1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca. 2002 o
prístupe k elektronickým komunikačným sieťam a pridružených prostriedkov a o ich prepojení (prístupová smernica ), (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Návrh zákona o elektronických komunikáciách
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,V, P)
Text
Spôsob transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Rozsah pôsobnosti a cieľ
Č:1, O:1
V rámci stanovenom smernicou 2002/21/ES (Rámcová smernica) harmonizuje táto smernica spôsob, akým členské štáty regulujú prístup a prepojenie elektronických komunikačných sietí a príslušných zariadení. Cieľom je vytvorenie regulačného rámca, v súlade s vnútornými trhovými princípmi, pre vzťahy medzi poskytovateľmi sietí a služieb, ktorých výsledkom bude udržateľná hospodárska súťaž, interoperabilita elektronických komunikačných služieb a prospech zákazníka.
N
§:79Príloha č. 5
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 51. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci elektronických komunikačných sietí a služieb (rámcová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009). 3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov (prístupová smernica) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Ú
Č:1, O:2
Táto smernica stanovuje práva a povinnosti pre operátorov a podniky usilujúce o prepojenie a/alebo prístup k ich sieťam a príslušným zariadeniam. Stanovuje ciele pre národné regulačné orgány z hľadiska
N
§:1, O:1P:a
Tento zákon upravujepodmienky na poskytovanie elektronických
Ú
2
prístupu a prepojenia a stanovuje postupy na zabezpečenie prehodnotenia povinností uložených národnými regulačnými orgánmi, prípadne ich zrušenie po dosiahnutí požadovaných cieľov. Prístup v tejto smernici sa nevzťahuje na prístup koncových používateľov.
P:bP:cP:dP:eP:fP:gP:hP:i
komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, podmienky na používanie rádiových zariadení,reguláciu elektronických komunikácií, práva a povinnosti podnikov a užívateľov elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb, ochranu elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,efektívne využívanie frekvenčného spektra a čísel, oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam v súvislosti so zriaďovaním a prevádzkovaním elektronických komunikačných sietí, ochranu súkromia a ochranu spracúvania osobných údajov v oblasti elektronických komunikácií apôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií.
Č:2
Vymedzenie pojmov
Č:2, O:1
Na účely tejto smernice platia vymedzenia pojmov stanovené v článku 2 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica). Platia taktiež tieto vymedzenia pojmov:
N
Pozri tabuľku zhody rámcovej smernice.
Ú
Č:2, O:1, P:a)
„prístup“ znamená sprístupnenie zariadení a/alebo služieb inému podniku za vymedzených podmienok, a to buď na výhradnom, alebo nevýhradnom základe, na účely poskytovania elektronických komunikačných služieb, a to aj keď sa používajú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti alebo služieb vysielania. Zahŕňa okrem iného prístup k sieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, ktorý môže zahŕňať pripojenie zariadenia pevnými alebo inými prostriedkami (zahŕňa najmä prístup k účastníckemu vedeniu a zariadeniam a službám potrebným na poskytovanie služieb cez účastnícke vedenie), prístup k fyzickej infraštruktúre vrátane budov, káblovodov a stožiarov, prístup k príslušným softvérovým systémom vrátane systémov podpory prevádzky, prístup k informačným systémom alebo databázam na
N
§:2, O:7P:a
Prístup je sprístupnenie zariadení alebo elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb, a to aj keď sa používajú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti ) alebo vysielanie programových služieb, najmä prístup ksieťovým prvkom a pridruženým prostriedkom, ktoré môžu zahŕňať pevné alebo iné pripojenie zariadenia, najmä prístup k účastníckemu vedeniu a k prostriedkom a službám potrebným na poskytovanie služieb prostredníctvom účastníckeho vedenia,
Ú
3
predobjednávky, obstarávanie, objednávky, podávanie žiadostí o údržbu a opravu, ako aj na účely vyúčtovania, prístup k prevodu čísel alebo systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu, prístup k pevným a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu, prístup k systémom podmieneného prístupu pre služby digitálnej televízie, prístup k službám virtuálnej siete;
P:bP:cP:dP:eP:gP:h
pevným sieťam a mobilným sieťam, najmä k službám roamingu, prevodu čísel alebo k systémom ponúkajúcim rovnocennú funkciu, príslušným softvérovým systémom vrátane prevádzkových podporných systémov, fyzickej infraštruktúre vrátane stavieb, káblovodov a stožiarov, priestorov a častí vedení sietí, f) systémom podmieneného prístupu k službám digitálnej televízie, službám virtuálnych sietí,informačným systémom alebo databázam na predbežné objednávky, obstarávanie, objednávky, žiadosti o údržbu a opravu a na účely fakturácie.
Č:2, O:1, P:b)
„prepojenie“ znamená fyzické a logické vedenie verejných komunikačných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom s cieľom umožniť komunikáciu používateľov jedného podniku s používateľmi toho istého alebo iného podniku, alebo na prístup k službám poskytovaných iným podnikom. Služby môžu byť poskytované zainteresovanými stranami alebo inými stranami, ktoré majú prístup k sieti. Prepojenie je špecifickým typom prístupu zavedeným medzi operátormi verejnej siete;
N
§:2, O:8
Prepojenie je fyzické a logické spojenie verejných sietí používaných tým istým alebo iným podnikom umožňujúce užívateľovi siete jedného podniku komunikovať s užívateľom toho istého alebo iného podniku alebo umožňujúce prístup k elektronickým komunikačným službám poskytovaným iným podnikom. Prepojenie je osobitný druh prístupu realizovaný medzi verejnými sieťami.
Ú
Č:2, O:1, P:c)
„operátor“ znamená podnik poskytujúci alebo oprávnený poskytovať verejnú komunikačnú sieť alebo príslušné zariadenia;
N
§:5, O:1
Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním.
Č:2, O:1, P:d)
„širokouhlá televízna služba“ znamená televíznu službu pozostávajúcu úplne alebo čiastočne z programov vyrábaných a upravovaných na zobrazovanie v celoplošnom širokouhlom formáte. Formát 16:9 predstavuje referenčný formát pre služby širokouhlej televízie;
N
§:26, O:4
Televízna programová služba so širokouhlým formátom je služba, ktorá úplne alebo čiastočne obsahuje programy vyrobené a upravené na zobrazenie v širokouhlom formáte na celú výšku obrazovky. Referenčným formátom je formát 16 : 9.
Ú
Č:2, O:1, P:e)
„účastnícke vedenie“ znamená fyzický okruh spájajúci koncové body siete s rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti.
N
§:2, O:9
Účastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci koncový bod siete s rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej sieti.
Ú
4
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Č:3
Všeobecný rámec pre prístup a prepojenie
Č:3, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne obmedzenia brániace podnikom v tom istom členskom štáte alebo inom členskom štáte pri dojednávaní vzájomných dohôd o technických a komerčných predpisoch týkajúcich sa prístupu a/alebo prepojenia v súlade s právom spoločenstva. Podnik žiadajúci o prístup alebo prepojenie nemusí mať oprávnenie pôsobiť v členskom štáte, v ktorom žiada o prístup alebo prepojenie, ak neposkytuje služby a neprevádzkuje sieť v uvedenom členskom štáte.
N
§:27, O:2
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť na základe všeobecného povolenia v členskom štáte povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku. Podnik iného členského štátu žiadajúci o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nepodlieha oznamovacej povinnosti na tomto území, ak tu neposkytuje služby alebo siete.
Ú
Č:3, O:2
Bez toho, aby bol dotknutý článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (Smernica o univerzálnej službe), nezachovávajú členské štáty právne alebo správne opatrenia, ktoré zaväzujú operátorov, pri udeľovaní prístupu alebo prepojenia, ponúkať rôzne podmienky rôznym podnikom v prípade ekvivalentných služieb a/alebo ukladať záväzky, ktoré sa netýkajú samotných poskytovaných služieb prístupu a prepojenia bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v prílohe smernice 2002/20/ES (Smernica o oprávnení).
N
§:27, O:3§:27, O:4P:aP:bP:c
Prepojenie verejných sietí musí byť prístupné v obvyklých bodoch prepojenia a v kvalite, ktorá nie je horšia ako prevádzkovanie verejnej siete pre vlastnú potrebu podniku alebo poskytovanie verejnej siete a služby podniku v postavení ovládanej osoby alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať. Podnik je zodpovedný za interoperabilitu služieb na strane ním prevádzkovanej verejnej siete až po bod prepojenia.Podnik poskytujúci verejnú sieť je povinný umožniť prepojenieza technických požiadaviek vyplývajúcich z technických noriem a technických špecifikácií podľa § 14 ods. 2 písm. q) zabezpečujúcich interoperabilitu služieb, v primeranej lehote a za primeraných zmluvných podmienok, pričom prepojenie nesmie byť podmienené platbou za tie časti verejnej siete alebo tie zariadenia, ktoré nie sú na prepojenie nevyhnutne potrebné, aj v iných miestach ako v obvyklých bodoch prepojenia verejných sietí, ak o to podnik poskytujúci verejnú sieť požiada a uhradí nevyhnutné náklady takého prepojenia.
Ú
Č:4
Práva a povinnosti podnikov
O:1
Operátori verejných komunikačných sietí majú právo, a ak ich o to požiadajú iné podniky, ktoré sú na to oprávnené podľa článku 4 smernice 2002/20/ES (smernica o povolení), povinnosť dohodnúť
N
§:27, O:1
Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to
Ú
5
prepojenie na účely poskytovania verejne dostupných elektronických komunikačných služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita služieb v Spoločenstve. Operátori ponúkajú iným podnikom prístup a prepojenie za podmienok, ktoré sú v súlade s povinnosťami, ktoré uložil národný regulačný orgán podľa článkov 5 až 8.
§:27, O:2
uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku na účely poskytovania verejných služieb, aby sa zabezpečilo poskytovanie a interoperabilita služieb. Zmluva o prepojení musí byť písomná. Podstatnou časťou zmluvy o prepojení je cena za prepojenie.Podnik poskytujúci verejnú sieť má právo a na požiadanie iného podniku poskytujúceho verejnú sieť na základe všeobecného povolenia v členskom štáte povinnosť rokovať o prepojení sietí, a ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho podniku. Podnik iného členského štátu žiadajúci o prístup alebo prepojenie v Slovenskej republike nepodlieha oznamovacej povinnosti na tomto území, ak tu neposkytuje služby alebo siete.
O:2
Verejné elektronické komunikačné siete zriadené na účely šírenia služieb digitálnej televízie sú schopné prenosu služieb a programov širokouhlej televízie. Operátori siete, ktorí prijímajú a šíria služby alebo programy širokouhlej televízie, zachovávajú tento širokouhlý formát.
N
§:26, O:3
Podnik, ktorý prijíma a šíri programové služby so širokouhlým formátom, je povinný tento formát zachovávať.
Ú
O:3
Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 smernice 2002/20/ES (Smernica o oprávnení), vyžadujú členské štáty od podnikov, ktoré získavajú informácie od iných podnikov pred, počas alebo po procese rokovania o prístupe alebo prepojení, používanie týchto informácií výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté a o bezvýhradné rešpektovanie dôveryhodnosti prenášaných alebo uložených informácií. Prijaté informácie sa neposkytnú žiadnej tretej strane, najmä iným organizačným článkom, sesterským spoločnostiam alebo obchodným partnerom, pre ktorých by takéto informácie mohli poskytovať konkurenčnú výhodu.
N
§:27, O:7
Informácie, ktoré podniky získali v priebehu rokovania o prepojení verejných sietí, sa môžu použiť len na účel, na ktorý boli získané, a nesmú sa poskytnúť tretím osobám, pre ktoré by takéto informácie mohli znamenať konkurenčnú výhodu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na informácie podľa § 40 ods. 3.
Ú
Č:5
Právomoc a zodpovednosť národných regulačných orgánov vzhľadom na prístup a prepojenie
Č:5, O:1
Národné regulačné orgány pri plnení cieľov stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) podporujú a prípadne zabezpečujú v súlade s ustanoveniami tejto smernice primeraný prístup, prepojenie a interoperabilitu služieb, pričom svoje povinnosti vykonávajú spôsobom, ktorý podporuje efektívnosť, udržateľnú hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie a poskytuje maximálny prospech pre koncových používateľov.
N
§:6, O:3, P:e)
Úrad ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikáciíplní povinnosti podporujúce efektívnu hospodársku súťaž, efektívne investície a inovácie, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, záujmy všetkých občanov členských štátov na území Slovenskej republiky, zodpovedajúci prístup k sieťam, prepojenie sietí a interoperabilitu služieb a chráni slobodu výberu
Ú
6
prevádzkovateľa,
Č:5, O:1,
P:a
P:ab)
Národné regulačné orgány majú najmä, a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu byť vo vzťahu k podnikom s významným vplyvom na trhu podľa článku 8, možnosť uložiť:
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prepojiteľnosti koncových subjektov, povinnosti podnikom, ktoré kontrolujú prístup ku koncovým používateľom, v odôvodnených prípadoch vrátane povinnosti prepojiť ich siete, ak ešte nie sú prepojené;v odôvodnených prípadoch a v potrebnom rozsahu povinnosti podnikom, ktoré kontrolujú prístup ku koncovým užívateľom, aby urobili svoje služby interoperabilnými;
§:27, O:6
Úrad môže rozhodnutím uložiť po konzultáciách podľa § 10 podnikom, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete, povinnosti v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi siete, v odôvodnených prípadoch aj povinnosť prepojiť siete v lehote určenej úradom a v potrebnom rozsahu aj povinnosti na zabezpečenie interoperability ich služieb; týmto nie sú dotknuté povinnosti uložené významným podnikom podľa tohto zákona.
Ú
Č:5, O:1, P:b)
v rozsahu potrebnom na zabezpečenie prístupu koncových používateľov k službám digitálneho rádiového a televízneho vysielania, špecifikovaného členskými štátmi, povinnosti operátorom, zabezpečiť prístup k iným zariadeniam uvedeným v prílohe I, časti II za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok.
§:26, O:1
§:26, O:2
Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatňovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh dotknutého podniku rozhodnutím uložiť po konzultáciách podľa § 10 podnikom, ktoré zabezpečujú prístup koncových užívateľov k službám digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania, povinnosť zabezpečiť prístup k aplikačnému programovému rozhraniu a prístup k elektronickým programovým sprievodcom za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok; týmto nie sú dotknuté povinnosti uložené významným podnikom podľa tohto zákona.
Ú
Č:5, O:2
Povinnosti a podmienky uložené v súlade s odsekom 1 sú objektívne, transparentné, primerané a nediskriminačné a vykonávajú sa v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 6, 7 a 7a smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
§:11, O:1
Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom sídle a ak tak ustanovuje tento zákon aj vo vestníku, pričom tieto údaje priebežne aktualizuje.
Ú
7
Č:5, O:3
Pokiaľ ide o prístup a prepojenie uvedené v odseku 1, členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc zasiahnuť na vlastný podnet v prípadoch, kde je to oprávnené, aby sa zabezpečili politické ciele článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) v súlade s ustanoveniami tejto smernice a postupmi uvedenými v článkoch 6, 7, 20 a 21 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
§:27, O:6
Úrad môže rozhodnutím uložiť po konzultáciách podľa § 10 podnikom, ktoré kontrolujú prístup najmenej k jednému koncovému bodu siete, povinnosti v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie prepojiteľnosti medzi koncovými bodmi siete, v odôvodnených prípadoch aj povinnosť prepojiť siete v lehote určenej úradom a v potrebnom rozsahu aj povinnosti na zabezpečenie interoperability ich služieb; týmto nie sú dotknuté povinnosti uložené významným podnikom podľa tohto zákona.
Ú
K:III
POVINNOSTI OPERÁTOROV A POSTUPY HODNOTENIA TRHU
Č:6
Systémy podmieneného prístupu a iné zariadenia
Č:6, O:1
Členské štáty zabezpečia, aby vo vzťahu k podmienenému prístupu k digitálnej televízii a vysielaniu rádiových služieb pre divákov a poslucháčov v spoločenstve, bez vplyvu na prostriedky prenosu, platili podmienky stanovené v prílohe I, časti I.
N
§:26, O:1
Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatňovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Ú
Č:6, O:2
Na základe vývoja na trhu a technologického vývoja môže Komisia prijať vykonávacie opatrenia na zmenu prílohy I. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.
n.a.
Č:6, O:3
Bez ohľadu na ustanovenia bodu 1 môžu členské štáty, čo možno najskôr po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a potom v pravidelných časových úsekoch a na základe analýzy trhu, povoliť svojim národným regulačným orgánom prehodnotenie podmienok uplatnených podnikmi v súlade s týmto článkom, v súlade s prvým odsekom článku 16 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), aby sa zistilo, či je potrebné zachovať, zmeniť a doplniť alebo zrušiť uplatnené podmienky. Ak ako výsledok tejto analýzy trhu národný regulačný orgán zistí, že jeden alebo viacerí operátori nemajú významné postavenie na príslušnom trhu, môže zmeniť a doplniť alebo zrušiť podmienky vzťahujúce sa na týchto operátorov v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 6 a 7 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), len v takom rozsahu, aby:nebol takouto zmenou alebo zrušením nepriaznivo ovplyvnený prístup koncových užívateľov k rádiovému a televíznemu vysielaniu a
N
§:17, O:6P:aP:b
Úrad vypracuje analýzu relevantného trhu a oznámi návrh opatrenia podľa § 10 ods. 4do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia úradu o určení významného podniku podľa § 18 ods. 1 alebo odo dňa ukončenia analýzy trhu, ak úrad neurčil významný podnik; lehotu možno výnimočne predĺžiť najviac o ďalšie tri roky, ak úrad predloží Európskej komisii odôvodnený návrh na predĺženie lehoty a Európska komisia voči takémuto návrhu do jedného mesiaca od jeho predloženia nevznesie námietku,do dvoch rokov od prijatia Európskou komisiou aktualizovaného odporúčaného zoznamu relevantných
Ú
8
P:a
P:b
P:iP:ii
vysielacím kanálom a službám špecifikovaným podľa článku 31 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) apredpoklady efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch:maloobchodných služieb digitálnej televízie a rádiového vysielania, asystémov podmieneného prístupu a iných príslušných zariadení, neboli takouto zmenou alebo zrušením podmienok nepriaznivo ovplyvnené.Strany ovplyvnené takouto zmenou a doplnením alebo zrušením podmienok sú o tom v primeranej lehote informované.
trhov Európskej komisii ak ide o trhy, ktoré predtým neboli oznámené.
Č:6, O:4
Podmienky uplatňované v súlade s týmto článkom sa nedotýkajú spôsobilosti členských štátov ukladať povinnosti týkajúce sa prezentačných aspektov elektronických programových príručiek, zoznamov a navigačných prostriedkov.
n.a.
Č:8
Uloženie, zmena a doplnenie alebo zrušenie povinností
Č:8, O:1O:2
Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mali právomoc uložiť povinnosti uvedené v článkoch 9 až 13a Ak je operátor určený ako operátor s významným trhovým podielom na konkrétnom trhu, na základe výsledku analýzy trhu, vykonanej v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), národné regulačné orgány primerane uložia povinnosti stanovené v článkoch 9 až 13 tejto smernice.
N
§:18, O:1
Ak úrad na základe analýzy podľa § 17 zistí, že na určitom relevantnom trhu nie je efektívna hospodárska súťaž, po skončení konzultácií podľa § 10 určí rozhodnutím významný podnik, a zároveň mu v tomto rozhodnutí uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 19 až 25; ak ide o trhy podľa § 17 ods. 4 uloží aspoň jednu povinnosť podľa § 19 až 21, 23 a 25. Tieto povinnosti musia byť odôvodnené, musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť a primerané účelu a princípom regulácie elektronických komunikácií, ktorými sú podpora efektívnej hospodárskej súťaže a rozvoj vnútorného trhu. Účastníkom konania je podnik navrhnutý za významný podnik v analýze trhu podľa § 17. Podkladom pre rozhodnutie je analýza relevantného trhu podľa § 17 a vyjadrenia dotknutých osôb v konzultáciách podľa § 10. Na účely tohto konania sa práva účastníka konania podľa osobitného predpisu uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 ods. 1, Ak je na tomto relevantnom trhu už určený významný podnik, úrad vydá nové rozhodnutie o určení významného podniku, v ktorom mu existujúce povinnosti znovu uloží
Ú
9
alebo ich zmení. Predchádzajúce rozhodnutie stráca platnosť nadobudnutím právoplatnosti nového rozhodnutia. Úrad rozhodnutie zverejní vo vestníku.
Č:8, O:3
Bez toho, aby boli dotknuté:— ustanovenia článku 5 ods. 1 a článku 6,— ustanovenia článkov 12 a 13 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), podmienka 7 v časti B prílohy k smernici 2002/20/ES (Smernica o oprávnení), ktorá sa uplatňuje na základe článku 6 ods. 1 uvedenej smernice, článkov 27, 28 a 30 smernice 2002/22/ES (Smernica o univerzálnej službe) a príslušných ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) obsahujúcej povinnosti podnikov, ktoré nie sú označené ako podniky s významným vplyvom na trhu, alebo— potreby zhody s medzinárodnými záväzkami,národné regulačné orgány neuložia povinnosti stanovené v článkoch 9 až 13 operátorom, ktorí nie sú určení v súlade s bodom 2.
N
§:18, O:2
Ak úrad na základe analýzy trhu zistí, že na príslušnom relevantnom trhu je efektívna súťaž, nesmie uložiť alebo ponechať v platnosti povinnosti podľa § 19 až 25. Existujúce povinnosti úrad zruší v rozhodnutí, ktorým sa zrušuje určenie podniku za významný podnik.
Ú
Za výnimočných okolností, keď národný regulačný orgán zamýšľa uložiť operátorom s významným vplyvom na trhu iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo prepojenia, než sú povinnosti uvedené v článkoch 9 až 13 tejto smernice, predloží túto žiadosť Komisii. Komisia v čo najväčšej miere zohľadňuje stanovisko Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (1). Komisia konajúca v súlade s článkom 14 ods. 2 rozhodne o povolení alebo zamietnutí takýchto opatrení národných regulačných orgánov.
N
§:18, O:3
Úrad môže vo výnimočných prípadoch oprávnený uložiť významným podnikom na príslušnom relevantnom trhu iné povinnosti týkajúce sa prístupu alebo prepojenia, než sú povinnosti uvedené v § 19 až 23. Úrad môže iné povinnosti uložiť iba s predchádzajúcim súhlasom Európskej komisie.
Ú
Č:8, O:4
Povinnosti uložené v súlade s týmto článkom vychádzajú z povahy zisteného problému, sú primerané a oprávnené vzhľadom na ciele stanovené v článku 8 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica). Takéto povinnosti sa uložia len po poradách v súlade s článkami 6 a 7 uvedenej smernice.
N
§:18, O:1, V:2
Tieto povinnosti musia byť odôvodnené, musia vychádzať zo zisteného stavu a musia byť primerané účelu a princípom regulácie elektronických komunikácií, ktorými sú podpora efektívnej súťaže a rozvoj vnútorného trhu.
Ú
Č:8, O:5
Vzhľadom na tretiu zarážku prvého pododseku bodu 3 oznámia národné regulačné orgány Komisii rozhodnutie o uložení, zmene a doplnení alebo zrušení povinností subjektu na trhu v súlade s postupom uvedeným v bode 7 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
N
§:10, O:15
Úrad oznámi Európskej komisii a úradu európskych regulátorov všetky prijaté konečné opatrenia podľa odseku 4.
Ú
Č:9
Povinnosť transparentnosti
Č:9, O:1
Národné regulačné orgány môžu v súlade s ustanoveniami článku 8
N
§:19, O:1
Úrad môže na zabezpečenie transparentnosti v súvislosti
Ú
10
uložiť povinnosť transparentnosti vzhľadom na prepojenie a/alebo prístup vyžadujúci od operátorov zverejnenie špecifických informácií, ako sú napríklad účtovné informácie, technické špecifikácie, charakteristiky siete, okolnosti a podmienky poskytovania a používania vrátane všetkých podmienok obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám a/alebo ich používanie, ak takéto podmienky umožňuje členský štát v súlade s právom Spoločenstva, a cien.
s prístupom alebo prepojením uložiť významnému podniku povinnosť zverejňovať špecifické informácie, najmä informácie z účtovníctva, technické špecifikácie, charakteristiky siete, zmluvné podmienky dodávania a používania služieb, vrátane akýchkoľvek podmienok obmedzujúcich prístup k službám a aplikáciám alebo ich používanie a ceny. Ak je to potrebné, úrad spresní informácie, ktoré je významný podnik povinný predložiť úradu alebo zverejniť, určí požadovanú úroveň podrobnosti ich obsahu a spôsob zverejnenia.
Č:9, O:2
Najmä v prípadoch, keď operátori majú povinnosti nediskriminácie, môžu národné regulačné orgány vyžadovať od daného operátora uverejnenie referenčnej ponuky, ktorá je dostatočne neviazaná na to, aby zabezpečila, že od podnikov sa nebude vyžadovať platenie za zariadenia, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby, s uvedením opisu ponúk rozdelených na jednotlivé položky podľa potrieb trhu a súvisiace okolnosti a podmienky vrátane cien. Národný regulačný orgán musí byť okrem iného spôsobilý uložiť zmeny referenčných ponúk, aby sa uplatnili povinnosti uložené podľa tejto smernice.
N
§:19, O:2
Úrad môže uložiť významnému podniku povinnosť zverejniť referenčnú ponuku na prístup a prepojenie najneskôr do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tejto povinnosti, najmä ak má tento významný podnik uloženú povinnosť nediskriminácie. Referenčná ponuka musí byť transparentná, aby sa zabezpečilo, že sa od podnikov požadujúcich prístup alebo prepojenie nebude vyžadovať platenie za prostriedky, ktoré nie sú potrebné na poskytovanie požadovanej služby. Referenčná ponuka musí byť dostatočne štruktúrovaná a musí obsahovať aj opis jednotlivých položiek, obvyklých bodov prepojenia, kvality, súvisiace lehoty a podmienky vrátane cien. Úrad môže na uplatnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo povinností uložených rozhodnutím úradu podľa § 18 ods. 1 uložiť významnému podniku zmeny referenčnej ponuky; úrad môže prihliadnuť na návrh zmeny referenčnej ponuky predloženej podnikom. Podnik je povinný predložiť úradu upravenú referenčnú ponuku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o zmene referenčnej ponuky.
Ú
Č:9, O:3
Národné regulačné orgány môžu špecifikovať presné informácie, ktoré sa majú sprístupniť, požadovanú úroveň podrobností a spôsob uverejnenia.
N
§:19, O:1, V:2
Ak je to potrebné, úrad spresní informácie, ktoré je významný podnik povinný predložiť úradu alebo zverejniť, určí požadovanú úroveň podrobnosti ich obsahu a spôsob zverejnenia.
Ú
Č:9, O:4
Bez ohľadu na odsek 3, ak má operátor povinnosti podľa článku 12 týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre siete, národné regulačné orgány zabezpečia zverejnenie referenčnej ponuky obsahujúcej minimálne položky stanovené v prílohe II.
N
§:19, O:3
Ak má významný podnik uložené povinnosti podľa § 22 týkajúce sa veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre siete, je povinný v lehote podľa odseku 2 predložiť úradu referenčnú ponuku veľkoobchodného prístupu k infraštruktúre siete. Referenčná ponuka na veľkoobchodný prístup k infraštruktúre siete musí
Ú
11
obsahovať podmienky uvedené v prílohe č. 1. Referenčná ponuka nesmie obsahovať žiadne ceny za sieťové prvky alebo zariadenia, za ktoré by oprávnený podnik poskytujúci verejnú sieť alebo verejnú službu musel platiť, ak nie sú potrebné na poskytovanie jeho služieb.
Č:9, O:5
Komisia môže prijať potrebné zmeny prílohy II, aby ju prispôsobila technologickému vývoju a vývoju na trhu. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3. Pri vykonávaní ustanovení tohto odseku môže Komisii pomáhať BEREC.
n.a.
Č:10
Povinnosť nediskriminácie
Č:10, O:1
Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 a vo vzťahu na prepojenie a/alebo prístup uložiť povinnosť nediskriminácie.
N
§:20, O:1
Úrad môže uložiť významnému podniku povinnosť nediskriminácie vo veci prístupu alebo prepojenia sietí.
Ú
Č:10, O:2
Povinnosť nediskriminácie zabezpečí najmä, aby operátor uplatňoval rovnaké podmienky za rovnakých okolností voči iným podnikom poskytujúcim porovnateľné služby a aby poskytoval služby a informácie ostatným subjektom za rovnakých podmienok a v rovnakej kvalite, ako ich poskytuje v prípade svojich vlastných služieb alebo v prípade svojich dcérskych spoločností a partnerov.
N
§:20, O:2
Na základe povinnosti uloženej podľa odseku 1 je významný podnik povinný uplatňovať voči iným podnikom porovnateľné podmienky za porovnateľných okolností a poskytovať informácie a služby iným podnikom za rovnakých podmienok a s rovnakou kvalitou, ako keby ich využíval pre vlastnú potrebu alebo ich poskytoval podniku v postavení ovládanej osoby21) alebo podniku, v ktorom má právo spolurozhodovať.
Ú
Č:11
Povinnosť oddelenia účtovníctva
Č:11, O:1
Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosť oddelenia účtovníctva vzhľadom na špecifikované činnosti týkajúce sa prepojenia a/alebo prístupu. Národný regulačný orgán môže predovšetkým vyžadovať od vertikálne integrovanej spoločnosti sprístupnenie svojich veľkoobchodných cien a svojich vnútropodnikových cien, medzi iným, aby sa zabezpečila zhoda v prípade požiadavky nediskriminácie podľa článku 10 alebo v prípade potreby zabrániť nenáležitým krížovým dotáciám. Národné regulačné orgány môžu špecifikovať formát a metodiku používaného účtovníctva.
N
§:21, O:1
Úrad môže uložiť významnému podniku, ktorý poskytuje prístup alebo prepojenie, povinnosť viesť v účtovníctve oddelene každú špecifickú činnosť súvisiacu s prístupom alebo prepojením za každú špecifickú činnosť súvisiacu s prístupom alebo prepojením a od vertikálne integrovaného podniku vyžadovať sprehľadnenie jeho veľkoobchodných a vnútropodnikových cien, aby sa zabezpečila aj požiadavka nediskriminácie podľa § 20 alebo sa zabránilo zvýhodňovaniu alebo znevýhodňovaniu niektorých služieb prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných služieb a medzi službami navzájom. Úrad môže špecifikovať štruktúru výkazov a metodiku oddelenej evidencie v účtovníctve.
Ú
12
Č:11, O:2
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica), aby sa uľahčilo overovanie zhody s povinnosťou transparentnosti a nediskriminácie, majú národné regulačné orgány právomoc vyžadovať od iných subjektov účtovné záznamy, vrátane údajov o tržbách. Národné regulačné orgány môžu zverejniť takéto informácie, pokiaľ by tým prispeli k otvorenému a konkurenčnému trhu, pri rešpektovaní národných pravidiel a pravidiel spoločenstva týkajúcich sa obchodného tajomstva.
N
§:21, O:2
Významný podnik je na požiadanie úradu povinný predložiť účtovné záznamy na overenie povinnosti podľa § 19 a 20 vrátane údajov o tržbách za každý relevantný trh prístupu a prepojenia. Ak takéto informácie prispejú k otvorenému a konkurenčnému trhu, úrad ich zverejní.
Č:12
Povinnosť prístupu a používania špecifických zariadení siete
Č:12, O:1
Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť operátorom povinnosti týkajúce sa splnenia primeraných žiadostí o prístup a používanie špecifických prvkov siete a príslušných zariadení, medzi iným v situáciách, keď národný regulačný orgán usúdi, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky s podobným vplyvom, by brzdili nástup udržateľného, konkurenčne orientovaného trhu na maloobchodnej úrovni, alebo by neboli v záujme koncových užívateľov.
Od operátora môžu medzi iným vyžadovať, aby:
N
§:22, O:1
Úrad môže uložiť významnému podniku v súvislosti s prístupom alebo prepojením povinnosť splniť odôvodnenú a opodstatnenú žiadosť o prístup, na používanie určitých prvkov siete a pridružených prostriedkov a o prepojenie sietí, najmä v prípadoch, ak zistí, že odmietnutie prístupu alebo neprimerané okolnosti a podmienky by neumožnili efektívnu súťaž na trhu pre koncových užívateľov alebo by neboli v ich záujme. Úrad môže na zabezpečenie prístupu alebo prepojenia významnému podniku uložiť okrem iného povinnosť
Ú
Č:12, O:1, P:a)
poskytol prístup tretím stranám k špecifikovaným sieťovým prvkom a/alebo zariadeniam vrátane prístupu k neaktívnym sieťovým prvkom a/alebo uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu, aby sa okrem iného umožnil výber a/alebo predvýber operátora a/alebo ponuka na ďalší predaj účastníckej linky;
N
§:22, O:1, P:a)
poskytovať tretím osobám prístup k určitým sieťovým prostriedkom vrátane prístupu k neaktívnym sieťovým prvkom, a poskytovať uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, ktorý umožní okrem iného poskytovať výber podniku individuálnou voľbou alebo predvoľbou alebo ponúkať účastnícku prípojku za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
Ú
Č:12, O:1, P:b)
jednal v dobrej viere s podnikmi žiadajúcimi o prístup;
N
§:22, O:1, P:c)
viesť rokovania v dobrej viere s inými podnikmi žiadajúcimi prístup
Ú
zachoval prístup k už prideleným zariadeniam;
N
§:22, O:1, P:b)
nezrušiť už poskytnutý prístup k prostriedkom,
Ú
Č:12, O:1, P:c)
poskytol osobitné služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími subjektmi;
N
§:22, O:1, P:d)
poskytovať určené služby za veľkoobchodných podmienok na ďalší predaj tretími osobami,
Ú
Č:12, O:1, P:e)
udelil otvorený prístup k technickým rozhraniam, protokolom alebo iným kľúčovým technológiám, ktoré sú nepostrádateľné pre interoperabilitu služieb alebo služby virtuálnej siete;
N
§:22, O:1, P:e)
zabezpečiť otvorený prístup k rozhraniam, protokolom a kódovacím zariadeniam, ktoré sú potrebné na interoperabilitu služieb alebo pre služby virtuálnych sietí,
Ú
13
Č:12, O:1, P:f)
umožnil spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného používania pridružených prostriedkov;
N
§:22, O:1, P:f)
umožniť spoločné umiestnenie alebo iné formy spoločného používania pridružených prostriedkov,
Ú
Č:12, O:1, P:g)
poskytol špecifikované služby potrebné na zabezpečenie interoperability služieb medzi koncovými užívateľmi, vrátane zariadení pre služby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieťach;
N
§:22, O:1, P:g)
poskytnúť špecifikované služby potrebné na interoperabilitu služieb, vrátane poskytnutia zariadení pre služby inteligentných sietí alebo roamingu v mobilných sieťach,
Ú
Č:12, O:1, P:h)
poskytol prístup k systémom operačnej podpory alebo podobným softvérovým systémom potrebným na zabezpečenie čestnej súťaže pri poskytovaní služieb;
N
§:22, O:1, P:h)
zabezpečiť prístup k systémom na podporu prevádzky alebo k podobným softvérovým systémom nevyhnutným na zabezpečenie spravodlivej súťaže pri poskytovaní služieb,
Ú
Č:12, O:1, P:i)
prepojil siete alebo zariadenia siete;
N
§:22, O:1, P:i)
prepojiť siete alebo sieťové prostriedky,
Ú
Č:12, O:1, P:j)
poskytol prístup k pridruženým službám, ako je služba identity, lokalizácie a prítomnosti.
N
§:22, O:1, P:j)
poskytovať prístup k pridruženým službám.
Národné regulačné orgány môžu k týmto povinnostiam pridať podmienky týkajúce sa objektívnosti, primeranosti a včasnosti.
N
§:22, O:2, V:1
Úrad môže doplniť povinnosti podľa odseku 1 o plnenie podmienok objektívnosti, primeranosti a včasnosti.
Ú
Č:12, O:2
Ak národné regulačné orgány zvažujú uloženie povinností uvedených v odseku 1, a najmä ak posudzujú, či by uloženie takýchto povinností bolo primerané z hľadiska cieľov stanovených v článku 8 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), zohľadňujú predovšetkým tieto faktory:
N
§:22, O:3
Úrad pri ukladaní povinností podľa odsekov 1 a 2 prihliada na
Ú
Č:12, O:2, P:a)
technickú a ekonomickú životaschopnosť používania alebo inštalovania konkurenčných zariadení vzhľadom na mieru vývoja na trhu, berúc do úvahy povahu a typ daného prepojenia a/alebo prístupu vrátane životnosti iných prístupových produktov z vyššej úrovne distribučného reťazca, ako napríklad prístup ku káblovodom;
N
§:22, O:3, P:a)
technickú a ekonomickú únosnosť využitia alebo výstavby konkurenčných zariadení s ohľadom na rýchlosť vývoja trhu, spôsob a typ prepojenia alebo prístupu vrátane životnosti iných prístupových produktov, ako napríklad prístup ku káblovodom,
Ú
Č:12, O:2, P:b)
uskutočniteľnosť poskytnutia navrhovaného prístupu vzhľadom na dostupnú kapacitu;
N
§:22, O:3, P:b)
uskutočniteľnosť požadovaného prístupu a prepojenia so zreteľom na využiteľnú kapacitu siete,
Ú
Č:12, O:2, P:c)
počiatočnú investíciu vlastníka zariadenia, berúc do úvahy všetky uskutočnené verejné investície a riziká spojené s touto investíciou;
N
§:22, O:3,P:c)
počiatočné investície vlastníka zariadení vzhľadom na všetky uskutočnené verejné investície a riziká spojené s investovaním,
Ú
Č:12, O:2, P:d)
potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže, pričom sa osobitná pozornosť venuje ekonomicky efektívnej hospodárskej súťaži v oblasti infraštruktúry;
N
§:22, O:3, P:d)
potrebu dlhodobej ochrany hospodárskej súťaže, najmä ochrany efektívnej hospodárskej súťaže založenej na infraštruktúre,
Ú
Č:12,
v prípade potreby všetky príslušné práva týkajúce sa duševného
N
§:22,
ochranu práv duševného vlastníctva,
Ú
14
O:2, P:e)
vlastníctva;
O:3, P:e)
Č:12, O:2, P:f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
N
§:22, O:3, P:f)
poskytovanie celoeurópskych služieb.
Ú
Č:12, O:3
3. Keď národné regulačné orgány ukladajú operátorovi povinnosti poskytovať prístup v súlade s ustanoveniami tohto článku, môžu stanoviť technické alebo prevádzkové podmienky, ktoré musí poskytovateľ a/alebo príjemcovia takého prístupu dodržať, ak je to potrebné na zabezpečenie bežnej prevádzky siete. Povinnosti dodržiavať osobitné technické normy alebo špecifikácie musia byť v súlade s normami a špecifikáciami ustanovenými v súlade s článkom 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
§:22, O:2, V:2, V:3
Úrad môže na zabezpečenie obvyklej prevádzky siete určiť technické alebo prevádzkové podmienky prístupu k špecifickým sieťovým prostriedkom alebo k prepojeniu sietí v súlade s § 11. Podnik poskytujúci prístup alebo prepojenie a tretie osoby využívajúce prístup alebo prepojenie musia dodržiavať určené podmienky.
Ú
Č:13
Povinnosť kontroly cien a účtovania nákladov
Č:13, O:1
1. Národný regulačný orgán môže v súlade s ustanoveniami článku 8 uložiť povinnosti týkajúce sa návratnosti nákladov a kontroly cien vrátane povinností týkajúcich sa nákladovej orientácie cien a povinností týkajúcich sa systémov účtovania nákladov za poskytovanie špecifických typov prepojenia a/alebo prístupu v situáciách, keď analýza trhu ukazuje, že nedostatok efektívnej hospodárskej súťaže znamená, že dotknutý operátor by mohol na škodu koncových užívateľov držať ceny na neprimerane vysokej úrovni alebo by mohol uplatňovať stláčanie marže. S cieľom podporovať investície operátora vrátane investícií do sietí novej generácie národné regulačné orgány zohľadňujú investície uskutočnené operátorom a umožňujú mu primeranú mieru návratnosti adekvátneho vloženého kapitálu, berúc do úvahy všetky riziká špecifické pre konkrétny nový sieťový investičný projekt.
N
§:23
Ak úrad na základe analýzy relevantného trhu súvisiaceho s prístupom alebo prepojením podľa § 17 zistí, že na tomto trhu nie je efektívna súťaž a uloženie jednej alebo viacerých povinností podľa § 19 až 22 nepostačuje na to, aby významný podnik určený podľa § 18 nepožadoval neprimerane vysoké alebo neprimerane nízke ceny súvisiace s prístupom alebo prepojením v neprospech koncových užívateľov, môže regulovať ceny významného podniku podľa § 12. S cieľom podporovať investície podniku vrátane investícií do sietí novej generácie úrad prihliada na mieru investovania významným podnikom s uznaním primeranej návratnosti vloženého kapitálu a s tým spojených rizík špecifických pre konkrétny nový investičný sieťový projekt.
Ú
Č:13, O:2
2. Národné regulačné orgány zabezpečia, aby všetky predpísané mechanizmy nákladovej návratnosti alebo metodiky cenotvorby slúžili na podporu efektívnej a udržateľnej hospodárskej súťaže a maximalizáciu prínosov pre zákazníkov. V tejto súvislosti môžu národné regulačné orgány zohľadniť tiež ceny prístupné na porovnateľných konkurenčných trhoch.
N
§:12, O:4
Spôsoby regulácie cien podľa odseku 3 je možné účelne spájať. Pri regulácii cien podľa odseku 3 môže úrad určiť cenu aj na základe cien na porovnateľných trhoch.
Ú
15
Č:13, O:3O:4
Ak má operátor povinnosť týkajúcu sa nákladovej orientácie svojich cien, dôkazné bremeno, že sú poplatky odvodené z nákladov zahŕňajúcich primeranú mieru návratnosti investície, leží na príslušnom operátorovi. Na účely kalkulácie nákladov efektívneho poskytovania služieb môžu národné regulačné orgány použiť metódy účtovania nezávislé na metódach používaných podnikom. Národné regulačné orgány môžu od operátora požadovať úplné zdôvodnenie svojich cien a môžu v prípade potreby požadovať úpravu cien.Národné regulačné orgány zabezpečia, aby, v prípadoch, že je predpísaná implementácia systému účtovania nákladov s cieľom podpory kontroly cien, bol zverejnený opis systému účtovania, pričom uvádza hlavné kategórie, podľa ktorých sú náklady zoskupené a pravidlá používané pri alokácii nákladov. Zhodu so systémom účtovania nákladov overí kvalifikovaný nezávislý orgán. Vyhlásenie o zhode sa uverejňuje ročne.
N
§:12, O:5
Ak úrad rozhodne o spôsobe regulácie cien podľa odseku 3 písm. c), určí v rozhodnutí metódu kalkulácie cien, ktorá bude obsahovať druhy nákladov a pravidlá ich priradenia. Podnik je povinný v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia než dva mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, vypočítať ceny podľa úradom určenej metódy kalkulácie cien, poskytnúť úradu ich odôvodnenie. Podnik je povinný na základe žiadosti úradu preukázať, že ceny obsahujú iba náklady nevyhnutne a bezprostredne potrebné na poskytovanie danej služby. Úrad alebo ním poverená odborne spôsobilá a nezávislá osoba následne overí výpočet cien podniku. Na účely overenia výpočtu cien je možné použiť aj metódu kalkulácie cien, ktorá je nezávislá a odlišná od metódy používanej podnikom. Výsledky overovania úrad raz ročne zverejní. Úrad môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o úprave cien. Podnik je povinný uplatňovať ceny až po schválení výpočtu alebo úprave cien úradom.
Ú
Č:13a
Funkčné oddelenie
Č:13a, O:1
1. Ak národný regulačný orgán dospeje k záveru, že príslušné povinnosti uložené podľa článkov 9 až 13 nesplnili cieľ dosiahnuť efektívnu hospodársku súťaž a že v súvislosti s určitými trhmi produktov, ku ktorým je veľkoobchodný prístup, existujú vážne a pretrvávajúce problémy s hospodárskou súťažou a/alebo že príslušné trhy zlyhávajú, môže v súlade s ustanoveniami článku 8 ods. 3 druhým pododsekom ako výnimočné opatrenie uložiť vertikálne integrovaným podnikom povinnosť umiestniť činnosti spojené s veľkoobchodným poskytovaním relevantných prístupových produktov do nezávisle prevádzkovaného obchodného subjektu.Takýto obchodný subjekt dodáva prístupové produkty a služby všetkým podnikom vrátane ostatných obchodných subjektov v rámci materskej spoločnosti na základe rovnakých lehôt a podmienok, a to aj pokiaľ ide o úrovne cien a služieb, a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.
N
§:24, O:1O:2
Ak povinnosti uložené významnému podniku podľa § 19 až 23 nesplnili cieľ dosiahnuť efektívnu súťaž a existujú vážne a pretrvávajúce problémy so súťažou alebo príslušné trhy zlyhávajú v súvislosti s veľkoobchodným poskytovaním určitých prístupových produktov, môže úrad ako mimoriadne opatrenie uložiť vertikálne integrovanému podniku povinnosť založiť samostatnú obchodnú spoločnosť, ktorá má postavenie ovládanej osoby. Na túto spoločnosť je podnik povinný previesť činnosti spojené s veľkoobchodným poskytovaním relevantných prístupových produktov.Samostatná obchodná spoločnosť je povinná poskytovať prístupové produkty a služby všetkým podnikom, vrátane podnikov ovládajúcej osoby, na základe rovnakých lehôt a podmienok, vrátane úrovne cien a služieb, a prostredníctvom tých istých systémov a procesov.
Ú
Č:13a, O:2
Ak národný regulačný orgán zamýšľa uložiť povinnosť funkčného oddelenia, predloží Komisii návrh, ktorý obsahuje:
N
§:24, O:3
Pred uložením povinnosti podľa odseku 1 úrad predloží Európskej komisii:
Ú
16
P:a
P:bP:cP:d
dôkazy, ktoré opodstatňujú závery národného regulačného orgánu uvedené v odseku 1;odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého neexistuje žiadna alebo existuje malá pravdepodobnosť, že v primeranom časovom horizonte vznikne efektívna a trvalo udržateľná hospodárska súťaž založená na infraštruktúre;analýzu očakávaného vplyvu na regulačný orgán, podnik – najmä na pracovnú silu jednotlivých podnikov a na odvetvie elektronických komunikácií ako celok – a na motiváciu investovať do odvetvia ako celku, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj vplyvu na ďalšie zainteresované strany, a to najmä očakávaného vplyvu na hospodársku súťaž a možných súvisiacich vplyvov na spotrebiteľov;analýzu dôvodov, ktorými sa zdôvodňuje, že táto povinnosť by bola najefektívnejším prostriedkom na vykonanie nápravných opatrení zameraných na riešenie identifikovaných problémov hospodárskej súťaže alebo zlyhávania trhu.
P:aP:b
P:cP:d
podklady, ktoré odôvodňujú zámer uložiť túto povinnosť,odôvodnené hodnotenie, podľa ktorého neexistuje žiadna alebo existuje malá pravdepodobnosť, že v primeranom čase vznikne efektívna a trvalo udržateľná súťaž založená na infraštruktúre,analýzu očakávaného vplyvu na úrad, podnik, najmä na pracovnú silu oddelenej obchodnej spoločnosti, a na oblasť elektronických komunikácií ako celok a na motiváciu investovať do odvetvia ako celku, najmä pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj vplyvu na ďalšie dotknuté strany, a to najmä očakávaného vplyvu na súťaž a možných súvisiacich vplyvov na spotrebiteľov,analýzu dôvodov, prečo by táto povinnosť bola najefektívnejším prostriedkom na vykonanie nápravných opatrení zameraných na riešenie identifikovaných problémov súťaže alebo zlyhávania trhu.
Č:13a, O:3P:aP:bP:cP:dP:eP:f
Návrh opatrenia obsahuje tieto prvky:presnú povahu a úroveň oddelenia, najmä právne postavenie samostatného obchodného subjektu; určenie aktív samostatného obchodného subjektu a produktov alebo služieb, ktoré má tento subjekt dodávať;dojednania o riadení na zabezpečenie nezávislosti pracovníkov, ktorých zamestnáva samostatný obchodný subjekt, a zodpovedajúcu motivačnú štruktúru;pravidlá na zabezpečenie plnenia povinností;pravidlá na zabezpečenie transparentnosti prevádzkových postupov najmä vo vzťahu k ďalším zainteresovaným stranám;program monitorovania na zabezpečenie dodržiavania povinností vrátane uverejňovania výročnej správy.
N
§:24 O:5P:aP:bP:cP:dP:e
Návrh rozhodnutia úradu podľa odseku 1 obsahuje:spôsob a úroveň oddelenia, najmä právnu formu samostatnej obchodnej spoločnosti,určenie obchodného majetku samostatnej obchodnej spoločnosti a produktov alebo služieb, ktoré má dodávať,podmienky zabezpečujúce nezávislosť zamestnancov, ktorých zamestnáva samostatná obchodná spoločnosť a zodpovedajúcu motivačnú štruktúru,pravidlá na zabezpečenie transparentnosti prevádzkových postupov, najmä vo vzťahu k ďalším dotknutým stranám,pravidlá a program monitorovania na zabezpečenie dodržiavania povinností, vrátane uverejňovania výročnej správy.
Ú
17
Č:13a, O:4
Po tom, ako Komisia v súlade s článkom 8 ods. 3 rozhodne o návrhu opatrenia, národný regulačný orgán vykoná v súlade s postupom ustanoveným v článku 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) koordinovanú analýzu rôznych trhov súvisiacich s prístupovou sieťou. Na základe svojho hodnotenia národný regulačný orgán uloží, zachová, zmení alebo zruší povinnosti v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
§:24, O:4
Úrad môže povinnosť podľa odseku 1 uložiť iba po predchádzajúcom súhlase Európskej komisie. Následne úrad vykoná podľa § 17 koordinovanú analýzu trhov súvisiacich s prístupovou sieťou a ďalej postupuje podľa § 18
Ú
Č:13a, O:5
5. Na podnik, ktorému bolo uložené funkčné oddelenie, sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvedených v článkoch 9 až 13 na ktoromkoľvek osobitnom trhu, vo vzťahu ku ktorému bol v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) označený ako podnik s významným vplyvom, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú Komisia povolí podľa článku 8 ods. 3.
N
§:24, O:6
Podniku, ktorému bolo uložené založiť samostatnú obchodnú spoločnosť, môže úrad uložiť ktorúkoľvek z povinností ustanovených v § 19 až 23 na ktoromkoľvek relevantnom trhu, vo vzťahu ku ktorému bol podľa § 18 určený ako významný podnik, alebo inú povinnosť, ktorú Európska komisia povolí podľa § 18 ods. 3.
Ú
Č:13b
Dobrovoľné oddelenie vertikálne integrovaným podnikom
Č:13b, O:1
Ak podniky, ktoré boli v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) označené za podniky s významným vplyvom na jednom alebo viacerých relevantných trhoch, zamýšľajú previesť aktíva tvoriace ich miestnu prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na samostatný právny subjekt, v ktorom nemajú majetkovú účasť, alebo založiť samostatný obchodný subjekt, ktorý bude poskytovať všetkým maloobchodným poskytovateľom vrátane ich vlastných maloobchodných divízií úplne rovnocenné prístupové produkty, vopred a včas o tom informujú národný regulačný orgán, aby mohol posúdiť vplyv zamýšľanej transakcie.Podniky tiež informujú národný regulačný orgán o všetkých zmenách tohto svojho zámeru, ako aj o konečnom výsledku procesu oddelenia.
N
§:28, O:1
Ak významný podnik plánuje previesť obchodný majetok tvoriaci jeho prístupovú sieť alebo jej podstatnú časť na samostatnú obchodnú spoločnosť, v ktorej nemá majetkovú účasť, alebo založiť samostatnú obchodnú spoločnosť, ktorá má postavenie ovládanej osoby, ktorá bude poskytovať podnikom na maloobchodnom trhu, vrátane jeho vlastných maloobchodných zložiek, úplne rovnocenné prístupové produkty, je povinný o tom informovať úrad najmenej štyri mesiace vopred. Podnik je povinný informovať úrad o zmenách svojho zámeru, ako aj o konečnom výsledku procesu oddelenia.
Ú
Č:13b, O:2
Národný regulačný orgán posúdi vplyv zamýšľanej transakcie na existujúce regulačné povinnosti podľa smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).Na tento účel národný regulačný orgán vykoná v súlade s postupom ustanoveným v článku 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) koordinovanú analýzu rôznych trhov súvisiacich s prístupovou sieťou.Na základe svojho posúdenia národný regulačný orgán uloží, zachová, zmení alebo zruší povinnosti v súlade s článkami 6 a 7 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).
N
§:28, O:2
Úrad posúdi vplyv zamýšľaného procesu založenia obchodnej spoločnosti na uložené povinnosti. Na tento účel úrad vykoná podľa § 17 koordinovanú analýzu trhov súvisiacich s prístupovou sieťou a ďalej postupuje podľa § 18.
Ú
18
Č:13b, O:3
3. Na právne a/alebo prevádzkovo samostatný obchodný subjekt sa môže vzťahovať ktorákoľvek z povinností uvedených v článkoch 9 až 13 na ktoromkoľvek osobitnom trhu, vo vzťahu ku ktorému bol v súlade s článkom 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) označený ako podnik s významným vplyvom, alebo akákoľvek iná povinnosť, ktorú Komisia povolí podľa článku 8 ods. 3.
N
§:28, O:3
Samostatnej obchodnej spoločnosti je úrad môže uložiť ktorúkoľvek z povinností ustanovených v § 19 až 23 na ktoromkoľvek relevantnom trhu, vo vzťahu ku ktorému bola v súlade s § 17 označená ako významný podnik, alebo akúkoľvek inú povinnosť, ktorú Európska komisia povolí podľa § 18 ods. 3.
Ú
K:IV
ROKOVACÍ PORIADOK
Č:14
Výbor
Č:14, O:1
Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 smernice 2002/21/ES (Rámcová smernica).
n.a.
Č:14, O:2
V prípade odkazu na tento odsek platia články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.
n.a.
Č:14, O:3
Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.
n.a.
Č:15
Zverejňovanie a prístup k informáciám
Č:15, O:1
Členské štáty zabezpečia zverejnenie konkrétnych povinností uložených podnikom podľa tejto smernice a identifikáciu konkrétnych produktov/služieb a geografických trhov. Zabezpečia, aby aktuálne informácie, ak nie sú dôverné a hlavne ak neobsahujú obchodné tajomstvo, boli verejne dostupné spôsobom, ktorý zaručuje jednoduchý prístup k informáciám všetkých zainteresovaných strán.
N
§ :11, O:1
Úrad je povinný konať a svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti, transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti. Všetky svoje rozhodnutia, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu, zverejňuje na svojom webovom sídle a ak tak ustanovuje tento zákon aj vo vestníku, pričom tieto údaje priebežne aktualizuje.
Ú
Č:15, O:2
Členské štáty zašlú Komisii kópiu takto uverejnených informácií.
N
§:10, O:15
Úrad oznámi Európskej komisii a orgánu európskych regulátorov všetky prijaté konečné opatrenia podľa odseku 4.
Ú
Komisia tieto informácie sprístupní a podľa potreby zašle Komunikačnému výboru.
n.a.
Č:16
Notifikácia
Č:16, O:1
Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do dátumu uvedenému v článku 18 ods. 1, druhom pododseku, národné regulačné orgány zodpovedné za plnenie úloh stanovených v tejto smernici.
N
§:10, O:4
Ak návrh opatrenia bude mať vplyv na obchodovanie medzi členskými štátmi, úrad po zverejnení výsledkov konzultácií podľa odseku 3 sprístupní tento návrh s odôvodnením Európskej komisii, orgánu európskych
Ú
19
O:2
Národné regulačné orgány oznámia Komisii mená operátorov považovaných za operátorov s významným vplyvom na trhu na účely tejto smernice a povinnosti uložené týmto operátorom podľa tejto smernice. Všetky zmeny, na ktoré majú vplyv povinnosti uložené podnikom alebo podniky, na ktoré majú vplyv ustanovenia tejto smernice, sa ihneď oznámia Komisii.
P:aP:bP:cP:d
regulátorov a národným regulačným orgánom členských štátov v súlade s § 9 ods. 4, ak ide ourčenie relevantných trhov, postupy analýzy relevantných trhov, povinnosti prepojenia sietí, interoperability služieb a povinnosti podľa § 26, uloženie, zmenu alebo zrušenie povinností podľa § 19 až 23 a § 25.
Č:17
Postupy prehodnocovania
Komisia pravidelne prehodnocuje funkčnosť tejto smernice a informuje Európsky parlament a Radu prvýkrát najneskôr tri roky po dátume nadobudnutia účinnosti uvedenom v článku 18 ods. 1, druhom pododseku. Na tento účel môže Komisia požadovať od členských štátov informácie, ktoré treba poskytnúť bez zbytočného odkladu.
n.a.
Č:18
Transpozícia
Č:18, O:1
Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júla 2003. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.Tieto opatrenia sa budú uplatňovať od 25. júla 2003.
n.a.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
§:°79Príloha č. 5
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19/ES zo 7. marca 2002 o prístupe a prepojení elektronických komunikačných sietí a pridružených prostriedkov (prístupová smernica ) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 337, 18. 12. 2009).
Ú
Č:18, O:2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
Ú
Č:19
Nadobudnutie účinnosti
20
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
N
§:81
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 s výnimkou ustanovení § 42 a 44, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.
Ú
Č:20
Adresáti
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n.a.
.
Príloha I
PODMIENKY PRÍSTUPU K VYSIELANIU DIGITÁLNEJ TELEVÍZIE A RÁDIOVÝCH SLUŽIEB PRE DIVÁKOV A POSLUCHÁČOV V SPOLOČENSTVE
Príloha I
Časť I
Časť I: Podmienky pre systémy podmieneného prístupu, ktoré sa majú uplatňovať v súlade s bodom 6 ods. 1
Príloha I
Časť IP:aP:b
Vzhľadom na podmienený prístup k vysielaniu digitálnej televízie a rádiových služieb pre divákov a poslucháčov v spoločenstve, bez ohľadu na spôsob prenosu, musia členské štáty zabezpečiť v súlade s článkom 6 uplatňovanie týchto podmienok:systémy podmieneného prístupu prevádzkované na trhu v spoločenstve musia mať dostatočné technické schopnosti na nákladovo efektívnu kontrolu prenosu umožňujúcu úplnú kontrolu služieb využívajúcich takéto systémy podmieneného prístupu operátormi siete na miestnej alebo regionálnej úrovni;všetci operátori služieb podmieneného prístupu, bez ohľadu na spôsob prenosu, ktorí poskytujú služby prístupu k digitálnej televízii a rádiovým službám a na ktorých prístupové služby sú vysielatelia závislí, aby dosiahli každú skupinu možných divákov alebo poslucháčov, musia:
— ponúkať všetkým vysielateľom, spravodlivo, primerane a nediskriminačne v súlade s právom spoločenstva, technické služby umožňujúce vysielateľom digitálne prenášaných služieb ich príjem zo strany oprávnených divákov alebo poslucháčov prostredníctvom dekodérov spravovaných operátorom služby, pri dodržiavaní práva spoločenstva,
— viesť oddelené finančné účtovníctvo týkajúce sa ich činností ako poskytovateľov podmieneného prístupu.
N
§:26, O:1
Podnik poskytujúci podmienený prístup je povinný zabezpečiť vysielateľom pri podmienenom prístupe k digitálnej televízii a digitálnemu rozhlasu uplatňovanie podmienok tohto prístupu. Podrobnosti o podmienkach prístupu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
Ú
21
P:c
pri udeľovaní licencií výrobcom spotrebiteľských prístrojov, musia držitelia práv na priemyselné vlastníctvo produktov a systémov podmieneného prístupu zabezpečiť výkon tohto udeľovania za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. Pri zohľadnení technických a obchodných faktorov nesmú držitelia práv podmieňovať udeľovanie licencií podmienkami zakazujúcimi, zhoršujúcimi alebo brániacimi zahrnutiu do toho istého produktu:— spoločného rozhrania umožňujúceho spojenie s viacerými inými systémami prístupu, alebo
— prostriedkov špecifických pre iné prístupové systémy za predpokladu, že nadobúdateľ licencie spĺňa príslušné a primerané podmienky zaručujúce, pokiaľ sa ho to týka, bezpečnosť transakcií operátorov systému podmieneného prístupu.
Príloha I
Časť II
Časť II: Iné zariadenia, na ktoré sa môžu uplatniť podmienky podľa článku 5 ods. 1 písm. b)
Príloha I
Časť IIP:b
a) Prístup k rozhraniu aplikačného programu (API – application program interface);Prístup k elektronickej programovej príručke (EPG – electronic programe guides).
N
§:26, O:2
Úrad môže z vlastného podnetu alebo na návrh dotknutého podniku rozhodnutím uložiť po konzultáciách podľa § 10 podnikom, ktoré zabezpečujú prístup koncových užívateľov k službám digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania, povinnosť zabezpečiť prístup k aplikačnému programovému rozhraniu a prístup k elektronickým programovým sprievodcom za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok; týmto nie sú dotknuté povinnosti uložené významným podnikom podľa tohto zákona.
Ú
Príloha II
MINIMÁLNY ZOZNAM POLOŽIEK, KTORÉ SA MAJÚ ZAHRNÚŤ DOREFERENČNEJ PONUKY NA VEĽKOOBCHODNÝ PRÍSTUP K SIEŤOVEJ INFRAŠTRUKTÚRE VRÁTANE SPOLOČNÉHO ALEBO ÚPLNE UVOĽNENÉHO PRÍSTUPU K ÚČASTNÍCKEMU VEDENIU NA PEVNOM MIESTE, KTORÚ MAJÚ ZVEREJNIŤ NOTIFIKOVANÍ OPERÁTORI S VÝZNAMNOU TRHOVOU SILOU (SIGNIFICANT MARKET POWER – SMP)
Na účely tejto prílohy platia tieto vymedzenia pojmov:
22
P: a)
„úsek účastníckeho vedenia“ znamená časť účastníckeho vedenia, ktorá spája koncový bod siete so sústreďovacím bodom alebo určeným medziľahlým prístupovým bodom v pevnej verejnej elektronickej komunikačnej sieti;
N
§:2, O:11, V:2
úsek účastníckeho vedenia je časť účastníckeho vedenia spájajúca koncový bod siete so sústreďovacím bodom alebo určeným medziľahlým prístupovým bodom v pevnej sieti.
Ú
P: b)
„neviazaný prístup k účastníckej prípojke“ znamená úplný neviazaný prístup k účastníckej prípojke a zdieľaný prístup k účastníckej prípojke; neznamená zmenu vlastníctva účastníckej prípojky;
N
§:2, O:10
Uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je úplný uvoľnený prístup a spoločný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu bez zmeny jeho vlastníctva
Ú
P: c)
„úplný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu“ znamená poskytnutie prístupu užívateľovi k účastníckemu vedeniu alebo úseku účastníckeho vedenia operátora s významnou trhovou silou tak, že sa umožní využitie celej kapacity sieťovej infraštruktúry;
N
§:2, O:11, V:1
Úplný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je prístup k účastníckemu vedeniu alebo k úseku účastníckeho vedenia podniku s významným vplyvom na trhu, ktorý oprávňuje iný podnik využiť celú kapacitu sieťovej infraštruktúry;
Ú
P: d)
„spoločný prístup k účastníckemu vedeniu“ znamená poskytnutie prístupu užívateľovi k účastníckemu vedeniu alebo úseku účastníckeho vedenia operátora s významnou trhovou silou tak, že sa umožní využitie špecifikovanej časti kapacity sieťovej infraštruktúry, ako je časť frekvencie alebo jej ekvivalent.
N
§:2, O:12
Spoločný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu je prístup k účastníckemu vedeniu alebo úseku účastníckeho vedenia podniku s významným vplyvom na trhu, ktorý oprávňuje iný podnik využiť špecifikovanú časť kapacity sieťovej infraštruktúry, ako je časť frekvenčného spektra alebo jeho ekvivalent.
Ú
Časť A
Podmienky neviazaného prístupu k účastníckej prípojke
1. Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä tieto prvky spolu s pridruženými prostriedkami:
Príloha č. 1,Časť A
Podmienky uvoľneného prístupu k účastníckemu vedeniu1. Sieťové prvky, ku ktorým sa ponúka prístup, zahŕňajú najmä tieto prvky spolu s pridruženými prostriedkami:
P:aP:bP:c
uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (úplný a spoločný);uvoľnený prístup k úseku účastníckeho vedenia (úplný a spoločný) vrátane prípadného prístupu k sieťovým prvkom, ktoré sú neaktívne, na účely pripojenia do siete vyššej úrovne (backhaul);v prípade potreby prístup ku káblovodom umožňujúci rozvoj prístupových sietí.2. Informácie o umiestnení fyzických miest prístupu vrátane rozvodných skríň a rozvádzačov, dostupnosť účastníckeho vedenia, úseku účastníckeho vedenia a pripojenia do vyššej úrovne siete (backhaul) v špecifických častiach prístupovej siete a v prípade potreby informácie o umiestnení káblovodov a dostupnosti v rámci káblovodov.3. Technické podmienky týkajúce sa prístupu a použitia účastníckych vedení a úsekov účastníckych vedení vrátane technických charakteristík
N
P:aP:bP:c
uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu (úplný a spoločný), uvoľnený prístup k úseku účastníckeho vedenia (úplný a spoločný) vrátane prípadného prístupu k sieťovým prvkom, ktoré sú neaktívne, na účely prepojenia do vyššej úrovne siete;ak je to potrebné prístup ku káblovodom umožňujúci rozvoj prístupových sietí.2. Informácie o miestach fyzického prístupu1) vrátane rozvodných skríň a rozvádzačov, dostupnosť účastníckeho vedenia, úseku účastníckeho vedenia a prepojenia do vyššej úrovne siete v špecifických častiach prístupovej siete a ak je to potrebné informácie o umiestnení káblovodov a dostupnosti v káblovodoch.
Ú
23
skrúcaných párov a/alebo optického vlákna a/alebo ekvivalentu, káblových distribútorov a pridružených prostriedkov a v prípade potreby technické podmienky týkajúce sa prístupu ku káblovodom.4. Objednávanie a postupy zabezpečenia, obmedzenia používania.
3. Technické podmienky týkajúce sa prístupu a využívania účastníckych vedení a úsekov účastníckych vedení, vrátane technických charakteristík metalického skrúcaného páru účastníckeho vedenia alebo optického vlákna alebo ekvivalentu, káblových rozvádzačov a pridružených prostriedkov a v prípade potreby technické podmienky týkajúce sa prístupu ku káblovodom.4. Postupy objednávania a poskytovania, obmedzenia používania.
Časť B
Služby spoločného umiestnenia1. Informácie o existujúcich príslušných miestach operátorov s významnou trhovou silou alebo umiestnení zariadení a ich plánovanej modernizácii.2. Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia a prípadne diaľkového spoločného umiestnenia a virtuálneho spoločného umiestnenia).
N
Príloha č. 1, Časť B
Služby spoločného umiestnenia1. Informácie o príslušných miestach významného podniku alebo umiestnení zariadení a ich plánovanej modernizácii.2. Možnosti spoločného umiestnenia v miestach určených podľa bodu 1 (vrátane fyzického spoločného umiestnenia, prípadne vzdialeného a virtuálneho spoločného umiestnenia).
3. Charakteristiky zariadení: prípadne obmedzenia zariadení, ktoré je možné spoločne umiestniť.4. Bezpečnostné aspekty: opatrenia zavedené notifikovanými operátormi na zaručenie bezpečnosti ich lokalít.5. Podmienky prístupu pre personál konkurenčných operátorov.6. Bezpečnostné normy.7. Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru pre spoločné umiestnenie.8. Podmienky pre užívateľov na kontrolu umiestnení, v ktorých je dostupné fyzické spoločné umiestnenie alebo miest, kde bolo spoločné umiestnenie odmietnuté na základe nedostatku kapacity.
3. Obmedzenia týkajúce sa zariadení, ktoré prichádzajú do úvahy na spoločné umiestnenie.4. Opatrenia zavedené významným podnikom na zabezpečenie bezpečnosti ich lokalít.5. Podmienky prístupu pre pracovníkov konkurenčných podnikov.6. Bezpečnostné normy.7. Pravidlá prideľovania priestoru v prípade obmedzeného priestoru na spoločné umiestnenie.8. Podmienky pre podniky na vykonanie kontroly miest, v ktorých je fyzické spoločné umiestnenie možné, alebo miest, kde bolo spoločné umiestnenie odmietnuté z dôvodu nedostatku kapacity.
Ú
Časť C
Informačné systémy
Podmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom
N
Príloha č. 1, Časť C
Informačné systémyPodmienky prístupu k prevádzkovým podporným systémom alebo databázam významného podniku na
Ú
24
notifikovaných operátorov alebo k databázam na predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie, žiadosti o údržbu a opravy a fakturáciu.
predbežné objednávanie, poskytovanie, objednávanie požiadavky na údržbu a opravy a fakturáciu.
Časť D
Podmienky poskytovania1. Čas reakcie na žiadosť o dodávku služieb a zariadení; dohody o úrovni služieb, riešenie porúch, postupy opätovného dosiahnutia bežnej úrovne služieb a kvalita prevádzkových parametrov.2. Štandardné zmluvné podmienky, vrátane prípadných úhrad poskytovaných za nedodržanie času na odpoveď.3. Ceny alebo pravidlá cenotvorby za každú charakteristiku, funkciu a zariadenie uvedené vyššie
N
Príloha č. 1, Časť D
Dodacie podmienky1. Lehota na vybavenie požiadaviek na dodávku služieb a prostriedkov; dojednania úrovne služieb, riešenie porúch, postupy návratu na normálnu úroveň služby a parametre kvality služby.2. Štandardné zmluvné podmienky a v prípade potreby náhrady za nedodržanie lehôt.3. Ceny alebo vzorce na výpočet ceny za každú položku, funkciu a prostriedok uvedené vyššie.
Ú