EU/KR/PRÍLOHA 11/sk 1
PRÍLOHA 11
zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 12/sk 1
PRÍLOHA 12
zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 13/sk 1
PRÍLOHA 13
SPOLUPRÁCA V OBLASTI OBCHODU A TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
1.V záujme podpory dosiahnutia cieľov trinástej kapitoly a pomoci pri napĺňaní svojich povinností, ktoré z nej vyplývajú, strany zostavili tento orientačný zoznam oblastí spolupráce:
a)výmena názorov o pozitívnom a negatívnom vplyve tejto dohody na trvalo udržateľný rozvoj a spôsobe, ako ho posilniť, predchádzať mu alebo ho zmierniť, pričom sa zohľadnia posúdenia vplyvu na udržateľnosť, ktoré uskutočnia strany;
b)spolupráca na medzinárodných fórach zodpovedných za sociálne alebo environmentálne aspekty obchodu a trvalo udržateľného rozvoja, zahŕňajúcich najmä WTO, MOP, Program OSN pre životné prostredie a viacstranné environmentálne dohody;
c)spolupráca na účely podpory ratifikácie základných a iných dohovorov MOP a viacstranných dohôd s vplyvom na obchod;
EU/KR/PRÍLOHA 13/sk 2
d)výmena informácií a spolupráca v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov a účtovníctva vrátane účinného vykonávania a napĺňania medzinárodne dohodnutých usmernení, spravodlivého a etického obchodu, súkromných a štátnych systémov certifikácie a označovania vrátane udeľovania environmentálnej značky a zeleného verejného obstarávania;
e)výmena názorov o vplyve environmentálnych predpisov, noriem a štandardov na obchod;
f)spolupráca v otázke aspektov súčasného a budúceho medzinárodného režimu v oblasti zmeny klímy súvisiacich s obchodom vrátane otázok týkajúcich sa globálnych trhov s uhlíkom, spôsobu, akým riešiť negatívne účinky obchodu na klímu, ako aj prostriedkov na podporu nízkouhlíkových technológií a energetickej efektívnosti;
g)spolupráca v otázke aspektov biodiverzity súvisiacich s obchodom aj vo vzťahu k biopalivám;
h)spolupráca v otázke opatrení súvisiacich s obchodom s cieľom podporiť udržateľné rybolovné postupy;
i)spolupráca v otázke opatrení súvisiacich s obchodom s cieľom čeliť odlesňovaniu aj prostredníctvom riešenia problémov týkajúcich sa nelegálnej ťažby dreva;
EU/KR/PRÍLOHA 13/sk 3
j)spolupráca v otázke aspektov viacstranných environmentálnych dohôd súvisiacich s obchodom vrátane colnej spolupráce;
k)spolupráca v otázke aspektov programu dôstojnej práce MOP súvisiacich s obchodom vrátane v otázke prepojenia medzi obchodom a plnou a produktívnou zamestnanosťou, prispôsobenia trhu práce, základných pracovných noriem, štatistiky práce, rozvoja ľudských zdrojov a celoživotného vzdelávania, sociálnej ochrany a sociálneho začlenenia, sociálneho dialógu a rodovej rovnosti.
l)výmena názorov o vzťahu medzi viacstrannými environmentálnymi dohodami a pravidlami medzinárodného obchodu alebo
m)iné formy environmentálnej spolupráce, ktoré strany uznajú za vhodné.
2.Strany súhlasia, že by bolo žiaduce, aby vyvinutá spolupráca mala čo najširšiu pôsobnosť a čo najväčší prínos.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 1
PRÍLOHA 14-A
MECHANIZMUS MEDIÁCIE PRE NESADZOBNÉ OPATRENIA
ČLÁNOK 1
Cieľ
Cieľom tejto prílohy je uľahčiť nájdenie vzájomne dohodnutého riešenia pri nesadzobných opatreniach, ktoré nepriaznivo vplývajú na obchod medzi stranami, prostredníctvom komplexného a rýchleho postupu pomocou mediátora.
ČLÁNOK 2
Rozsah pôsobnosti
Mechanizmus mediácie sa uplatňuje na každé opatrenie iné ako clá, o ktorom je strana presvedčená, že nepriaznivo vplýva na obchod medzi stranami a ktoré súvisí s ktoroukoľvek záležitosťou spadajúcou pod prístup na trh pre tovar1 vrátane druhej kapitoly (národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar) a príloh, ktoré sa na ňu vzťahujú.
1Na účely tejto prílohy prístup na trh pre tovar zahŕňa prístup na iný ako poľnohospodársky trh (non-agricultural market access, NAMA) a pravidlá obchodu súvisiace s ním vrátane obchodných nápravných prostriedkov, technických prekážok obchodu, sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, uľahčenia obchodu, pravidiel pôvodu, ochranných opatrení a odvetvových príloh k druhej kapitole (národné zaobchádzanie a prístup na trh pre tovar). Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami, služby a usadzovanie, kultúrna spolupráca, vládne obstarávanie, hospodárska súťaž, práva duševného vlastníctva, platby a pohyb kapitálu a obchod a trvalo udržateľný rozvoj sú z neho vyňaté.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 2
Oddiel A
POSTUP V RÁMCI MECHANIZMU MEDIÁCIE
ČLÁNOK 3
Začatie mediačného postupu
1.Strana môže kedykoľvek požiadať, aby druhá strana vstúpila do mediačného postupu. Takáto žiadosť je druhej strane adresovaná písomne. Žiadosť je dostatočne podrobná, aby jasne vyjadrovala obavy žiadajúcej strany a:
a)uvádza sa v nej, o ktoré špecifické opatrenie ide;
b)obsahuje vyhlásenie o údajných nepriaznivých účinkoch, ktoré má podľa presvedčenia žiadajúcej strany opatrenie na obchod medzi stranami; a
c)vysvetľuje sa v nej, ako podľa žiadajúcej strany uvedené účinky na obchod súvisia s opatrením.
2.Strana, ktorej bola takáto žiadosť adresovaná, žiadosť priaznivo posúdi a písomne na ňu odpovedá do 15 dní od jej doručenia.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 3
ČLÁNOK 4
Výber mediátora
1.Pri začatí mediačného postupu sú strany vyzvané, aby sa dohodli na mediátorovi najneskôr 15 dní od doručenia odpovede na žiadosť. Ak sa strany nedohodnú na mediátorovi v stanovenom časovom rámci, ktorákoľvek zo strán môže požiadať o vymenovanie mediátora žrebovaním. Do piatich dní od predloženia žiadosti zostavuje každá strana zoznam najmenej troch osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi tejto strany, spĺňajú podmienky odseku 2 a môžu pôsobiť ako mediátor. Do piatich dní od predloženia zoznamu vyberá každá strana zo zoznamu druhej strany najmenej jedno meno. Predseda Výboru pre obchod alebo zástupca predsedu potom žrebovaním vyberá mediátora spomedzi vybraných mien. Výber žrebovaním sa uskutočňuje v prítomnosti zástupcov strán a do 15 dní od predloženia žiadosti o vymenovanie žrebovaním.
2.Mediátor je expert v predmetnej oblasti, na ktorú sa príslušné opatrenie vzťahuje2. Mediátor nestranným a transparentným spôsobom pomáha stranám objasniť opatrenie a jeho možné účinky na obchod a dospieť k vzájomne dohodnutému riešeniu.
2Napríklad v prípadoch týkajúcich sa noriem a technických požiadaviek by mediátor mal byť odborníkom v oblasti relevantných medzinárodných orgánov pre normalizáciu.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 4
ČLÁNOK 5
Pravidlá mediačného postupu
1.Strana, ktorá začala mediačný postup, predkladá písomne mediátorovi a druhej strane v počiatočnom štádiu postupu do 10 dní od vymenovania mediátora podrobný opis problému týkajúci sa najmä fungovania opatrenia, o ktoré ide, a jeho účinkov na obchod. Do 20 dní od dátumu doručenia tohto predloženia môže druhá strana písomne poskytnúť svoje pripomienky k opisu problému. Ktorákoľvek zo strán môže do svojho opisu alebo pripomienok zahrnúť akékoľvek informácie, ktoré pokladá za relevantné.
2.Mediátor môže rozhodnúť o najvhodnejšom spôsobe vedenia počiatočného štádia, najmä či treba konzultovať so stranami spoločne alebo jednotlivo, vyhľadať pomoc relevantných expertov a zúčastnených strán alebo s nimi konzultovať.
3.Po uplynutí počiatočného štádia môže mediátor poskytnúť poradné stanovisko a navrhnúť stranám riešenie na zváženie. Pri žiadnom takomto stanovisku mediátor neuvažuje o tom, či opatrenie, o ktoré ide, je alebo nie je v súlade s touto dohodou; mediátor nespochybňuje ani legitímnosť politických cieľov opatrenia. Mediátor sa môže so stranami stretnúť jednotlivo alebo spoločne, aby sa uľahčilo vzájomne dohodnuté riešenie. Toto štádium postupu sa za normálnych okolností skončí do 60 dní od dátumu vymenovania mediátora.
4.Postup má dôverný charakter a uskutočňuje sa na území strany, ktorej bola žiadosť adresovaná, alebo po vzájomnej dohode na akomkoľvek inom mieste alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 5
5.Tento postup sa ukončuje:
a)podpísaním dohody o urovnaní stranami, k dátumu takéhoto podpísania;
b)vzájomnou dohodou strán v ktoromkoľvek štádiu postupu, k dátumu takejto dohody;
c)písomným vyhlásením mediátora po konzultácii so stranami, že ďalšie mediačné úsilie už nie je odôvodnené; alebo
d)písomným vyhlásením strany po preskúmaní vzájomne dohodnutých riešení v rámci mediačného postupu a po zvážení všetkých poradných stanovísk a návrhov mediátora.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 6
ODDIEL B
VYKONÁVANIE
ČLÁNOK 6
Vykonávanie vzájomne dohodnutého riešenia
1.Ak sa strany dohodli na riešení, každá strana prijíma všetky opatrenia potrebné na vykonávanie vzájomne dohodnutého riešenia bez zbytočného odkladu.
2.Vykonávajúca strana písomne informuje druhú stranu o všetkých krokoch alebo opatreniach prijatých na vykonávanie vzájomne dohodnutého riešenia.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 7
ODDIEL C
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK 7
Vzťah k urovnávaniu sporov
1.Postup v rámci tohto mechanizmu mediácie nemá slúžiť ako základ postupov urovnávania sporov v rámci tejto dohody alebo inej dohody. Pri takýchto postupoch urovnávania sporov strana nepredkladá ako dôkazy a ani sa nespolieha na:
a)pozície, ktoré druhá strana zaujala počas mediačného postupu;
b)skutočnosť, že druhá strana naznačila ochotu prijať riešenie nesadzobného opatrenia, ktoré je predmetom mediácie; alebo
c)návrhy mediátora.
2.Mechanizmus mediácie sa nedotýka práv a povinností strán uvedených v štrnástej kapitole (Urovnávanie sporov).
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 8
ČLÁNOK 8
Lehoty
Každú lehotu uvedenú v tejto prílohe možno po vzájomnej dohode strán predĺžiť.
ČLÁNOK 9
Náklady
1.Každá strana hradí svoje vlastné výdavky spojené s účasťou na mediačnom postupe.
2.Strany sa spoločne podieľajú na výdavkoch spojených s organizačnými záležitosťami vrátane výdavkov na mediátora.
EU/KR/PRÍLOHA 14-A/sk 9
ČLÁNOK 10
Preskúmanie
1.Strany súhlasia, že každá záležitosť, ktorá nie je v rozsahu pôsobnosti vymedzenom v článku 14.2, sa stáva predmetom mechanizmu mediácie, ak sa členovia WTO dohodnú na zriadení zodpovedajúceho mechanizmu3, ktorý sa na takúto záležitosť vzťahuje. Rozšírenie rozsahu uplatňovania platí od dátumu uplatňovania dohody uvedenej ako poslednej. Uplatňuje sa to aj na všetky ďalšie rozšírenia rozsahu uplatňovania zodpovedajúceho mechanizmu WTO.
2.Päť rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody so zreteľom na získané skúsenosti a vývoj zodpovedajúceho mechanizmu v rámci WTO strany prekonzultujú potrebu upraviť mechanizmus mediácie.
_______________
3Strany si uvedomujú, že „zodpovedajúci mechanizmus“ znamená mechanizmus navrhnutý Africkou skupinou, Kanadou, Európskou úniou, skupinou najmenej rozvinutých krajín (LDC Group), skupinou rozvojových krajín NAMA -11, Novým Zélandom, Nórskom, Pakistanom a Švajčiarskom v dokumente TN/MA/W/88 z 23. júla 2007 „Non Tariff Barriers – Proposal on Procedures for the Facilitation of Solutions to NTBs“ (Nesadzobné prekážky – návrh postupov na uľahčenie riešení v oblasti nesadzobných prekážok) alebo akomkoľvek inom podobnom dokumente navrhnutom v dokumentoch, ktorými sa nahrádza dokument TN/MA/W/88 z 23. júla 2007.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 1
PRÍLOHA 14-B
ROKOVACÍ PORIADOK PRE ROZHODCOVSKÉ KONANIE
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia
1.Na účely štrnástej kapitoly a tejto prílohy:
poradca znamená osobu, ktorú strana určila, aby tejto strane radila alebo jej pomáhala v súvislosti s konaním rozhodcovského tribunálu;
rozhodca znamená člena rozhodcovského tribunálu zriadeného podľa článku 14.5;
asistent znamená osobu, ktorá v rámci podmienok vymenovania rozhodcu vykonáva prieskumy alebo poskytuje pomoc;
zástupca strany znamená zamestnanca vlády alebo rezortu vlády strany alebo ktorúkoľvek osobu nimi vymenovanú podľa jej právnych predpisov;
žalujúca strana znamená ktorúkoľvek stranu, ktorá žiada o zriadenie rozhodcovského tribunálu podľa článku 14.4;
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 2
žalovaná strana znamená stranu, ktorá údajne porušuje ustanovenia uvedené v článku 14.2;
rozhodcovský tribunál znamená tribunál zriadený podľa článku 14.5; a
deň znamená kalendárny deň.
2.Žalovaná strana je zodpovedná za logistické zabezpečenie konaní urovnávania sporov, najmä za organizáciu vypočutí, ak nie je dohodnuté inak. Strany sa spoločne podieľajú na výdavkoch spojených s organizačnými záležitosťami vrátane výdavkov na rozhodcov.
ČLÁNOK 2
Oznámenia
1.Strany a rozhodcovský tribunál odosielajú akúkoľvek žiadosť, oznámenie, písomné podanie alebo iný dokument doručením s potvrdením o prijatí, doporučenou poštou, kuriérom, telefaxom, telexom, telegramom alebo akýmkoľvek iným telekomunikačným prostriedkom, ktorým sa zabezpečí záznam o ich odoslaní.
2.Strana poskytuje druhej strane a každému z rozhodcov kópiu každého svojho písomného podania. Poskytuje sa takisto kópia dokumentu v elektronickom formáte.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 3
3.Všetky oznámenia sú adresované kórejskému ministerstvu zahraničných vecí a obchodu alebo jeho nástupcovi, respektíve generálnemu riaditeľstvu Európskej Komisie pre obchod.
4.Drobné chyby písania v akejkoľvek žiadosti, oznámení, písomnom podaní alebo v inom dokumente týkajúcom sa konania rozhodcovského tribunálu možno opraviť doručením nového dokumentu, v ktorom sú zmeny jasne vyznačené.
5.Ak posledný deň na doručenie dokumentu pripadá na úradný sviatok v Kórei alebo v Európskej únii, dokument možno doručiť v nasledujúci pracovný deň.
ČLÁNOK 3
Začatie rozhodcovského konania
1.a)Ak sa členovia rozhodcovského tribunálu vyberajú podľa článku 14.5 žrebovaním, predseda Výboru pre obchod alebo zástupca predsedu vyberá rozhodcov do piatich dní od žiadosti uvedenej v článku 14.5 ods. 3. Výber sa uskutočňuje v prítomnosti zástupcu každej strany okrem prípadu, keď strana svojho zástupcu nevymenuje.
b)Ak sa strany nedohodnú inak, schádzajú sa s rozhodcovským tribunálom do siedmich dní od jeho zriadenia, aby rozhodli o tých veciach, ktoré strany alebo rozhodcovský tribunál pokladajú za vhodné, vrátane odmien a výdavkov, ktoré sa majú vyplatiť rozhodcom, pričom sa budú rešpektovať normy WTO.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 4
2.a)Ak sa strany do piatich dní od zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál má tento mandát:
„preskúmať na základe príslušných ustanovení tejto dohody záležitosť uvedenú v žiadosti o zriadenie rozhodcovského tribunálu, rozhodnúť o zlučiteľnosti daného opatrenia s ustanoveniami uvedenými v článku 14.2 a prijať rozhodnutie v súlade s článkom 14.7.“
b)Strany musia rozhodcovskému tribunálu oznámiť dohodnutý mandát do dvoch dní od svojej dohody.
ČLÁNOK 4
Prvé podania
Žalujúca strana doručuje svoje prvé písomné podanie najneskôr 20 dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu. Žalovaná strana doručuje svoje písomné vyjadrenie k podaniu najneskôr 20 dní od dátumu doručenia prvého písomného podania.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 5
ČLÁNOK 5
Práca rozhodcovských tribunálov
1.Predseda rozhodcovského tribunálu predsedá všetkým jeho zasadnutiam. Rozhodcovský tribunál môže na predsedu delegovať právomoc prijímať administratívne a procesné rozhodnutia.
2.Ak nie je v tejto dohode stanovené inak, rozhodcovský tribunál môže vykonávať svoje činnosti akýmikoľvek prostriedkami vrátane telefónu, telefaxu alebo spojení prostredníctvom počítača.
3.Na rokovaniach rozhodcovského tribunálu sa môžu zúčastňovať iba rozhodcovia, ale rozhodcovský tribunál môže svojim asistentom dovoliť, aby boli na týchto rokovaniach prítomní.
4.Návrh akéhokoľvek rozhodnutia zostáva výlučne v zodpovednosti rozhodcovského tribunálu a nesmie sa delegovať.
5.Ak sa vyskytne procesná otázka, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia tejto dohody, rozhodcovský tribunál môže prijať vhodný postup zlučiteľný s uvedenými ustanoveniami.
6.Ak sa rozhodcovský tribunál domnieva, že treba zmeniť akúkoľvek lehotu uplatniteľnú v konaní alebo pristúpiť k akémukoľvek procesnému alebo administratívnemu prispôsobeniu, písomne informuje strany o dôvodoch tejto zmeny alebo prispôsobenia a o čase alebo prispôsobení, ktoré sú potrebné. Lehoty článku 14.7 ods. 2 sa nemenia.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 6
ČLÁNOK 6
Náhrada
1.Ak sa rozhodca nemôže zúčastniť konania, odstúpi alebo musí byť nahradený, vyberá sa náhrada v súlade s článkom 14.5 ods. 3.
2.Ak sa niektorá strana domnieva, že rozhodca nespĺňa požiadavky prílohy 14-C a z tohto dôvodu by sa mal nahradiť, táto strana by to mala oznámiť druhej strane do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedela okolnosti, z ktorých vyplýva závažné porušenie prílohy 14-C rozhodcom.
3.Ak sa niektorá strana domnieva, že rozhodca iný ako predseda nespĺňa požiadavky prílohy 14-C, strany spolu konzultujú a ak sa tak dohodnú, nahrádzajú tohto rozhodcu a vyberajú náhradu podľa postupu stanoveného v článku 14.5 ods. 3.
Ak sa strany nedohodnú na potrebe nahradiť rozhodcu, môže ktorákoľvek strana požiadať, aby sa táto záležitosť postúpila predsedovi rozhodcovského tribunálu, ktorého rozhodnutie je konečné.
Ak predseda zistí, že rozhodca nespĺňa požiadavky prílohy 14-C, vyberá nového rozhodcu žrebovaním zo skupiny jednotlivcov podľa článku 14.18 ods. 1, ktorej bol pôvodný rozhodca členom. Ak pôvodného rozhodcu vybrali strany podľa článku 14.5 ods. 2, náhrada sa vyberá žrebovaním zo skupiny jednotlivcov, ktorých navrhla žalujúca strana spolu so žalovanou stranou podľa článku 14.18 ods. 1.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 7
4.Ak sa strana domnieva, že predseda rozhodcovského tribunálu nespĺňa požiadavky prílohy 14-C, strany spolu konzultujú a ak sa tak dohodnú, nahrádzajú predsedu a vyberajú náhradu podľa postupu stanoveného v článku 14.5 ods. 3.
Ak sa strany nedohodnú na potrebe nahradiť predsedu, ktorákoľvek strana môže požiadať, aby sa táto záležitosť postúpila jednému zo zostávajúcich členov skupiny jednotlivcov vybraných na vykonávanie funkcie predsedu podľa článku 14.18 ods. 1. Meno predsedu alebo predsedníčky vyberá predseda Výboru pre obchod alebo zástupca predsedu žrebovaním. Rozhodnutie tejto osoby o potrebe nahradenia predsedu je konečné.
Ak táto osoba rozhodne, že pôvodný predseda nespĺňa požiadavky prílohy 14-C, vyberá nového predsedu žrebovaním zo zostávajúcej skupiny jednotlivcov podľa článku 14.18 ods. 1, ktorí môžu vykonávať funkciu predsedu.
5.Každý výber žrebovaním podľa odsekov 1, 3 a 4 sa uskutočňuje v prítomnosti zástupcu každej strany okrem prípadu, keď strana nevymenuje svojho zástupcu, a do piatich dní od dátumu podania žiadosti.
6.Konanie rozhodcovského tribunálu sa pozastavuje na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov uvedených v odsekoch 1 až 4.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 8
ČLÁNOK 7
Vypočutia
1.Predseda stanovuje dátum a čas vypočutia po porade so stranami a s ostatnými členmi rozhodcovského tribunálu a písomne to stranám potvrdzuje. Strana zodpovedná za logistické zabezpečenie konania túto informáciu takisto zverejňuje, okrem prípadu, keď je vypočutie neverejné. Okrem prípadu, keď s tým strany nesúhlasia, môže rozhodcovský tribunál rozhodnúť o nezvolaní vypočutia.
2.Ak sa strany nedohodnú inak, vypočutie sa koná v Bruseli, ak je žalujúcou stranou Kórea, a v Soule, ak je žalujúcou stranou strana EÚ.
3.Rozhodcovský tribunál môže zvolať ďalšie vypočutia, ak sa tak strany dohodnú.
4.Všetci rozhodcovia sú prítomní počas celého priebehu každého vypočutia.
5.Bez ohľadu na to, či konanie je alebo nie je verejné, môžu byť pri vypočutí prítomné tieto osoby:
a)zástupcovia strán;
b)poradcovia strán;
c)administratívny personál, tlmočníci, prekladatelia a súdni zapisovatelia; a
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 9
d)asistenti rozhodcov.
Rozhodcovský tribunál môžu osloviť len zástupcovia a poradcovia strán.
6.Najneskôr päť dní pred dátumom vypočutia každá strana doručuje rozhodcovskému tribunálu zoznam mien osôb, ktoré na vypočutí v mene tejto strany ústne prednesú argumenty alebo výklady, a ostatných zástupcov alebo poradcov, ktorí budú na vypočutí prítomní.
7.Vypočutia rozhodcovských tribunálov sú verejné okrem prípadu, keď strany rozhodnú, že vypočutia sú čiastočne alebo úplne neverejné. Rozhodcovský tribunál sa schádza na neverejných zasadnutiach, keď podanie a argumenty strany obsahujú dôverné obchodné informácie.
8.Rozhodcovský tribunál vedie vypočutie týmto spôsobom, pričom sa zabezpečuje, aby bol žalujúcej strane a žalovanej strane poskytnutý rovnaký čas:argumentácia
a)argumentácia žalujúcej strany; a
b)argumentácia žalovanej strany;
protiargumentácia
a)argumentácia žalujúcej strany, a
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 10
b)odpoveď žalovanej strany.
9.Rozhodcovský tribunál môže kedykoľvek počas vypočutia klásť ktorejkoľvek strane otázky.
10.Rozhodcovský tribunál zabezpečuje, aby sa prepis každého vypočutia vyhotovil a stranám doručil čo najskôr.
11.Do desiatich dní od dátumu vypočutia môže ktorákoľvek strana doručiť doplňujúce písomné podanie týkajúce sa akejkoľvek záležitosti, ktorá sa objavila počas vypočutia.
ČLÁNOK 8
Písomné otázky
1.Rozhodcovský tribunál môže kedykoľvek počas konania adresovať strane alebo obom stranám písomné otázky. Každej strane je doručená kópia všetkých otázok rozhodcovského tribunálu.
2.Strana takisto poskytuje druhej strane kópiu svojej písomnej odpovede na otázky rozhodcovského tribunálu. Každej strane sa poskytuje príležitosť predložiť písomné pripomienky k odpovedi druhej strany do piatich dní od dátumu doručenia.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 11
ČLÁNOK 9
Dôvernosť
Strany a ich poradcovia zachovávajú dôvernosť vypočutí rozhodcovského tribunálu, ak sa vypočutia konajú na neverejnom zasadnutí v súlade s článkom 7.7 tejto prílohy. Každá strana a jej poradcovia zaobchádzajú so všetkými informáciami, ktoré druhá strana predložila rozhodcovskému tribunálu a označila za dôverné, ako s dôvernými informáciami. Ak niektorá strana predloží rozhodcovskému tribunálu dôverné znenie svojich písomných podaní, na žiadosť druhej strany poskytuje aj nedôverné zhrnutie informácií obsiahnutých vo svojich podaniach, ktoré by bolo možné zverejniť, najneskôr do 15 dní od dátumu žiadosti alebo podania, podľa toho, k čomu došlo neskôr. Nič v tomto článku nevylučuje, aby strana zverejnila vyhlásenia o svojich vlastných pozíciách do takej miery, aby pri uvádzaní odkazu na informácie predložené druhou stranou nezverejnila žiadne informácie, ktoré druhá strana označila za dôverné.
ČLÁNOK 10
Jednostranné kontakty
1.Rozhodcovský tribunál sa neschádza ani nenadväzuje kontakt s jednou stranou v neprítomnosti druhej strany.
2.Žiaden člen rozhodcovského tribunálu nesmie diskutovať o žiadnom aspekte predmetu konaní s jednou stranou alebo s oboma stranami v neprítomnosti ostatných rozhodcov.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 12
ČLÁNOK 11
Podania amicus curiae
1.Ak sa strany do troch dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu nedohodnú inak, rozhodcovský tribunál môže prijímať nevyžiadané písomné podania od zainteresovaných fyzických alebo právnických osôb strán za predpokladu, že sú podané do desiatich dní od dátumu zriadenia rozhodcovského tribunálu, že sú stručné a v žiadnom prípade nie dlhšie ako 15 strán strojopisu vrátane všetkých príloh a že sa priamo týkajú faktických a právnych záležitostí, ktoré rozhodcovský tribunál posudzuje.
2.Podanie obsahuje opis fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá ho predkladá, vrátane jej štátnej príslušnosti alebo miesta usadenia, charakteru jej činností a zdroja jej financovania a špecifikuje sa v ňom charakter záujmu danej osoby na rozhodcovskom konaní.
3.Rozhodcovský tribunál uvádza vo svojom rozhodnutí všetky podania, ktoré mu boli doručené a ktoré sú v súlade s odsekmi 1 a 2. Rozhodcovský tribunál nie je povinný zaoberať sa vo svojom rozhodnutí faktickými alebo právnymi argumentmi uvedenými v týchto podaniach. Každé podanie, ktoré rozhodcovský tribunál podľa tohto článku dostane, sa predkladá stranám na pripomienkovanie.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 13
ČLÁNOK 12
Naliehavé prípady
V naliehavých prípadoch uvedených v článku 14.7 ods. 2 rozhodcovský tribunál prípadne prispôsobuje lehoty uvedené v tejto prílohe.
ČLÁNOK 13
Preklad a tlmočenie
1.Počas konzultácií uvedených v článku 14.3 a najneskôr na schôdzi uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) tejto prílohy sa strany snažia dohodnúť na spoločnom pracovnom jazyku konaní pred rozhodcovským tribunálom.
2.Ak sa strany nedokážu dohodnúť na spoločnom pracovnom jazyku, každá strana bezodkladne zabezpečuje preklad svojich písomných podaní do jazyka zvoleného druhou stranou a hradí náklady s tým spojené a žalovaná strana zabezpečuje tlmočenie pri ústnych podaniach do jazykov zvolených stranami.
3.Rozhodnutia rozhodcovského tribunálu sa vydávajú v jazyku alebo jazykoch zvolených stranami.
EU/KR/PRÍLOHA 14-B/sk 14
4.Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prekladom rozhodnutia rozhodcovského tribunálu, hradia obe strany rovnakým dielom.
5.Ktorákoľvek strana môže pripomienkovať ktorékoľvek preložené znenie dokumentu vyhotovené v súlade s týmto článkom.
ČLÁNOK 14
Výpočet lehôt
Ak z dôvodu uplatnenia článku 2 ods. 5 tejto prílohy je niektorej strane doručený dokument k inému dátumu, než je dátum, ku ktorému bol tento dokument doručený druhej strane, každá lehota vypočítavaná na základe dátumu doručenia uvedeného dokumentu sa počíta od posledného dátumu doručenia uvedeného dokumentu.
ČLÁNOK 15
Iné postupy
Táto príloha je uplatniteľná aj na postupy stanovené podľa článkov 14.9 ods. 2, 14.10 ods. 2, 14.11 ods. 3 a 14.12 ods. 2. Lehoty uvedené v tejto prílohe sa prispôsobujú v súlade s osobitnými lehotami stanovenými na prijatie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu v týchto iných postupoch.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 1
PRÍLOHA 14-C
KÓDEX SPRÁVANIA PRE ČLENOVROZHODCOVSKÝCH TRIBUNÁLOV A MEDIÁTOROV
ČLÁNOK 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto prílohy:
a)člen alebo rozhodca znamená člena rozhodcovského tribunálu zriadeného podľa článku 14.5;
b)mediátor znamená osobu, ktorá vedie mediačný postup v súlade s prílohou 14-A;
c)kandidát znamená jednotlivca, ktorého meno je v zozname rozhodcov uvedenom v článku 14.18 a o ktorom sa uvažuje v súvislosti s výberom člena rozhodcovského tribunálu podľa článku 14.5;
d)asistent znamená osobu, ktorá v rámci podmienok vymenovania člena vykonáva pre tohto člena prieskumy alebo mu poskytuje pomoc;
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 2
e)konanie, ak nie je uvedené inak, znamená konanie rozhodcovského tribunálu podľa tejto dohody; a
f)personál v súvislosti s členom znamená osoby, ktoré tento člen riadi a kontroluje, s výnimkou asistentov.
ČLÁNOK 2
Zodpovednosť vo vzťahu k procesu
Každý kandidát a člen sa vyvaruje nevhodného správania a zdania nevhodného správania, je nezávislý a nestranný, vyvaruje sa priamych a nepriamych konfliktov záujmov a dodržiava vysoký štandard správania tak, aby sa zachovala integrita a nestrannosť mechanizmu urovnávania sporov. Bývalí členovia musia dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 6 a 7 tejto prílohy.
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 3
ČLÁNOK 3
Povinnosť zverejnenia
1.Pred potvrdením výberu kandidáta za člena rozhodcovského tribunálu podľa tejto dohody zverejní tento kandidát akýkoľvek záujem, vzťah alebo záležitosť, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho nezávislosť alebo nestrannosť alebo ktoré by odôvodnene mohli vytvoriť zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti v konaní. Na tento účel kandidát vynakladá všetko primerané úsilie, aby zistil všetky takéto záujmy, vzťahy a záležitosti.
2.Kandidát alebo člen oznamuje záležitosti týkajúce sa skutočných alebo možných porušení tejto prílohy len Výboru pre obchod na účely ich zváženia stranami.
3.Po zvolení člen naďalej vynakladá všetko primerané úsilie na zistenie akýchkoľvek záujmov, vzťahov alebo záležitostí uvedených v odseku 1 a zverejňuje ich. Povinnosť zverejnenia je trvalá povinnosť vyžadujúca od člena zverejňovanie všetkých takýchto záujmov, vzťahov alebo záležitostí, ktoré sa môžu objaviť v ktoromkoľvek štádiu konania. Člen zverejňuje takéto záujmy, vzťahy alebo záležitosti písomným informovaním Výboru pre obchod na účely ich zváženia stranami.
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 4
ČLÁNOK 4
Povinnosti členov
1.Člen po svojom výbere vykonáva svoje povinnosti v priebehu celého konania dôkladne, rýchlo, spravodlivo a svedomite.
2.Člen posudzuje len tie záležitosti, ktoré sa objavili počas konania a sú potrebné na rozhodnutie, a nedeleguje túto povinnosť na žiadnu inú osobu.
3.Člen robí všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby jeho asistent a personál vzali na vedomie a dodržiavali články 2, 3 a 7 tejto prílohy.
4.Člen sa v súvislosti s konaním neangažuje v žiadnych jednostranných kontaktoch.
ČLÁNOK 5
Nezávislosť a nestrannosť členov
1.Člen musí byť nezávislý a nestranný a musí sa vyvarovať vytvárania zdania nevhodného správania alebo zaujatosti a nie je ovplyvňovaný vlastným záujmom, vonkajším tlakom, politickými úvahami, požiadavkami verejnosti, vernosťou niektorej zo strán ani strachom z kritiky.
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 5
2.Člen sa priamo ani nepriamo nijako nezaväzuje ani neprijíma žiadnu výhodu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zasahovala do riadneho výkonu jeho povinností alebo by vzbudzovala dojem takéhoto zásahu.
3.Člen nemôže využívať svoje postavenie v rozhodcovskom tribunáli na presadzovanie akýchkoľvek osobných alebo súkromných záujmov a vyvaruje sa činností, ktoré môžu vytvárať dojem, že iné osoby sú v osobitnom postavení, vďaka ktorému ho môžu ovplyvňovať.
4.Člen nemôže dovoliť, aby jeho správanie alebo úsudok ovplyvňovali finančné, obchodné, profesionálne, rodinné alebo spoločenské vzťahy alebo povinnosti.
5.Člen sa musí vyhýbať vstupu do akéhokoľvek vzťahu alebo nadobudnutiu akéhokoľvek finančného záujmu, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nestrannosť alebo odôvodnene vytvárať zdanie nevhodného správania alebo zaujatosti.
ČLÁNOK 6
Povinnosti bývalých členov
Všetci bývalí členovia sa musia vyvarovať činností, ktoré by mohli vytvárať zdanie, že pri výkone svojich povinností boli zaujatí alebo mali výhodu z rozhodnutia alebo uznesenia rozhodcovského tribunálu.
EU/KR/PRÍLOHA 14-C/sk 6
ČLÁNOK 7
Dôvernosť
1.Žiaden člen alebo bývalý člen nikdy nezverejňuje ani nepoužíva žiadne neverejné informácie, ktoré sa týkajú konania alebo ktoré boli zistené počas konania, inak ako na účely uvedeného konania a v žiadnom prípade nezverejňuje ani nepoužíva žiadne takéto informácie na získanie osobnej výhody alebo výhody pre iné osoby alebo na nepriaznivé ovplyvnenie záujmov iných.
2.Člen nezverejňuje rozhodnutie rozhodcovského tribunálu ani jeho časti pred jeho uverejnením v súlade s touto dohodou.
3.Člen ani bývalý člen nikdy nezverejňuje rokovania rozhodcovského tribunálu ani názor ktoréhokoľvek člena.
ČLÁNOK 8
Mediátori
Pravidlá opísané v tejto prílohe, ktoré sa uplatňujú na členov alebo bývalých členov, sa mutatis mutandis uplatňujú na mediátorov.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 15/sk 1
PRÍLOHA 15
zámerne ponechaná prázdna