EU/KR/P1/sk 1
PROTOKOL
O VYMEDZENÍ POJMU
„PÔVODNÉ VÝROBKY“ A
O METÓDACH ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
EU/KR/P1/sk 2
OBSAH
ODDIEL A
PRAVIDLÁ PÔVODU
HLAVA IVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1VYMEDZENIE POJMOV
HLAVA IIVYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“
Článok 2Pôvodné výrobky
Článok 3Kumulácia pôvodu
Článok 4Úplne získané výrobky
Článok 5Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
Článok 6Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
Článok 7Určujúca jednotka
EU/KR/P1/sk 3
Článok 8Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje
Článok 9Súpravy tovaru
Článok 10Neutrálne prvky
Článok 11Účtovné rozlišovanie materiálov
HLAVA IIIÚZEMNÉ POŽIADAVKY
Článok 12Zásada teritoriality
Článok 13Priama preprava
ODDIEL B
POSTUPY STANOVENIA PÔVODU
HLAVA IVVRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 14Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla
HLAVA VDÔKAZ O PÔVODE
EU/KR/P1/sk 4
Článok 15Všeobecné požiadavky
Článok 16Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode
Článok 17Schválený vývozca
Článok 18Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 19Žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie a predkladanie dôkazu o pôvode
Článok 20Dovoz po častiach
Článok 21Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 22Sprievodné doklady
Článok 23Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov
Článok 24Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 25Sumy vyjadrené v eurách
HLAVA VIMECHANIZMUS ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
Článok 26Výmena adries
EU/KR/P1/sk 5
Článok 27Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 28Urovnávanie sporov
Článok 29Sankcie
Článok 30Slobodné colné pásma
ODDIEL C
CEUTA A MELILLA
HLAVA VIICEUTA A MELILLA
Článok 31Uplatňovanie protokolu
Článok 32Osobitné podmienky
ODDIEL D
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA VIIIZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 33Zmeny a doplnenia protokolu
EU/KR/P1/sk 6
Článok 34Prechodné ustanovenia pre tovar v režime tranzit alebo uskladnenie
ZOZNAM PRÍLOH
Príloha I: Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II
Príloha II: Zoznam operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodného
Príloha II a): Doplnok k zoznamu operácií opracovania alebo spracovania, ktoré je potrebné vykonať na nepôvodných materiáloch, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodného
Príloha III: Znenie vyhlásenia o pôvode
Príloha IV: Výbor pre pásma pasívneho zušľachťovacieho styku na Kórejskom polostrove
SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Andorrského kniežatstva
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Sanmarínskej republiky
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa revízie pravidiel pôvodu obsiahnutých v tomto protokole
Spoločné vyhlásenie týkajúce sa vysvetliviek
EU/KR/P1/sk 7
ODDIEL A
PRAVIDLÁ PÔVODU
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto protokolu:
a)výroba znamená každý druh opracovania alebo spracovania vrátane pestovania, rybolovu, chovu, lovu, zostavovania alebo špecifických operácií;
b)materiál znamená akúkoľvek zložku, surovinu, súčasť alebo diel atď., použité pri výrobe výrobku;
c)výrobok znamená taký výrobok, ktorý sa vyrába, aj keď je určený na neskoršie použitie ako materiál v rámci inej výrobnej operácie;
EU/KR/P1/sk 8
d)tovar znamená materiály, výrobky alebo predmety;
e)colná hodnota znamená hodnotu určenú v súlade s dohodou o colnej hodnote;
f)cena zo závodu znamená cenu zaplatenú alebo splatnú za výrobok zo závodu výrobcovi z jednej zo strán, v ktorého podniku sa realizuje posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov po odrátaní všetkých vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo by mali byť vrátené pri vývoze získaného výrobku;
g)hodnota nepôvodných materiálov znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých nepôvodných materiálov alebo, ak nie je známa a nie je možné ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu materiálu zaplatenú v strane EÚ alebo v Kórei;
h)hodnota materiálov s pôvodom znamená hodnotu takýchto materiálov podľa písmena g) uplatneného mutatis mutandis;
i)kapitoly, položky a podpoložky znamenajú kapitoly (dvojmiestne kódy), položky (štvormiestne kódy) a podpoložky (šesťmiestne kódy) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru v tomto protokole uvádzaný ako „harmonizovaný systém“ alebo „HS“;
j)zatriedený sa vzťahuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej kapitoly, položky a podpoložky;
EU/KR/P1/sk 9
k)zásielka znamená výrobky, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo, ak taký doklad chýba, jednotná faktúra;
l)HS znamená platný Harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru vrátane jeho všeobecných pravidiel a poznámok a
m)územia zahŕňajú výsostné vody.
HLAVA II
VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“
ČLÁNOK 2
Pôvodné výrobky
Na účely preferenčného sadzobného zaobchádzania sa za pôvodné výrobky v jednej zo strán považujú tieto výrobky:
a)výrobky úplne získané v jednej zo strán v zmysle článku 4;
EU/KR/P1/sk 10
b)výrobky získané v jednej zo strán obsahujúce materiály, ktoré v nej neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v jednej zo strán v zmysle článku 5 alebo
c)výrobky získané v jednej zo strán výhradne z materiálov, ktoré sa podľa tohto protokolu pokladajú za pôvodné výrobky.
ČLÁNOK 3
Kumulácia pôvodu
Bez ohľadu na článok 2, výrobky sa považujú za pôvodné výrobky v jednej zo strán, ak sú v nej získané a obsahujú materiály s pôvodom v druhej strane, za predpokladu, že vykonané opracovanie alebo spracovanie presahuje rámec operácií uvedených v článku 6. Nie je potrebné, aby takéto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.
ČLÁNOK 4
Úplne získané výrobky
1.Na účely článku 2 písm. a) sa za výrobky, ktoré boli v jednej zo strán úplne získané, považujú:
EU/KR/P1/sk 11
a)nerastné výrobky vyťažené z pôdy alebo z morského dna na území strany;
b)rastlinné výrobky v nej vypestované alebo zozbierané;
c)živé zvieratá v nej narodené a chované;
d)výrobky zo živých zvierat v nej chovaných;
e)i)výrobky získané lovom, odchytom na pevninskom území alebo rybolovom vo vnútrozemských vodách alebo výsostných vodách strany;
ii)výrobky akvakultúry, pričom ryby, kôrovce a mäkkýše sú v strane narodené či vyliahnuté a chované;
f)výrobky morského rybolovu a iné výrobky pochádzajúce z mora mimo výsostných vôd strany získané jej plavidlami;
g)výrobky vyrobené na palube jej rybárskych spracovateľských lodí výlučne z výrobkov uvedených v písmene f);
h)výrobky získané z morského dna alebo morského podložia ležiaceho mimo výsostných vôd strany, ak má strana práva využívať toto morské dno alebo podložie;
i)použité predmety zozbierané na jej území, vhodné iba na opätovné získavanie surovín alebo na použitie ako odpad;
EU/KR/P1/sk 12
j)odpad a šrot vzniknutý pri v nej vykonaných výrobných a spracovateľských operáciách alebo
k)výrobky vyrobené v strane výhradne z výrobkov uvedených v tomto odseku.
2.Termín „jej plavidlá“ a „jej spracovateľské lode“ v odseku 1 písm. f) a g) sa uplatňuje len na plavidlá a spracovateľské lode, ktoré:
a)sú registrované v jednom z členských štátov Európskej únie alebo Kórey;
b)plávajú pod vlajkou jedného z členských štátov Európskej únie alebo Kórey; a
c)spĺňajú jednu z týchto podmienok:
i)aspoň z 50 percent ich vlastnia štátni príslušníci jedného z členských štátov Európskej únie alebo Kórey alebo
ii)vlastnia ich spoločnosti, ktoré:
A)ktoré majú svoje sídlo a hlavné miesto podnikania v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v Kórei a
B)vlastní aspoň z 50 percent jeden z členských štátov Európskej únie alebo Kórey, verejné subjekty jedného členského štátu Európskej únie alebo Kórey, štátni príslušníci z jedného členského štátu Európskej únie alebo Kórey.
EU/KR/P1/sk 13
ČLÁNOK 5
Dostatočne opracované alebo spracované výrobky
1.Na účely článku 2 písm. b) výrobky, ktoré nie sú úplne získané, sa považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe II alebo prílohe IIa. Tieto podmienky stanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie a spracovanie, ktoré sa musia vykonať na nepôvodných materiáloch , ktoré sa použili pri výrobe, a vzťahujú sa len na takéto materiály. Z toho vyplýva, že:
a)nepôvodné materiály sa dostatočne opracujú alebo spracujú, čím vznikne výrobok s pôvodom, a keď sa tento výrobok využije pri následnej výrobe ďalšieho výrobku, nebude sa prihliadať na nepôvodný materiál, ktorý je v ňom obsiahnutý a
b)nepôvodné materiály a materiály s pôvodom sa spracujú, čím vznikne nepôvodný výrobok, a keď sa tento výrobok využije pri následnej výrobe ďalšieho výrobku, bude sa prihliadať iba na nepôvodné materiály , ktoré sú v ňom obsiahnuté.
2.Bez ohľadu na odsek 1, nepôvodné materiály , ktoré by sa podľa podmienok uvedených v zozname v prílohe II nemali použiť na výrobu výrobku, sa však môžu použiť za predpokladu, že:
a)ich celková hodnota nepresahuje 10 percent ceny výrobku zo závodu a
EU/KR/P1/sk 14
b)sa uplatnením tohto odseku neprekročia percentuálne podiely uvedené v zozname v prílohe II pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov.
3.Odsek 2 sa neuplatňuje na výrobky zatriedené do kapitol 50 až 63 HS.
4.Odseky 1 až 3 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 6.
ČLÁNOK 6
Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
1.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa za opracovanie alebo spracovanie nedostatočné na udelenie statusu pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 5, považujú tieto operácie:
a)konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;
b)zmena obalu, rozdeľovanie a spájanie zásielok;
c)umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;
d)žehlenie alebo lisovanie textílií;
EU/KR/P1/sk 15
e)jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;
f)lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;
g)operácie súvisiace s pridávaním farbiacich a ochucujúcich látok do cukru alebo tvarovaním cukru; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;
h)šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;
i)ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;
j)preosievanie, skríning, triedenie, zatrieďovanie, kalibrácia alebo združovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);
k)jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;
l)pripevňovanie alebo tlač značiek, označení, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;
m)jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s ostatným materiálom;
n)jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;
EU/KR/P1/sk 16
o)testovanie alebo kalibrácia;
p)kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až o) alebo
q)zabitie zvierat.
2.Pri rozhodovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie daného výrobku považuje za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa všetky operácie vykonané na danom výrobku v jednej zo strán posudzujú spoločne.
ČLÁNOK 7
Určujúca jednotka
1.Určujúcou jednotkou na účely uplatňovania ustanovení tohto protokolu sa rozumie výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určení zatriedenia podľa nomenklatúry HS. Z toho vyplýva, že:
a)ak je výrobok skladajúci sa zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel HS do jednej položky, celok tvorí určujúcu jednotku a
b)ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených do tej istej položky HS, pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu sa musí každý výrobok posudzovať osobitne.
EU/KR/P1/sk 17
2.Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 HS zatrieďuje spolu s výrobkom aj obal, je to tak aj pri určovaní pôvodu, a považuje sa za obal s pôvodom, ak je aj výrobok s pôvodom.
ČLÁNOK 8
Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje
Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje dodávané s výrobkom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v jeho cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa považujú za jeden celok s príslušným výrobkom.
ČLÁNOK 9
Súpravy tovaru
Súpravy v zmysle všeobecného pravidla 3 HS sa považujú za súpravy s pôvodom, ak sú všetky komponenty výrobku s pôvodom a ak súprava aj výrobky spĺňajú všetky ďalšie platné požiadavky tohto protokolu. Ak sa však súprava skladá z nepôvodných aj s pôvodných výrobkov , súprava ako celok sa považuje za súpravu s pôvodom, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 percent ceny súpravy zo závodu.
EU/KR/P1/sk 18
ČLÁNOK 10
Neutrálne prvky
Pri určovaní, či je výrobok s pôvodom, nie je potrebné určiť pôvod tovaru, ktorý sa môže použiť pri jeho výrobe, ale ktorý sa nestáva ani sa nemá stať súčasťou konečného zloženia výrobku.
ČLÁNOK 11
Účtovné rozlišovanie materiálov
1.Ak sa pri výrobe výrobku použijú rovnaké alebo zameniteľné materiály s pôvodom a nepôvodné materiály, tieto materiály sa pri skladovaní fyzicky oddelia podľa svojho pôvodu.
2.Ak je oddelené skladovanie rovnakých a zameniteľných materiálov s pôvodom a nepôvodných materiálov, ktoré sa používajú pri výrobe výrobku nákladné a problematické, výrobca môže pri správe týchto zásob použiť metódu tzv. „účtovného delenia“.
3.Táto metóda sa vykazuje a uplatňuje v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami platnými v strane, v ktorej sa výrobok vyrobil.
4.Touto metódou sa musí dať zabezpečiť, aby v konkrétnom referenčnom období nezískalo status pôvodu viac výrobkov, ako by to bolo v prípade fyzického oddelenia materiálov.
EU/KR/P1/sk 19
5.Strana môže požiadať, aby sa metóda správy zásob stanovená v tomto článku používala na základe predchádzajúceho súhlasu colných orgánov. V takomto prípade colné orgány môžu udeliť takéto povolenie na základe akýchkoľvek podmienok pokladaných za primerané, monitorujú jeho využívanie a môžu ho kedykoľvek odobrať, ak ho príjemca využíva nesprávnym spôsobom alebo nespĺňa akékoľvek iné podmienky stanovené v tomto protokole.
HLAVA III
ÚZEMNÉ POŽIADAVKY
ČLÁNOK 12
Zásada teritoriality
1.S výnimkou ustanovení článku 3 a odseku 3 tohto článku sa podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v hlave II musia plniť v strane nepretržite.
2.S výnimkou ustanovení článku 3, ak sa tovar s pôvodom vyvezený z jednej strany do inej krajiny, ktorá nie je stranou tejto dohody, vráti, musí sa považovať za nepôvodný tovar, ak nemožno colným orgánom vierohodne dokázať, že:
a)vrátený tovar je ten istý ako vyvezený a
EU/KR/P1/sk 20
b)v tejto krajine, ktorá nie je stranou tejto dohody, alebo počas vývozu nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave.
3.Bez ohľadu na odseky 1 a 2 tohto článku strany súhlasia s tým, že určitý tovar sa bude pokladať za tovar s pôvodom, aj keď bol podrobený opracovaniu alebo spracovaniu materiálov vyvezených z Kórey a následne opätovne dovezených do Kórey, ktoré sa uskutočnilo mimo Kórey, pokiaľ sa opracovanie alebo spracovanie uskutočnilo v oblastiach určených stranami podľa prílohy IV.
ČLÁNOK 13
Priama preprava
1.Preferenčné zaobchádzanie stanovené v tejto dohode sa uplatňuje len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky tohto protokolu a ktoré sa prepravujú priamo medzi stranami. Výrobky, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však môžu prepravovať cez iné územia s prípadným preložením alebo dočasným uskladnením na týchto územiach, ak nie sú v krajine tranzitu alebo uskladnenia prepustené do voľného obehu a ak nie sú podrobené iným operáciám, ako je vyloženie, opätovné naloženie alebo akýmkoľvek operáciám určeným na ich uchovanie v dobrom stave.
EU/KR/P1/sk 21
2.Colným orgánom sa splnenie podmienok stanovených v odseku 1 preukáže v súlade s platnými postupmi dovážajúcej strany predložím:
a)dôkazov o okolnostiach prekládky alebo uskladnenia pôvodných výrobkov v tretích krajinách;
b)jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na trasu z vyvážajúcej strany cez krajinu tranzitu alebo
c)osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu, ktoré:
i)obsahuje presný opis výrobkov;
ii)uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a
iii)potvrdzuje podmienky, za ktorých zostali výrobky v krajine tranzitu.
EU/KR/P1/sk 22
ODDIEL B
POSTUPY STANOVENIA PÔVODU
HLAVA IV
VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
ČLÁNOK 14
Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla
1.Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody na žiadosť ktorejkoľvek strany strany spoločne preskúmajú svoje systémy vrátenia cla a režimy aktívneho zušľachťovacieho styku. Rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody a následne každý rok si strany recipročne vymenia dostupné informácie o fungovaní svojich systémov vrátenia cla a režimov aktívneho zušľachťovacieho styku, ako aj tieto podrobné štatistiky:
EU/KR/P1/sk 23
1.1Rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody a následne každý rok sa predložia dovozné štatistiky na 8/10-miestnej úrovni podľa krajiny, pokiaľ ide o dovoz materiálov zatriedených do položiek 8407, 8408, 8522, 8527, 8529, 8706, 8707 a 8708 HS 2007, ako aj vývozné štatistiky pre položky 8703, 8519, 8521 a 8525 až 8528. Na požiadanie sa takéto štatistiky poskytnú v prípade iných materiálov alebo výrobkov. Strany si pravidelne vymieňajú informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté na vykonávanie obmedzení systémov vrátenia cla a režimov aktívneho zušľachťovacieho styku zavedených na základe odseku 3 tohto článku.
2.Kedykoľvek po začatí uvedeného preskúmania strana môže požiadať o konzultácie s druhou stranou s cieľom diskutovať o možných obmedzeniach systémov vrátenia cla a režimov aktívneho zušľachťovacieho styku pre konkrétny výrobok, ak existujú dôkazy o zmene vzorcov nakupovania od nadobudnutia platnosti tejto dohody, ktorá môže mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž pre domácich výrobcov podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov v žiadajúcej strane.
2.1Uvedené podmienky budú stanovené na základe dôkazov poskytnutých stranou, ktorá žiada o konzultáciu, že:
a)miera zvýšenia dovozu podliehajúceho clu, pokiaľ ide o materiály použité v konkrétnom výrobku, do jednej zo strán, z krajín, s ktorými nie je v platnosti žiadna dohoda o voľnom obchode, je výrazne vyššia ako miera zvýšenia vývozu výrobku obsahujúceho takéto materiály do druhej strany, pokiaľ strana, ktorej je žiadosť o konzultáciu adresovaná, neuvedie, že okrem iného takéto zvýšenie dovozu materiálov:
EU/KR/P1/sk 24
i) je spôsobené najmä zvýšením domácej spotreby výrobku obsahujúceho takéto materiály danej strany;
ii)je spôsobené najmä využitím dovezených materiálov v inom výrobku, než na ktorý sa vzťahuje odsek 2;
iii)je spôsobené zvýšením vývozu výrobku obsahujúceho takéto materiály do iných krajín než do druhej strany alebo
iv)sa obmedzuje na dovoz komponentov špičkových technológií/komponentov s vysokou hodnotou, ktoré neznižujú cenu vyvážaných výrobkov strany a
b)dovoz výrobku obsahujúceho takéto materiály z jednej strany do druhej strany sa výrazne zvýšil v absolútnom vyjadrení alebo v pomere k domácej výrobe. Je potrebné takisto zvážiť relevantné dôkazy týkajúce sa účinku na podmienky hospodárskej súťaže pre výrobcov podobných alebo priamo konkurenčných výrobkov druhej strany1.
1Základným rokom na účely hodnotenia štatistických údajov podľa tohto článku bude priemer posledných troch rokov bezprostredne predchádzajúcich nadobudnutie platnosti tejto dohody, pričom každý rok je daňovým rokom od januára do decembra. Dôkazy by sa mohli zakladať na množine všetkých materiálov použitých ako nepôvodné materiály pre príslušný výrobok alebo podmnožina takýchto materiálov. V druhom prípade by sa obmedzenia vrátenia cla a aktívneho zušľachťovacieho styku vzťahovali iba na podmnožinu.
EU/KR/P1/sk 25
3.V prípade nezhody, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 2, sa vec naliehavo rozhodne prostredníctvom záväzného rozhodcovského konania tribunálu zriadeného v súlade s článkom 14.5 (Zriadenie rozhodcovského tribunálu) štrnástej kapitoly (Urovnávanie sporov)2. Ak tribunál rozhodne, že podmienky uvedené v odseku 2 sú splnené, strany obmedzia, ak nie je dohodnuté inak, obvykle do 90 dní a v žiadnom prípade nie neskôr ako 150 dní od vynesenia rozhodnutia, maximálnu colnú sadzbu na nepôvodný materiál pre uvedený výrobok, ktorá môže byť vrátená, na päť percent.
HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE
ČLÁNOK 15
Všeobecné požiadavky
1.Na výrobky s pôvodom v strane EÚ pri dovoze do Kórey a pôvodné výrobky v Kórei pri dovoze do strany EÚ sa vzťahuje preferenčný colný režim tejto dohody na základe vyhlásenia, ďalej uvádzaného ako „vyhlásenie o pôvode“, poskytnutého vývozcom na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom dokumente, ktorý opisuje príslušné výrobky dostatočne podrobne tak, aby ich bolo možné identifikovať. Znenie vyhlásení o pôvode je uvedené v prílohe III.
2Pre spresnenie je potrebné uviesť, že skôr než strana môže požiadať o zriadenie takého tribunálu, nie sú potrebné ďalšie konzultácie než konzultácie stanovené v odseku 2, v prípade ktorých sú lehoty rovnaké ako lehoty stanovené v článku 14.3 ods. 4. Lehoty na vynesenie rozhodnutia tribunálu sú uvedené v článku 14.7 ods. 2.
EU/KR/P1/sk 26
2.Bez ohľadu na odsek 1 sa na pôvodné výrobky v zmysle tohto protokolu v prípadoch uvedených v článku 21 vzťahuje preferenčný colný režim tejto dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť niektorý z dokladov uvedených v odseku 1.
ČLÁNOK 16
Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode
1.Vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 15.1 tohto protokolu môže vyhotoviť:
a)schválený vývozca v zmysle článku 17 alebo
b)vývozca akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú pôvodné výrobky , ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.
2.Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, vyhlásenie o pôvode možno vyhotoviť, ak je možné príslušné výrobky považovať za pôvodné výrobky v strane EÚ alebo v Kórei a sú splnené ostatné požiadavky tohto protokolu.
EU/KR/P1/sk 27
3.Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek predložiť na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú status pôvodu príslušných výrobkov vrátane vyhlásení dodávateľov alebo výrobcov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.
4.Vývozca vyhotoví vyhlásenie o pôvode tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad na stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí text uvedený v prílohe III, pričom použije jedno z jazykových znení uvedených v tejto prílohe a dodrží právne predpisy vyvážajúcej strany. Ak je vyhlásenie písané rukou, musí sa použiť atramentové pero a písať veľkým písmom.
5.Vyhlásenia o pôvode vlastnoručne podpisuje vývozca. Avšak schválený vývozca v zmysle článku 17 nie je povinný také vyhlásenia podpísať, ak colným orgánom vyvážajúcej strany písomne potvrdí, že berie na seba všetku zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré ho označuje tak, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.
6.Vyhlásenie o pôvode môže vyhotoviť vývozca pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, pod podmienkou, že ho predloží v dovážajúcej strane najneskôr do dvoch rokov alebo v lehote stanovenej v právnych predpisoch dovážajúcej strany od dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
EU/KR/P1/sk 28
ČLÁNOK 17
Schválený vývozca
1.Colné orgány vyvážajúcej strany môžu povoliť každému vývozcovi (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý vyváža výrobky podľa tejto dohody, vyhotoviť vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov v súlade s príslušnými podmienkami príslušných zákonov a iných právnych predpisov vyvážajúcej strany. Vývozca, ktorý chce získať takéto povolenie, musí colným orgánom poskytnúť všetky záruky potrebné na overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj na splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.
2.Colné orgány môžu udelenie statusu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné.
3.Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo vyhlásení o pôvode.
4.Colné orgány monitorujú používanie povolenia schváleným vývozcom.
5.Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Sú povinné tak urobiť, ak schválený vývozca už neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky stanovené v odseku 2, alebo povolenie inak nevhodne používa.
EU/KR/P1/sk 29
ČLÁNOK 18
Platnosť dôkazu o pôvode
1.Dôkaz o pôvode má platnosť 12 mesiacov odo dňa vydania vo vyvážajúcej strane a v tejto lehote je potrebné colné orgány dovážajúcej strany požiadať o preferenčné sadzobné zaobchádzanie.
2.Dôkazy o pôvode, ktoré sú predložené colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty určenej v odseku 1 možno prijať na účely preferenčného sadzobného zaobchádzania v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi dovážajúcej strany, ak je nepredloženie týchto dokladov v stanovenej lehote zapríčinené výnimočnými okolnosťami.
3.V prípadoch oneskoreného predloženia z iného dôvodu, ako je uvedený v odseku 2, colné orgány dovážajúcej strany môžu prijať dôkazy o pôvode v súlade s príslušnými postupmi strán, ak sa im výrobky predložili pred uplynutím uvedenej lehoty.
EU/KR/P1/sk 30
ČLÁNOK 19
Žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzaniea predkladanie dôkazu o pôvode
Na účely žiadosti o preferenčné sadzobné zaobchádzanie sa colným orgánom dovážajúcej strany predkladajú dôkazy o pôvode, ak to vyžadujú zákony a iné právne predpisy dovážajúcej strany. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu takisto žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu dovozca priložil vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky požadované na účely uplatňovania tejto dohody.
ČLÁNOK 20
Dovoz po častiach
Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej strany dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla č. 2 písm. a) HS, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 HS, colným orgánom sa predloží pre takéto výrobky jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.
EU/KR/P1/sk 31
ČLÁNOK 21
Oslobodenie od dôkazu o pôvode
1.Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami iným súkromným osobám alebo výrobky, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich, sa považujú za pôvodné výrobky bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz o pôvode, ak nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu a neexistujú pochybnosti o pravdivosti tohto vyhlásenia. V prípade výrobkov zasielaných poštou môže byť toto vyhlásenie uvedené na poštovnom colnom vyhlásení alebo na liste papiera, ktorý sa priloží k tomuto dokladu.
2.Príležitostný dovoz, ktorý pozostáva len z výrobkov na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich alebo ich rodinných príslušníkov, sa nepovažuje za dovoz na obchodné účely, ak z povahy a množstva výrobkov jasne vyplýva, že nesleduje žiadny obchodný cieľ.
3.Celková hodnota týchto výrobkov okrem toho nesmie prekročiť:
a)pri dovoze do strany EÚ 500 EUR v prípade malých balení alebo 1 200 EUR v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej batožiny cestujúcich;
b)pri dovoze do Kórey 1 000 USD tak v prípade malých balení, ako aj v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej batožiny cestujúcich.
EU/KR/P1/sk 32
4.Na účely odseku 3 v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej mene ako euro alebo americký dolár, sumy v národných menách strán zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách alebo v amerických dolároch sa stanovujú v súlade s súčasným výmenným kurzom platným v dovážajúcej strane.
ČLÁNOK 22
Sprievodné doklady
Doklady uvedené v článku 16.3 použité s cieľom dokázať, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú dôkazy o pôvode, sa môžu považovať za pôvodné výrobky v strane EÚ alebo v Kórei a spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu, môžu inter alia pozostávať z:
a)priameho dôkazu o procesoch vykonaných vývozcom, dodávateľom alebo výrobcom s cieľom získať príslušný tovar, ktorý sa nachádza napríklad v jeho účtoch alebo vo vnútropodnikovom účtovníctve;
b)dokladov preukazujúcich status pôvodu použitých materiálov, vydaných alebo vyhotovených v strane, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi strany;
c)dokladov preukazujúcich opracovanie alebo spracovanie materiálov v strane, vydaných alebo vyhotovených v strane, kde sa tieto doklady používajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;
d)dôkazov o pôvode preukazujúcich status pôvodu použitých materiálov, vystavených alebo vyhotovených v strane v súlade s týmto protokolom a
EU/KR/P1/sk 33
e)vhodných dôkazov o opracovaní alebo spracovaní vykonanom mimo územia strán na základe článku 12, preukazujúcich splnenie požiadaviek uvedeného článku.
ČLÁNOK 23
Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov
1.Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, uchováva kópiu tohto vyhlásenia o pôvode, ako aj doklady uvedené v článku 16.3 počas obdobia piatich rokov.
2.Dovozca uchováva všetky záznamy týkajúce sa dovozu v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi dovážajúcej strany.
3.Colné orgány dovážajúcej strany uchovávajú vyhlásenie o pôvode, ktoré im bolo predložené, počas obdobia piatich rokov.
4.Záznamy, ktoré sa majú v súlade s odsekmi 1 až 3 uchovávať, môžu zahŕňať aj elektronické záznamy.
EU/KR/P1/sk 34
ČLÁNOK 24
Nezrovnalosti a formálne chyby
1.Ak sa zistia malé nezrovnalosti medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch, ktoré sa predložili colným orgánom s cieľom splniť formálne náležitosti pre dovoz výrobkov, toto zistenie samo o sebe nespôsobí neplatnosť dôkazu o pôvode, ak sa riadne preukáže, že sa takýto doklad vzťahuje na predložené výrobky.
2.Zjavné formálne chyby, ako napr. preklepy v dôkaze o pôvode, by nemali spôsobiť odmietnutie dokladu, ak nevzbudzujú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v tomto doklade.
ČLÁNOK 25
Sumy vyjadrené v eurách
1.Na účely uplatňovania ustanovení článku 16.1 písm. b) v prípadoch, keď sa výrobky fakturujú v inej mene ako euro, stanoví každoročne strana EÚ sumy v národných menách členských štátov Európskej únie zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách a predloží ich Kórei.
EU/KR/P1/sk 35
2.Na zásielku sa uplatňujú ustanovenia článku 16.1 písm. b) s odkazom na menu, v ktorej je vyhotovená faktúra, podľa sumy stanovenej stranou EÚ.
3.Sumy, ktoré sa majú použiť v akejkoľvek národnej mene členského štátu Európskej únie, zodpovedajú v tejto mene sumám vyjadreným v eurách k prvému pracovnému dňu v októbri. Európska komisia oznamuje Kórei tieto sumy do 15. októbra a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka.
4.Členské štáty Európskej únie môžu zaokrúhliť nahor alebo nadol sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy vyjadrenej v eurách na ich národnú menu. Zaokrúhlená suma sa nesmie odlišovať od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu, o viac ako 5 percent. Členské štáty Európskej únie si môžu zachovať ekvivalent sumy vyjadrenej v eurách vo svojej národnej mene nezmenený, ak v čase každoročnej úpravy podľa odseku 3 prepočet uvedenej sumy pred zaokrúhlením prevyšuje existujúci ekvivalent v národnej mene o menej ako 15 percent. Ekvivalent v národnej menej môže zostať nezmenený, ak by prepočet viedol k zníženiu jeho hodnoty.
5.Sumy vyjadrené v eurách posudzuje Colný výbor na žiadosť jednej zo strán. V rámci tohto preskúmania Colný výbor zvažuje, či je žiaduce, aby sa zachovali účinky príslušných limitov v reálnom vyjadrení. Na tento účel môže prijať rozhodnutie o úprave súm vyjadrených v eurách.
EU/KR/P1/sk 36
HLAVA VI
MECHANIZMUS ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
ČLÁNOK 26
Výmena adries
Colné orgány strán si prostredníctvom Európskej komisie navzájom poskytujú adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie dôkazov o pôvode.
ČLÁNOK 27
Overovanie dôkazov o pôvode
1.S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto protokolu si strany poskytujú vzájomnú pomoc prostredníctvom colných orgánov pri kontrole pravosti dôkazov o pôvode a správnosti informácií uvedených v týchto dokladoch.
2.Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány dovážajúcej strany opodstatnené pochybnosti o pravosti týchto dokladov, statuse pôvodu príslušných výrobkov alebo splnení ostatných požiadaviek tohto protokolu.
EU/KR/P1/sk 37
3.Na účely vykonávania ustanovení odseku 1 colné orgány dovážajúcej krajiny vrátia dôkazy o pôvode alebo kópiu týchto dokladov colným orgánom vyvážajúcej strany a tam, kde je to vhodné, uvedú dôvody pre preskúmanie. Všetky získané doklady a informácie, ktoré naznačujú, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa zašlú na podporu žiadosti o overenie.
4.Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej strany. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné.
5.Ak sa colné orgány dovážajúcej strany rozhodnú pozastaviť udelenie preferenčného zaobchádzania pre príslušné výrobky počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie výrobkov s výhradou preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.
6.Colným orgánom, ktoré žiadajú o overenie, sa výsledky tohto overovania vrátane zistení a skutočností oznamujú čo najskôr. Tieto výsledky musia jasne uvádzať, či sú doklady pravé a či sa príslušné výrobky môžu považovať za pôvodné výrobky v jednej zo strán a či spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.
7.Ak v prípadoch opodstatnených pochybností nie je doručená žiadna odpoveď do 10 mesiacov odo dňa žiadosti o overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, colné orgány, ktoré žiadosť podali, zamietnu nárok na preferencie s výnimkou mimoriadnych okolností.
EU/KR/P1/sk 38
8.Bez ohľadu na článok 2 Protokolu o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach strany odkazujú na článok 7 uvedeného protokolu v prípade spoločného preskúmania týkajúceho sa dôkazov o pôvode.
ČLÁNOK 28
Urovnávanie sporov
1.Ak v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 27 vzniknú spory, ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi, ktoré žiadajú o overenie, a colnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za výkon tohto overenia, alebo ak vznikne otázka výkladu tohto protokolu, predkladajú sa Colnému výboru.
2.Vo všetkých prípadoch sa urovnávania sporu medzi dovozcom a príslušnými orgánmi dovážajúcej strany riadi právnymi predpismi uvedenej strany.
EU/KR/P1/sk 39
ČLÁNOK 29
Sankcie
Každej osobe, ktorá s cieľom získať preferenčné zaobchádzanie pre výrobky vyhotoví alebo nechá vyhotoviť doklad, ktorý obsahuje nesprávne informácie, sa uložia sankcie v súlade s právnymi predpismi strán.
ČLÁNOK 30
Slobodné colné pásma
1.Strany vykonajú všetky kroky nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobky, s ktorými sa obchoduje na základe dôkazu o pôvode a ktoré počas prepravy využívajú slobodné colné pásmo na ich území, neboli nahradené inými výrobkami a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich zachovanie v dobrom stave.
2.Odchylne od ustanovení odseku 1, ak sú pôvodné výrobky v jednej zo strán dovážané do slobodného colného pásma na základe dôkazu o pôvode a prejdú úpravou alebo spracovaním, možno vyhotoviť ďalší dôkaz o pôvode, ak je táto úprava alebo spracovanie v súlade s ustanoveniami tohto protokolu.
EU/KR/P1/sk 40
ODDIEL C
CEUTA A MELILLA
HLAVA VII
CEUTA A MELILLA
ČLÁNOK 31
Uplatňovanie protokolu
1.Pojem „strana EÚ“ nezahŕňa Ceutu a Melillu.
2.Na pôvodné výrobky v Kórei sa pri dovoze do Ceuty alebo Melilly uplatní vo všetkých ohľadoch rovnaký colný režim, aký sa podľa protokolu 2 Aktu o pristúpení Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky k Európskym spoločenstvám uplatňuje na pôvodné výrobky na colnom území Európskej únie. Kórea povolí, aby sa pri dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré sú s pôvodom v Ceute a Melille, využíval rovnaký colný režim, ktorý sa poskytuje na dovoz pôvodných výrobkov v strane EÚ.
EU/KR/P1/sk 41
3.Na účely uplatňovania odseku 2 týkajúceho sa pôvodných výrobkov v Ceute a Melille sa tento protokol uplatňuje mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok stanovených v článku 32.
ČLÁNOK 32
Osobitné podmienky
1.Pod podmienkou, že výrobky boli prepravované priamo v súlade s ustanoveniami článku 13, sa považujú za:
a)pôvodné výrobky v Ceute a Melille:
i)výrobky úplne získané v Ceute a Melille alebo
ii)výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v písmene a) bode i), ak uvedené výrobky:
A)boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 5 alebo
B)majú pôvod v jednej zo strán za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6.
EU/KR/P1/sk 42
b)pôvodné výrobky v Kórei:
i)výrobky úplne získané v Kórei alebo
ii)výrobky získané v Kórei, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako tie, ktoré sú uvedené v bode i), ak uvedené výrobky:
A)boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 5 alebo
B)majú pôvod v Ceute a Melille alebo v strane EÚ za predpokladu, že boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6.
2.Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.
3.Vývozca alebo jeho poverený zástupca uvedie na vyhlásení o pôvode „Kórea“ alebo „Ceuta a Melilla“.
4.Španielske colné orgány sú zodpovedné za uplatňovanie tohto protokolu v Ceute a Melille.
EU/KR/P1/sk 43
ODDIEL D
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
HLAVA VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 33
Zmeny a doplnenia protokolu
Výbor pre obchod môže rozhodnúť o zmene a doplnení ustanovení tohto protokolu.
ČLÁNOK 34
Prechodné ustanovenia pre tovar v režime tranzit alebo uskladnenie
Ustanovenia tejto dohody možno uplatňovať na tovar, ktorý spĺňa ustanovenia tohto protokolu a ktorý ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody je v stranách buď v režime tranzit, dočasne sa skladuje v colných skladoch alebo v slobodných colných pásmach, pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej strany predloží do 12 mesiacov od uvedeného dňa dôkaz o pôvode vyhotovený dodatočne spolu s dokladmi, ktoré preukazujú, že tovar sa v súlade s článkom 13 prepravil priamo.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 1
PRÍLOHA I
ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II
Poznámka 1:
V tomto zozname sú stanovené podmienky, ktorých splnenie sa požaduje v prípade všetkých výrobkov, ktoré sa majú považovať za dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 5 tohto protokolu.
Poznámka 2:
2.1Prvé dva stĺpce zoznamu opisujú získaný výrobok. V prvom stĺpci sa uvádza číslo podpoložky, položky alebo číslo kapitoly, ktoré sa používa v harmonizovanom systéme, v druhom stĺpci sa uvádza opis tovaru, ktorý je v tomto systéme uvedený pri danej podpoložke, položke alebo kapitole. Pre každý záznam v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 alebo 4 uvedené príslušné pravidlo. V určitých prípadoch je pred záznamom v prvom stĺpci uvedené označenie „ex“, čo znamená, že pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 platia len pre tú časť podpoložky alebo položky, ktorá sa opisuje v stĺpci 2.
2.2Ak je niekoľko čísiel podpoložiek alebo položiek v stĺpci 1 zoskupených spolu alebo je uvedené číslo kapitoly a opis výrobkov je preto v stĺpci 2 udaný všeobecne, priľahlé pravidlá v stĺpci 3 alebo 4 sa vzťahujú na všetky výrobky, ktoré sú na základe harmonizovaného systému zatriedené do podpoložiek alebo položiek tejto kapitoly alebo do ktorýchkoľvek podpoložiek alebo položiek zoskupených v stĺpci 1.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 2
2.3Ak sú v zozname stanovené rozdielne pravidlá pre rôzne výrobky patriace do rovnakej podpoložky alebo položky, v každej zo zarážok sa opisuje tá časť podpoložky alebo položky, na ktorú sa vzťahujú pravidlá uvedené v príslušnom stĺpci 3 alebo 4.
2.4Ak je pre určitý záznam v prvých dvoch stĺpcoch uvedené pravidlo v stĺpci 3 a aj v stĺpci 4, vývozca si môže alternatívne zvoliť buď pravidlo uvedené v stĺpci 3, alebo pravidlo uvedené v stĺpci 4. Ak v stĺpci 4 nie je uvedené žiadne pravidlo pôvodu, uplatňuje sa pravidlo stanovené v stĺpci 3.
Poznámka 3:
3.1.Ustanovenia článku 5 tohto protokolu týkajúce sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na výrobu ďalších výrobkov, platia bez ohľadu na to, či sa tento status získal vnútri závodu, kde sa tieto výrobky používajú, alebo v inom závode strany.
Príklad:
Motor položky 8407, pre ktorý pravidlo stanovuje, že hodnota nepôvodných materiálov, ktoré sa mohli použiť, nesmie presiahnuť 50 percent ceny zo závodu, sa vyrába z materiálov položiek 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo podpoložky 7224 10.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 3
Ak bol tento materiál spracovaný v strane EÚ z nepôvodného ingotu, už získal status pôvodu na základe pravidla pre podpoložku 7224 90 v zozname. Pri výpočte hodnoty motora sa potom materiál môže počítať ako pôvodný materiál bez ohľadu na to, či bol vyrobený v tom istom závode alebo v inom závode v strane EÚ. Hodnota nepôvodného ingotu sa teda pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov neberie do úvahy.
3.2.Pravidlo v zozname predstavuje minimálne požadované opracovanie alebo spracovanie, pričom z vykonania väčšieho opracovania alebo spracovania taktiež vyplýva status pôvodu; na druhej strane z vykonania menšieho opracovania alebo spracovania nemôže vyplynúť status pôvodu. To znamená, že ak pravidlo stanovuje, že na určitom stupni výroby môže byť použitý nepôvodný materiál, použitie takéhoto materiálu v skoršom štádiu výroby je povolené a použitie takéhoto materiálu v neskoršom štádiu povolené nie je.
3.3.Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak je v pravidle použitý výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky“, možno použiť materiály akejkoľvek (akýchkoľvek) položky(-iek) (aj materiály s takým istým opisom a položkou ako výrobok), avšak s výhradou akýchkoľvek osobitných obmedzení, ktoré môžu byť uvedené v pravidle.
Výraz „Výroba z materiálov akejkoľvek položky, vrátane ostatných materiálov položky...“ však znamená, že sa môžu použiť materiály akejkoľvek položky, okrem materiálov, ktorých opis je rovnaký ako opis výrobku uvedený v stĺpci 2 zoznamu.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 4
3.4Ak pravidlo v zozname stanovuje, že výrobok môže byť vyrobený z viac ako jedného materiálu, znamená to, že môže byť použitý jeden alebo viaceré materiály. Nevyžaduje sa, aby boli použité všetky.
Príklad:
Pravidlo pre tkaniny položiek 5208 až 5212 stanovuje, že sa môžu použiť prírodné vlákna a že spomedzi ostatných materiálov sa môžu použiť aj chemické materiály. Toto neznamená, že treba použiť oboje; je možné použiť jedno alebo druhé, alebo oboje.
3.5Ak sa v pravidle v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z určitého materiálu, táto podmienka samozrejme nebráni použitiu iných materiálov, ktoré vzhľadom na svoju povahu nemôžu spĺňať dané pravidlo. (Pozri tiež poznámku 6.2 nižšie vo vzťahu k textíliám.)
Príklad:
Pravidlo pre pripravené potraviny položky 1904, ktoré osobitne vylučuje použitie obilnín a výrobkov z nich, nebráni použitiu minerálnych solí, chemikálií a iných prísad, ktoré nie sú výrobkami vyrobenými z obilnín.
Neplatí to však pre výrobky, ktoré, hoci nesmú byť vyrobené z určitých materiálov uvedených v zozname, môžu byť vyrobené z materiálu rovnakej povahy v skoršom štádiu výroby.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 5
Príklad:
Ak je v prípade odevného výrobku z ex kapitoly 62 vyrobeného z netkaných materiálov povolené pre túto triedu tovaru použitie len nepôvodnej priadze, nie je možné použiť ako počiatočný materiál netkanú látku – a to aj napriek tomu, že netkané látky nie je obvykle možné vyrobiť z priadze. V takýchto prípadoch bude obvykle počiatočný materiál v štádiu pred priadzou, t. j. v štádiu vlákna.
3.6.Ak sú v pravidle v zozname uvedené dva percentuálne podiely pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, ktoré môžu byť použité, tieto percentuálne podiely sa nesmú sčítať. Inými slovami, maximálna hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť vyšší z uvedených percentuálnych podielov. Okrem toho sa nesmú presiahnuť ani jednotlivé percentuálne podiely v súvislosti s konkrétnymi materiálmi, na ktoré sa vzťahujú.
Poznámka 4:
4.1.Termín „prírodné vlákna“ sa používa v zozname na označenie vlákien iných, ako sú umelé alebo syntetické vlákna. Je obmedzený na štádiá pred spriadaním vrátane odpadu, a ak nie je stanovené inak, zahŕňa vlákna, ktoré môžu byť mykané, česané alebo inak spracované, avšak nie spradené.
4.2.Termín „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0503, hodváb položiek 5002 a 5003, ako aj vlákna z vlny a jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 6
4.3.Termíny „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „papierenské materiály“ sa používajú v zozname na opis materiálov nezatriedených do kapitol 50 až 63, ktoré sa môžu používať na výrobu umelých, syntetických alebo papierových vlákien alebo priadze.
4.4.Termín „chemické strižné vlákna“ sa používa v zozname na označenie káblov zo syntetického alebo umelého nekonečného vlákna, strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507.
Poznámka 5:
5.1.Ak je pre určitý výrobok v zozname uvedený odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci 3 sa neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktoré spolu predstavujú 10 percent alebo menej celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných materiálov. (Pozri takisto ďalej uvedené poznámky 5.3 a 5.4.)
5.2.Tolerancia uvedená v poznámke 5.1 sa však môže uplatniť len na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.
Základné textilné materiály sú:
-hodváb,
-vlna,
-hrubé chlpy zvierat,
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 7
-jemné chlpy zvierat,
-vlásie,
-bavlna,
-papierenské materiály a papier,
-ľan,
-pravé konope,
-juta a ostatné textilné lykové vlákna,
-sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,
-kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,
-syntetické chemické vlákna,
-umelé chemické vlákna,
-vodivé vlákna,
-syntetické chemické strižné vlákna,
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 8
-umelé chemické strižné vlákna,
-priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež opradená,
-priadza z polyuretánu delená pružnými segmentmi polyesteru, tiež opradená,
-výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza), obsahujúce pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastického filmu, tiež potiahnutého hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaného pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu,
-ostatné výrobky položky 5605.
Príklad:
Priadza položky 5205 vyrobená z bavlnených vlákien položky 5203 a syntetických strižných vlákien položky 5506 je zmiešanou priadzou. Z toho vyplýva, že nepôvodné syntetické strižné vlákna, ktoré nespĺňajú pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 percent hmotnosti priadze.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 9
Príklad:
Vlnená tkanina položky 5112 vyrobená z vlnenej priadze položky 5107 a syntetickej priadze zo strižných vlákien položky 5509 je zmiešanou tkaninou. Z toho vyplýva, že syntetická priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny), alebo vlnená priadza, ktorá nespĺňa pravidlá pôvodu (ktoré vyžadujú výrobu z prírodných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie) alebo ich kombinácia sa môžu použiť, ak ich celková hmotnosť nepresahuje 10 percent hmotnosti tkaniny.
Príklad:
Všívaná textília položky 5802, vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a z bavlnenej tkaniny položky 5210, je zmiešaným výrobkom iba vtedy, ak bavlnená tkanina samotná je zmiešanou látkou, vyrobenou z priadzí zatriedených do dvoch samostatných položiek, alebo ak sú samotné použité bavlnené priadze zmesami.
Príklad:
Ak bola príslušná všívaná textília vyrobená z bavlnenej priadze položky 5205 a syntetickej tkaniny položky 5407, potom je zrejmé, že použité priadze sú dva osobitné základné textilné materiály, a teda všívaná textília je zmiešaným výrobkom.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 10
5.3.V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi polyéteru, tiež opradenú“, táto tolerancia vo vzťahu k tejto priadzi predstavuje 20 percent.
5.4.V prípade výrobkov, ktoré obsahujú „pásik, ktorého jadro pozostáva z hliníkovej fólie alebo z plastického filmu, tiež potiahnutého hliníkovým práškom, ktorého šírka nepresahuje 5 mm, laminovaného pomocou priesvitného alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastického filmu“, tolerancia vzťahujúca sa na tento pásik predstavuje 30 percent.
Poznámka 6:
6.1.Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou podšívok a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci 3 pre príslušný konfekčný výrobok, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky ako je položka výrobku a že ich hodnota nepresahuje 8 percent ceny výrobku zo závodu.
EU/KR/P1/PRÍLOHA I/sk 11
6.2.Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 6.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63, sa môžu voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.
Príklad:
Ak pravidlo v zozname stanovuje, že pre určitý textilný výrobok (napr. nohavice) sa musí použiť priadza, nebráni to použitiu kovových položiek, ako sú gombíky, pretože gombíky nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63. Z rovnakého dôvodu to nebráni použitiu zipsov, aj keď zipsy obyčajne obsahujú textílie.
6.3.Ak sa uplatňuje pravidlo percentuálneho podielu, hodnota materiálov, ktoré nie sú zatriedené do kapitol 50 až 63, sa musí zohľadniť pri výpočte hodnoty použitých nepôvodných materiálov.
_______________
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 1
PRÍLOHA II
ZOZNAM OPERÁCIÍ OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH, ABY VYROBENÝ VÝROBOK MOHOL ZÍSKAŤ STATUS PÔVODNÉHO
Dohoda sa nemusí vzťahovať na všetky výrobky uvedené na zozname. Preto je potrebné nahliadnuť do ostatných častí dohody.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 2
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 1
Živé zvieratá
Všetky zvieratá kapitoly 1 sú úplne získané
Kapitola 2
Mäso a jedlé mäsové droby
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 1 a 2 úplne získané
Kapitola 3
Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 3 úplne získané
ex kapitola 4
Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté; okrem:
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 4 úplne získané
0403
Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
Výroba, pri ktorej:
-sú všetky použité materiály kapitoly 4 úplne získané,
-všetky použité ovocné šťavy (s výnimkou ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) položky 2009 sú s pôvodom a
-hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
Kapitola 5
Produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 5 sú úplne získané
Kapitola 6
Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvety a okrasné lístie
Výroba, pri ktorej:
-všetky materiály kapitoly 6 sú úplne získané a
-hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
Kapitola 7
Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 7 úplne získané
Kapitola 8
Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov
Výroba, pri ktorej:
-každé použité ovocie a všetky použité orechy kapitoly 8 sú úplne získané a
-hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % hodnoty ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 3
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 9
Káva, čaj, maté a koreniny; okrem:
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 9 úplne získané
0901
Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; náhradky kávy obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
ex 0902
Čaj, tiež aromatizovaný, okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
0902 10
Zelený čaj (nefermentovaný) v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3 kg hmotnosti
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 9 úplne získané
0910 91
Zmesi korenín
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Kapitola 10
Obilniny
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 10 úplne získané
ex kapitola 11
Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok; okrem:
Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 7, 8, 10, 11 a 23 sú úplne získané
1106 10
Múka, krupica a prášok zo suchých strukovín položky 0713
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Kapitola 12
Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 12 úplne získané
1301
Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napr. balzamy)
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 1301 nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex 1302
Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov, okrem:
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
1302 19
Rastlinné šťavy a výťažky; ostatné
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov podpoložky 1211 20
1302 31, 1302 32 a 1302 39
Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Kapitola 14
Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 14 úplne získané
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 4
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 15
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
1501
Prasací tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iný ako tuk položky 0209 alebo 1503
Výroba z mäsa alebo jedlých bravčových drobov položky 0203 alebo 0206 alebo z mäsa a jedlých drobov z hydiny položky 0207. Kosti položky 0506 však nemožno použiť
1502
Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako tuk položky 1503
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 2 a kosti položky 0506 úplne získané
1504
Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
1505
Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
1506
Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
1507 až ex 1515
Rastlinné oleje a ich frakcie, okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
1509 a 1510
Olivový olej a jeho frakcie, ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív
Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané
1515 50
Sezamový olej a jeho frakcie
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov kapitoly 12
1516
Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale ďalej neupravené
Výroba, pri ktorej:
-všetky materiály kapitoly 2 sú úplne získané a
-všetky rastlinné materiály kapitol 7, 8, 10, 15 a 23 sú úplne získané. Môžu sa však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513
1517
Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky alebo oleje alebo ich frakcie položky 1516
Výroba, pri ktorej:
-všetky materiály kapitol 2 a 4 sú úplne získané a
-všetky rastlinné materiály kapitol 7, 8, 10, 15 a 23 sú úplne získané. Môžu sa však použiť materiály položiek 1507, 1508, 1511 a 1513
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 5
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 16
Prípravky z mäsa, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov
Výroba:
-zo zvierat uvedených v kapitole 1 a/alebo
-pri ktorej všetky materiály kapitoly 3 sú úplne získané
ex kapitola 17
Cukor a cukrovinky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
1701 91
Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave, obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
1702
Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel
-Chemicky čistá maltóza a fruktóza
Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 1702
-Ostatné cukry v pevnej forme obsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
-Ostatné
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály s pôvodom
ex 1703
Melasy získané z extrakcie alebo rafinácie cukru obsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace látky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
1704
Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) neobsahujúce kakao
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
Kapitola 18
Kakao a prípravky z kakaa
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 6
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
1901
Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
Výroba:
- z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku,
- pri ktorej všetky materiály kapitoly 4, položky 1006 a kapitoly 11 sú úplne získané a
- pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
ex 1902
Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, také ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený, okrem:
Výroba, pri ktorej:
- všetky obilniny a výrobky z nich (okrem tvrdej pšenice a výrokov z nej) kapitol 10 a 11 sú úplne získané a
- všetky použité materiály kapitol 2 a 3 sú úplne získané, ak predstavujú viac ako 20 % hmotnosti výrobku
ex 1902 19
Rezance, nevarené, sušené a neplnené, získané z múky okrem krupice z tvrdej pšenice
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 1902 30
Ramen
, instantné rezance, pripravované ohriatím alebo smažením a balené so zmesou korenia vrátane mletej papriky, soli, cesnakového prášku a ochucujúcich látok
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
1903
Tapioka a jej náhradky pripravené zo škrobu, vo forme vločiek, zŕn, perličiek alebo podobných formách
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem zemiakového škrobu položky 1108
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 7
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
1904
Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilnín alebo obilných produktov (napr. kukuričné vločky); obilniny (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrná (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položky 1806,
-pri ktorej všetky obilniny a múka kapitol 10 a 11 (s výnimkou tvrdej pšenice a kukurice Zea indurata a výrobkov z nich) sú úplne získané a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
ex 1905
Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oplátky druhov používaných na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky, okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov kapitoly 11
ex 1905 90
Ryžové pekárske výrobky
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 20
Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo ostatných častí rastlín; okrem:
Výroba, pri ktorej:
- každé použité ovocie, orechy alebo zelenina kapitol 7, 8 a 12 sú úplne získané a
- hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
2006
Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
2007
Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 8
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
2008 11
Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; arašidy
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
2008 19
Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; ostatné, vrátane zmesí
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých orechov a olejnatých semien s pôvodom položiek 0801, 0802 a 1202 až 1207 je vyššia ako 60 % ceny výrobku zo závodu
2008 91, 2008 92 a 2008 99
Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; ostatné vrátane zmesí iných ako podpoložky 2008 19
Výroba:
- z materiálov akejkoľvek položky okrem položky výrobku a
- pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
2009
Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 21
Rôzne jedlé prípravky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 2103
Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi: okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Môže sa však použiť horčicová múčka alebo krupica alebo pripravená horčica
2103 30
Horčicová múka a krupica a pripravená horčica
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
2103 90
Ostatné
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
2104 10
Polievky a bujóny a prípravky na ne
Výroba z materiálov z akejkoľvek položky okrem pripravenej alebo konzervovanej zeleniny položiek 2002 až 2005
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 9
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
2105
Zmrzlina a ostatné podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao
Výroba, pri ktorej:
- hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
- hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
2106
Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
- pri ktorej všetky použité materiály podpoložiek 1211 20 a 1302 19 sú úplne získané a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 4 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu a
- hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 22
Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem:
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej je všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna úplne získané
2202
Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku,
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu
-pri ktorej všetky použité ovocné šťavy (okrem ananásovej, limetovej alebo grapefruitovej) položky 2009 sú s pôvodom a
- pri ktorej všetky použité materiály podpoložiek 1211 20 a 1302 19 sú úplne získané
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 10
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
2207
Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a ostatné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a
-pri ktorej je všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna úplne získané
2208
Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 2207 alebo 2208 a
-pri ktorej je všetko hrozno alebo materiály získané z hrozna úplne získané
ex kapitola 23
Zvyšky a odpad v potravinárskom priemysle; pripravené krmivá pre zvieratá; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 2301
Veľrybia múčka; múčky, prášky a pelety z rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu
Výroba, pri ktorej všetky použité materiály kapitoly 2 a 3 sú úplne získané
2303 10
Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky
Výroba, pri ktorej je všetka použitá kukurica úplne získaná
2306 90
Pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305; ostatné
Výroba, pri ktorej sú všetky použité olivy kapitoly 7 úplne získané
2309
Prípravky druhov používaných ako krmivo pre zvieratá
Výroba, pri ktorej
všetky použité materiály kapitol 2, 3, 4, 10, 11 a 17 sú s pôvodom
ex kapitola 24
Tabak a vyrobené náhradky tabaku; okrem:
Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály kapitoly 24 úplne získané
2402
Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo náhradiek tabaku
Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového zvyšku položky 2401 je s pôvodom
2403 10
Tabak na fajčenie
Výroba, pri ktorej aspoň 70 % hmotnosti použitého nevyrobeného tabaku alebo tabakového zvyšku položky 2401 je s pôvodom
ex kapitola 25
Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra; vápno a cement; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 11
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
2504 10
Prírodný grafit v prášku alebo vo vločkách
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
2515 12
Mramor a travertín, len rozpílený alebo inak rozrezaný, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
2516 12
Žula, len rozpílená alebo inak rozrezaná, na bloky alebo dosky pravouhlého (vrátane štvorcového) tvaru
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
2518 20
Dolomit kalcinovaný alebo sintrovaný
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
ex 2519
Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzatvorených kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čistý, iný ako tavená magnézia alebo spekaná (sintrovaná) magnézia
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Prírodný uhličitan horečnatý (magnezit) sa však môže použiť
ex 2520 20
Sadry špeciálne upravené na stomatologické účely
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
2525 20
Sľudový prach
Mletie sľudy alebo sľudového odpadu
ex 2530 90
Farebné hlinky, kalcinované alebo v prášku
Kalcinácia alebo mletie farebných hliniek
Kapitola 26
Rudy, trosky a popoly
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
Kapitola 27
Nerastné palivá, minerálne oleje a produkty ich destilácie; bitúmenové látky; minerálne vosky
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Kapitola 28
Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov;
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 29
Organické chemikálie; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex 2905 19
Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu
Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 2905. Metalalkoholáty tejto položky sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 12
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
2915
Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxykyseliny; ich halogén-, sulfo,- nitro- alebo nitrózoderiváty.
Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2915 a 2916 však nesmie byť vyššia ako 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 2932
- Vnútorné étery a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položky 2909 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
-Cyklické acetály a vnútorné poloacetály a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
2933
Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(i) heteroatómom (-mami)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932 a 2933 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
2934
Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny
Výroba z materiálov akejkoľvek položky. Hodnota všetkých použitých materiálov položiek 2932, 2933 a 2934 však nesmie presiahnuť 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 30
Farmaceutické výrobky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
3001
Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické účely, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo z ostatných orgánov alebo ich výlučkov na organoterapeutické účely; heparín a jeho soli; ostatné ľudské alebo živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo na profylaktické účely, inde nešpecifikované ani nezahrnuté.
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 13
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3002
Ľudská krv; živočíšna krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické účely; antiséra a ostatné krvné zložky a modifikované imunologické výrobky, tiež získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
3006 91
Pomôcky určené pre použitie pri stómiách
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 31
Hnojivá; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3105
Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo baleniach s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg, okrem:
- dusičnanu sodného
- kyanidu vápenatého
- síranu draselného
- síranu horečnato-draselného
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 32
Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3201
Taníny a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
Výroba z trieslovinových výťažkov rastlinného pôvodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 14
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3204
Syntetické organické farbivá, tiež chemicky definované; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe syntetických organických farbív; syntetické organické výrobky používané ako fluorescenčné zjasňovacie prostriedky alebo ako luminofóry, tiež chemicky definované
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3205
Farebné laky; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole na základe farebných lakov (1)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položiek 3203, 3204 a 3205. Materiály položky 3205 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3206
Ostatné farbivá; prípravky špecifikované poznámkou 3 k tejto kapitole, iné ako položiek 3203, 3204 alebo 3205; anorganické výrobky druhov používaných ako luminofóry, tiež chemicky definované
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 33
Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3301
Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované oleožice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením alebo maceráciou týchto výrobkov; terpenické vedľajšie produkty z deterpenácie silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc
Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane materiálov rozdielnej „skupiny“ (2) v tejto položke. Materiály tej istej skupiny ako výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
1V poznámke 3 ku kapitole 32 sa uvádza, že ide o prípravky, ktoré sa používajú na farbenie akéhokoľvek materiálu alebo ako prísady na výrobu farbiacich prípravkov, za predpokladu, že nie sú zatriedené do inej položky kapitoly 32.
2Za „skupinu“ sa považuje akákoľvek časť položky oddelená od ostatných bodkočiarkou.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 15
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 34
Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace alebo čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na základe sadry; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3404
Umelé vosky a pripravené vosky
na základe parafínu, ropných voskov, voskov z bitúmenových nerastov, parafínového gáču alebo parafínových šupín
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 35
Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3505
Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na základe škrobov alebo dextrínov alebo ostatných modifikovaných škrobov:
-Škrobové étery a estery
Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3505
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
-Ostatné
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky 1108
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3507
Pripravené enzýmy inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
Kapitola 36
Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré horľavé prípravky
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 37
Fotografický a kinematografický tovar; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 16
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3701
Fotografické dosky a ploché filmy, scitlivené, neexponované, z iného materiálu ako z papiera, lepenky alebo textílií; ploché filmy na okamžitú fotografiu, scitlivené, neexponované, tiež v kazetách:
-filmy na okamžitú farebnú fotografiu, v kazetách
Výroba z materiálov akejkoľvek položky s výnimkou materiálov uvedených v položkách 3701 a 3702. Materiály položky 3702 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu.
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
-Ostatné
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov uvedených v položkách 3701 a 3702. Materiály položiek 3701 a 3702 sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu.
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3702
Fotografické filmy vo zvitkoch, scitlivené, neexponované, z materiálu iného ako z papiera, lepenky alebo textílií; filmy na okamžitú fotografiu vo zvitkoch, scitlivené, neexponované
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položiek 3701 a 3702
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3704
Fotografické dosky, filmy, papier, lepenka a textílie, exponované ale nevyvolané
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položiek 3701 až 3704
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 38
Rôzne chemické výrobky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3803 00
Rafinovaný tallový olej
Rafinácia surového tallového oleja
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 3805 10
Sulfátové terpentínové silice, čistené
Čistenie surových sulfátových terpentínových silíc destiláciou alebo rafináciou
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
3806 30
Estery živíc
Výroba zo živičných kyselín
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 17
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3808
Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, herbicídy, prípravky proti klíčeniu a regulátory rastu rastlín, dezinfekčné prostriedky a podobné výrobky, vo formách alebo baleniach na predaj v malom alebo ako prípravky alebo výrobky (napríklad sírne pásy, knôty a sviečky a mucholapky)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3809
Prípravky na úpravu povrchu alebo apretovanie, prípravky urýchľujúce farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napríklad apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3810
Prípravky na čistenie kovových povrchov; tavidlá a ostatné pomocné prípravky na spájkovanie na tvrdo alebo mäkko alebo zváranie; prášky a pasty na spájkovanie alebo na zváranie zložené z kovu a ostatných materiálov; prípravky druhov používaných na výplň zvarovacích elektród alebo tyčí alebo na ich oplášťovanie
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3811
Antidetonačné prípravky (prípravky proti klepaniu motora), oxidačné inhibítory, živicové inhibítory, prípravky na zlepšenie viskozity, antikorózne prípravky a ostatné pripravené aditíva do minerálnych olejov (vrátane benzínov) alebo do ostatných kvapalín používaných na rovnaké účely ako minerálne oleje
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3812
Pripravené urýchľovače vulkanizácie; zložené plastifikátory pre kaučuk alebo plasty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; antioxidačné prípravky a ostatné zmesné stabilizátory pre kaučuk alebo plasty
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3813
Prípravky a náplne do hasiacich prístrojov; naplnené hasiace granáty
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3814
Zložené organické rozpúšťadlá a riedidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; prípravky na odstraňovanie náterov a lakov
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 18
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3818
Chemické prvky dopované na použitie v elektronike v tvare diskov, doštičiek alebo v podobných tvaroch; chemické zlúčeniny dopované na použitie v elektronike
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3819
Kvapaliny do hydraulických bŕzd a ostatné pripravené kvapaliny do hydraulických prevodov, neobsahujúce alebo obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3820
Prípravky proti zamŕzaniu a prípravky na odmrazovanie
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
Ex 3821 00
Pripravené živné pôdy na rast a udržiavanie mikroorganizmov (vrátane vírusov a podobných organizmov) alebo rastlinných, ľudských alebo živočíšnych buniek
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3822
Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke, pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako položky 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3823
Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie; technické mastné alkoholy:
3823 11 až 3823 19
-technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyslé oleje z rafinácie
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
3823 70
-Technické mastné alkoholy
Výroba z materiálov akejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky 3823
3824
Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Materiály tej istej položky ako daný výrobok sa však môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
3901 až 3921
Plasty v primárnych formách, odpady, úlomky a odrezky z plastov; polotovary a výrobky z plastov;
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 25 % ceny výrobku zo závodu
3907 30 a 3907 40
Epoxidové živice; polyuhličitany
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
3907 20 a 3907 91
Ostatné polyétery: ostatné polyestery
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 19
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
3922 až 3926
Výrobky z plastov
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 40
Kaučuk a výrobky z neho; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4005
Zmiešané kaučuky, nevulkanizované, v primárnych formách alebo platniach, listoch alebo pásoch
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov okrem prírodného kaučuku, nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu.
4012
Protektorované alebo použité pneumatiky z kaučuku; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z kaučuku:
Ex 4012 11, ex 4012 12, ex 4012 13 a ex 4012 19
-protektorované pneumatiky, plné alebo komorové plášte, z gumy
Protektorovanie použitých pneumatík
-Ostatné
Výroba z materiálov z akejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4011 a 4012
ex 4017
Výrobky z tvrdenej gumy
Výroba z tvrdenej gumy
ex kapitola 41
Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4102 21 a 4102 29
Surové kožky z oviec alebo jahniat, bez vlny
Odstránenie vlny z kožiek z oviec alebo jahniat, s vlnou
alebo
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4104 až 4106
Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané, ale inak neupravené
Prečinenie vyčinených usní
alebo
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
Kapitola 42
Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 43
Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 4302 30
Vyčinené alebo upravené kožušiny, zošité:
-platne, kríže a podobné tvary
Bielenie alebo farbenie, so strihaním a šitím jednotlivých nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín
-ostatné
Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín
4303
Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín
Výroba z nezošitých vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 20
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 44
Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4403
Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
ex 4407
Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch
ex 4408
Listy na dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstveného dreva) a listy na preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
Pozdĺžne spájanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch
4409
Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy), profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) na jednej alebo niekoľkých hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
ex 4410 až ex 4413
Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a ostatných profilovaných líšt
Lemovanie alebo lištovanie
ex 4415 10
Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva
Výroba z dosiek, ktoré nie sú narezané na príslušnú veľkosť
ex 4416 00
Sudy, kade, škopky, korytá a ostatné debnárske výrobky a ich časti, z dreva
Výroba z rozštiepených dosiek, inak neopracovaných len rozrezaných na dvoch hlavných povrchoch
ex 4418
-Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku. Pórovité (voštinové) drevené dosky, zostavené parketové dosky a šindle sa však môžu použiť
-obruby a lišty
Lemovanie alebo lištovanie
ex 4421 90
Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi
Výroba z dreva akejkoľvek položky okrem ťahaného dreva položky 4409
ex kapitola 45
Korok a výrobky z korku; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4503
Výrobky z prírodného korku
Výroba z korku položky 4501
Kapitola 46
Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar a práce z prútia
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 21
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 47
Vláknina z dreva alebo ostatných vlákninových celulózových materiálov; zberový (odpad a výmet) papier a lepenka
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 48
Papier a lepenka; predmety z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4816
Uhľový papier, samokopírovací papier a ostatné kopírovacie alebo pretlačovacie papiere (iné ako položky 4809), rozmnožovacie blany a ofsetové matrice, z papiera, tiež v škatuliach
Výroba z papierenských materiálov kapitoly 47
4817
Obálky, zálepky, neilustrované poštové karty a korešpondenčné lístky, z papiera alebo lepenky; škatule, tašky, náprsné tašky a písacie súpravy, z papiera alebo lepenky, obsahujúce potreby na korešpondenciu
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
4818 10
Toaletný papier
Výroba z papierenských materiálov kapitoly 47
ex 4820 10
Bloky listových papierov
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 49
Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
4909
Tlačené alebo ilustrované poštové karty alebo pohľadnice; tlačené karty s osobnými pozdravmi, správami alebo oznámeniami, tiež ilustrované, prípadne tiež s obálkami alebo ozdobami
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položiek 4909 a 4011
ex kapitola 50
Hodváb; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 5003
Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný
Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 22
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5004 až ex 5006
Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu
Výroba (3):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,
-z iných prírodných vláken, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
-papierenských materiálov
5007
Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu:
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (4)
-ostatné
Výroba (5):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny, alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 51
Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
3Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
4Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
5Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 23
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5106 až 5110
Priadza z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia
Výroba (6):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,
-z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5111 až 5113
Tkaniny z vlny, jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo z vlásia:
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (7)
-ostatné
Výroba (8):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5% ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 52
Bavlna; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
6Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
7Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
8Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 24
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5204 až 5207
Bavlnená priadza a bavlnené nite
Výroba (9):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,
-z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5208 až 5212
Bavlnené tkaniny
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (10)
-ostatné
Výroba (11):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 53
Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej priadze; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
9Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
10Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
11Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 25
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5306 až 5308
Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien; papierová priadza
Výroba (12):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,
-z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5309 až 5311
Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (13)
-ostatné
Výroba (14):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z jutovej priadze,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
12Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
13Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
14Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 26
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5401 až 5406
Priadza, monofil a šijacie nite z chemických vlákien
Výroba (15):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného, alebo inak upraveného na spriadanie,
-z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5407 a 5408
Tkaniny z priadze zo syntetického vlákna:
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (16)
-ostatné
Výroba (17):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
5501 až 5507
Chemické strižné vlákna
Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
15Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
16Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
17Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 27
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5508 až 5511
Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien
Výroba (18):
-zo surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu mykaného alebo česaného alebo inak upraveného na spriadanie,
-z prírodných vláken nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5512 až 5516
Tkaniny z chemických strižných vlákien:
-obsahujúce kaučukové nite
Výroba z jednoduchej priadze (19)
-ostatné
Výroba (20):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papiera
alebo
Potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
18Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
19Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
20Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 28
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 56
Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná a výrobky z nich; okrem:
Výroba (21):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5602
Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná:
Vpichovaná plsť
Výroba (22):
-z prírodných vlákien alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Avšak:
-polypropylénové vlákno položky 5402,
-polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo
-polypropylénový kábel položky 5501,
ktorých dĺžková hmotnosť jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch menej ako 9 decitexov, sa môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Ostatné
Výroba (23):
-z prírodných vlákien,
-chemických strižných vlákien vyrobených z kazeínu alebo
-chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
21Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
22Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
23Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 29
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5604
Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilné priadze a pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi:
5604 10
Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou
Výroba z kaučukových nití a kordov nepokrytých textíliou
5604 90
Ostatné
Výroba (24):
-z prírodných vlákien nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5605
Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405, kombinované s kovom vo forme vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom
Výroba (25):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
5606
Opradená priadza, pásiky a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradené priadze z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková pletená priadza
Výroba (26):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie,
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny alebo
-z papierenských materiálov
24Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
25Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
26Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 30
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 57
Koberce a iné textilné podlahové krytiny:
-z vpichovanej plste
Výroba (27):
-z prírodných vlákien alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Avšak:
-polypropylénové nekonečné vlákno položky 5402,
-polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506 alebo
-polypropylénový kábel položky 5501,
ktorých dĺžková hmotnosť jednotlivého vlákna je vo všetkých prípadoch menej ako 9 decitexov, sa môžu použiť, ak ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
Jutová tkanina sa môže použiť ako podložka
-z ostatnej plste
Výroba (28):
-prírodných vláken nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
-Ostatné
Výroba (29):
-z priadze z kokosových vlákien alebo z jutovej priadze,
-zo syntetickej alebo umelej priadze,
-z prírodných vlákien alebo
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie
Jutová tkanina sa môže použiť ako podložka
27Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
28Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
29Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 31
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 58
Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; prámikárske výrobky; výšivky; okrem:
-kombinované s kaučukovými niťami
Výroba z jednoduchej priadze (30)
-Ostatné
Výroba (31):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
alebo
potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
5805
Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom), tiež celkom dohotovené
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
5810
Výšivky v metráži, pásoch alebo ako motívy
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
30Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
31Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 32
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5901
Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky
Výroba z priadze
5902
Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózových vlákien:
-Obsahujúce najviac 90 % hmotnosti textilných materiálov
Výroba z priadze
-Ostatné
Výroba z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
5903
Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastmi, iné ako textílie položky 5902
Výroba z priadze
alebo
potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
5904
Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru
Výroba z priadze (32)
5905
Textilné tapety:
-Impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované kaučukom, plastmi alebo inými materiálmi
Výroba z priadze
32Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 33
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
-Ostatné
Výroba (33):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
alebo
potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie), za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
5906
Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:
-Pletené alebo háčkované textílie
Výroba (34):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
-Ostatné textílie vyrobené z priadze zo syntetických nekonečných vlákien, obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti textilných materiálov
Výroba z chemických materiálov
-Ostatné
Výroba z priadze
33Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
34Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 34
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
5907
Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie
Výroba z priadze
alebo
potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu
5908
Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov, sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:
-Žiarové plynové pančušky, impregnované
Výroba z dutých pletenín na výrobu žiarových plynových pančušiek
-Ostatné
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
5909 až 5911
Textilné výrobky vhodné na technické účely:
-Leštiace disky alebo kotúče iné ako z plsti položky 5911
Výroba z priadze alebo textilného odpadu alebo handier položky 6310
-Tkaniny typu bežne používaného v papierenskom priemysle alebo na ostatné technické účely, tiež splstené, tiež impregnované alebo potiahnuté, rúrkové alebo nekonečné, s jednou osnovou alebo viacerými osnovami, resp. útkami, alebo plocho tkané s viacerými osnovami, resp. útkami položky 5911
Výroba (35):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z nasledujúcich materiálov:
--priadza z polytetrafluóretylénu (36),
--zosúkaná priadza z polyamidu, vrstvená, impregnovaná alebo potiahnutá fenolovými živicami,
--priadza zo syntetických textilných vlákien aromatických polyamidov získaných polykondenzáciou m-fenylén-diamínu a kyseliny izoftalovej,
35Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke 5.
36Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín používaných na papierenských strojoch.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 35
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
--monofil z polytetrafluoretylénu (37),
--priadza zo syntetických textilných vlákien z poly(p-fenylén tereftalamidu),
--sklená priadza povrstvená fenolovou živicou a opradená akrylonitrylovou priadzou (38),
--kopolyesterové monofily polyesteru a živice kyseliny tereftalovej a 1,4-cyclohexán-dietanolu a kyseliny izoftalovej,
--prírodné vlákna,
--chemické strižné vlákna, nemykané, nečesané ani inak neupravené na spriadanie alebo
--chemické materiály alebo textilná vláknina
-Ostatné
Výroba (39):
-z priadze z kokosových vlákien,
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
Kapitola 60
Pletené alebo háčkované textílie
Výroba (40):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
37Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín používaných na papierenských strojoch.
38Použitie tohto materiálu je obmedzené na výrobu tkanín používaných na papierenských strojoch.
39Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
40Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov sú uvedené v úvodnej poznámke 5.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 36
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 61
Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien alebo extrúzia priadze zo syntetického vlákna spojené s pletením (výrobky pletené do tvaru)41
alebo
pletenie a zhotovenie vrátane strihania (spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktoré boli buď nastrihané do tvaru, alebo boli získané priamo v tvare)42 43
ex kapitola 62
Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:
Tkanie spojené so zhotovením (vrátane strihania)44 45
alebo
vyšívanie spojené s úplným zhotovením (vrátane strihania) za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu46
alebo
povrstvenie spojené s úplným zhotovením (vrátane strihania) za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu47
alebo
potlač aspoň s dvoma prípravnými alebo ukončovacími operáciami (čistenie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie, kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážavosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie, sceľovanie a uzlíkovanie) za predpokladu, že hodnota použitej nepotlačenej tkaniny nepresahuje 47,5 % ceny výrobku zo závodu48 49
41Pozri úvodnú poznámku č. 5.
42Pozri úvodnú poznámku č. 5.
43Pozri úvodnú poznámku č. 6.
44Pozri úvodnú poznámku č. 5.
45Pozri úvodnú poznámku č. 6.
46Pozri úvodnú poznámku č. 6.
47Pozri úvodnú poznámku č. 6.
48Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku 5.
49Pozri úvodnú poznámku č. 6.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 37
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex 6217
Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných doplnkov, iné ako výrobky položky 6212:
Medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané
Výroba:
-z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku a
-pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 63
Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
6301 až 6304
Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné interiérové textílie:
-Z plsti, z netkaných textílií
Výroba (50):
-z prírodných vlákien alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
-Ostatné:
--Vyšívané
Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (51)(52)
alebo
výroba z nevyšívanej textílie (inej ako pletená alebo háčkovaná), ak hodnota použitej nevyšívanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
50Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku č. 5.
51Pozri úvodnú poznámku č. 6.
52Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované výrobky, iné ako elastické a pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií (vystrihnutých alebo upletených priamo do tvaru), pozri úvodnú poznámku č. 6.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 38
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
--Ostatné
Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (53)(54)
6305
Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru
Výroba (55):
-z prírodných vlákien,
-z chemických strižných vlákien, nemykaných, nečesaných ani inak neupravených na spriadanie alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
6306
Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar:
-Z netkaných textílií
Výroba (56)(57):
-z prírodných vlákien alebo
-z chemických materiálov alebo textilnej vlákniny
-Ostatné
Výroba z nebielenej jednoduchej priadze (58)(59)
6307
Ostatné celkom dohotovené výrobky vrátane strihových šablón
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
6308
Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov alebo podobné textilné výrobky, v balení na predaj v malom
Každý predmet v súprave musí byť v súlade s pravidlom, ktoré by sa naň uplatňovalo, keby nebol súčasťou súpravy. Nepôvodné predmety však môžu byť súčasťou súpravy, ak ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu
53Pozri úvodnú poznámku č. 6.
54Pokiaľ ide o pletené alebo háčkované výrobky, iné ako elastické a pogumované, získané zošitím alebo spojením kusov pletených alebo háčkovaných textílií (vystrihnutých alebo upletených priamo do tvaru), pozri úvodnú poznámku č. 6.
55Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku č. 5.
56Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku č. 5.
57Pozri úvodnú poznámku č. 6.
58Pokiaľ ide o osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov vyrobených zo zmesi textilných materiálov, pozri úvodnú poznámku č. 5.
59Pozri úvodnú poznámku č. 6.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 39
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex kapitola 64
Obuv a podobné predmety; časti týchto predmetov; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem zvrškových kompletov pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k iným častiam podrážok položky 6406
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
6406
Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími podrážkami); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky a ich súčasti
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 65
Pokrývky hlavy a ich časti; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
6505
Klobúky a ostatné pokrývky hlavy, pletené alebo háčkované, alebo celkom dohotovené z čipiek, plsti alebo ostatnej textílie, v metráži (nie však v pásoch), tiež podšívané alebo zdobené; sieťky na vlasy z akýchkoľvek materiálov, tiež podšívané alebo zdobené
Výroba z priadze alebo textilných vlákien (60)
ex kapitola 66
Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich časti; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
6601
Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných slnečníkov a dáždnikov a podobných výrobkov)
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
Kapitola 67
Upravené perie a páperie a predmety vyrobené z peria alebo páperia; umelé kvety; predmety z ľudských vlasov
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 68
Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex 6803 00
Výrobky z bridlice alebo aglomerovanej bridlice
Výroba z opracovanej bridlice
ex 6812
Výrobky z azbestu; výrobky zo zmesi na základe azbestu alebo na základe azbestu a uhličitanu horečnatého
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
ex 6814
Výrobky zo sľudy vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy, na podložke z papiera, lepenky alebo ostatných materiálov
Výroba z opracovanej sľudy (vrátane aglomerovanej alebo rekonštituovanej sľudy)
60Pozri úvodnú poznámku č. 6.
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 40
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
Kapitola 69
Keramické výrobky
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
ex kapitola 70
Sklo a sklenený tovar; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
7006
Sklo položky 7003, 7004 alebo 7005, ohýbané, s opracovanými hranami, ryté, vŕtané, smaltované alebo inak opracované, ale nezarámované ani nevybavené ostatnými materiálmi:
-Podložné sklenené tabule, potiahnuté tenkým dielektrickým filmom a polovodičovej triedy podľa noriem SEMII (61)
Výroba z nepotiahnutého podložného tabuľového skla položky 7006
-Ostatné
Výroba z materiálov položky 7001
7007
Bezpečnostné sklo zložené z tvrdeného alebo vrstveného skla
Výroba z materiálov položky 7001
7008
Izolačné jednotky z niekoľkých sklených tabúľ
Výroba z materiálov položky 7001
7009
Sklenené zrkadlá, tiež zarámované, vrátane spätných zrkadielok
Výroba z materiálov položky 7001
7010
Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby, zo skla, druhov používaných na dopravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na zaváraniny; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
alebo
brúsenie sklenených výrobkov, ak celková hodnota použitých nebrúsených výrobkov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
7013
Sklenený tovar druhov používaných ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iné ako sklo položky 7010 alebo 7018)
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
alebo
brúsenie skla, ak celková hodnota použitého nebrúseného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
alebo
ručná dekorácia (s výnimkou zdobenia sieťotlačou) ručne fúkaného skla, ak celková hodnota použitého ručne fúkaného skla nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
61SEMII – Inštitút polovodičových zariadení a materiálov (Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated).
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 41
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
ex 7019
Výrobky (iné ako priadza) zo sklenených vlákien
Výroba:
-z nefarbenej sklenej lunty, pramencov, priadze alebo sklenenej striže alebo
-zo sklenej vlny
ex kapitola 71
Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi a výrobky z nich; bižutéria; mince; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
7101
Perly, prírodné alebo umelo pestované, tiež opracované alebo triedené, ale nenavlečené, nemontované ani nezasadené; perly, prírodné alebo umelo pestované, dočasne navlečené na niť na uľahčenie dopravy
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
7102, 7103 a 7104
Diamanty, ostatné drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo rekonštituované)
Výroba z neopracovaných drahokamov alebo polodrahokamov
alebo
výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
7106, 7108 a 7110
Drahé kovy:
-Surové
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem materiálov položiek 7106, 7108 a 7110
alebo
elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110
alebo
zmiešavanie drahých kovov položiek 7106, 7108 alebo 7110 navzájom, alebo so základnými kovmi
-Vo forme polotovaru alebo vo forme prachu
Výroba zo surových drahých kovov
7107, 7109 a 7109
Kovy plátované drahými kovmi, ale nespracované viac ako na polotovar
Výroba z materiálov akejkoľvek položky
7116
Predmety z prírodných alebo umelo pestovaných perál, drahokamov alebo polodrahokamov (prírodných, umelých alebo rekonštituovaných)
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
EU/KR/P1/PRÍLOHA II/sk 42
Položka HS
Opis výrobku
Opracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov potrebné na udelenie statusu pôvodného výrobku
(1)
(2)
(3) alebo (4)
7117
Bižutéria
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
alebo
výroba z častí zo základného kovu, ktoré nie sú plátované alebo potiahnuté drahými kovmi, ak hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
ex kapitola 72
Železo a oceľ; okrem:
Výroba z materiálov akejkoľvek položky okrem položky daného výrobku
7207
Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele
Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 alebo 7206
7208 až 7216
Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele
Výroba z ingotov alebo iných základných tvarov alebo polotovarov položky 7206 alebo 7207
7217