných individuálnych povoleniach, pričom prihliada na potrebu maximalizovať výhody pre používateľov a uľahčiť rozvoj hospodárskej súťaže. Úrad konzultuje návrh na obmedzenie počtu práv podľa § 10.Po určení postupu vyzve na podávanie žiadostí o vydanie alebo predĺženie individuálneho povolenia.Úrad môže rozhodnúť o zmene individuálneho povoleniaz dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. a), ak
29
P:aP:bP:c
dodržanie týchto záväzkov nemožno zabezpečiť inak,ak došlo k podstatnej zmene skutočností, na ktorých základe bolo individuálne povolenie udelené,na základe odôvodnenej žiadosti držiteľa individuálneho povolenia.
Č:14, O:2
Členské štáty nesmú obmedziť práva na inštalovanie zariadení alebo práva na používanie rádiových frekvencií ani odňať takéto práva pred uplynutím lehoty, na ktorú boli udelené, s výnimkou prípadov, keď je to odôvodnené a uplatniteľné v súlade s prílohou a príslušnými vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa náhrady za odňatie práv.
N
1
§:66, O:1P:a§:66, O:2, V:1§:31, O:9P:a
Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, Povinnosti zodpovedajúce právam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach, ktoré vznikajú dňom začatia výkonu práv podľa odseku 1 písm. a), najskôr však po uplynutí lehoty podľa odseku 3.Úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, akdržiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel,1. neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo individuálnym povolením na používanie čísla vrátane jeho zmien, hoci bol na možnosť odobratia čísla písomne upozornený a nevykonal nápravu v určenej lehote; to neplatí pre ročnú úhradu za pridelené čísla,2. najmenej 12 mesiacov od pridelenia čísla toto číslo nepoužíval alebo ak prestal pridelené číslo používať najmenej počas troch mesiacov, 3. neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti,
Ú
30
P:b§:34, O:3P:aP:bP:cP:dP:e
4. prestal spĺňať podmienky na používanie prideleného harmonizovaného európskeho čísla sociálneho významu podľa osobitného predpisu 23)je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu a bezpečnosti štátu alebo ochrany verejného poriadku.Úrad zruší individuálne povolenie alebo odoberie pridelenú frekvenciu, akdržiteľ individuálneho povolenia nezačal používať pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej pridelení, ak úrad v individuálnom povolení neurčil dlhšiu lehotu, alebo ju používal na iný účel, než na aký mu bola pridelená,držiteľ individuálneho povolenia nepoužíval pridelenú frekvenciu na povolený účel alebo v určenom územnom rozsahu viac ako šesť mesiacov; úrad individuálne povolenie zruší, ak sa tento stav preukáže opakovane v troch po sebe nasledujúcich kontrolách s časovým odstupom minimálne dva týždne medzi jednotlivými kontrolami,držiteľ individuálneho povolenia neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo určené v individuálnom povolení, hoci bol na možnosť zrušenia povolenia vopred upozornený a nevykonal nápravu v lehote určenej úradom,držiteľ individuálneho povolenia neuhradil opakovanú úhradu za frekvencie podľa § 35 do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti alebo neuhradil jednorazovú úhradu podľa § 35 v lehote splatnosti,držiteľ individuálneho povolenia nevyužíva pridelenú frekvenciu efektívne,
31
P:fP:g
sa prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencie uskutočnil v rozpore s týmto zákonom alebo individuálnym povolením,to ustanovuje osobitný predpis 29).
Č:15
Zverejňovanie informácií
Č:15, O:1Č:15, O:2
Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky relevantné informácie o právach, podmienkach, postupoch, poplatkoch, tarifách a rozhodnutiach týkajúcich sa všeobecných povolení, práv na používanie a práv na inštalovanie zariadení uverejňovali a neustále aktualizovali primeraným spôsobom, tak aby všetky zainteresované strany mali k takýmto informáciám ľahký prístup.V prípadoch, kde je informácia, ktorá je spomenutá v odseku 1 uchovávaná na rôznych úrovniach správy, najmä informácie týkajúce sa postupov a podmienok o právach inštalovať zariadenia, národný regulačný orgán urobí všetky primerané opatrenia, zohľadňujúc potrebné náklady, na vytvorenie prehľadu priaznivého pre používateľov všetkých takýchto informácií, vrátane informácií o príslušných úrovniach správy a zodpovedných orgánoch s cieľom uľahčiť podávanie žiadostí o práva na inštalovanie zariadení.
N
1
§:11, O:1
Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.. Všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom sídle a ak tak ustanovuje tento zákon aj vo vestníku, pričom tieto údaje priebežne aktualizuje.
Ú
Č:16
Postupy týkajúce sa preskúmania
Komisia pravidelne preskúmava fungovanie národných povoľovacích systémov a rozvoj poskytovania cezhraničných služieb v rámci spoločenstva a podáva správu Európskemu parlamentu a Rade pri prvom zverejnení smernice, najneskôr však do troch rokov od dátumu účinnosti tejto smernice uvedeného v článku 18 ods. 1, druhý pododsek.
Na tento účel môže Komisia požadovať od členských štátov informácie, ktoré sa poskytujú bez zbytočného odkladu.
n.a.N
1
§:9, O:3, V:1
Úrad poskytuje Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov na základe odôvodnenej žiadosti informácie, ktoré Európska komisia alebo orgán európskych regulátorov požaduje na plnenie svojich úloh.
Č:17
Existujúce povolenia
Č:17, O:1
Bez toho, aby bol dotknutý článok 9a smernice 2002/21/ES
N
1
§:78, O: 4
Úrad uvedie do súladu s týmto zákonom všetky
Ú
32
(rámcová smernica), členské štáty uvedú všeobecné povolenia a individuálne práva na používanie, ktoré už existujú k 31. decembru 2009, do súladu s článkami 5, 6 a 7 tejto smernice a prílohou k tejto smernici, a to najneskôr do 19. decembru 2011.
platné všeobecné povolenia a individuálne povolenia na používanie čísel a individuálne povolenia na používanie frekvencií vydané podľa predchádzajúceho zákona najneskôr do 19.decembra 2011.
Č:17, O:2
Ak má uplatňovanie odseku 1 za následok obmedzenie práv alebo rozšírenie už existujúcich všeobecných povolení a individuálnych práv na používanie, členské štáty môžu predĺžiť platnosť týchto povolení a práv najviac do 30. septembra 2012, a to za predpokladu, že tým nebudú dotknuté práva ostatných podnikov na základe práva Spoločenstva. Členské štáty oznámia takéto predĺženie vrátane jeho dôvodov Komisii.
N
1
§:78, O:4
Úrad uvedie do súladu s týmto zákonom všetky platné všeobecné povolenia a individuálne povolenia na používanie čísel a individuálne povolenia na používanie frekvencií vydané podľa doterajších predpisov najneskôr do 19.decembra 2011.
Ú
Č:17, O:3
V prípadoch, kde spomenutý členský štát môže dokázať, že zrušenie podmienky povolenia týkajúcej sa prístupu k elektronickým komunikačným sieťovým systémom, ktorá bola v platnosti pred dátumom nadobudnutia platnosti tejto smernice, vytvára nadmerné ťažkosti pre podniky, ktoré mali prospech z nariadeného prístupu k ďalšiemu systému, a v prípadoch kde nie je možné, aby tieto podniky prerokovali nové dohody o primeraných obchodných podmienkach pred dátumom použitia spomenutom v článku 18 ods. 1, druhý pododsek, členské štáty môžu požiadať o dočasné predĺženie príslušnej podmienky (-ok). Takéto žiadosti sa predkladajú najneskôr k dátumu uplatnenia spomenutom v článku 18 ods. 1, druhom pododseku, a upresnia podmienku(-y) a obdobie, na aké sa dočasné predĺženie požaduje.
Členské štáty informujú Komisiu o dôvodoch podávania žiadostí o predĺženie. Komisia posúdi takúto žiadosť, berúc do úvahy konkrétnu situáciu v tomto členskom štáte a spomenutého podniku(-ov), a potrebu zabezpečiť súvislé regulačné prostredie na úrovni spoločenstva. Zároveň rozhodne o tom, či schváli alebo odmietne žiadosť. Ak sa rozhodne schváliť žiadosť, tak určí rozsah a dobu trvania predĺženia, ktoré sa má poskytnúť. Komisia oznámi svoje rozhodnutie spomenutému členskému štátu v lehote šiestich mesiacov od prijatia žiadosti o predĺženie. Takéto rozhodnutia sa zverejňujú v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
n.a.
33
Č:18
Transpozícia
Č:18, O:1
Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto opatrenia budú uplatňovať od 25. júla 2003.
n.a
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
1
§:79
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
Ú
Č:18, O:2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice ako aj akékoľvek návrhy na zmenu a doplnenie tohto/-týchto predpisu/ov.
n.a
Č:19
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
N
1
§:81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.
Č:20
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
PRÍLOHA
Podmienky uvedené v tejto prílohe predstavujú maximálny zoznam podmienok, ktoré možno spájať so všeobecnými povoleniami (časť A), právami na používanie rádiových frekvencií (časť B) a právami na používanie čísel (časť C), ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 a článku 11 ods. 1 písm. a), v rámci obmedzení povolených podľa článkov 5, 6, 7, 8 a 9 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
1
§:14, O:2, V:1§:32, O:9, V:1§:31, O:4, V:1
Podmienky vo všeobecnom povolení sa môžu týkať len týchto povinností:Individuálne povolenie podľa odseku 1 môže obsahovať lenIndividuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len
Ú
A. Podmienky, ktoré môžu byť pripojené ku všeobecnému povoleniu
P:1
Finančné podmienky na financovanie univerzálnej služby v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).
N
1
§:14, O:2 P:d
finančných príspevkov na úhradu čistých nákladov pri poskytovaní univerzálnej služby,
Ú
34
P:2
Správne poplatky v súlade s článkom 12 tejto smernice.
N
1
§:14, O:2 P:e
administratívnych úhrad,
Ú
P:3
Schopnosť služieb fungovať spoločne a prepojenie sieťových systémov v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica).
N
1
§:14, O:2 P:a
interoperability služieb a prepojenia sietí,
Ú
P:4
Dostupnosť čísel z národného číslovacieho plánu, čísel európskeho telefónneho číslovacieho priestoru, univerzálnych medzinárodných bezplatných čísel, a ak je to technicky a ekonomicky realizovateľné, čísel z číslovacích plánov ostatných členských štátov pre koncových užívateľov a podmienky v súlade so smernicou 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe).
N
1
§:14, O:2 P:b
dostupnosti služieb koncovými užívateľmi na číslach z národného číslovacieho plánu, európskeho telefónneho číslovacieho priestoru, na univerzálnych medzinárodných číslach volaní na účet volaného, a ak je to technicky a ekonomicky realizovateľné, na číslach z číslovacích plánov ostatných členských štátov,
Ú
P:5
Ekologické požiadavky a požiadavky týkajúce sa plánovania miest a vidieka, ako aj požiadavky a podmienky spojené s poskytovaním prístupu k alebo použitím pozemkov patriacich štátu alebo súkromných pozemkov a podmienok spojených so vzájomným umiestnením a podieľaním sa na zariadení v súlade so smernicou 2002/22/ES (Rámcová smernica) a zahŕňajúce, tam kde je to použiteľné, akékoľvek finančné alebo technické záruky potrebné na zabezpečenie riadneho vykonávania prác v rámci vybudovania infraštruktúry.
N
1
§:14, O:2 P:c
ochrany životného prostredia, územného plánovania, ako aj poskytnutia prístupu alebo využívania cudzích nehnuteľností a spoločného umiestnenia a spoločného používania zariadení, vrátane prípadných finančných alebo technických záruk potrebných na zabezpečenie správnej realizácie infraštruktúrnych prác,
Ú
P:6
Zodpovednosť za plnenie záväzkov v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).
O.
1
Pozri tabuľku zhody k smernici o univerzálnej službe článok 31
U
P:7
Ochrana osobných údajov a súkromia špecifická pre odvetvie elektronických komunikácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).
N
1
§:14, O:2 P:f
ochrany osobných údajov a súkromia v oblasti elektronických komunikácií,
Ú
P:8
Predpisy týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, špecifické pre odvetvie elektronických komunikácií, vrátane podmienok v súlade so smernicou 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a podmienok týkajúcich sa dostupnosti užívateľom so zdravotným postihnutím v súlade s článkom 7 uvedenej smernice.
N
1
§:14, O:2 P:g
ochrany koncových užívateľov a dostupnosti služieb užívateľom so zdravotným postihnutím,
Ú
P:9
Obmedzenia, týkajúce sa prenosu nezákonného obsahu, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES a z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode a
N
1
§:14, O:2 P:h
obmedzenia prenosu signálu s nezákonným obsahom,
Ú
35
obmedzenia týkajúce sa prenosu škodlivého obsahu v súlade s článkom 2a ods. 2 smernice Rady 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii niektorých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch, ktoré sa týkajú činnosti v oblasti televízneho vysielania.
P:10
Informácia sa poskytuje podľa postupu o oznámení v súlade s článkom 3 ods. 3 tejto smernice a na iné účely tak, ako je zahrnuté v článku 11 tejto smernice.
N
1
§:14, O:2 P:i
oznamovacej povinnosti podľa § 15 a povinnosti poskytovania informácií podľa § 40,
Ú
P:11
Umožnenie odpočúvania zákonným spôsobom príslušnými národnými orgánmi v súlade so smernicou 2002/58/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.
N
1
§:14, O:2 P:j
umožnenia odpočúvania a zaznamenávania prevádzky v sieti,
Ú
P:11a
Pravidlá používania komunikácií smerom od orgánov verejnej moci k širokej verejnosti v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov veľkých katastrof.
N
1
§:14, O:2 P:r
zabezpečenie komunikácie orgánmi štátu v prípade varovania verejnosti pred bezprostredným nebezpečenstvom a na účely zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti,
Ú
P:12
Pravidlá používania počas veľkých katastrof alebo celoštátnych krízových udalostí na zabezpečenie komunikácie medzi tiesňovými službami a orgánmi.
N
1
§:14, O:2 P:k
prípravy sietí a služieb na obdobie krízovej situácie na zabezpečenie komunikácie medzi orgánmi krízového riadenia a záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému,
Ú
P:13
Opatrenia týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam spôsobené sieťovými systémami elektronických komunikácií v súlade s komunitárnym právom.
N
1
§:14, O:2 P:l
opatrenia na obmedzenie ožiarenia osôb elektromagnetickými poľami v okruhu pôsobenia sietí a ich zariadení ako zdrojov elektromagnetického žiarenia,
Ú
P:14
Záväzky týkajúce sa prístupu, iné ako sú tie, ktoré sú stanovené v článku 6 ods. 2 tejto smernice, vzťahujúce sa na podniky poskytujúce sieťové systémy alebo služby elektronických komunikácií, v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica).
N
1
§:14, O:2 P:m
prístupu podľa § 18 ods. 3,
Ú
P:15
Zachovanie celistvosti sieťových systémov verejných komunikácií v súlade so smernicou 2002/19/ES (Prístupová smernica) a smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) vrátane podmienok na zabránenie elektromagnetického zasahovania medzi sieťovými systémami a/alebo službami elektronických komunikácií
N
1
§:14, O:2 P:n
udržiavania integrity verejných sietí v nadväznosti na podmienky prevencie elektromagnetického rušenia medzi sieťami alebo službami podľa osobitných predpisov,
Ú
36
v súlade so smernicou Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility.
P:16
Zabezpečenie verejných sietí voči neoprávnenému prístupu podľa smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).
§:14, O:2 P:o
zabezpečenia verejných sietí pred neoprávneným prístupom,
Ú
P:17
Podmienky pre používanie rádiových frekvencií, v súlade s článkom 7 ods. 2 smernice 1999/5/ES, kde takéto používanie nepodlieha poskytovaniu jednotlivých práv na používanie v súlade s článkom 5 ods. 1 tejto smernice.
§:14, O:2 P:p
efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu spojenému s používaním frekvencií, ak ich používanie nie je predmetom individuálneho povolenia na používanie frekvencií,
Ú
P:18
Opatrenia navrhnuté na zabezpečenie súladu so štandardami a/alebo upresneniami spomenutými v článku 17 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
§:14, O:2 P:q
zabezpečenia zhody s technickými normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby,
Ú
P:19
Povinnosti súvisiace s transparentnosťou, ukladané poskytovateľom verejných komunikačných sietí, ktorí poskytujú elektronické komunikačné služby dostupné verejnosti, s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi v súlade s cieľmi a zásadami ustanovenými v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), zverejnenie informácií o všetkých podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám a/alebo ich používanie, ak takéto podmienky umožňuje členský štát v súlade s právom Spoločenstva a ak je to nevyhnutné a primerané, prístup národných regulačných orgánov k takýmto informáciám na účely overenia presnosti takto zverejnených informácií.
§:14, O:2 P:s
sprístupnenia informácií o podmienkach obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám alebo ich používaniu s cieľom zabezpečiť prepojiteľnosť medzi koncovými bodmi a poskytnutia takých informácií úradu, ktoré ak je to potrebné umožnia overiť správnosť sprístupnených informácií.
Ú
B. Podmienky, ktoré môžu byť spojené s právami na používanie rádiových frekvencií
Ú
P:1
Povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie, pre ktorú boli udelené práva na používanie frekvencie, vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie a kvalitu.
N
1
§:32, O:9P:b
povinnosť poskytovať službu alebo používať typ technológie, pre ktoré sú pridelené frekvencie určené, vrátane prípadných požiadaviek na pokrytie a kvalitu, ak takéto povinnosti ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra alebo plán využívania frekvenčného spektra,
Ú
P:2
Efektívne a účinné používanie frekvencií v súlade so smernicou 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
1
§:32, O:9P:c
podmienky na efektívne používanie frekvencií,
Ú
37
P:3
Technické a prevádzkové podmienky potrebné na zrušenie účinnosti škodlivého rušenia a pre obmedzenie vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam, kde takéto podmienky sú rozdielne od tých, ktoré sú zahrnuté vo všeobecnom povolení.
N
1
§:32, O:9P:d
technické a prevádzkové podmienky potrebné na zamedzenie škodlivého rušenia a na obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa, ak sa také podmienky líšia od podmienok určených vo všeobecnom povolení,
Ú
P:4
Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 5 tejto smernice, podliehajúce akýmkoľvek zmenám v národnom pláne frekvencií.
N
1
§:32, O:9P:e
pridelené frekvencie, identifikačné znaky a lehotu platnosti individuálneho povolenia, s výhradou všetkých zmien v národnej tabuľke frekvenčného spektra,
Ú
P:5
Prenos práv z podnetu držiteľa práv a podmienky pre takýto prenos v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:32, O:9P:j
podmienky prevodu alebo prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií,
Ú
P:6
Poplatky za používanie v súlade s článkom 13 tejto smernice.
N
1
§:32, O:9P:h
výšku úhrady za frekvencie a identifikačné znaky a spôsob platenia,
Ú
P:7
Akékoľvek záväzky, ktoré podnik získavajúci právo na používanie prevzal v priebehu postupu súťažného alebo porovnávacieho výberu.
N
1
§:32, O:9P:f
záväzky, ktoré na seba prevzal účastník výberového konania v priebehu výberového konania a ktoré uviedol v ponuke,
Ú
P:8
Záväzky prevzaté na základe príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na používanie frekvencií.
N
1
§:32, O:9P:i
vymedzenie povinností vrátane súvisiacich údajov, ktoré sú potrebné na plnenie úloh podľa medzinárodných zmlúv o využívaní frekvencií, ktorými je Slovenská republika viazaná , alebo ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách,
Ú
P.9
Povinnosti špecifické pre experimentálne používanie rádiových frekvencií.
N
1
§:32, O:9P:m
povinnosti špecifické pre experimentálne používanie frekvencií.
Ú
C. Podmienky, ktoré môžu byť spojené s právami na používanie čísel
P:1
Určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek spojených s poskytovaním tejto služby, a aby sa predišlo pochybnostiam, sadzobné zásady a maximálne ceny, ktoré možno uplatňovať v konkrétnej číselnej množine na účely zabezpečenia ochrany spotrebiteľov podľa článku 8 ods. 4 písm. b) smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
1
§:31, O:4P:bP:c
Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len pridelené čísla a určenie služby, pre ktorú sa má číslo používať, vrátane akýchkoľvek požiadaviek súvisiacich s poskytovaním tejto služby,
zásady tvorby cien a maximálne ceny pre určité čísla, ak je to potrebné na ochranu koncových užívateľov
38
P:2
Efektívne a účinné používanie čísel v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:29, O:3§:29, O:5
Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie zabezpečujúce rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi verejných služieb. Pri jeho spracovaní rešpektuje medzinárodné zmluvy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách a prihliada aj na vývoj nových služieb a zabezpečenie dostatočného počtu čísel.Číslovací plán ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Ú
P:3
Požiadavky na číslicovú prenosnosť v súlade so smernicou 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).
N
1
§:31, O:4P:d
Individuálne povolenie na používanie čísel môže obsahovať len požiadavky na prenositeľnosť čísel,
Ú
P:4
Záväzok poskytovať predplatiteľovi verejného telefónneho zoznamu informácie pre účely článkov 5 a 25 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe).
O
1
Pozri tabuľku zhody k smernici o univerzálnej službe články 5 a 25.
Ú
P:5
Maximálne prípustné trvanie v súlade s článkom 5 tejto smernice, podliehajúce akýmkoľvek zmenám v národnom pláne číslovania.
N
1
§:31, O:6P:aP:bP:cP:dP:e
Úrad rozhodne o zmene prideleného čísla,ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzku Slovenskej republiky vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy alebo z členstva v medzinárodnej organizácii,ak je to nevyhnutné z hľadiska obrany štátu, bezpečnosti štátu a ochrany verejného poriadku,ak je to nevyhnutné v záujme zachovania bezpečnosti verejnej prevádzky z technických alebo prevádzkových dôvodov,v záujme prispôsobenia požiadavkám trhu alebo požiadavkám užívateľov,ak došlo ku zmene skutočností, na ktorých základe sa
Ú
39
rozhodovalo o pridelení čísla,
P:6
Prevod práv z podnetu držiteľa práv a podmienky pre takýto prevod v súlade so smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
1
§:29, O:3
Úrad uvádza v číslovacom pláne pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie zabezpečujúce rovnaké zaobchádzanie so všetkými poskytovateľmi verejných služieb. Pri jeho spracovaní rešpektuje medzinárodné zmluvy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z jej členstva v medzinárodných organizáciách a prihliada aj na vývoj nových služieb a zabezpečenie dostatočného počtu čísel.
Ú
P:7
Poplatky za používanie v súlade s článkom 13 tejto smernice.
N
1
§:31, O:4P:g
opakovanú úhradu za pridelené čísla a spôsob jej platenia,
Ú
P:8
Akékoľvek záväzky, ktoré prevzal podnik získavajúci právo na používanie v priebehu postupu súťažného alebo porovnávacieho výberu.
n.a.
n.a.
P:9
Záväzky prevzaté podľa príslušných medzinárodných dohôd vzťahujúcich sa na používanie čísel.
N
1
§:31, O:4P:i
záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd týkajúcich sa používania čísel.
Ú