EU/KR/PRÍLOHA 7-B/sk 1
PRÍLOHA 7-B
VÝNIMKA ZO ZAOBCHÁDZANIA PODĽA DNV
1.Povinnosti stanovené v dohode o regionálnej hospodárskej integrácii majú na účely článku 7.8 ods. 2 a 7.14 ods. 2 významne vyššiu úroveň, ak vytvárajú vnútorný trh pre služby a usadzovanie1 alebo zahŕňajú právo na usadenie aj aproximáciu právnych predpisov. Hodnotenie úrovne povinností sa vykoná na základe odvetvových alebo horizontálnych záväzkov.
a)Právom na usadenie podľa tohto odseku sa rozumie povinnosť odstrániť medzi stranami dohody o regionálnej hospodárskej integrácii všetky prekážky brániace v usadzovaní do dňa nadobudnutia platnosti uvedenej dohody. Právo na usadenie zahŕňa právo štátnych príslušníkov strán dohody o regionálnej hospodárskej integrácii zakladať a riadiť podniky podľa podmienok stanovených pre štátnych príslušníkov právnymi predpismi krajiny, v ktorej dochádza k usadeniu.
1„Vnútorným trhom pre služby a usadzovanie sa rozumie priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb služieb, kapitálu a osôb. Na spresnenie treba uviesť, že Európsky hospodársky priestor (EHP) je v čase podpisu tejto dohody jediným vnútorným trhom Európskej únie zahŕňajúcim tretie krajiny.
EU/KR/PRÍLOHA 7-B/sk 2
b)Aproximáciou právnych predpisov podľa tohto odseku sa rozumie:
i)zosúladenie právnych predpisov jednej alebo viacerých strán dohody o regionálnej hospodárskej integrácii s právnymi predpismi druhej strany alebo strán dohody alebo
ii)začlenenie spoločných právnych predpisov do právneho poriadku strán dohody o regionálnej hospodárskej integrácii. Takéto zosúladenie alebo začlenenie sa uskutočňuje a považuje za uskutočnené až v momente jeho uzákonenia v rámci vnútroštátneho právneho poriadku strany alebo strán dohody o regionálnej hospodárskej integrácii.
2.Strany informujú výbor uvedený v článku 7.3 o akejkoľvek dohode o regionálnej hospodárskej integrácii, ktorá spĺňa podmienky článku 7.8 ods. 2 a článku 7.14 ods. 2. Také oznámenie je potrebné urobiť písomne do 60 dní od podpisu dohody o regionálnej hospodárskej integrácii.
3.Na žiadosť strany a po vykonaní oznámenia podľa bodu 2 tejto prílohy strany na zasadaní výboru alebo na samostatných konzultáciách prediskutujú a preskúmajú súlad dohody o regionálnej hospodárskej integrácii s podmienkami uvedenými v článku 7.8 ods. 2 a článku 7.14 ods. 2 a v tejto prílohe.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 1
PRÍLOHA 7-C
ZOZNAM VÝNIMIEK DNV
STRANA EÚ
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 2
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
1. Všetky odvetvia
Európska únia si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktoré krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie a ktoré vyplýva z osobitného ustanovenia uvedeného v dohodách o hospodárskej integrácii, ktorých stranou je Európska únia, a v súlade s ktorým môže Európska únia zmeniť akékoľvek opatrenie len v prípade, že takáto zmena nezníži mieru súladu opatrenia s povinnosťami týkajúcimi sa prístupu na trh, národného zaobchádzania a najvyšších výhod stanovenými v týchto dohodách o hospodárskej integrácii, ktorá existovala bezprostredne pred zmenou.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Ochrana rozdielneho zaobchádzania vyplývajúceho z tzv. západkových doložiek (ratchet clauses).
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 3
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
2. Cestná doprava
V Rumunsku sa povoľuje preprava tovaru a/alebo osôb vozidlami registrovanými v krajinách uvedených v stĺpci 3 v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dvojstrannými dohodami o cestnej doprave. Cestná kabotáž je vyhradená pre vozidlá registrované v Rumunsku.
Albánsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Irán, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Švajčiarsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Sýria, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a v budúcnosti možno i ďalšie krajiny.
Bez časového obmedzenia
Potreba výnimky je spojená s regionálnymi osobitosťami poskytovania cezhraničných služieb cestnej dopravy.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 4
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
3. Železničná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dohodami, ktorými sa regulujú dopravné práva a podmienky prevádzky ako aj poskytovanie dopravných služieb na území Bulharska, Českej republiky a Slovenska a medzi dotknutými krajinami.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana integrity infraštruktúry železničnej dopravy a životného prostredia a regulácia dopravných práv na území Českej republiky a Slovenska a medzi dotknutými krajinami.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 5
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
4. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Ustanovenia existujúcich alebo budúcich dohôd o medzinárodnej cestnej doprave (vrátane kombinovanej dopravy po ceste a železnici) a osobnej doprave uzatvorených medzi Spoločenstvom a/alebo Európskou úniou alebo členskými štátmi a tretími krajinami, ktorými sa:
a)vyhradzuje alebo obmedzuje poskytovanie dopravných služieb medzi zmluvnými stranami alebo cez územie zmluvných strán na vozidlá registrované v krajine každej zmluvnej strany1 alebo
b)poskytuje oslobodenie od daní z takých vozidiel.
Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Egypt, Irak, Irán, Izrael, Jordánsko, Kuvajt, Libanon, Maroko, Sýria, štáty strednej, východnej a juhovýchodnej Európy a všetky štáty Spoločenstva nezávislých štátov, Švajčiarsko, Tunisko a Turecko.
Bez časového obmedzenia
Potreba výnimky je spojená s regionálnymi charakteristikami poskytovania cezhraničných služieb cestnej dopravy.
1Pokiaľ ide o Rakúsko, časť výnimky DNV v súvislosti s dopravnými právami sa týka všetkých krajín, s ktorými sú uzatvorené alebo sa žiada, aby boli uzatvorené, dvojstranné dohody o cestnej doprave alebo iné dojednania o cestnej doprave.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 6
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
5. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dohodami, ktorými sa vyhradzuje alebo obmedzuje poskytovanie dopravných služieb a vymedzujú prevádzkové podmienky vrátane povolení na tranzit a/alebo preferenčných cestných daní, pokiaľ ide o poskytovanie služieb dopravy do Českej republiky, na jej území , cez jej územie a z jej územia na územie dotknutých zmluvných strán.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana integrity infraštruktúry cestnej dopravy a životného prostredia a regulácia dopravných práv na území Českej republiky a medzi dotknutými krajinami.
6. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Ustanovenia v existujúcich alebo budúcich recipročných dvojstranných a viacstranných dohôd o medzinárodnej cestnej doprave (vrátane kombinovanej dopravy po ceste a železnici), ktorými sa vyhradzuje kabotážna doprava vo Fínsku.
Všetky krajiny, s ktorými sú uzatvorené dvojstranné alebo viacstranné dohody.
Bez časového obmedzenia
Regionálne osobitosti služieb cestnej dopravy.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 7
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
7. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Oslobodenie od DPH v Rakúsku sa obmedzuje na medzinárodnú osobnú dopravu prevádzkovanú zahraničnými podnikateľmi prostredníctvom motorových vozidiel registrovaných v krajinách uvedených v stĺpci 3.
Nástupnícke štáty bývalej Juhoslávie, Švajčiarsko, nástupnícke štáty bývalého ZSSR (s výnimkou pobaltských štátov, Azerbajdžanu, Gruzínska, Moldavska a Uzbekistanu).
Bez časového obmedzenia
Reciprocita a uľahčovanie rozvoja medzinárodného cestovného ruchu.
8. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Oslobodenie od dane z motorových vozidiel v Rakúsku za určitých podmienok na základe faktickej reciprocity, obmedzené na vozidlá zaregistrované v krajinách uvedených v stĺpci 3.
Izrael, Monako, San Marino, Spojené štáty americké, Turecko a Vatikánsky mestský štát.
Bez časového obmedzenia
Reciprocita a uľahčovanie rozvoja medzinárodného cestovného ruchu a/alebo medzinárodnej prepravy tovaru.
9. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s dvojstrannými dohodami, ktoré obsahujú ustanovenia týkajúce sa dopravných služieb a špecifikujú prevádzkové podmienky vrátane dvojstranných povolení na tranzit alebo iných dopravných povolení na účely poskytovania služieb dopravy do Litvy, cez jej územie alebo z jej územia na územie dotknutých zmluvných strán, a cestné dane a poplatky.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana dopravnej infraštruktúry a životného prostredia a regulácia dopravných práv na území Litovskej republiky a medzi dotknutými krajinami.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 8
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
10. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dohodami, ktorými sa vyhradzuje a/alebo obmedzuje poskytovanie týchto druhov dopravných služieb a vymedzujú podmienky ich poskytovania vrátane povolení na tranzit a/alebo preferenčných cestných daní na území Bulharska alebo cez hranice Bulharska.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana integrity infraštruktúry a ochrana životného prostredia a regulácia dopravných práv na území Bulharska a medzi dotknutými krajinami.
11. Všetky služby osobnej a nákladnej dopravy s výnimkou námornej dopravy
Poľsko: Požiadavka reciprocity v súvislosti s poskytovaním dopravných služieb poskytovateľmi z dotknutých krajín do takých krajín, na území týchto krajín a cez ich územie.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Systém existujúcich a budúcich recipročných dohôd o spolupráci v oblasti dopravy (alebo dohôd podobného charakteru) a podpora a ochrana zahraničných investícií a okrem iného zavádzanie dopravných kvót vyplývajúcich z dvojstranne dohodnutých systémov povolení.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 9
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
12. Cestná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dohodami, ktorými sa vyhradzuje alebo obmedzuje poskytovanie dopravných služieb a vymedzujú prevádzkové podmienky vrátane povolení na tranzit a/alebo preferenčných cestných daní, pokiaľ ide o poskytovanie služieb dopravy do Slovenska, na jej území , cez jej územie a z jej územia na územie dotknutých zmluvných strán.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana integrity infraštruktúry cestnej dopravy a životného prostredia a regulácia dopravných práv na území Slovenska a medzi dotknutými krajinami.
13. Cestná doprava
- Nákladná (CPC 7123)
Povolenie na zriadenie komerčnej prítomnosti v Španielsku môže byť zamietnuté poskytovateľom služieb, ktorých krajiny pôvodu neposkytuje účinný prístup na trh španielskym poskytovateľom služieb.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť účinný prístup na trh a rovnocenné zaobchádzanie pre španielskych poskytovateľov služieb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 10
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
14. Pomocné služby v leteckej doprave
a) služby opravy a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky,
b) predaj a marketing služieb leteckej dopravy,
c) služby počítačového rezervačného systému (CRS) a
d) iné pomocné služby pre služby leteckej dopravy, ako sú služby pozemnej obsluhy, služby prenájmu lietadiel s posádkou a služby riadenia letísk.
Právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie v súlade s akoukoľvek platnou medzinárodnou dohodou podpísanou po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba ochrany existujúcich a budúcich medzinárodných dohôd.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 11
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
15. CRS a predaj a marketing služieb leteckej dopravy
Ustanovenia článku 7 nariadenia (EHS) č. 2299/89 zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 3089/93, ktorým sa povinnosti predajcov systému CRS alebo materských a zúčastnených leteckých dopravcov nevzťahujú na predajcov systému CRS alebo materských alebo zúčastnených leteckých dopravcov v krajinách, v ktorých sa predajcom systému CRS alebo materským alebo zúčastneným leteckým dopravcom nepriznáva zaobchádzanie rovnocenné so zaobchádzaním stanoveným v uvedenom nariadení.
Všetky krajiny, v ktorých sa nachádza predajca systému CRS alebo materský letecký predajca.
Bez časového obmedzenia
Potreba výnimky vyplýva z nedostatočného rozvoja viacstranne dohodnutých pravidiel prevádzky CRS.
16. Služby manipulácie s nákladom a úschovné a skladovacie služby v námorných a riečnych prístavoch vrátane služieb týkajúcich sa kontajnerov a tovaru v kontajneroch
Bulharsko udeľuje právo poskytovať tieto druhy služieb na základe reciprocity a dvojstranných dohôd s dotknutými krajinami.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Cieľom uplatňovania takéhoto opatrenia je zaručiť bulharským poskytovateľom takých druhov služieb rovný prístup na trh.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 12
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
17. Vnútrozemská vodná doprava
Opatrenia vyplývajúce z existujúcich alebo budúcich dohôd o prístupe k vnútrozemským vodným cestám (vrátane dohôd súvisiacich s prepojením Rýn – Mohan – Dunaj), ktorými sa vyhradzujú niektoré dopravné práva pre prevádzkovateľov sídliacich v príslušných krajinách a spĺňajúcich kritérium štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo.
Švajčiarsko, štáty strednej, východnej a juhovýchodnej Európy a štáty Spoločenstva nezávislých štátov.
Bez časového obmedzenia.
Určité krajiny potrebujú výnimku len do času, kým bude uzatvorená alebo doplnená dohoda o hospodárskej integrácii.
Regulácia dopravnej kapacity na vnútrozemských vodných cestách pri zohľadnení zemepisných osobitostí.
18. Vnútrozemská vodná doprava
Nariadenia, ktorými sa vykonáva mannheimský dohovor o režime plavby na Rýne2.
Švajčiarsko
Bez časového obmedzenia
Regulácia dopravnej kapacity na vnútrozemských vodných cestách pri zohľadnení zemepisných osobitostí.
2Výnimka zo zaobchádzania podľa DNV sa vzťahuje na tieto členské štáty Európskej únie: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 13
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
19. Vnútrozemská vodná doprava
- osobná a nákladná
V Rakúsku:
a)určité dopravné práva sú vyhradené pre plavidlá krajín uvedených v stĺpci 3 (požiadavky na štátnu príslušnosť, pokiaľ ide o vlastníctvo) a
b)osvedčenia a licencie krajín uvedených v stĺpci 3 sa uznávajú.
Nástupnícke štáty bývalej Juhoslávie a nástupnícke štáty bývalého ZSSR.
Bez časového obmedzenia; výnimka sa vzťahuje na existujúce a nové opatrenia.
Historický vývoj a špecifické regionálne aspekty
20. Vnútrozemská vodná doprava
- osobná a nákladná
Opatrenia prijaté v súlade s existujúcimi alebo budúcimi dohodami, ktorými sa vyhradzuje prístup a dopravné práva na vnútrozemských vodných cestách Slovenska pre zahraničných prevádzkovateľov.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Ochrana integrity infraštruktúry a životného prostredia a regulácia dopravných práv na Slovensku.
21. Námorná doprava
Opatrenia týkajúce sa usadzovania a činností a operácií lodných spoločností, ktoré presahujú záväzok prijatý Kóreou v prílohe 7-A.
Neurčené.
Bez časového obmedzenia
Medzinárodné dohody v kontexte celkových obchodných vzťahov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 14
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
22. Námorná doprava
- kabotáž
Existujúce alebo budúce recipročné opatrenia prijaté Fínskom, ktorými sa plavidlá registrované pod cudzou vlajkou vymedzenej inej krajiny vynímajú zo zákazu prevádzkovať kabotážnu dopravu vo Fínsku.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Regionálne osobitosti námornej kabotážnej dopravy.
23. Námorná doprava
Recipročné opatrenia prijaté Švédskom na základe existujúcich alebo budúcich dohôd, ktorými sa plavidlá registrované pod cudzou vlajkou krajín uvedených v stĺpci 3 vynímajú zo všeobecného zákazu prevádzkovať kabotážnu dopravu vo Švédsku.
Všetky krajiny, s ktorými sú uzatvorené dvojstranné alebo viacstranné dohody.
Bez časového obmedzenia
Regulácia kabotážnej dopravy na základe recipročných dohôd.
24. Služby prenájmu/lízingu plavidiel bez posádky
Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7213, 7223)
Prenajímanie cudzích lodí spotrebiteľmi s trvalým pobytom v Nemecku je podmienené reciprocitou.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť účinný prístup na trh a rovnocenné zaobchádzanie pre nemeckých poskytovateľov služieb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 15
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
25. Rybné hospodárstvo
Európska únia si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie v súlade s akoukoľvek dvojstrannou alebo viacstrannou medzinárodnou dohodou týkajúcou sa rybolovu, ktorá je v platnosti alebo bude podpísaná po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba ochrany existujúcich a budúcich dvojstranných a viacstranných medzinárodných dohôd.
26. Rybolov a služby týkajúce sa rybolovu
Preferenčné zaobchádzanie – v rámci jurisdikcie nad rybolovnou oblasťou dotknutých krajín – týkajúce sa služieb a poskytovateľov služieb z krajín, s ktorými má Poľsko priaznivé vzťahy v oblasti rybolovu, v súlade s medzinárodnými postupmi a politikami v oblasti ochrany alebo dohodami týkajúcimi sa rybolovu, najmä v oblasti Baltského mora.
Všetky krajiny
Neurčené.
Spolupráca v oblasti ochrany rybolovu založená na skúsenostiach a na existujúcich a budúcich dohodách, najmä v oblasti Baltského mora.
27. Právne služby
Právni zástupcovia z cudzích krajín môžu v Litve vystupovať na súde ako obhajcovia len v súlade s dvojstrannými dohodami o právnej pomoci.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody.
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť možnosť kontroly zákonnosti a zodpovednosti.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 16
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
28. Právne služby
V Bulharsku môže byť úplné národné zaobchádzanie v súvislosti s usadzovaním a prevádzkovaním spoločností ako aj poskytovaním služieb rozšírené len na spoločnosti usadené v krajinách uvedených v stĺpci 3 a na štátnych príslušníkov týchto krajín.
Krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody o preferenčnom zaobchádzaní.
Bez časového obmedzenia
Záväzky v rámci medzinárodných dohôd.
29. Služby v oblasti ľudského zdravia
Poskytovanie lekárskeho ošetrenia, ktoré nie je dostupné na Cypre, cyperským občanom vo vybraných krajinách, s ktorými boli alebo budú v budúcnosti podpísané dvojstranné dohody.
Všetky krajiny, s ktorými by bolo žiaduce nadviazať spoluprácu v zdravotníctve.
Bez časového obmedzenia
Opatrenie je nevyhnutné z dôvodu existujúcich alebo budúcich možných dvojstranných dohôd medzi Cyprom a tretími krajinami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Cypru alebo s ktorými má iné osobitné väzby.
30. Lekárske služby a služby zubných lekárov
Verejné zdravotné poistenie, plány a programy podpôr a náhrad, ktorými sa vykrývajú náklady a výdavky týkajúce sa lekárskych služieb a služieb zubných lekárov poskytovaných cudzím štátnym príslušníkom na území Bulharska, sa poskytujú na základe reciprocity v rámci dvojstranných dohôd.
Krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dvojstranné dohody.
Bez časového obmedzenia
Záväzky podľa medzinárodných dohôd.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 17
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
31. Služby verejného sociálneho zabezpečenia
Ustanovenia dvojstranných dohôd o sociálnom zabezpečení uzatvorených medzi Cyprom a určitými krajinami.
Austrália, Egypt, Kanada, provincia Quebec a akákoľvek krajina, s ktorou môže byť v budúcnosti uzatvorená dohoda.
Bez časového obmedzenia
S cieľom umožniť osobám, na ktoré sa vzťahujú alebo budú vzťahovať právne predpisy zmluvných strán o sociálnom zabezpečení, aby si zachovali svoje práva na sociálne zabezpečenie v prípade, že sa presťahujú z jednej krajiny do druhej, alebo aby takéto práva nadobudli.
Tieto dohody, ktoré okrem iného stanovujú výpočet celkových období poistenia alebo pobytu na území zmluvných strán na účely oprávnenosti využívať výhody, sa uzatvárajú medzi Cyprom a krajinami, s ktorými je dohodnutý voľný pohyb pracovných síl.
32. Vydavateľstvo
(Časť CPC 88442)
Zahraničná účasť v spoločnostiach v Taliansku, ktorá presahuje 49 % kapitálu a hlasovacích práv v spoločnostiach, je podmienená reciprocitou.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť účinný prístup na trh a rovnocenné zaobchádzanie pre talianskych poskytovateľov služieb.
33. Služby spravodajských agentúr
(Časť CPC 962)
Zahraničná účasť v spoločnostiach vydávajúcich publikácie vo francúzskom jazyku vo Francúzsku, ktorá presahuje 20 % kapitálu alebo hlasovacích práv v spoločnostiach, je podmienená reciprocitou.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť účinný prístup na trh a rovnocenné zaobchádzanie pre francúzskych poskytovateľov služieb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 18
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
34. Služby tlačových agentúr
(Časť CPC 962)
Prístup na trh vo Francúzsku. Podmienený reciprocitou.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Potreba zabezpečiť účinný prístup na trh a rovnocenné zaobchádzanie pre francúzskych poskytovateľov služieb.
35. Nákup pozemkov
Podľa Ústavy Litovskej republiky miestne samosprávy (obce), iné vnútroštátne a zahraničné orgány z krajín uvedených v stĺpci 3, ktoré vykonávajú také hospodárske činnosti v Litve, ktoré sú vymedzené v ústavnom zákone v súlade s kritériami európskej a inej integrácie, do ktorej sa Litva zapojila, môžu nadobúdať vlastníctvo k nepoľnohospodárskym pozemkom, aby na nich postavili a prevádzkovali budovy a zariadenia nevyhnutné pre ich priame činnosti. Postup, podmienky a obmedzenia nadobúdania pozemkov sú ustanovené ústavným zákonom.
Všetky krajiny určené ústavným zákonom: Členské štáty OECD3, NATO3 a pridružené krajiny EÚ.
Bez časového obmedzenia
Prianie vytvoriť priaznivejšie podmienky pre užšiu hospodársku spoluprácu medzi Litvou a dotknutými krajinami.
3Pokiaľ boli tieto krajiny členmi OECD a NATO pred 20. júnom 1996.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 19
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
36. Služby turistických sprievodcov
V Litve môžu turistickí sprievodcovia z cudzích krajín poskytovať sprievodcovské služby len v súlade s dvojstrannými dohodami (alebo zmluvami) o sprievodcovských službách založených na reciprocite.
Všetky krajiny, s ktorými sú alebo budú uzatvorené dohody (alebo zmluvy).
Bez časového obmedzenia
Ochrana a podpora kultúrnej identity.
37. Všetky odvetvia
Cyprus:
Upustenie od obmedzení prístupu na trh a národného zaobchádzania v oblasti komerčnej prítomnosti vrátane pohybu kapitálu vo vzťahu ku krajinám uvedeným v stĺpci 3.
Krajiny EZVO.
Bez časového obmedzenia
Postupná liberalizácia komerčnej prítomnosti. Pripravujú sa dvojstranné dohody s niektorými krajinami EZVO týkajúce sa vzájomnej ochrany a podpory investícií.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 20
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
38. Všetky odvetvia
Opatrenia prijaté Dánskom, Švédskom a Fínskom zamerané na podporu spolupráce medzi škandinávskymi krajinami, najmä:
a)finančná podpora projektov v oblasti výskumu a vývoja (the Nordic Industrial Fund),
b)financovanie štúdií uskutočniteľnosti medzinárodných projektov (the Nordic Fund for Project Exports) a
c) finančná podpora pre spoločnosti4, ktoré využívajú environmentálne technológie (the Nordic Environment Finance Corporation).
Island a Nórsko
Bez časového obmedzenia
Zachovanie a rozvoj spolupráce medzi Škandinávskymi krajinami.
4Vzťahuje sa to na východoeurópske spoločnosti, ktoré spolupracujú s jednou alebo viacerými škandinávskymi spoločnosťami.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 21
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
39. Všetky odvetvia
Poľsko:
Koncepcie komerčnej prítomnosti, ktoré presahujú rozsah obmedzení uvedených pre Poľsko v prílohe 7-A, sú obsiahnuté v:
a)zmluvách o obchode a navigácii,
b)zmluvách o obchodných a hospodárskych vzťahoch a
c)dohodách o podpore a ochrane zahraničných investícií.
Všetky krajiny
Neurčené.
Recipročné ustanovenia existujúcich a budúcich dohôd.
40. Všetky odvetvia
Poľsko akceptuje povinnosť predkladať spory medzi investormi a štátom vo veci investícií na arbitrážne konanie, pokiaľ sú spory predložené poskytovateľmi služieb z krajín, s ktorými má alebo bude mať Poľsko uzatvorené dohody, alebo ak sa spory týkajú takýchto poskytovateľov služieb.
Všetky krajiny
Neurčené.
Podpora a ochrana zahraničných investícií.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 22
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s článkami 7.8 a 7.14
Krajiny, na ktoré sa vzťahuje dané opatrenie
Predpokladané obdobie trvania
Podmienky, na základe ktorých sa vyžaduje výnimka
41. Všetky odvetvia
Povolenie na nákup nehnuteľností v Taliansku zahraničnými fyzickými alebo právnickými osobami sa udeľuje pod podmienkou reciprocity.
Všetky krajiny
Bez časového obmedzenia
Požiadavka reciprocity je nevyhnutná na zabezpečenie rovnocenného zaobchádzania s talianskymi občanmi v iných krajinách.
42. Všetky odvetvia
Upustenie od podmienky štátnej príslušnosti v Portugalsku, pokiaľ ide o výkon určitých činností a povolaní fyzickými osobami, ktoré poskytujú služby z krajín uvedených v stĺpci 3.
Krajiny s portugalčinou ako úradným jazykom (Angola, Brazília, Guinea-Bissau, Kapverdy, Mozambik a Svätý Tomáš a Princov ostrov).
Bez časového obmedzenia
Toto opatrenie je vyjadrením historických väzieb medzi Portugalskom a uvedenými krajinami.
43. Všetky odvetvia
Opatrenia vychádzajúce z existujúcich alebo budúcich dvojstranných dohôd medzi určitými členskými štátmi Európskej únie5 a dotknutými krajinami a kniežatstvami, ktoré fyzickým a právnickým osobám poskytujú právo usadiť sa.
San Marino, Monako, Andorra a Vatikánsky mestský štát.
Bez časového obmedzenia
Zemepisná poloha a historické, hospodárske a kultúrne väzby medzi členskými štátmi Európskej únie a dotknutými krajinami a kniežatstvami.
5Ide o tieto členské štáty: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 23
KÓREA
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis opatrenia poukazujúci na jeho rozpor s DNV
1. Všetky odvetvia
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie v súlade s akoukoľvek platnou medzinárodnou dohodou podpísanou po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody, a to aj v týchto oblastiach.
a) rybné hospodárstvo alebo
b) námorné záležitosti vrátane záchranárstva.
2. Všetky odvetvia
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktoré krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie a ktoré vyplýva z osobitného ustanovenia uvedeného v dohodách o hospodárskej integrácii, ktorých stranou je Kórea, a v súlade s ktorým môže Kórea zmeniť akékoľvek opatrenie len v prípade, že takáto zmena nezníži mieru súladu opatrenia s povinnosťami týkajúcimi sa prístupu na trh, národného zaobchádzania a najvyšších výhod stanovenými v týchto dohodách o hospodárskej integrácii, ktorá existovala bezprostredne pred zmenou.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 24
3. Pomocné služby v leteckej doprave
a) služby opravy a údržby lietadiel, počas ktorých je lietadlo mimo prevádzky,
b) predaj a marketing služieb leteckej dopravy,
c) služby počítačového rezervačného systému (CRS) a
d) iné pomocné služby pre služby leteckej dopravy, ako sú služby pozemnej obsluhy, služby prenájmu lietadiel s posádkou a služby riadenia letísk.
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie v súlade s akoukoľvek platnou medzinárodnou dohodou týkajúcou sa pomocných služieb pre služby leteckej dopravy podpísanou po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
4. Znevýhodnené skupiny
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa priznávajú práva alebo preferencie sociálne alebo hospodársky znevýhodneným skupinám ako napr. osobám so zdravotným postihnutím, osobám, ktoré štátu preukázali vynikajúce služby a etnickým menšinám.
5. Sociálne služby
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o služby vymáhania práva a nápravné služby ako aj ďalej uvedené služby, pokiaľ ide o sociálne služby založené a prevádzkované na verejné účely: zabezpečenie alebo poistenie príjmu, sociálne zabezpečenie alebo poistenie, sociálna starostlivosť, verejné programy odbornej prípravy, zdravie a starostlivosť o deti.
6. Komunikačné služby
- Služby televízneho a rozhlasového vysielania
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa priznáva osobám z iných krajín rozdielne zaobchádzanie z dôvodu uplatňovania recipročných opatrení alebo na základe medzinárodných dohôd týkajúcich sa spoločného využívania rádiového spektra, zaručenia prístupu na trh alebo národného zaobchádzania, pokiaľ ide o jednosmerný satelitný prenos typu DTH (direct-to-home) a televízne a audio digitálne služby cez priame satelitné vysielanie (DBS, direct broadcasting satellite).
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 25
7. Dopravné služby
- Železničná doprava
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa krajinám priznáva rozdielne zaobchádzanie v súlade s akoukoľvek platnou medzinárodnou dohodou týkajúcou sa železničnej dopravy podpísanou po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody.
8. Dopravné služby
- Služby osobnej cestnej dopravy
(Taxi služby a služby pravidelnej cestnej osobnej dopravy)
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenia, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o taxi služby a služby pravidelnej cestnej osobnej dopravy.
9. Dopravné služby
- Služby nákladnej cestnej dopravy
(okrem cestných dopravných služieb súvisiacich s kuriérskymi službami)
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o služby nákladnej cestnej dopravy okrem kontajnerovej cestnej dopravy (s výnimkou kabotáže) prevádzkovanej medzinárodnými zasielateľskými spoločnosťami a služieb cestnej dopravy súvisiacich s kuriérskymi službami.
10. Dopravné služby
- Služby vnútrozemskej vodnej dopravy a služby vesmírnej dopravy
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenia, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o služby vnútrozemskej vodnej dopravy a služby vesmírnej dopravy.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 26
11. Služby v oblasti vzdelávania
- Predškolské, základné, stredné, vysokoškolské a iné vzdelávanie
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenia, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o predškolské, základné a stredné vzdelávanie, vysokoškolské vzdelávanie v oblasti zdravia a medicíny, vysokoškolské vzdelávanie budúcich učiteľov predškolských zariadení a základných a stredných škôl, vysokoškolské vzdelávanie v oblasti práva, diaľkové vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania (okrem služieb vzdelávania dospelých, pokiaľ sa v rámci takýchto služieb neudeľujú akademické kredity, diplomy alebo tituly) a ostatné služby v oblasti vzdelávania.
Tento zápis sa netýka vykonávania vzdelanostných skúšok určených na použitie v zahraničí. Na spresnenie treba uviesť, že nijaké ustanovenie tejto dohody nemá vplyv na právo Kórey zvoliť a uplatňovať vzdelanostné skúšky alebo regulovať školské učebné programy v súlade s vnútroštátnou politikou vzdelávania.
12. Sociálne služby
- Služby v oblasti ľudského zdravia
Korea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenia, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o služby v oblasti ľudského zdravia.
Tento zápis sa netýka preferenčných opatrení ustanovených v Zákone o určení a správe slobodných ekonomických zón (zákon č. 9216, z 26. decembra 2008) a Osobitnom zákone o zriadení osobitnej samosprávnej provincie Džedžu a vytvorení slobodného medzinárodného mesta (zákon č. 9526 z 25. marca 2009), ktoré sa týkajú zriaďovania zdravotníckych zariadení, lekární a podobných zariadení a poskytovania lekárskych služieb na diaľku tým zemepisným oblastiam, ktoré sú špecifikované v uvedených zákonoch.
13. Rekreačné, kultúrne a športové služby
Propagácia filmov, reklama alebo postprodukčné služby
Korea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenia, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o propagáciu filmov, reklamu a postprodukčné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-C/sk 27
14. Dopravné služby
- námorná osobná doprava a námorná kabotáž
Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, ktorým sa osobám z iných krajín priznáva rozdielne zaobchádzanie, pokiaľ ide o poskytovanie služieb medzinárodnej námornej osobnej dopravy, námornú kabotáž a prevádzkovanie kórejských plavidiel vrátane ďalej uvedených opatrení.
Osoba, ktorá poskytuje služby medzinárodnej námornej osobnej dopravy musí získať licenciu od ministra územného rozvoja, dopravy a námorných záležitostí, ktorej udelenie je podmienené preskúmaním hospodárskych potrieb.
Námorná kabotáž je vyhradená pre kórejské plavidlá. Námorná kabotáž zahŕňa námornú dopravu medzi prístavmi nachádzajúcimi sa pozdĺž celého Kórejského polostrova a na priľahlých ostrovoch. Kórejským plavidlom sa rozumie:
a) plavidlo vo vlastníctve kórejskej vlády, štátneho podniku alebo inštitúcie založenej pod ministerstvom územného plánovania, dopravy a námorných záležitostí,
b) plavidlo vo vlastníctve kórejského štátneho príslušníka,
c) plavidlo vo vlastníctve podniku zriadeného podľa kórejského Obchodného zákonníka,
plavidlo vo vlastníctve podniku zriadeného podľa cudzieho práva, ktorý má hlavné sídlo v Kórei a ktorého dae-pyo-ja (napr. generálny riaditeľ, prezident spoločnosti alebo iný najvyšší vedúci pracovník) je kórejským štátnym príslušníkom. V prípade, že v podniku je viac osôb v postavení dae-pyo-ja, všetky takéto osoby musia byť kórejskými štátnymi príslušníkmi.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 7-D/sk 1
PRÍLOHA 7-D
DODATOČNÉ ZÁVÄZKY V OBLASTI FINANČNÝCH SLUŽIEB
Prenos informácií
1.Strany uznávajú dôležitosť cezhraničného prenosu informácií poskytovateľmi finančných služieb. Kórea vyjadrila úmysel uskutočniť zmeny vo svojom systéme regulácie, ktoré povedú k prijatiu prístupov, ktoré umožnia cezhraničný prenos finančných informácií, pričom sa zároveň bude venovať pozornosť ochrane citlivých informácií o spotrebiteľoch, zákazom nepovoleného opakovaného použitia citlivých informácií, možnosti prístupu finančných regulátorov k záznamom poskytovateľov finančných služieb, ktoré sa týkajú nakladania s takými informáciami, ako aj požiadavkám na umiestnenie technických zariadení.1
Výkon funkcií
2.Strany uznávajú prínosy plynúce z toho, že sa poskytovateľovi finančných služieb pôsobiacemu na území strany umožní vykonávať určité funkcie vo svojom hlavnom sídle alebo v pridružených spoločnostiach nachádzajúcich sa na území alebo mimo územia strany. Každá strana by v čo najväčšej možnej miere mala umožniť, aby sa v takom sídle alebo pridruženej spoločnosti mohli vykonávať funkcie, medzi ktoré okrem iného patria:
1To zahŕňa predovšetkým prenos informácií na účely dosiahnutia súladu s požiadavkami na transparentnosť a vykazovanie zo strany poskytovateľov finančných služieb vo vzťahu k finančným regulačným orgánom ich domovskej krajiny.
EU/KR/PRÍLOHA 7-D/sk 2
a)obchodné funkcie a funkcie spracúvania transakcií vrátane vydávania potvrdení a výpisov z účtov,
b)funkcie týkajúce sa technológií ako napr. spracovanie údajov2, programovanie a vývoj systémov,
c)administratívne služby vrátane obstarávania, zariaďovanie ciest, poštové služieb, fyzická bezpečnosť, správa kancelárskych priestorov a sekretárske služby,
d)činnosti v oblasti ľudských zdrojov vrátane odbornej prípravy a vzdelávania,
e)účtovné funkcie vrátane odsúhlasovania bankových účtov, zostavovania rozpočtov, mzdového účtovníctva, daňových záležitosti, odsúhlasovania účtov a účtovníctva pre zákazníkov a na vlastné účely a
f)právne funkcie vrátane poradenstva a stratégií pri súdnych sporoch.
3.Žiadne z ustanovení odseku 2 nebráni strane, aby od poskytovateľa finančných služieb sídliaceho na jej území požadovala zachovanie určitých funkcií.
4.Na spresnenie treba uviesť, že poskytovateľ finančných služieb sídliaci na území strany má konečnú zodpovednosť za dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa uvedených funkcií vykonávaných v jeho sídle alebo pridruženej spoločnosti.
2V rozsahu, v akom je strana povinná umožniť podľa článku 7.43 prenos informácií mimo jej územie, musí táto strana tiež umožniť spracovanie takýchto informácií po prenose.
EU/KR/PRÍLOHA 7-D/sk 3
Poskytovanie služieb poistenia pre verejnosť zo strany poštových služieb
5.Regulácia služieb poistenia poskytovaných verejnosti poskytovateľom poštových služieb strany by nemala takémuto poskytovateľovi vytvárať konkurenčnú výhodu voči súkromným poskytovateľom podobných služieb poistenia na území strany.
6.Na tento účel by Kórea v čo najväčšom možnom rozsahu mala zabezpečiť, aby Výbor pre finančné služby (FSC, Financial Services Commission) vykonával regulačný dohľad nad službami upisovania poistenia poskytovanými verejnosti Kórejskou poštou a aby také služby podliehali rovnakým pravidlám, aké sa vzťahujú na súkromných poskytovateľov, ktorí poskytujú podobné druhy služieb upisovania poistenia na jej území.3
Predaj poistenia družstvami v odvetviach
7.Regulácia služieb poistenia poskytovaných družstvami v odvetviach by nemala takémuto družstvu vytvárať konkurenčnú výhodu voči súkromným poskytovateľom obdobných služieb poistenia. Strana by v čo najväčšej možnej miere mala uplatňovať na služby poskytované takými družstvami rovnaké pravidlá, aké sa vzťahujú na súkromných poskytovateľov podobných služieb.
3Tento záväzok sa vzťahuje aj na Európsku úniu, pokiaľ poskytovateľ poštových služieb v právomoci ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie poskytuje služby upisovania poistenia na jeho území.
EU/KR/PRÍLOHA 7-D/sk 4
8.Na tento účel by FSC mala vykonávať regulačný dohľad nad službami poskytovanými družstvami v odvetviach. Kórea by mala aspoň zabezpečiť, aby najneskôr do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody otázky solventnosti, ktoré sa týkajú predaja poistenia Národným zväzom poľnohospodárskych družstiev (National Agricultural Cooperative Federation), Národným zväzom rybárskych družstiev (National Federation of Fisheries Cooperatives), Kórejským zväzom úverových družstiev spoločenstva (Korea Federation of Community Credit Cooperatives) a Národným zväzom úverových družstiev Kórei (National Credit Union Federation of Korea), podliehali regulácii zo strany FSC.
Samosprávne organizácie
9.Kórejský inštitút pre rozvoj poisťovníctva (Korea Insurance Development Institute) podlieha ustanoveniam článku 7.40. Týmto potvrdením nie je dotknutý status žiadnej inej organizácie v tomto odvetví alebo v akomkoľvek inom pododvetví finančných služieb.
10.Na spresnenie treba uviesť, že ak finančný regulačný orgán každej strany poverí funkciou týkajúcou sa poistenia samosprávnu organizáciu alebo inú mimovládnu organizáciu, orgán prijme vhodné kroky na zabezpečenie súladu s článkom 7.39 (Transparentnosť) a článkom 7.23 ods. 2 (Vnútroštátne právne predpisy), pokiaľ ide o akúkoľvek činnosť vykonávanú touto organizáciou alebo inou mimovládnou organizáciou v rámci výkonu delegovanej funkcie.
_______________