EU/KR/PRÍLOHA 8/sk 1
PRÍLOHA 8
zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 1
PRÍLOHA 9
ZMLUVY TYPU BOT A KONCESIE NA VEREJNÉ PRÁCE
ČLÁNOK 1
Vymedzenie pojmov
1.Pre Kóreu:
zmluva typu BOT znamená akékoľvek zmluvné dojednanie, ktorého hlavným účelom je zabezpečiť výstavbu alebo obnovenie fyzickej infraštruktúry, závodu, budov, zariadení alebo iných diel, ktoré vlastní vláda, a podľa ktorého ako protiplnenie za vykonanie zmluvného dojednania dodávateľom obstarávateľský subjekt poskytne dodávateľovi na uvedené obdobie dočasné vlastníctvo takýchto diel alebo právo ich kontrolovať a prevádzkovať a vyžadovať platbu za ich používanie počas trvania zmluvy.
2.Pre Európsku úniu:
koncesia na verejné práce znamená zákazku rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tou výnimkou, že protiplnenie za vykonanie prác, ktoré sa majú realizovať, spočíva buď len v práve na používanie daného diela alebo v práve spolu s platbou;
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 2
zákazka na uskutočnenie stavebných prác znamená verejné zákazky, ktorých predmetom je buď vykonanie prác, alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie prác súvisiacich s jednou z činností v zmysle oddielu 51 CPC, alebo dielo, alebo realizácia diela akýmkoľvek spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám špecifikovaným verejným obstarávateľom a
dielo znamená výsledok stavebných prác alebo stavebnoinžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.
ČLÁNOK 2
Pravidlá uplatniteľné na zmluvy typu BOTa koncesie na verejné práce
Národné zaobchádzanie a nediskriminácia
1.Vzhľadom na všetky zákony, iné právne predpisy, postupy a prax týkajúce sa zmlúv typu BOT alebo koncesií na verejné práce, na ktoré sa vzťahuje článok 3 tejto prílohy, každá strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytne okamžite a bezpodmienečne tovaru, službám a dodávateľom druhej strany zaobchádzanie nemenej priaznivé než je zaobchádzanie, ktoré strana vrátane jej obstarávateľských subjektov poskytuje domácemu tovaru, službám a dodávateľom.
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 3
2.Vzhľadom na všetky zákony, iné právne predpisy, postupy a prax týkajúce sa zmlúv typu BOT alebo koncesií na verejné práce, na ktoré sa vzťahuje článok 3 tejto prílohy, strana vrátane jej obstarávateľských subjektov nezaobchádza s dodávateľom druhej strany usadeným na mieste menej priaznivo než s iným dodávateľom usadeným na mieste z dôvodu určitej miery zahraničnej príslušnosti alebo zahraničného vlastníctva.
Oznámenie o úmysle zadať zákazku
3.Každá strana zabezpečí, aby obstarávateľský subjekt zverejnil oznámenie o úmysle uzavrieť zmluvu typu BOT alebo udeliť koncesie na verejné práce, na ktoré sa vzťahuje článok 3 tejto prílohy, prostredníctvom vhodnej oficiálnej publikácie alebo elektronického média uvedených v článku 4 tejto prílohy. Oznámenia sú prístupné zainteresovaným dodávateľom bezplatne, ak je to možné prostredníctvom jediného prístupového miesta, aby zainteresovaní dodávatelia mohli predložiť ponuky alebo žiadosti o účasť na zákazke. Každé oznámenie o úmysle zadať zákazku obsahuje tieto informácie:
a)názov a adresa obstarávateľského subjektu a iné informácie potrebné na skontaktovanie obstarávateľského subjektu a získanie príslušných dokumentov týkajúcich sa zákazky;
b)opis zákazky;
c)adresa a konečný dátum na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť;
d)jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť ponuky alebo žiadosti o účasť predložené;
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 4
e)zoznam a krátky opis akýchkoľvek podmienok účasti dodávateľov a
f)základné kritériá, ktoré sa uplatnia na zadanie zákazky.
Zverejnenie zadania zákazky
4.V primeranom čase od zadania každej zákazky v rozsahu pôsobnosti článku 3 tejto prílohy každá strana zabezpečí, aby sa zadanie zákazky zverejnilo prostredníctvom vhodnej oficiálnej publikácie alebo elektronického média uvedených v článku 4 tejto prílohy, pričom sa uvedie názov a adresa obstarávateľského subjektu a úspešného dodávateľa.
Preskúmanie
5.Každá strana zabezpečí, aby existoval účinný systém na preskúmanie rozhodnutí príslušných orgánov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Táto povinnosť nevyžaduje vytvorenie osobitného systému administratívneho alebo súdneho preskúmania.
Ďalšie pravidlá a postupy
6.S výhradou odsekov 1 až 5 sa táto príloha nedotýka opatrení prijatých stranami na podporu účasti malých a stredných podnikov na zmluvách typu BOT alebo koncesiách na verejné práce v súlade s ich právnymi predpismi.
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 5
Bezpečnosť a všeobecné výnimky
7.Žiadne z ustanovení tejto prílohy nemožno vykladať tak, že ktorejkoľvek strane bráni v prijatí akéhokoľvek opatrenia alebo v nezverejnení akýchkoľvek informácií, ktoré pokladá za nevyhnutné na ochranu svojich základných bezpečnostných záujmov vo vzťahu k obstarávaniu zbraní, munície a vojenského materiálu alebo vo vzťahu k obstarávaniu, ktoré je nepostrádateľné z hľadiska národnej bezpečnosti a národnej obrany.
8.S výhradou požiadavky, že takéto opatrenia sa neuplatňujú spôsobom, ktorý by znamenal svojvoľnú alebo bezdôvodnú diskrimináciu medzi stranami v situáciách vyznačujúcich sa rovnakými okolnosťami, a ani spôsobom, ktorý by bol skrytým obmedzovaním medzinárodného obchodu, žiadne z ustanovení tejto prílohy nemožno vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane prijať alebo presadzovať opatrenia, ktoré:
a)sú nevyhnutné na ochranu verejnej morálky, verejného poriadku alebo bezpečnosti;
b)sú nevyhnutné na ochranu života alebo zdravia ľudí, zvierat alebo rastlín;
c)sú nevyhnutné na ochranu duševného vlastníctva alebo
d)sa týkajú tovaru alebo služieb dodávaných alebo poskytovaných osobami so zdravotným postihnutím, dobročinnými zariadeniami alebo ktoré sú výsledkom práce väzňov.
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 6
ČLÁNOK 3
Rozsah a pôsobnosť
1.Táto príloha sa uplatňuje na zmluvy typu BOT alebo koncesie na verejné práce, ktorých hodnota presahuje 15 000 000 SDR.
2.Pokiaľ ide o Európsku úniu, táto príloha sa vzťahuje na koncesie na verejné práce subjektov uvedených v prílohách 1 a 2 k dodatku I k dohode GPA 1994 Európskej únie a v ich zodpovedajúcich prílohách v akejkoľvek dohode, ktorá nahradí, zmení alebo doplní dohodu GPA 1994 v odvetviach tam uvedených.
3.Pokiaľ ide o Kóreu, táto príloha sa vzťahuje na zmluvy typu BOT subjektov uvedených v prílohách 1 a 2 k dodatku I k dohode GPA 1994 Kórey a v ich zodpovedajúcich prílohách v akejkoľvek dohode, ktorá nahradí, zmení alebo doplní dohodu GPA 1994 a okrem toho na zmluvy typu BOT všetkých miestnych vlád1 so sídlom v Soule, Busane, Inchone a Gyonggi-do.
1Pokiaľ ide o Kóreu, miestna vláda znamená miestnu vládu ako je vymedzená v Zákone o miestnej samospráve.
EU/KR/PRÍLOHA 9/sk 7
ČLÁNOK 4
Spôsob zverejnenia
1.Pre Kóreu:
Internetová domovská stránka každého subjektu v prílohách 1 a 2 dodatku I k dohode GPA 1994 Kórey a ich zodpovedajúce prílohy v dohode, ktorá nahrádza, mení alebo dopĺňa dohodu GPA 1994 a internetová domovská stránka všetkých miestnych vlád so sídlom v Soule, Busane, Inchone a Gyonggi-do a dennej tlače.
2.Pre Európsku úniu:
Informačný systém pre európske verejné obstarávanie:
http://simap.europa.eu/index_en.html
Úradný vestník Európskej únie.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 1
PRÍLOHA 10-A
ZEMEPISNÉ OZNAČENIAPOĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV A POTRAVÍN
ČASŤ A
POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY A POTRAVINYS PÔVODOM V EURÓPSKEJ ÚNII1 2
(ako je uvedené v článku 10.18 ods. 4)
RAKÚSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Tiroler Speck
šunka
Steirischer Kren
korene chrenu
ČESKÁ REPUBLIKA
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
České pivo
pivo
/
Budějovické pivo
pivo
/
1Slová napísané kurzívou nie sú súčasťou ZO.
2V prípade, že sú ZO uvedené takto: „Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi“, znamená to, že obidva termíny možno použiť spolu alebo každý zvlášť.
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 2
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Budějovický mešťanský var
pivo
/
Českobudějovické pivo
pivo
/
Žatecký chmel
chmeľ
/
FRANCÚZSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Comté
syr
/
Reblochon
syr
/
Roquefort
syr
/
Camembert de Normandie
syr
/
Brie de Meaux
syr
Emmental de Savoie
syr
/
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits
sušené varené slivky
/ /
Huîtres de Marennes-Oléron
ustrice
()
Canards à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)
pečeň z kŕmnych kačíc
(, /, , /,/, /)()
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 3
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Jambon de Bayonne
šunka
()
Huile d'olive de Haute-Provence
olivový olej
()
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence
levanduľový esenciálny olej
()
NEMECKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Bayerisches Bier
pivo
Münchener Bier
pivo
GRÉCKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Ελιά Καλαμάτας (prepis do latinky: Elia Kalamatas)
olivy
Μαστίχα Χίου (prepis do latinky: Masticha Chiou)
žuvačka
Φέτα (prepis do latinky: Feta)
syr
MAĎARSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi
saláma
/
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 4
TALIANSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Aceto balsamico Tradizionale di Modena
omáčka – prísada na ochutenie
()
Cotechino Modena
údenina z bravčového mäsa
( <>)
Zampone Modena
bravčové mäso
()
Mortadella Bologna
veľká saláma z bravčového mäsa
(<>)
Prosciutto di Parma
šunka
()
Prosciutto di S. Daniele
šunka
()
Prosciutto Toscano
šunka
()
Provolone Valpadana
syr
()
Taleggio
syr
()
Asiago
syr
Fontina
syr
()
Gorgonzola
syr
()
Grana Padano
syr
()
Mozzarella di Bufala Campana
syr
()
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 5
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Parmigiano Reggiano
syr
()
Pecorino Romano
syr
( <>)
PORTUGALSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Queijo de São Jorge
syr
ŠPANIELSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Baena
olivový olej
Sierra Mágina
olivový olej
Aceite del Baix-Ebre-Montsía / Oli del Baix Ebre-Montsià
olivový olej
/ ()
Aceite del Bajo Aragón
olivový olej
()
Antequera
olivový olej
Priego de Córdoba
olivový olej
Sierra de Cádiz
olivový olej
Sierra de Segura
olivový olej
Guijuelo
šunka
Jamón de Huelva
šunka
()
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 6
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do kórejskej abecedy
Jamón de Teruel
šunka
()
Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic
saláma
/(, )
Mahón-Menorca
syr
-
Queso Manchego
syr
()
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians
citrus
()
Jijona
nugát
Turrón de Alicante
cukrovinka
()
Azafrán de la Mancha
šafran
()
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 7
ČASŤ B
POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY A POTRAVINYS PÔVODOM V KÓREI
(ako je uvedené v článku 10.18 ods. 3)
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do latinky
(Boseong Green Tea)
zelený čaj
Boseong Nokcha
(Hadong Green Tea)
zelený čaj
Hadong Nokcha
(Gochang Black Raspberry Wine)
ostružinové víno
Gochang Bokbunjaju
(Seosan Garlic)
cesnak
Seosan Maneul
(Yeongyang Red Pepper Powder)
mletá červená paprika
Yeongyang Gochutgaru
(Uiseong Garlic)
cesnak
Uiseong Maneul
(Goesan Red Pepper Dried)
červená paprika
Goesan Gochu
(Sunchang Traditional Gochujang)
gochujang
Sunchang Jeontong Gochujang
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 8
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do latinky
(Goesan Red Pepper Powder)
mletá červená paprika
Goesan Gochutgaru
(Seongju Chamoe)
orientálny druh melóna
Seongju Chamoe
(Haenam Winter Baechu)
čínska kapusta
Haenam Gyeoul Baechu
(Icheon Rice)
ryža
Icheon Ssal
(Cheorwon Rice)
ryža
Cheorwon Ssal
(Goheung Yuja)
citrón
Goheung Yuja
(Hongcheon Waxy Corn)
vosková kukurica
Hongcheon Charoksusu
(Ganghwa Mugwort)
palina
Ganghwa Yakssuk
(Hoengseong Hanwoo Beef)
hovädzie mäso
Hoengseong Hanwoogogi
(Jeju Pork)
bravčové mäso
Jeju Dwaejigogi
(Korean Red Ginseng)
červený ženšen
Goryeo Hongsam
(Korean White Ginseng)
biely ženšen
Goryeo Baeksam
(Korean Taekuk Ginseng)
ženšen taekuk
Goryeo Taekuksam
(Chungju Apple)
jablko
Chungju Sagwa
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 9
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do latinky
(Miryang Eoreumgol Apple)
jablko
Miryang Eoreumgol Sagwa
(Jeongseon Hwanggi)
koreň hrachora mliečneho
Jeongseon Hwanggi
(Namhae Garlic)
cesnak
Namhae Maneul
(Danyang Garlic)
cesnak
Danyang Maneul
(Changnyeong Onion)
cibuľa
Changnyeong Yangpa
(Muan Onion)
cibuľa
Muan Yangpa
(Yeoju Rice)
ryža
Yeoju Ssal
(Muan White Lotus Tea)
čaj z bieleho lotosu
Muan Baengnyeoncha
(Cheongsong Apple)
jablko
Cheongsong Sagwa
(Gochang Black Raspberry)
ostružina
Gochang Bokbunja
(Gwangyang Maesil)
marhuľa
Gwangyang Maesil
(Jeongseon Waxy Corn)
vosková kukurica
Jeongseon Charoksusu
(Chinbu Dangui)
koreň rastliny Angelica Gigas Nakai
Chinbu Dangui
(Korean Fresh Ginseng)
čerstvý ženšen
Goryeo Susam
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 10
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do latinky
(Cheongyang Hot Pepper)
červená paprika
Cheongyang Gochu
(Cheongyang Powdered Hot Pepper)
mletá červená paprika
Cheongyang Gochutgaru
(Haenam Sweet Potato)
sladké zemiaky
Haenam Goguma
(Yeongam Fig)
figy
Yeongam Muhwagwa
(Yeoju Sweet Potato)
sladké zemiaky
Yeoju Goguma
(Haman Watermelon)
dyňa červená
Haman Subak
(Korean Ginseng Products)
výrobky z bieleho ženšenu alebo ženšenu taekuk
Goryeo Insamjepum
(Korean Red Ginseng Products)
výrobky z červeného ženšenu
Goryeo Hongsamjepum
(Gunsan Glutinous Barley)
jačmeň
Gunsan Chalssalborissal
(Jeju Green Tea)
zelený čaj
Jeju Nokcha
(Hongcheon Hanwoo)
hovädzie mäso
Hongcheon Hanwoo
(Yangyang Pine-mushroom)
čírovka (Tricholoma matsutake)
Yangyang Songibeoseot
(Jangheung Oak-mushroom)
húževnatec jedlý
Jangheung Pyogobeoseot
(Sancheong Persimmon Dried)
sušené hurmi kaki
Sancheong Gotgam
EU/KR/PRÍLOHA 10-A/sk 11
Názov, ktorý sa má chrániť
Výrobok
Prepis do latinky
(Jeongan Chestnut)
jedlé gaštany
Jeongan Bam
(Ulleungdo Samnamul)
udatník (Aruncus dioicus)
Ulleungdo Samnamul
(Ulleungdo Miyeokchwi)
zlatobyľ obyčajná
Ulleungdo Miyeokchwi
(Ulleungdo Chamgobi)
papraď
Ulleungdo Chamgobi
(Ulleungdo Bujigaengi)
astra
Ulleungdo Bujigaengi
(Gyeongsan Jujube)
jujube (ďatľa)
Gyeongsan Daechu
(Bonghwa Pine-mushroom)
čírovka (Tricholoma matsutake)
Bonghwa Songi
(Cheongyang Gugija)
kustovnica
Cheongyang Gugija
(Sangju Persimmon Dried)
sušené hurmi kaki
Sangju Gotgam
(Namhae Changsun Fern)
papraď
Namhae Changsun Gosari
(Yeongdeok Pine-mushroom)
čírovka (Tricholoma matsutake)
Yeongdeok Songi
(Gurye Corni fructus)
drienky
Gurye Sansuyu
(Gwangyang baekunsan Acer mono sap)
šťava
Gwangyang baekunsan Gorosoe
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 1
PRÍLOHA 10-B
ZEMEPISNÉ OZNAČENIA VÍN,AROMATIZOVANÝCH VÍN A DESTILÁTOV
ČASŤ A
VÍNA, AROMATIZOVANÉ VÍNA A DESTILÁTY S PÔVODOM V EURÓPSKEJ ÚNII1
(ako je uvedené v článku 10.19 ods. 1)
ODDIEL 1
VÍNA S PÔVODOM V EURÓPSKEJ ÚNII
FRANCÚZSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Beaujolais
Bordeaux
Bourgogne
/
Chablis
/
1Slová napísané kurzívou nie sú súčasťou ZO.
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 2
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Champagne
/ /
Graves
Médoc
/
Moselle
Saint-Emilion
/
Sauternes
/
Haut-Médoc
/
Alsace
Côtes du Rhône
/
Languedoc
Côtes du Roussillon
/
Châteauneuf-du-Pape
/
Côtes de Provence
/
Margaux
/
Touraine
/
Anjou
/
Val de Loire
/
NEMECKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Mittelrhein
Rheinhessen
Rheingau
Mosel
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 3
GRÉCKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Ρετσίνα (prepis do latinky: Retsina)
Σάμος (prepis do latinky: Samos)
MAĎARSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Tokaj
TALIANSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Chianti
Marsala
Asti
Barbaresco
Bardolino
Barolo
Brachetto d'Acqui
Brunello di Montalcino
Vino nobile di Montepulciano
Bolgheri Sassicaia
Dolcetto d'Alba
Franciacorta
Lambrusco di Sorbara
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 4
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Montepulciano d'Abruzzo
Soave
Campania
Sicilia
Toscana
Veneto
Conegliano Valdobbiadene
PORTUGALSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Madeira
Porto alebo Port
Douro
Dão
Bairrada
Vinho Verde
Alentejo
RUMUNSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Dealu Mare
Murfatlar
SLOVENSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Tokajská alebo Tokajský alebo Tokajské
/ /
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 5
ŠPANIELSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Málaga
Rioja
Jerez – Xérès – Sherry alebo Jerez alebo Xérès alebo Sherry
, ,
Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda
La Mancha
Cava
Navarra
Valencia
Somontano
Ribera del Duero
Penedés
Bierzo
Ampurdán-Costa Brava
Priorato alebo Priorat
/
Rueda
Rías Baixas
Jumilla
Toro
Valdepeñas
Cataluña
Alicante
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 6
ODDIEL 2
DESTILÁTY S PÔVODOM V EURÓPSKEJ ÚNI2 3
RAKÚSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Jägertee/Jagertee/Jagatee
Inländerrum
Korn/Kornbrand4
/
BELGICKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Korn/Kornbrand5
/
CYPRUS
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Ouzo6
FÍNSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Vodka of Finland
Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur
/
2Slová napísané kurzívou nie sú súčasťou ZO.
3V prípade, že sú ZO uvedené takto: „Korn/Kornbrand“, znamená to, že obidva termíny možno použiť spolu alebo každý zvlášť.
4Výrobok z Rakúska, Belgicka (nemecky hovoriaca komunita), Nemecka.
5Výrobok z Rakúska, Belgicka (nemecky hovoriaca komunita), Nemecka.
6Výrobok z Cypru alebo Grécka.
EU/KR/PRÍLOHA 10-B/sk 7
FRANCÚZSKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Cognac
/
Armagnac
Calvados
/
NEMECKO
Názov, ktorý sa má chrániť
Prepis do kórejskej abecedy
Korn/Kornbrand7