EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 160
PRÍLOHA 7-A-4
KÓREA
LISTINA ŠPECIFICKÝCH ZÁVÄZKOVV SÚLADE S ČLÁNKAMI 7.7, 7.13, 7.18 A 7.19
A.Listina špecifických záväzkov v odvetviach služieb
VYSVETLIVKY
1.V ďalej uvedenom zozname záväzkov (ďalej len „táto listina“) sú uvedené odvetvia služieb liberalizované v súlade s článkom 7.7 a 7.13 a prostredníctvom výhrad aj obmedzenia prístupu na trh a národného zaobchádzania, ktoré sa vzťahujú na služby a na poskytovateľov služieb zo strany EÚ v týchto odvetviach. Táto listina sa skladá z týchto častí:
a)v prvom stĺpci je uvedené odvetvie alebo pododvetvie, v ktorom Kórea prijala záväzok, a rozsah liberalizácie, na ktorý sa vzťahujú výhrady,
b)v druhom stĺpci sú opísané uplatňované výhrady k článkom 7.5 a 7.11 v odvetví alebo podovetví uvedenom v prvom stĺpci,
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 161
c)v treťom stĺpci sú opísané uplatňované výhrady k článkom 7.6 a 7.12 v odvetví alebo podovetví uvedenom v prvom stĺpci a
d)vo štvrtom stĺpci sú opísané špecifické záväzky týkajúce sa opatrení, ktoré majú vplyv na cezhraničné poskytovanie služieb a usadzovanie v odvetviach služieb, ktoré nepodliehajú zápisu do listiny podľa článkov 7.5 a 7.11 a článkov 7.6 a 7.12.
Poskytovanie služieb v odvetviach alebo pododvetviach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a nie sú uvedené v tejto listine, nie je predmetom záväzku.
2.Opatrenia nezlučiteľné tak s článkami 7.5 a 7.11 ako aj s článkami 7.6 a 7.12 sú zapísané v stĺpci, ktorý sa vzťahuje na články 7.5 a 7.11. V tomto prípade sa má za to, že zápisom sa stanovuje aj podmienka alebo obmedzenie vo vzťahu k článkom 7.6 a 7.12.1
3.V tejto listine sú uvedené štyri rôzne režimy poskytovania služieb. Rozumie sa nimi toto:
a)Režimom poskytovania služieb „1) cezhraničné poskytovanie služieb“ sa rozumie poskytovanie služieb z územia jednej strany na územie druhej strany v súlade s článkom 7.4 ods. 3 písm. a) bod i).
1Na účely tohto odseku zaobchádzanie stanovené podľa článku 7.6 a 7.12 nie je menej priaznivé než zaobchádzanie, ku ktorému zaväzujú dohody o voľnom obchode, ktorých zmluvnou stranou je Kórea a ktoré nadobudnú platnosť po podpise tejto dohody.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 162
b)Režimom poskytovania služieb „2) spotreba v zahraničí“ sa rozumie poskytovanie služieb na území jednej strany spotrebiteľovi služby druhej strany v súlade s článkom 7.4 ods. 3 písm. a) bod ii).
c)Režimom poskytovania služieb „3) komerčná prítomnosť“ sa rozumie poskytovanie služieb prostredníctvom usadenia v súlade s článkom 7.9 písm. a).
d)Režimom poskytovania služieb „4) prítomnosť fyzických osôb“ sa rozumie poskytovanie služieb prostredníctvom dočasnej prítomnosti fyzických osôb na obchodné účely v súlade s článkom 7.17.
4.Bez ohľadu na ustanovenia článku 7.11 nemusia byť v tejto listine špecifikované nediskriminačné požiadavky týkajúce sa právnych foriem usadenia na to, aby ich Kórea zachovávala alebo prijala.
5.Kórea neprijíma žiadne záväzky podľa článkov 7.18 a 7.19 týkajúcich sa kľúčového personálu, stážistov-absolventov a predajcov obchodných služieb v ekonomických činnostiach, ktoré nie sú liberalizované podľa článkov 7.7 a 7.13.
Záväzky Kórey prijaté podľa článkov 7.18 a 7.19 týkajúce sa kľúčového personálu, stážistov-absolventov a predajcov obchodných služieb sa neuplatňujú v prípadoch, keď zámerom alebo účinkom ich dočasnej prítomnosti je zasahovať alebo inak ovplyvňovať výsledok akéhokoľvek sporu alebo rokovania medzi zamestnancami a vedením.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 163
Kórea môže prijať opatrenia týkajúce sa fyzických osôb usilujúcich sa o vstup na pracovný trh Kórey a opatrenia týkajúce sa občianstva, trvalého pobytu alebo zamestnania v trvalom pracovnom pomere.
Kľúčový personál, stážisti-absolventi a predajcovia obchodných služieb, ktorým bol povolený vstup a dočasný pobyt, musia dodržiavať právne predpisy Kórey v oblasti prisťahovalectva a práce.
6.Pri označovaní jednotlivých odvetví a pododvetví CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Products Classification) v zmysle poznámky pod čiarou č. 30 k článku 7.25.
7.Táto listina neobsahuje opatrenia týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek a postupov, technické normy a licenčné požiadavky, ak nepredstavujú obmedzenie prístupu na trh alebo národného zaobchádzania v zmysle článkov 7.5 a 7.11 a článkov 7.6 a 7.12. Tieto opatrenia (napr. potreba získať licenciu, povinnosti univerzálnych služieb, potreba získať uznanie odborných kvalifikácií v regulovaných odvetviach, potreba zložiť osobitné skúšky vrátane jazykových skúšok, potreba mať trvalý pobyt/sídlo na území, kde sa vykonáva ekonomická činnosť) sa v každom prípade vzťahujú na služby a poskytovateľov služieb zo strany EÚ, a to aj vtedy, ak nie sú uvedené v tejto listine.
8.V súlade s článkom 7.1 táto listina nezahŕňa opatrenia týkajúce sa subvencií alebo grantov poskytovaných Kóreou vrátane štátom podporovaných úverov, záruk a poistenia.
9.Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto listiny nemajú priamy právny účinok a preto priamo nezakladajú žiadne práva fyzických alebo právnických osôb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 164
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
I. HORIZONTÁLNE ZÁVÄZKY
Pojmom „ Neviazané*“ sa rozumie neviazané z dôvodu nemožnosti technickej realizovateľnosti.
Dve hviezdičky pri čísle kódu CPC „**“ znamenajú, že zodpovedajúce pododvetvie služieb v tejto listine sa vzťahuje len na časť alebo časti pododvetvia služieb zaradeného pod dané číslo kódu CPC.
VŠETKY ODVETVIA ZARADENÉ DO TEJTO LISTINY
3)Nadobúdanie akcií existujúcich tuzemských spoločností v takých oblastiach ako energetika a letectvo, ktoré sú v obehu, fyzickými alebo právnickými osobami druhej strany môže byť obmedzené.
Neviazané, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa prevodu majetkovej účasti alebo aktív v držbe štátnych podnikov alebo vládnych orgánov alebo nakladania s nimi, ako aj opatrenia týkajúce sa prevodu všetkých služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci alebo akejkoľvek časti týchto služieb do súkromného sektoru.2 3
1)2)3) Neviazané, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa odvetví strelných zbraní, mečov a výbušnín vrátane výroby, používania, predaja, skladovania, prepravy, dovozu, vývozu a držby strelných zbraní, mečov a výbušnín.
1)2) V prípade obchodných služieb neviazané, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa vývozu a spätného vývozu kontrolovaných komodít, softvéru a technológií.
2Táto výhrada sa nevzťahuje na pôvodne súkromné podniky, ktoré sa dostali do vlastníctva štátu v dôsledku procesu reorganizácie spoločností.
3Na účely tejto výhrady pojem „štátny podnik“ zahŕňa akýkoľvek podnik vytvorený výhradne na účely predaja majetkovej účasti alebo aktív iných štátnych podnikov alebo vládnych orgánov alebo nakladania s nimi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 165
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
VŠETKY ODVETVIA ZARADENÉ DO TEJTO LISTINY
Neviazané, pokiaľ ide o opatrenia, ktorými sa priznávajú práva alebo preferencie sociálne alebo hospodársky znevýhodneným skupinám ako napr. osobám so zdravotným postihnutím, osobám, ktoré štátu preukázali vynikajúce služby a etnickým menšinám.4
3)Nadobúdanie pozemkov je neviazané s výnimkou týchto prípadov:
a)povolené je nadobúdanie pozemkov spoločnosťami, ktoré sa podľa zákona o nadobúdaní pozemkov cudzincami nepovažujú za zahraničné, a
VŠETKY ODVETVIA UVEDENÉ V TEJTO LISTINE
Neviazané, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa správy a prevádzky akéhokoľvek elektronického informačného systému vlastneného štátom, ktorý obsahuje chránené informácie vlády alebo informácie získané na základe regulačných funkcií a právomocí vlády. Táto výhrada sa nevzťahuje na platobné a zúčtovacie systémy súvisiace s finančnými službami.
b)nadobúdanie pozemkov spoločnosťami, ktoré sa podľa zákona o nadobúdaní pozemkov cudzincami považujú za zahraničné, a pobočkami zahraničných spoločností je povolené pod podmienkou schválenia alebo oznámenia v súlade so zákonom o nadobúdaní pozemkov cudzincami na ktorýkoľvek z ďalej uvedených legitímnych obchodných účelov:
- pozemky používané na poskytovanie služieb v rámci bežných obchodných činností,
- pozemky používané na bývanie členov vyššieho manažmentu spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo
- pozemky používané v záujme splnenia požiadaviek stanovených príslušnými právnymi predpismi v súvislosti s vlastníctvom pozemkov.
4Opatrenia pre spoločnosti zamestnávajúce znevýhodnené skupiny sa uplatňujú nediskriminačným spôsobom.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 166
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
VŠETKY ODVETVIA UVEDENÉ V TEJTO LISTINE
4)5Kľúčový personál a predajcovia obchodných služieb
Neviazané s výnimkou záväzku v oddiele D „Dočasná prítomnosť fyzických osôb na obchodné účely.“
Stážisti-absolventi (SA)
4) Nadobúdanie pozemkov je neviazané s tou výnimkou, že je povolený prenájom pozemkov.
Neviazané, pokiaľ ide o ďalej uvedené odvetvia alebo pododvetvia:
CPC 861, CPC 862, CPC 863, CPC 851, CPC 853, CPC 82201**, CPC 82202**, CPC 82203**, CPC 82204**, CPC 82205**, CPC 82206**, CPC 83104, CPC 832, CPC 86761**, CPC 86763**, CPC 86769**, CPC 633, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8863, CPC 8864, CPC 8865, CPC 8866, CPC 874**, CPC 7512**, telekomunikačné služby, distribučné služby okrem CPC 8929**, vzdelávacie služby, CPC 9401**, CPC 9402**, CPC 641, CPC 642, CPC 6431**, CPC 7471, CPC 87905, CPC 96191, CPC 96192, CPC 962, CPC 7472, CPC 7211, CPC 7212, CPC 7111, CPC 7112, CPC 71233**, CPC 9702, ISIC rev 3.16: 011, 012, 013, 015.
5Tieto obmedzenia týkajúce sa kľúčového personálu, stážistov-absolventov a predajcov obchodných služieb sa takisto vzťahujú na listinu špecifických záväzkov týkajúcich sa usadzovania. Pokiaľ ide o CPC kódy s dvomi hviezdičkami pri obmedzeniach týkajúcich sa stážistov-absolventov, je rozsah pojmu „neviazané“ rovnaký ako rozsah záväzku v súvisiacich odvetviach alebo pododvetviach v „II. Záväzky pre konkrétne odvetvia.“
6„ISIC rev. 3.1“ označuje Medzinárodnú štandardnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 167
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
II.ZÁVÄZKY PRE KONKRÉTNE ODVETVIA
1. OBCHODNÉ SLUŽBY
A. Odborné služby
a.Právne služby(CPC 861)
s výnimkou:
i) zastupovania pri právnom alebo zákonom stanovenom konaní na súdoch alebo iných úradoch štátnej správy, ako aj prípravy právnych podkladov na účely takých konaní;
ii) právneho zastupovania pri poverení vyhotovením notárskych listín;
1)2)3) a) Právne služby môže poskytovať len právnik s kórejskou licenciou, byeon-ho-sa, registrovaný v kórejskej advokátskej komore.
Právnik s kórejskou licenciou, byeon-ho-sa, alebo súdny notár s kórejským osvedčením, beop-mu-sa, ktorý vykonáva prax v Kórei, si musí zriadiť kanceláriu v územnom obvode patriacom do jurisdikcie okresného súdu, v ktorom vykonáva prax. Kórejský notár, gong-jeung-in, si musí zriadiť kanceláriu v územnom obvode patriacom do jurisdikcie okresnej prokuratúry, v ktorom vykonáva prax.
1)2)3) Platia rovnaké obmedzenia ako tie, ktoré sú uvedené v písm. b) v stĺpci týkajúcom sa obmedzení prístupu na trh.
1. Zastupovanie pri medzinárodnej obchodnej arbitráži je povolené za predpokladu, že v arbitrážnom konaní sa buď uplatňujú procesnoprávne a hmotnoprávne normy právneho poriadku, v rámci ktorého je zahraničný právny poradca kvalifikovaný na výkon právnického povolania v Kórei, alebo normy medzinárodného práva.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 168
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
iii) činností týkajúcich sa konzultačných služieb v oblasti práce alebo právnych vecí, ktorých cieľom je nadobudnutie, strata alebo zmena práv k nehnuteľnostiam v Kórei, práv duševného vlastníctva, ťažobných práv alebo ďalších práv vznikajúcich na základe registrácie na úradoch štátnej správy v Kórei a
Len právnik s kórejskou licenciou, byeon-ho-sa, môže založiť ďalej uvedené druhy právnych subjektov: advokátsku kanceláriu, beop-yool-sa-mu-so, právnickú firmu s povahou partnerstva, beop-mu-beop-in, (právnickú firmu s ručením obmedzeným, yoo-han) alebo advokátsku kanceláriu s povahou partnerstva s ručením obmedzeným, beop-mu-jo-hap. Na spresnenie treba uviesť, že osoba, ktorá nie je právnikom s kórejskou licenciou, nemôže investovať do žiadneho z uvedených právnych subjektov.
b)Neviazané, pokiaľ ide o iné právne služby než právne služby povolené v písm. a)7 s výnimkou týchto prípadov:
2. Používanie titulu získaného v domovskej krajine v pôvodnom jazyku je povolené za predpokladu, že sa používa v spojení s označením „zahraničný právny poradca“ uvedenom v kórejskom jazyku.
3. Používanie názvu firmy je povolené za predpokladu, že sa používa v spojení s označením „kancelária zahraničného právneho poradenstva“ uvedenom v kórejskom jazyku.
7Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, okrem iného vrátane a) obmedzení týkajúcich sa udeľovania osvedčovaní, schvaľovania, registrácie, členstva a dohľadu a akýchkoľvek iných požiadaviek, pokiaľ ide o právnikov s licenciou udelenou v inej krajine alebo zahraničné právnické firmy, ktoré poskytujú akékoľvek druhy právnych služieb v Kórei, b) obmedzení týkajúcich sa právnikov s licenciou udelenou v inej krajine alebo zahraničných právnických firiem, ktoré vstupujú do partnerstiev, obchodných združení, spolkov alebo akéhokoľvek iného druhu vzťahu bez ohľadu na právnu formu s právnikom s kórejskou licenciou, byeon-ho-sa, kórejskými právnickými firmami, kórejskými súdnymi notármi, beop-mu-sa, kórejskými patentovými zástupcami, byeon-ri-sa, autorizovanými účtovnými revízormi, gong-in-hoe-ge-sa, kórejskými certifikovanými daňovými znalcami, se-mu-sa alebo kórejskými colnými maklérmi, gwan-se-sa, c) obmedzení týkajúcich sa právnikov s licenciou udelenou v inej krajine alebo zahraničných právnických firiem, ktoré najímajú právnikov s kórejskou licenciou, byeon-ho-sa, kórejských súdnych notárov, beop-mu-sa, kórejských patentových zástupcov, byeon-ri-sa, autorizovaných účtovných revízorov, gong-in-hoe-ge-sa, kórejských certifikovaných daňových znalcov, se-mu-sa alebo kórejských colných maklérov, gwan-se-sa a d) obmedzení týkajúcich sa vyššieho manažmentu a členov predstavenstva právnych subjektov poskytujúcich služby zahraničného právneho poradenstva vrátane predsedu, a to bez ohľadu na ustanovenia poznámok pod čiarou 16 a 25 v siedmej kapitole.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 169
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
iv) činností v právnych veciach týkajúcich sa rodinných vzťahov alebo dedičstva, v prípade ktorých je stranou kórejský štátny príslušník alebo dotknutý majetok sa nachádza v Kórei.
i)najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou právnickým firmám členských štátov Európskej únie zriaďovať v Kórei zastupiteľské kancelárie (kancelárie zahraničného právneho poradenstva, inak kancelárie ZPP) a právnikom s licenciou udelenou v členskom štáte Európskej únie poskytovať služby právneho poradenstva v oblasti práva jurisdikcie, v ktorej sú kvalifikovaní na výkon právnického povolania, a v oblasti medzinárodného práva verejného ako zahraniční právni poradcovia a
ii)najneskôr dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou zastupiteľskej kancelárii uzatvárať osobitné dohody o spolupráci s kórejskými právnickými firmami v záujme spoločného riešenia prípadov, ktoré zahŕňajú tak domáce ako aj cudzie právne prvky, a s cieľom podeliť sa o zisky plynúce z týchto prípadov,
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 170
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
iii) najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou právnickým firmám členských štátov Európskej únie zakladať spoločné podniky s kórejskými právnickými firmami. Kórea môže stanoviť obmedzenia na podiel hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v spoločných podnikoch. Na spresnenie je treba uviesť, že také spoločné podniky môžu pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek zamestnávať ako partnerov alebo spoločníkov právnikov s kórejskou licenciou.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov. Pohyb fyzických osôb je povolený len v súvislosti s komerčnou prítomnosťou.
Povolené sú len služby právneho poradenstva v oblasti práva jurisdikcie, v ktorej sú zahraniční právnici kvalifikovaní na výkon právnického povolania, a v oblasti medzinárodného práva verejného.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 171
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Ďalej uvedené informácie sa poskytujú len na účely transparentnosti:
1. Zahraničný právnik, ktorý chce v Kórei vykonávať právnickú prax ako zahraničný právny poradca musí mať povolenie od ministra spravodlivosti, musí byť zapísaný v kórejskej advokátskej komore, musí mať aspoň 3 roky právnickej praxe v jurisdikcii, v rámci ktorej je kvalifikovaný na výkon právnického povolania, a musí mať v tejto jurisdikcii dobrú profesijnú povesť.
2. Na zriadenie zastupiteľskej kancelárie v Kórei je nutné povolenie od ministra spravodlivosti a zápis do kórejskej advokátskej komory. Zastupiteľskú kanceláriu tvorí zahraničný právny poradca, resp. poradcovia schválení ministrom spravodlivosti. Kancelária musí byť dôveryhodná a odborne spôsobilá a musí byť v dostatočnej miere schopná nahrádzať prípadné škody, ktoré utrpeli klienti. Vedúci zastupiteľskej kancelárie musí mať právnickú prax najmenej v trvaní 7 rokov, z toho 3 roky v jurisdikcii, v rámci ktorej je kvalifikovaný na výkon právnického povolania.
3. Zastupiteľská kancelária môže vykonávať ziskové činnosti za predpokladu, že pri takej prítomnosti v Kórei sú zachované príslušné obchodné zámery a finančné podmienky.
4. Na účely záväzku v tomto odvetví môže zastupiteľskú kanceláriu v Kórei zriadiť len právnická firma, ktorá je zriadená podľa príslušného právneho poriadku členského štátu Európskej únie a ktorá má ústredie v členskom štáte Európskej únie. Zriadiť zastupiteľskú kanceláriu v Kórei nie je povolené žiadnemu podriadenému alebo závislému právnemu subjektu, vrátane okrem iného pobočky, miestnej kancelárie, dcérskej spoločnosti alebo spoločného podniku právnickej firmy krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie.
5. Zahraničný právny poradca je povinný zdržiavať sa na území Kórey najmenej 180 dní v roku.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 172
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
b. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh
(CPC 862)
1)2)3) a) Účtovnícke a audítorské služby môže poskytovať len podnik jednotlivca, gae-in-sa-mu-so, pracovná skupina pre audit, gam-sa-ban, alebo účtovnícka spoločnosť s ručením obmedzeným, hoe-gye-boep-in, ktoré sú založené v Kórei kórejským autorizovaným účtovným revízorom, gong-in-hoe-gye-sa, registrovaným podľa zákona o autorizovaných účtovných revízoroch (Certified Public Accountant Act). Na spresnenie treba uviesť, že osoba, ktorá nie je kórejským autorizovaným účtovným revízorom, nemôže investovať do žiadneho z uvedených právnych subjektov.
Audítorské služby upravené v zákone o externom audite akciových spoločností (External Audit of Stock Companies Act) môže poskytovať len kórejský autorizovaný účtovný revízor, gong-in-hoe-gye-sa, v pracovnej skupine pre audit alebo v účtovníckej spoločnosti.
b)Neviazané, pokiaľ ide o iné účtovnícke a audítorské služby než účtovnícke a audítorské služby povolené v písm. a)8 s výnimkou týchto prípadov:
1)2)3) Platia rovnaké obmedzenia ako tie, ktoré sú uvedené v písm. b) v stĺpci týkajúcom sa obmedzení prístupu na trh.
1)2)3) Kórejská účtovná spoločnosť alebo kancelária môže na základe uhradenia ročného členského príspevku získať členstvo v medzinárodných účtovných organizáciách, ktoré majú celosvetové podnikateľské siete.
Na základe zmluvy o členstve môžu byť kórejskej účtovnej firme alebo kancelárii poskytované tieto služby:
i) poradenstvo týkajúce sa zahraničných účtovných štandardov a auditu,
8Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, okrem iného vrátane a) obmedzení týkajúcich sa autorizovaných účtovných revízorov alebo účtovníckych spoločností registrovaných podľa cudzích právnych predpisov, ktoré najímajú kórejských autorizovaných účtovných revízorov, gong-in-hoe-gye-sa, b) obmedzení týkajúcich sa zahraničných autorizovaných účtovných revízorov poskytujúcich audítorské služby v Kórei a c) obmedzení týkajúcich sa vyššieho manažmentu a členov predstavenstva právnych subjektov poskytujúcich služby autorizovaných účtovných revízorov vrátane predsedu, a to bez ohľadu na ustanovenia poznámok pod čiarou 16 a 25 v siedmej kapitole.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 173
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
i) Najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou:
a) autorizovaným účtovným revízorom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie alebo účtovným spoločnostiam zriadeným podľa právneho poriadku členských štátov Európskej únie poskytovať služby účtovného poradenstva v súvislosti s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva v jurisdikcii, v rámci ktorej sú registrovaní, alebo v súvislosti s medzinárodnými právnymi predpismi a normami v oblasti účtovníctva prostredníctvom kancelárií zriadených v Kórei a
ii) odborná príprava autorizovaných účtovných revízorov,
iii) prevod technológií auditu a
iv) výmena informácií.
b) autorizovaným účtovným revízorom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie pracovať v kórejských účtovných spoločnostiach, hoe-gye-beop-in.
4) Dočasný pohyb fyzických osôb, ktoré sú podľa právnych predpisov svojej domovskej krajiny registrované ako autorizovaní účtovní revízori a ktoré sú zamestnané v medzinárodných účtovných firmách, je povolený na účely poskytovania uvedených služieb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 174
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
ii) Najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou autorizovaným účtovným revízorom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie investovať do akejkoľvek kórejskej účtovnej spoločnosti, hoe-gye-beop-in, za predpokladu, že:
a) kórejskí autorizovaní účtovní revízori, gong-in-hoe-gye-sa, vlastnia viac ako 50 % hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v spoločnosti hoe-gye-beop-in a
b) akýkoľvek jednotlivý autorizovaný účtovný revízor z členského štátu Európskej únie registrovaný v členskom štáte Európskej únie vlastní menej ako 10 % hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v spoločnosti hoe-gye-beop-in.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Vstup a pobyt týchto osôb je obmedzený na obdobie jedného roka, ktoré možno predĺžiť, ak sa má za to, že predĺženie je nevyhnutné.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 175
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
c. Daňové služby
(CPC 863)
1)2)3) a) Služby kórejského certifikovaného daňového účtovníka, se-mu-sa, vrátane služieb daňovej kontroly a služieb daňového zastupovania môže poskytovať len podnik jednotlivca, se-mu-sa-mu-so, pracovná skupina pre daňovú kontrolu, se-mu-jo-jeong-ban, daňová agentúra s postavením spoločnosti s ručením obmedzeným, se-mu-beop-in, ktoré sú zriadené v Kórei kórejským certifikovaným daňovým účtovníkom, se-mu-sa, registrovaným podľa zákona o certifikovaných daňových účtovníkoch (Certified Tax Accountant Act). Na spresnenie treba uviesť, že osoba, ktorá nie je kórejským certifikovaným daňovým účtovníkom, nemôže investovať do žiadneho z uvedených právnych subjektov.
Služby daňovej kontroly môže poskytovať len pracovná skupina pre daňovú kontrolu, se-mu-jo-jeong-ban, alebo daňová agentúra s postavením spoločnosti s ručením obmedzeným, se-mu-beop-in.
1)2)3) Platia rovnaké obmedzenia ako tie, ktoré sú uvedené v písm. b) v stĺpci týkajúcom sa obmedzení prístupu na trh.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 176
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
b) Neviazané, pokiaľ ide o iné daňové služby než daňové služby povolené v písm. a)9 s výnimkou týchto prípadov:
i) Najneskôr v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou:
a) certifikovaným daňovým účtovníkom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie alebo daňovým agentúram zriadeným podľa práva členských štátov Európskej únie poskytovať služby daňového poradenstva v súvislosti s daňovými právnymi predpismi v jurisdikcii, v rámci ktorej sú registrované, alebo v súvislosti s medzinárodnými daňovými právnymi predpismi a systémami a
9Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie, okrem iného vrátane a) obmedzení týkajúcich sa certifikovaných daňových účtovníkov alebo daňových agentúr registrovaných podľa cudzích právnych predpisov, ktoré najímajú kórejských certifikovaných daňových účtovníkov, se-mu-sa, alebo kórejských autorizovaných účtovných revízorov, gong-in-hoe-gye-sa, b) obmedzení týkajúcich sa zahraničných certifikovaných daňových účtovníkov poskytujúcich služby v oblasti kontroly a daňového zastupovania v Kórei a c) obmedzení týkajúcich sa vyššieho manažmentu a členov predstavenstva právnych subjektov poskytujúcich služby certifikovaných daňových účtovníkov vrátane predsedu, a to bez ohľadu na ustanovenia poznámok pod čiarou 16 a 25 v siedmej kapitole.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 177
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
b) certifikovaným daňovým účtovníkom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie pracovať v kórejských daňových agentúrach, se-mu-beop-in.
ii) Najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí pod podmienkou splnenia určitých požiadaviek v súlade s touto dohodou certifikovaným daňovým účtovníkom z členských štátov Európskej únie registrovaným v členských štátoch Európskej únie investovať do akejkoľvek kórejskej daňovej agentúry, se-mu-beop-in, za predpokladu, že:
a) kórejskí certifikovaní daňoví účtovníci, se-mu-sa, vlastnia viac ako 50 % hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v spoločnosti se-mu-beop-in a
b) akýkoľvek jednotlivý certifikovaný daňový účtovník z členského štátu Európskej únie registrovaný v členskom štáte Európskej únie vlastní menej ako 10 % hlasovacích práv alebo majetkovej účasti v spoločnosti se-mu-beop-in.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 178
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
d. Architektonické služby
(CPC 8671)
1)Vyžaduje sa komerčná prítomnosť10.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)2)4) Zahraničným architektom je povolené poskytovať služby prostredníctvom spoločných zmlúv s architektmi s licenciou podľa kórejského práva.
Zahraniční architekti s licenciou podľa práva ich domovskej krajiny môžu získať kórejskú licenciu pre oblasť architektúry zložením zjednodušenej skúšky, ktorá zahŕňa len dva z obvyklých šiestich predmetov:
i) právne a správne predpisy v oblasti architektúry a
ii) architektonický dizajn.
10V prípade komerčnej prítomnosti nemusí ísť o právnickú osobu.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 179
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
e. Inžinierske služby
(CPC 8672)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
f. Integrované inžinierske služby
(CPC 8673)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
g. Služby urbanistického plánovania
a krajinnej architektúry
(CPC 8674)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 180
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
i. Veterinárne služby
(CPC 932)
vrátane sledovania nákaz u vodných živočíchov
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
B. Počítačové a súvisiace služby
a. Poradenské služby súvisiace s inštaláciou počítačového hardvéru
(CPC 841)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
b. Služby implementácie softvéru
(CPC 842)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 181
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
c. Služby spracovania údajov
(CPC 843)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
d. Služby databánk
(CPC 844)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
e. Ostatné služby
(CPC 845, 849)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 182
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
C. Služby výskumu a vývoja
a. Služby výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied
(CPC 851)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Pokiaľ ide o vedecký výskum mora, cudzí štátny príslušník, cudzia vláda alebo kórejská spoločnosť vlastnená alebo riadená cudzím štátnym príslušníkom, ktorí majú v úmysle vykonávať vedecký výskum mora v teritoriálnych vodách Kórey alebo v jej výhradnej hospodárskej zóne, musia vopred získať povolenie alebo súhlas ministerstva územného plánovania, dopravy a námorníctva.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
b. Služby výskumu a vývoja
v oblasti sociálnych a humanitných vied
(CPC 852)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 183
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
c. Služby medziodborového výskumu a vývoja
(CPC 853)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
D. Služby v oblasti nehnuteľností
Maklérske služby
(CPC 82203**, 82204**, 82205**, 82206**)
1)Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.
2)Žiadne, pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v zahraničí.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne, pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v zahraničí.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby úradného odhadu
(CPC 82201**, 82202**)
okrem služieb úradného odhadu týkajúcich sa služieb poskytovaných pri výkone vládnej moci ako napr. odhad ceny pozemkov a náhrada za vyvlastnenie.
1)Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.
2)Žiadne, pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v zahraničí.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne, pokiaľ ide o nehnuteľnosti nachádzajúce sa v zahraničí.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 184
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
E. Služby prenájmu/lízingu bez vodiča
a) Služby týkajúce sa lodí
(CPC 83103)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
b) Služby týkajúce sa lietadiel
(CPC 83104)
1)Neviazané.
2)Neviazané.
3)Povoľuje sa spoločný podnik, v ktorom je zahraničný podiel na vlastnom imaní menej ako 50 %.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Zástupcovia spoločných podnikov musia byť kórejskými štátnymi príslušníkmi.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 185
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
c) Služby týkajúce sa iných dopravných zariadení (CPC 83101, 83105**)11
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
d. Služby týkajúce sa iných strojov
a zariadení
(CPC 83106-83109)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
e. Ostatné služby
Služby lízingu alebo prenájmu osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
(CPC 832)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1183105**: Do kódu CPC 83105 spadajú len osobné motorové vozidlá pre menej ako 15 cestujúcich.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 186
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
F. Ostatné obchodné služby
a. Reklamné služby
(CPC 871)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
b. Služby v oblasti prieskumu
trhu a prieskumu verejnej mienky
(CPC 864)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
c) Služby poradenstva pre oblasť riadenia
(CPC 865)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 187
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
d. Riadenie projektov a iné služby v oblasti riadenia
(CPC 86601, 86609)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
e. Služby testovania a analýzy zloženia a čistoty
(CPC 86761**)12
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Zriadenie komerčnej prítomnosti podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: počet domácich poskytovateľov služieb a vplyv na nich, ochrana verejného zdravia a životného prostredia a zaručenie bezpečnosti.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1286761: Do kódu CPC 86761 spadajú len služby inšpekcie, testovania a analýzy vzduchu, vody, hladiny hluku a vibrácií.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 188
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby testovania a analýzy fyzikálnych vlastností
(CPC 86762)
1)Vyžaduje sa obchodná prítomnosť.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Technické inšpekčné služby
(CPC 86764)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby testovania a analýzy integrovaných mechanických a elektrických systémov
(CPC 86763**, 86769**)13
1)Neviazané.
2)Neviazané.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1386763, 86769: Do kódov CPC 86763, 86769 spadajú len služby testovania a analýzy elektrických výrobkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 189
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
f. Konzultačné služby v oblasti poľnohospodárstva a chovateľstva
(CPC 8811**, 8812**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby rozlišovania pohlavia hydiny
(CPC 8812**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby súvisiace s lesníctvom okrem leteckého hasenia požiarov a dezinfekcie
(CPC 8814**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 190
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
g. Konzultačné služby v oblasti rybolovu
(CPC 882**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
h. Služby súvisiace s ťažbou
(CPC 883)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
i. Služby súvisiace s výrobou: len konzultačné služby týkajúce sa technológie výroby nových produktov
(CPC 884** a 885** okrem 88411, 88450, 88442 a 88493)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 191
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
k. Služby sprostredkovania pracovníkov
(CPC 87201**, 87202**)
okrem služieb sprostredkovania námorníkov podľa zákona o námorníkoch
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Zahraniční poskytovatelia služieb môžu podľa Obchodného zákonníka poskytovať služby len vo forme spoločnosti.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Poznámky k službám sprostredkovania pracovníkov na účely transparentnosti:
1. Spoločnosti musia dodržiavať pravidlá týkajúce sa poplatkov za služby stanovené a oznámené ministrom práce.
2. Pri zakladaní spoločností musí byť splatený kapitál v minimálnej výške 50 miliónov wonov. Ak poskytovatelia služieb chcú zriadiť ďalšie pobočky, musí byť celkový splatený kapitál zvýšený o 20 miliónov wonov za každú ďalšiu zriadenú pobočku.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 192
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
1. Vyšetrovacie a bezpečnostné služby (CPC 873)
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Bezpečnostné služby v Kórei môže poskytovať len právnická osoba zriadená podľa kórejského práva.
Na účely transparentnosti treba uviesť, že v Kórei je povolených len päť druhov bezpečnostných služieb:a) shi-seol-gyung-bee (bezpečnosť zariadení),b) ho-song-gyung-bee (bezpečnostný doprovod),(c) shin-byun-bo-ho (bezpečnosť osôb),d) gee-gye-gyung-bee (automatizované zabezpečenie) ae) teuk-soo-gyung-bee (osobitné bezpečnostné služby).
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
m. Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
Geologické, geofyzikálne a iné vedecké prieskumné služby
(CPC 86751)
Služby podzemného prieskumu (CPC 86752)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 193
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Geodetické služby
(CPC 86753**)
okrem služieb týkajúcich sa katastrálneho merania
1)Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Kartografické služby
(CPC 86754**)
okrem služieb týkajúcich sa zostavovania katastrálnych máp
Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.
Žiadne.
Žiadne.
Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Žiadne.
Žiadne.
Žiadne.
Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
n. Údržba a oprava zariadení
(CPC 633, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 194
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
o. Služby upratovania budov (CPC 874** okrem 87409)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
p. Fotografické služby
(CPC 875)
1)Neviazané.
2)Neviazané.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
q. Baliace služby
(CPC 876)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 195
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
r. 1) Tlačiarenské služby
(CPC 88442**)14
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
r. 2) Vydavateľské služby
(CPC 88442**)
okrem vydávania novín a časopisov
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
s. Kongresové služby
(CPC 87909**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1488442: Do kódu CPC 88442 spadá sieťotlač, hĺbkotlač a služby týkajúce sa tlače.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 196
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Stenografické služby
(CPC 87909**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
t. Prekladateľské a tlmočnícke služby
(CPC 87905)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Špecializované služby v oblasti dizajnu
(CPC 87907)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 197
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
2. KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
B. Kuriérske služby
Kuriérske služby vrátane expresných doručovateľských služieb15 (CPC 7512**)
1)Poskytovanie služieb je obmedzené len na režimy leteckej a námornej dopravy.
2)Žiadne.
3)Licencia na špedičnú činnosť na účely poskytovania vnútroštátnych kuriérskych služieb podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb.
1)Poskytovanie služieb je obmedzené len na režimy leteckej a námornej dopravy.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
15Pod pojmom „expresné doručovateľské služby“ sa rozumie urýchlené vyzdvihnutie, preprava a doručovanie dokumentov, tlačovín, balíkov, tovaru alebo iných predmetov a možnosť súčasného sledovania a neustálej kontroly týchto predmetov počas celého obdobia poskytovania služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 198
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Okrem služieb vyzdvihovania, spracúvania a doručovania listov, poskytovanie ktorých je vyhradené16 pre kórejský poštový úrad podľa zákona o poštových službách17.
Výhradné práva kórejského poštového úradu zahŕňajú právo na prístup k poštovej sieti a na jej prevádzku.
Na spresnenie treba uviesť, že osoba, ktorá nadobúda podnik existujúceho poskytovateľa vnútroštátnych kuriérskych služieb nemusí získať novú licenciu na špedičnú činnosť za predpokladu, že nadobúdateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami stanovenými v licencii predchádzajúceho prevádzkovateľa.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
16Na spresnenie treba uviesť, že Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie týkajúce sa:
a)poskytovania podporných služieb poštovým úradom zo strany vojenských zamestnancov alebo iných zamestnancov v ekvivalentnom postavení a
b)rozhodnutia ministra pre znalostnú ekonomiku o celkovom počte vozidiel, ktoré môžu byť vo vlastníctve ministerstva pre znalostnú ekonomiku, a o pridelení vozidiel poštovým úradom, ktoré nepodlieha schváleniu zo strany ministra pre územné plánovanie, dopravu a námorníctvo.
17Článkom 3 vykonávacej vyhlášky zákona o poštových službách sa však povoľuje súkromným kuriérom prevádzkovať služby týkajúce sa obchodných dokumentov, ktoré zahŕňajú a) doklady voľne priložené k zásielke alebo sprievodné doklady, b) dokumenty týkajúce sa obchodných transakcií, c) dokumenty týkajúce sa zahraničného kapitálu alebo technológií a d) devízy alebo s nimi súvisiace dokumenty.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 199
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Záväzok nemožno vykladať tak, že zahŕňa právo prevádzkovať alebo ponúkať dopravné služby na vlastnú zodpovednosť.
Záväzok za žiadnych okolností nezahŕňa udelenie práv na leteckú prepravu poskytovateľom kuriérskych služieb, ktorí sú držiteľmi osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a ktorí majú svoj vlastný letecký park.
C. Telekomunikačné služby
a. Hlasové telefónne služby
b. Služby dátového prenosu s prepájaním paketov
c. Služby dátového prenosu s prepájaním okruhov
d. Telexové služby
1)Poskytovanie všetkých služieb je podmienené obchodnými dohodami s kórejskými poskytovateľmi služieb s licenciou.
Najneskôr dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí cezhraničné poskytovanie služieb prenosu televíznych a rozhlasových signálov prostredníctvom satelitných zariadení18 bez obchodných dohôd.
2)Žiadne.
1) Žiadne.
2) Žiadne.
18Týmito službami sa rozumejú sieťové služby určené na vytvorenie pomocných podporných prepojení medzi prevádzkovateľmi vysielania potrebných na prenos televíznych alebo rozhlasových signálov výlučne cez satelit. Preto uvedené služby zahŕňajú predaj satelitných zariadení, ale nezahŕňajú predaj balíkov televíznych alebo rozhlasových programov širokej verejnosti cez satelit. Tieto služby nezahŕňajú domáce prepojenia (prenos takýchto signálov satelitom z domáceho územia na domáce územie).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 200
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
e. Telegrafické služby
f. Faxové služby
g. Služby súkromného prenájmu okruhov
o. Ostatné
Digitálne bunkové služby
Služby vyhľadávania (paging)
Služby osobnej komunikácie (PCS, personal communications services)
Služby hromadného rádiového systému (TRS, trunked radio system)
Mobilné dátové služby
Služby internetového pripojenia (IAS, Internet access services)
Služby internetovej telefónie (VoIP, Voice over Internet protocol) spojené s verejnými komutovanými telefónnymi sieťami (PSTN, public switched telephone network)
3)Licencia na verejné telekomunikačné služby s vlastným zariadením alebo registrácia verejných telekomunikačných služieb bez vlastného zariadenia sa udeľujú len právnickým osobám zriadeným podľa kórejského práva.
Zahraničná vláda alebo jej predstaviteľ alebo zahraničná osoba nemôžu získať ani vlastniť licenciu na rozhlasovú stanicu.
Licenciu na verejné telekomunikačné služby s vlastným zariadením nemožno udeliť právnickej osobe zriadenej podľa kórejského práva, v ktorej celkovo viac ako 49 % všetkých jej akcií s hlasovacím právom vlastní zahraničná vláda, zahraničná osoba alebo osoba považovaná za zahraničnú osobu19. Takáto právnická osoba nemôže byť ani držiteľom takejto licencie.
3) Žiadne.
19„Osobou považovanou za zahraničnú osobu“ sa rozumie právnická osoba zriadená podľa kórejského práva, v ktorej je zahraničná vláda alebo zahraničná osoba (vrátane „osoby v osobitnom vzťahu“ v zmysle príslušných kórejských právnych predpisov) najväčším akcionárom a vlastní najmenej 15 % všetkých akcií s hlasovacím právom tejto právnickej osoby, ale tento pojem nezahŕňa právnickú osobu, ktorá vlastní menej ako 1 % všetkých akcií s hlasovacím právom poskytovateľa verejných telekomunikačných služieb s vlastným zariadením.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 201
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Zahraničná vláda, zahraničná osoba alebo osoba považovaná za zahraničnú osobu nemôžu vlastniť celkovo viac ako 49 % všetkých akcií s hlasovacím právom poskytovateľa telekomunikačných služieb s vlastným zariadením.
Zahraničná vláda, zahraničná osoba alebo osoba považovaná za zahraničnú osobu nemôžu byť najväčším akcionárom spoločnosti KT Corporation okrem prípadu, že vlastnia menej ako 5 % všetkých akcií s hlasovacím právom spoločnosti KT Corporation.
Najneskôr dva roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea povolí:
a) osobe považovanej za zahraničnú osobu vlastniť až 100 % všetkých akcií s hlasovacím právom poskytovateľa verejných telekomunikačných služieb s vlastným zariadením20, ktorý je zriadený podľa kórejského práva, s výnimkou spoločností KT Corporation a SK Telecom Co., Ltd. a
20„Poskytovateľ s vlastným zariadením“ je poskytovateľ, ktorý vlastní prenosové zariadenia. „Poskytovateľ bez vlastného zariadenia“ je poskytovateľ, ktorý nevlastní prenosové zariadenia (ale môže vlastniť prepínač, smerovač alebo multiplexor) a ktorý poskytuje svoje verejné telekomunikačné služby prostredníctvom prenosových zariadení poskytovateľa s vlastným zariadením, ktorý je držiteľom licencie. „Prenosovými zariadeniami“ sa rozumejú drôtové alebo bezdrôtové prenosné zariadenia (vrátane spínacích zariadení), ktoré spájajú vysielacie body s prijímacími bodmi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 202
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
b) poskytovateľovi verejných telekomunikačných služieb s vlastným zariadením, ktorý je zriadený v súlade s kórejským právom a v ktorom osoba považovaná za zahraničnú osobu vlastní až 100 % všetkých akcií s hlasovacím právom, získať alebo licenciu na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb s vlastním zariadením alebo byť držiteľom takejto licencie.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 203
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby s pridanou hodnotou21:
h. Elektronická pošta
i. Hlasová pošta
j. Vyhľadávanie informácií online a vyhľadávanie v databázach
k. Elektronická výmena údajov
l. Rozšírené faxové služby/faxové služby s pridanou hodnotou vrátane funkcie ukladania a preposielania dát a funkcie ukladania a vyhľadávania dát
m. Prekódovanie a konverzia protokolu
n. Spracúvanie informácií a/alebo dát online (vrátane spracúvania transakcií)
o. Ostatné
Služby online databáz a diaľkového spracúvania údajov22
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Poskytovateľom služieb s pridanou hodnotou sa povoľuje poskytovať služby prenosu údajov23.
21„Službami s pridanou hodnotou“ sa rozumejú telekomunikačné služby, ktoré sa poskytujú prostredníctvom zariadení telekomunikačnej siete prenajatých od poskytovateľov s vlastným zariadením a prostredníctvom ktorých sa ukladajú a preposielajú alebo spracúvajú a preposielajú informácie zákazníkov.
22Do služieb online databáz a diaľkového spracúvania údajov nepatria telekomunikačné služby, ktorými sa sprostredkúva komunikácia s treťou stranou.
23Telekomunikačné služby slúžiace na prenos a/alebo výmenu údajov zákazníkov bez toho, že by došlo k zmene formy alebo obsahu (okrem služieb hlasovej telefónie, telexových a faxových služieb a jednoduchého ďalšieho predaja prenajatých okruhov).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 204
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby súvisiace s telekomunikáciou
a. Služby prenájmu zariadení
(CPC 7541)
b. Služby v oblasti veľkoobchodného a maloobchodného predaja telekomunikačných koncových zariadení (CPC 7542**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
3. STAVEBNÉ SLUŽBY
(CPC 511-518)
Neviazané* okrem CPC 5111
Žiadne.
Žiadne.
Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané* okrem CPC 5111
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 205
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
4. DISTRIBUČNÉ
SLUŽBY24
A. Služby
komisionárov
(CPC 621 okrem 62111, 62112 a služieb komisionárov týkajúcich sa budúcich zmlúv)
Neviazané, pokiaľ ide o liečivá a zdravotnícky tovar.
Žiadne.
Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
24Okrem týchto služieb:
a)obchod so strelnými zbraňami, mečmi a výbušninami,
b)obchod s umeleckými dielami a starožitnosťami a
c)zakladanie a prevádzkovanie distribučných služieb na týchto trhoch:
i)verejné veľkoobchodné trhy s poľnohospodárskymi produktmi, produktmi rybolovu a živočíšnej výroby, ktoré miestne orgány úradne ustanovili za verejné veľkoobchodné trhy,
ii)spoločné veľkoobchodné trhy založené a prevádzkované organizáciami výrobcov alebo verejnoprospešnými združeniami, ktoré sú stanovené v prezidentskom dekréte k zákonu o distribúcii a stabilizácii cien poľnohospodárskych produktov a produktov rybolovu a
iii)trhy s produktmi živočíšnej výroby zakladané a prevádzkované družstvami v oblasti živočíšnej výroby podľa zákona o poľnohospodárstve a kooperatívnych združeniach.
Na spresnenie treba uviesť, že Kórea si vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie týkajúce sa správy colnej kvóty WTO.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 206
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
B. Služby v oblasti veľkoobchodného predaja
(CPC 61111, 622**, okrem zrna v 62211, 62223 a červeného ženšena)25
1) Neviazané, pokiaľ ide o liečivá, zdravotnícky tovar, funkčné potraviny a položky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia v režime 3.
2) Žiadne.
3) Ďalej uvedené služby podliehajú preskúmaniu hospodárskych potrieb:
a)veľkoobchodný predaj ojazdených vozidiel a
b)veľkoobchodný predaj plynných palív a príbuzných produktov.
Hlavné kritériá: stanovenie primeraných cien, počet existujúcich poskytovateľov a vplyv na nich vzhľadom na rovnováhu ponuky a dopytu, zdravý rozvoj odvetvia a nastolenie riadneho obchodu. Ďalšie kritériá: hustota obyvateľstva, doprava, znečistenie životného prostredia, miestne podmienky a ďalšie miestne osobitosti a verejné záujmy.
1) Žiadne.
2) Žiadne.
3) Žiadne.
25Veľkoobchodný predaj zemného plynu možno nájsť v stĺpci „Všetky odvetvia – Plynárenský priemysel“ v Listine špecifických záväzkov týkajúcich sa usadzovania.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 207
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Osoba, ktorá poskytuje služby v oblasti veľkoobchodného predaja alkoholických nápojov, musí získať povolenie od vedúceho pracovníka príslušného daňového úradu. Udelenie tohto povolenia je podmienené preskúmaniu hospodárskych potrieb.
Minister zdravia a sociálnych vecí riadi ponuku a dopyt v oblasti veľkoobchodnej distribúcie dovážaných ázijských liečivých bylín označovaných ako han-yak-jae.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
C. Služby v oblasti maloobchodného predaja
(CPC 61112, 61130, 61210, 613**(okrem maloobchodného predaja a prevádzkovania čerpacích staníc v súvislosti s LPG), 631**(okrem tabaku, ryže a červeného ženšena), 632)
1)1) Neviazané, pokiaľ ide o liečivá, zdravotnícky tovar, funkčné potraviny a položky, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia v režime 3.
2)Žiadne.
3)Služby maloobchodného predaja ojazdených vozidiel a plynných palív podliehajú preskúmaniu hospodárskych potrieb.
Hlavné kritériá: Počet existujúcich domácich poskytovateľov a vplyv na nich, hustota obyvateľstva, doprava, znečistenie životného prostredia, miestne podmienky a ďalšie miestne osobitosti a verejné záujmy.
1) Žiadne.
2) Žiadne.
3) Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 208
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Predaj alkoholických nápojov cez telefón alebo prostredníctvom elektronického obchodu je zakázaný.
Služby v oblasti optiky a optometrie môže poskytovať len fyzická osoba s licenciou pre optikov a optometristov, an gyung-sa, ktorá si v Kórei zriadila pracovisko.
Len optik alebo optometrik, an-gyung-sa, ktorý je držiteľom licencie, si môže zriadiť pracovisko pre svoju činnosť, najviac však jednu.
Osoba, ktorá poskytuje služby maloobchodnej distribúcie farmaceutických produktov (vrátane distribúcie ázijských liečivých bylín, han-yak-jae), nemôže založiť viac ako jednu lekáreň a ani sa nesmie usadiť vo forme spoločnosti.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 209
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Maloobchodný predaj a prevádzkovanie čerpacích staníc v súvislosti s LPG
1)Neviazané.
2)Neviazané.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
D. Franchising
(CPC 8929**)26
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
26Služby franchisingu sú obmedzené na tie položky, ktoré sú povolené v rámci služieb v oblasti veľkoobchodného predaja a maloobchodného predaja v tejto listine.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 210
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
5. VZDELÁVACIE SLUŽBY27
C. Služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania28
(CPC 923**)
Služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania poskytované súkromnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré boli uznané vládou alebo verejnými akreditačnými orgánmi na účely udeľovania titulov
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Len neziskové právnické osoby29 založené so súhlasom ministra školstva, vedy a technológií môžu s povolením ministra zriadiť vzdelávacie inštitúcie. Podnikové univerzity nemusia zakladať školskú právnickú osobu.
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Najmenej 50 % členov predstavenstva súkromnej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia byť kórejskí štátni príslušníci. Ak cudzinec alebo zahraničná právnická osoba prispieva najmenej 50 % do základného majetku30 inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, len menej ako dve tretiny členov predstavenstva takej inštitúcie môžu byť cudzí štátni príslušníci.
27Špecifické záväzky týkajúce sa prístupu na trh a národného zaobchádzania prostredníctvom akéhokoľvek režimu poskytovania služieb nemožno vykladať tak, že zahŕňajú uznávanie vysokoškolských titulov na účely povolenia, registrácie a kvalifikácie na výkon povolania v Kórei.
28Typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sú uvedené v prílohe I týkajúcej sa služieb v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
29„Školskou právnickou osobou“ sa rozumie nezisková právnická osoba založená výlučne na účel zriadenia riadnej vzdelávacej inštitúcie v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti vzdelávania.
30„Základným majetkom“ sa rozumejú nehnuteľnosti, majetok vymedzený podľa stanov združenia ako základný majetok, majetok zaradený do základného majetku podľa rozhodnutia správnej rady a rezerva z prebytku ročného rozpočtu inštitúcie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 211
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
S výnimkou:
i) vysokoškolského vzdelávania v oblasti zdravia a medicíny,
ii) vysokoškolského vzdelávania budúcich učiteľov predškolských zariadení, základných a stredných škôl,
Povolené sú len typy vzdelávacích inštitúcií uvedené v prílohe I.
V metropolitnej oblasti Soulu31 môže byť obmedzené založenie novej alebo rozšírenie alebo premiestnenie existujúcej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania s výnimkou podnikových inštitúcií.
iii) vysokoškolského vzdelávania v oblasti práva a
iv) vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom vysielania a komunikácie a vysokoškolského vzdelávania online
Miestne inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu spoločne poskytovať študijné programy len s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania založenými podľa kórejského práva alebo so zahraničnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré získali akreditáciu od zahraničných vlád alebo autorizovaných akreditačných orgánov.
31„Metropolitnou oblasťou Soulu“ sa rozumie metropolitné mesto Soul, metropolitné mesto Inčhon a provincia Gyeonggyi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 212
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Minister vzdelávania, vedy a technológií môže obmedziť celkový počet študentov za rok v odboroch medicíny, farmakológie, veterinárnej medicíny, tradičnej ázijskej medicíny, zdravotníckej techniky a v oblasti vysokoškolského vzdelávania učiteľov predškolských zariadení, základných a stredných škôl ako aj celkový počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v metropolitnej oblasti Soulu.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
D. Služby v oblasti vzdelávania dospelých32
(CPC 924**)
Služby v oblasti vzdelávania dospelých poskytované inštitúciami vzdelávania dospelých
1)Neviazané, pokiaľ ide o služby vzdelávania dospelých v oblasti zdravia a medicíny.
2)Žiadne.
3)Typy inštitúcií vzdelávania dospelých, ktoré môže založiť zahraničná osoba, sa obmedzujú na:
a) hag-won (súkromné vzdelávacie inštitúty pre dospelých)33 pôsobiace v oblasti celoživotného a odborného vzdelávania a
1)Neviazané, pokiaľ ide o služby vzdelávania dospelých v oblasti zdravia a medicíny.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
32Typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania sú uvedené v prílohe II týkajúcej sa služieb v oblasti vzdelávania dospelých.
33Na účely tohto obmedzenia „hag-won (súkromné vzdelávacie inštitúty pre dospelých)“ sú zariadenia, ktoré poskytujú vzdelávacie služby v oblastiach súvisiacich s celoživotným a odborným vzdelávaním skupinám najmenej desiatich ľudí v trvaní najmenej 30 dní.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 213
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
S výnimkou:
i) služieb v oblasti vzdelávania, ktorými sa uznáva dosiahnuté vzdelanie alebo ktorými sa udeľujú domáce alebo zahraničné kredity, tituly alebo diplomy, alebo služieb spojených s takýmito kreditmi, titulmi a diplomami,
ii) služieb odbornej prípravy podporovaných vládou v súlade so zákonom o poistení zamestnania, zákonom o rozvoji profesijnej kvalifikácie pracovníkov a zákonom o námorníkoch,
iii) služieb vzdelávania prostredníctvom vysielania a
iv) služieb odbornej prípravy poskytovaných inštitúciami poverenými na poskytovanie takýchto služieb vládou
b) zariadenia pre celoživotné vzdelávanie dospelých prevádzkované na iné účely než uznávanie dosiahnutého vzdelania a udeľovanie diplomov, a to zariadenia, ktoré:
i) sú pridružené k pracoviskám, mimovládnym organizáciám, školám a mediálnym organizáciám,
ii) súvisia s rozvojom poznania a ľudských zdrojov alebo
iii) súvisia so zariadeniami celoživotného vzdelávania,
pričom všetky tieto zariadenia sú určené pre dospelých.
V metropolitnej oblasti Soulu môže byť obmedzené založenie nového alebo rozšírenie alebo premiestnenie existujúceho zariadenia pre vzdelávanie dospelých, ktorého celková rozloha je najmenej 3 000 m2.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Cudzí štátny príslušník najatý vzdelávacím inštitútom hag-won pre dospelých ako prednášajúci musí byť držiteľom aspoň bakalárskeho alebo iného rovnocenného titulu a musí mať trvalý pobyt v Kórei.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 214
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
6. ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY
Pokiaľ ide o služby patriace pod kódy CPC 9403 a CPC 9406 iné, než služby poskytované v odvetviach a pododvetviach zapísaných v časti týkajúcej sa záväzkov pre jednotlivé odvetvia , povinnosť stanovená v článkoch 7.6 a 7.12 (národné zaobchádzanie) sa vzťahuje na režimy 1 až 3 poskytovania takých služieb na základe zmluvy medzi súkromnými stranami do tej miery, do akej je v súlade s príslušnými právnymi a správnymi predpismi povolené poskytovanie súkromných služieb. Na spresnenie treba uviesť, že povinnosť podľa článkov 7.5 a 7.11 (prístup na trh) sa nevzťahuje na takéto služby.
A. Kanalizačné služby
Služby zberu a úpravy priemyselných odpadových vôd (CPC 9401**)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 215
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby zberu a úpravy odpadových vôd iného ako priemyselného pôvodu (CPC 9401**)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Najneskôr päť rokov po nadobudnutí platnosti tejto dohody Kórea prizná poskytovateľom služieb zo strany EÚ nediskriminačné zaobchádzanie vo výberových konaniach týkajúcich sa zmlúv o riadení v oblasti služieb nakladania s odpadovými vodami iného ako priemyselného pôvodu.
Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúceho odseku môže byť poskytovanie služieb na ústrednej alebo miestnej úrovni vymedzené pre štátny monopol alebo byť predmetom výhradných práv udelených súkromným prevádzkovateľom napríklad na základe koncesných zmlúv.
Verejnoprávne orgány si zachovávajú možnosť:
a) uplatňovať výhradné práva,
b) slobodne voliť režimy riadenia služieb,
c) zvoliť spôsob udeľovania výhradných práv (verejná alebo neverejná súťaž) a
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 216
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
d) rozhodnúť o zmene z jedného režimu riadenia na iný (napríklad návrat k režimu štátneho monopolu po ukončení koncesnej zmluvy).
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
B. Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
Služby likvidácie odpadu z domácností
(CPC 9402**)34
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
349402**: Do kódu CPC 9402 patria len služby zberu, prepravy a likvidácie priemyselného odpadu.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 217
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
C. Ostatné
Služby čistenia výfukových plynov a znižovania hluku
(CPC 9404, 9405)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby environmentálneho testovania a posudzovania
(CPC 9406**, 9409**)35
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Asanácia pôdy a čistenie podzemnej vody
(CPC 9406**)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
359406**, 9409**: Do kódov CPC 9406 a 9409 patria len služby hodnotenia vplyvu na životné prostredie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 218
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby environmentálneho poradenstva
(CPC 9409**)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
7. FINANČNÉ SLUŽBY
Poznámky: na všetky finančné služby sa vzťahujú tieto ustanovenia.
1. V záujme objasnenia záväzku Kórey vo vzťahu k článku 7.11 treba uviesť, že na právnické osoby, ktoré poskytujú finančné služby a sú zriadené podľa kórejského práva, sa vzťahujú nediskriminačné obmedzenia týkajúce sa právnej formy36.
2. Záväzky Kórey podľa článkov 7.11 a 7.12 sú obmedzené tým, že ak zahraničný investor chce zriadiť alebo získať kontrolný podiel v podniku poskytovateľa finančných služieb v Kórei, musí vlastniť alebo kontrolovať podnik poskytovateľa finančných služieb v rovnakom pododvetví finančných služieb v jeho krajine.
36Táto poznámka sama osebe nemá mať vplyv na voľbu poskytovateľa finančnej služby druhej strany medzi pobočkou alebo dcérskou spoločnosťou, ani takúto voľbu inak obmedzovať.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 219
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
3. Na spresnenie treba uviesť, že žiadnym z ustanovení tejto dohody nie je obmedzená tá možnosť, že Kórea bude vyžadovať, aby hlavný vedúci pracovník poskytovateľa finančných služieb zriadeného podľa kórejských právnych predpisov mal trvalý pobyt na jej území.
4. Aj v prípade, že Kórea povolí osobám nachádzajúcim sa na jej území a svojim štátnym príslušníkom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, nakupovať finančné služby od poskytovateľov cezhraničných finančných služieb druhej strany nachádzajúcich sa na území druhej strany, neznamená to, že Kórea musí takýmto poskytovateľom povoliť podnikať alebo propagovať služby na území Kórey. Kórea môže na účely tohto záväzku vymedziť pojmy „podnikať“ a „propagovať“ za predpokladu, že tieto vymedzenia pojmov nie sú v rozpore so záväzkami týkajúcimi sa cezhraničného poskytovania finančných služieb, ktoré Kórea prijala.
5. Bez toho, aby boli dotknuté iné prostriedky obozretnej regulácie cezhraničného poskytovania finančných služieb, Kórea môže vyžadovať registráciu alebo povolenie v prípade poskytovateľov cezhraničných finančných služieb druhej strany ako aj finančných nástrojov. Kórea môže vyžadovať, aby poskytovateľ cezhraničných finančných služieb druhej strany poskytol informácie (výlučne na informačné a štatistické účely) o finančných službách, ktoré poskytuje na území Kórey. Kórea bude akékoľvek takéto informácie, ktoré sú dôverného charakteru, chrániť pred zverejnením, ktorým by mohlo dôjsť k ohrozeniu postavenia poskytovateľa služieb v rámci hospodárskej súťaže.
6. Strany potvrdzujú, že na ďalej uvedené subjekty v takej štruktúre, akú majú v súčasnosti, sa vzťahuje siedma kapitola, ale že tieto subjekty sa nepovažujú za poskytovateľov finančných služieb na účely uvedenej kapitoly37: Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC), Resolution and Finance Corporation, Export-Import Bank of Korea, Korea Export Insurance Corporation, Korea Technology Credit Guarantee Fund, Credit Guarantee Fund, Korea Asset Management Corporation (KAMCO), Korea Investment Corporation (KIC), the National Agricultural Cooperative Federation a National Federation of Fisheries Cooperatives38.
37Na spresnenie treba uviesť, že siedma kapitola sa nevzťahuje na opatrenia, ktoré Kórea prijala alebo zachovala v súvislosti so subjektmi uvedenými v tomto odseku.
38Na spresnenie treba uviesť, že National Agricultural Cooperative Federation a National Federation of Fisheries Cooperatives sa nepovažujú za poskytovateľov finančných služieb na účely tohto odseku, čo zahŕňa aj poskytovanie poisťovacích služieb. Bez ohľadu na uvedenú poznámku National Agricultural Cooperative Federation a National Federation of Fisheries Cooperatives sa považujú za poskytovateľov finančných služieb, na ktorých sa vzťahuje siedma kapitola, vzhľadom na poskytovanie bankových a ostatných finančných služieb, ktoré sú regulované FSC.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 220
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
7. Kórea môže udeliť
a) jednému alebo viacerým z ďalej uvedených poskytovateľov finančných služieb (súhrnne nazývané ako vládou sponzorované inštitúcie alebo GSI – Government-Sponsored Institutions):
- The Korea Development Bank,
- Industrial Bank of Korea,
- Korea Housing Finance Corporation,
- The National Agricultural Cooperative Federation a
- The National Federation of Fisheries Cooperatives.
b) osobitné zaobchádzanie, ktoré okrem iného zahŕňa:
- záruky za úvery pre GSI alebo dlhopisy vydané GSI,
- povolenie vydať viac dlhopisov na kapitál než GSI v podobnej situácii,
- náhradu strát utrpených GSI,
- oslobodenie spod určitých daní z kapitálu, nadbytku, zisku alebo aktív.
8. Generálny riaditeľ a jeho zástupca ako aj všetci členovia predstavenstva spoločností Korea Housing Finance Corporation, National Agricultural Cooperative Federation a National Federation of Fisheries Cooperatives musia byť kórejskí štátni príslušníci.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 221
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
9. Kórea si vyhradzuje právo nebrať do úvahy akúkoľvek „povinnú“ službu poistenia zákonnej zodpovednosti poskytovanú na území cudzej krajiny fyzickej osobe v Kórei alebo právnickej osobe usadenej v Kórei pri posudzovaní otázky, či si taká fyzická alebo právnická osoba splnila právnu povinnosť zakúpiť si takú „povinnú“ službu poistenia zákonnej zodpovednosti, ktorá nie je uvedená v tejto listine. Ak si však požadované poistenie nemožno zakúpiť od poisťovateľa usadeného v Kórei, možno si právnu povinnosť splniť aj prostredníctvom služieb poskytovaných mimo územia Kórey.
10. V rámci privatizácie subjektov vlastnených alebo kontrolovaných vládou, ktoré poskytujú finančné služby si Kórea vyhradzuje právo prijať alebo zachovať akékoľvek opatrenie v súvislosti s pretrvávajúcou zárukou alebo časovo obmedzenou ďalšou zárukou za záväzky a zodpovednosti týchto subjektov.
11. Kórea si vyhradzuje právo obmedziť vlastníctvo zahraničných investorov na Kórejskej burze (Korea Exchange) a v Kórejskom stredisku cenných papierov (Korea Securities Depository). V prípade verejnej ponuky akcií Kórejskej burzy (Korea Exchange) alebo Kórejského strediska cenných papierov (Korea Securities Depository) si Kórea vyhradzuje právo obmedziť množstvo akcií v držbe zahraničných osôb v príslušnej inštitúcii za predpokladu, že Kórea zabezpečí, že:
a) akýkoľvek akcionársky podiel v držbe zahraničnej osoby v čase verejnej ponuky akcií bude zachovaný a
b) po verejnej ponuke akcií Kórejská burza (Korea Exchange) a Kórejské stredisko cenných papierov (Korea Securities Depository) zabezpečia prístup poskytovateľom finančných služieb strany EÚ, ktorí sú usadení na území Kórey a ktorých činnosť sa spravuje a podlieha dohľadu v súlade s kórejským právom.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 222
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
A.Poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením39
1)Neviazané okrem:
a)poistenia rizík súvisiacich:
i) s námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
ii) s tovarom v medzinárodnom tranzite,
b) zaistenia a retrocesie,
c)pomocných služieb súvisiacich s poistením ako napríklad poradenské služby, hodnotenie rizika, poistná matematika a poistných plnení a
d)sprostredkovania poistenia, ako služby poisťovacích maklérov a agentúr, v oblasti poistenia rizík súvisiacich so službami uvedenými v písm. a) a b).
2)Neviazané okrem:
a)poistenia rizík súvisiacich:
1) Neviazané okrem:
a)poistenia rizík súvisiacich:
i) s námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
ii) s tovarom v medzinárodnom tranzite,
b) zaistenia a retrocesie,
c)pomocných služieb súvisiacich s poistením ako napríklad poradenské služby, hodnotenie rizika, poistná matematika a poistných plnení a
d)sprostredkovania poistenia, ako služby poisťovacích maklérov a agentúr, v oblasti poistenia rizík súvisiacich so službami uvedenými v písm. a) a b).
2) Neviazané okrem:
a) poistenia rizík súvisiacich:
39„Poradenstvom“ sa rozumejú také činnosti ako poskytovanie rád v oblasti vymedzenia stratégie spoločnosti, marketingovej stratégie alebo stratégie vývoja produktu. „Hodnotením rizika“ sa rozumejú činnosti ako analýza rizika, predchádzanie rizikám alebo odborné poradenstvo v súvislosti s ťažko zvládnuteľnými alebo nezvyčajnými rizikami.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 223
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
i) s námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
ii) s tovarom v medzinárodnom tranzite,
b)zaistenia a retrocesie,
c)pomocných služieb súvisiacich s poistením ako napríklad poradenské služby, hodnotenie rizika, poistná matematika a likvidácia poistných nárokov.
Pri posudzovaní otázky, či fyzická osoba s trvalým pobytom v Kórei alebo právnická osoba usadená v Kórei si splnila právnu povinnosť zakúpiť si určité predpísané „povinné“ poisťovacie služby, sa neberú do úvahy žiadne poisťovacie služby poskytnuté danej osobe na území cudzej krajiny.
Ak si však požadované poistenie nemožno zakúpiť od poisťovateľa usadeného v Kórei, možno si právnu povinnosť splniť aj prostredníctvom služieb poskytovaných mimo územia Kórey.
i) s námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
ii) s tovarom v medzinárodnom tranzite,
b)zaistenia a retrocesie,
c)pomocných služieb súvisiacich s poistením ako napríklad poradenské služby, hodnotenie rizika, poistná matematika a likvidácia poistných nárokov.
Pri posudzovaní otázky, či fyzická osoba s trvalým pobytom v Kórei alebo právnická osoba usadená v Kórei si splnila právnu povinnosť zakúpiť si určité predpísané „povinné“ poisťovacie služby, sa neberú do úvahy žiadne poisťovacie služby poskytnuté danej osobe na území cudzej krajiny.
Ak si však požadované poistenie nemožno zakúpiť od poisťovateľa usadeného v Kórei, možno si právnu povinnosť splniť aj prostredníctvom služieb poskytovaných mimo územia Kórey.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 224
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
3)Len dvaja zamestnanci komerčnej banky, sporiteľne alebo spoločnosti obchodujúcej s cennými papiermi môžu predávať poisťovacie produkty kedykoľvek na jednom mieste. Na účely transparentnosti treba uviesť, že spôsob predaja poisťovacích produktov ako napr. počet priehradok na jednom mieste v banke určených na predaj poistenia bude obmedzený a obmedzené bude aj percento poistenia predaného bankou, ktoré môže poskytnúť jeden poisťovateľ.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 225
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
B. Bankové a ostatné finančné služby
1) Neviazané okrem:
a) poskytovania a prenosu finančných informácií40 a
b) poskytovania a prenosu softvéru na spracovanie finančných údajov a súvisiaceho softvéru v súvislosti s bankovými a ostatnými finančnými službami, a to najneskôr dva roky od nadobudnutia platnosti tejto dohody, v každom prípade však nie neskôr než v deň nadobudnutia účinnosti podobných záväzkov vyplývajúcich z iných dohôd o voľnom obchode.
1) Neviazané okrem:
a) poskytovania a prenosu finančných informácií a
b) poskytovania a prenosu softvéru na spracovanie finančných údajov a súvisiaceho softvéru v súvislosti s bankovými a ostatnými finančnými službami, a to najneskôr dva roky od nadobudnutia platnosti tejto dohody, v každom prípade však nie neskôr než v deň nadobudnutia účinnosti podobných záväzkov vyplývajúcich z iných dohôd o voľnom obchode.
40Na spresnenie treba uviesť, že pojem „finančné informácie“ uvedený v tejto časti nezahŕňa všeobecné finančné alebo obchodné informácie, ktoré sú zahrnuté vo všeobecne distribuovaných publikáciách alebo ktoré sa poskytujú širokej verejnosti.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 226
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
c) poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania. Tento záväzok sa vzťahuje na poskytovanie úverových hodnotení a úverových referencií, prešetrovanie úverov, správu všeobecných fondov, vyhodnocovanie nepriamych investícií a ohodnocovanie dlhopisov vzhľadom na cenné papiere vydané v Kórei len do tej miery, v akej Kórea povolí poskytovanie týchto služieb. Tento záväzok sa nevzťahuje na i) úverové hodnotenie podnikov v Kórei alebo ii) úverové referencie a prešetrovanie úverov vykonávané na účely požičania a iných finančných transakcií v Kórei, pokiaľ ide o jednotlivcov alebo spoločnosti v Kórei. Ak Kórea povolí poskytovanie niektorých z týchto služieb, nesmie následne zakázať alebo obmedziť poskytovanie takých služieb.
2)Subjekt usadený v Kórei vrátane fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v Kórei, finančnej inštitúcie zriadenej podľa kórejského práva a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie, môže uzatvoriť futuritný kontrakt, opčný kontrakt a forward kontrakt s offshore spoločnosťami len prostredníctvom spoločnosti obchodujúcej s termínovanými obchodmi, ktorá má kórejskú licenciu.
c) poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania. Tento záväzok sa vzťahuje na poskytovanie úverových hodnotení a úverových referencií, prešetrovanie úverov, správu všeobecných fondov, vyhodnocovanie nepriamych investícií a ohodnocovanie dlhopisov vzhľadom na cenné papiere vydané v Kórei len do tej miery, v akej Kórea povolí poskytovanie týchto služieb. Tento záväzok sa nevzťahuje na i) úverové hodnotenie podnikov v Kórei alebo ii) úverové referencie a prešetrovanie úverov vykonávané na účely požičania a iných finančných transakcií v Kórei, pokiaľ ide o jednotlivcov alebo spoločnosti v Kórei. Ak Kórea povolí poskytovanie niektorých z týchto služieb, nesmie následne zakázať alebo obmedziť poskytovanie takých služieb.
2) Subjekt usadený v Kórei vrátane fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt v Kórei, finančnej inštitúcie zriadenej podľa kórejského práva a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie, môže uzatvoriť futuritný kontrakt, opčný kontrakt a forward kontrakt s offshore spoločnosťami len prostredníctvom spoločnosti obchodujúcej s termínovanými obchodmi, ktorá má kórejskú licenciu.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 227
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
3)Ďalej uvedené druhy obchodnej činnosti nemôže vykonávať pobočka poskytovateľa finančných služieb založená podľa práva inej krajiny:
3)Finančná inštitúcia zriadená podľa práva inej krajiny môže vlastniť viac ako 10 % akcií komerčnej banky alebo bankovej holdingovej spoločnosti zriadenej podľa kórejského práva len, ak táto inštitúcia je „medzinárodne uznanou finančnou inštitúciou41“.
a)úverové družstvá,
b)sporiteľne,
c)spoločnosti špecializované na kapitálové financovanie,
d)obchodné banky,
e)kapitálové maklérske spoločnosti pre zahraničné meny a KRW (kórejský won),
f)spoločnosti poskytujúce úverové informácie,
g)spoločnosti na všeobecnú správu fondov,
h)spoločnosti na posudzovanie nepriamych foriem investícií a
i)spoločnosti na posudzovanie obligácií.
Na účely transparentnosti:
a) Výbor pre finančné služby (Financial Services Commission) použije pri povolení vlastníctva nadobúdaného medzinárodne uznávanou finančnou inštitúciou dodatočné kritériá, ktoré nie sú nezlučiteľné s touto dohodou.
b) Fyzická osoba nemôže vlastniť viac ako 10 % podielov komerčnej banky alebo bankovej holdingovej spoločnosti zriadenej podľa kórejského práva.
41„Medzinárodne uznanou finančnou inštitúciou“ sa rozumie akákoľvek finančná inštitúcia, ktorá bola ohodnotená medzinárodnou ratingovou organizáciou na stupni prijateľnom pre príslušný kórejský regulačný subjekt alebo finančná inštitúcia, ktorá alternatívnym spôsobom preukázala príslušnému kórejskému regulačnému orgánu, že má rovnocenný status.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 228
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Nefinančná inštitúcia, ktorá chce poskytovať určité elektronické finančné služby v Kórei, môže byť usadená len vo forme pobočky.
Maklérske služby na medzibankovom trhu týkajúce sa promptných transakcií v súvislosti s KRW (kórejský won) sú vyhradené dvom existujúcim maklérskym spoločnostiam pôsobiacim na trhu.
Len Kórejská burza (Korea Exchange) môže prevádzkovať trh s cennými papiermi a futuritami v Kórei.
Len Kórejské stredisko cenných papierov (Korea Securities Depository) môže slúžiť ako stredisko kótovaných a nekótovaných cenných papierov vydávaných v Kórei alebo ako sprostredkovateľ prevodu takých cenných papierov medzi účtami spoločností obchodujúcich s cennými papiermi v Kórei.
c) Spoločnosť, ktorá nie je finančnou inštitúciou a jej hlavnou činnosťou nie sú finančné služby, nesmie vlastniť viac ako 4 % podielov komerčnej banky alebo bankovej holdingovej spoločnosti zriadenej podľa kórejského práva. Vlastnícky podiel možno zvýšiť na 10 %, ak sa spoločnosť vzdá výkonu hlasovacích práv v prípade podielov nad hranicou 4 %.
Každá pobočka banky v Kórei, ktorá patrí k banke zriadenej podľa práva inej krajiny, musí mať samostatnú licenciu. Pobočka dcérskej spoločnosti banky vrátane dcérskej spoločnosti banky vlastnenej alebo ovládanej investormi z inej krajiny nemusí mať takú licenciu.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 229
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Len Kórejské stredisko cenných papierov (Korea Securities Depository) a Kórejská burza (Korea Exchange) môžu likvidovať a zúčtovať cenné papiere a deriváty kótované alebo obchodované na Kórejskej burze (Korea Exchange).
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Pobočka banky alebo spoločnosti obchodujúcej s cennými papiermi zriadenej podľa práva inej krajiny, ktorá sa nachádza v Kórei, musí do Kórey priniesť a v Kórei udržiavať prevádzkové prostriedky, ktoré sa použijú na účely stanovenia sumy prostriedkov, ktoré má táto miestna pobočka zabezpečiť, alebo na stanovenie rozsahu, v ktorom môže poskytovať úvery. Na účely zákona o bankovníctve (Banking Act) a zákona o cenných papieroch a burzových obchodoch (Securities and Exchange Act) sa takáto pobočka považuje za samostatný právny subjekt oddelený od banky alebo spoločnosti obchodujúcej s cennými papiermi zriadenej podľa práva inej krajiny.
Kórea môže obmedziť počet finančných inštitúcií určených na vedenie účtov na účely bývania ako napr. Národné účty stavebného sporenia (National Housing Subscription Deposit Accounts).
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
9. CESTOVNÝ RUCH A SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVANÍM
A. Hotely a reštaurácie
(CPC 641, 6431**)
s výnimkou zariadení súvisiacich so železničnou a leteckou dopravou v CPC 6431
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 230
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Stravovacie služby
(CPC 642)
1)Neviazané okrem zariadení súvisiacich s leteckou dopravou.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané okrem zariadení súvisiacich s leteckou dopravou.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
B. Služby cestovných kancelárií a touroperátorov
(CPC 7471)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
C. Služby turistických sprievodcov
(CPC 7472)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 231
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
10. REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY
A. Služby zábavného priemyslu
(CPC 96191, 96192)
Služby zábavného priemyslu poskytované umelcami alebo skupinami napr. muzikál, divadlo, hudobné skupiny, opera atď.)
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
B. Služby spravodajských agentúr
(CPC 962)
1)Spravodajská agentúra, news-tong-sin-sa, zriadená podľa cudzieho práva môže poskytovať služby sprostredkúvania správ, news-tong-sin, v Kórei len na základe zmluvy so spravodajskou agentúrou zriadenou podľa kórejského práva, ktorá má licenciu na prevádzkovanie rozhlasovej stanice ako napr. agentúra Yonhap News.
2)Žiadne.
3)Zahraničná spravodajská agentúra môže v Kórei zriadiť pobočku alebo kanceláriu len na účel zhromažďovania správ. Na spresnenie treba uviesť, že taká pobočka alebo kancelária nesmie v Kórei rozširovať správy, news-tong-sin.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Ďalej uvedené osoby nemôžu pôsobiť ako dae-pyo-ja (napríklad generálny riaditeľ, prezident spoločnosti alebo iný najvyšší vedúci pracovník) alebo redaktor spravodajskej agentúry ani ako im-won (člen správnej rady) agentúry Yonhap News alebo výboru News Agency Promotion Committee:
a) cudzí štátny príslušník alebo
b) kórejský štátny príslušník, ktorý nemá v Kórei bydlisko.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 232
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby spravodajských agentúr nesmú v Kórei poskytovať tieto subjekty:
a) zahraničná vláda,
b) zahraničná osoba,
c) podnik zriadený podľa kórejského práva, ktorého dae-pyo-ja (napríklad generálny riaditeľ, prezident spoločnosti alebo iný najvyšší vedúci pracovník) nie je kórejským štátnym príslušníkom alebo osobou s bydliskom v Kórei alebo
d) podnik zriadený podľa kórejského práva, v ktorom najmenej 25 % majetkovej účasti vlastní zahraničná osoba.
Licenciu na prevádzkovanie rozhlasovej stanice nemôžu získať tieto subjekty:
a) cudzí štátny príslušník,
b) zahraničná vláda alebo jej zástupca alebo
c) podnik zriadený podľa práva iného štátu.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 233
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
E. Služby spojené s prevádzkou rekreačných parkov (CPC 96491 okrem CPC 96191, 96192 a prevádzky pláží)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
11. DOPRAVNÉ SLUŽBY
A. Služby námornej dopravy
Medzinárodná doprava
(CPC 7211, 7212)
s výnimkou kabotáže
1)a)Pravidelná lodná doprava: žiadne.
b)Nákladná, trampová a iná medzinárodná lodná doprava: žiadne.
2)Žiadne.
3)a)Usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey:
i) Medzinárodná námorná osobná doprava: neviazané.
ii) Medzinárodná námorná nákladná doprava: žiadne.
b) Iné formy komerčnej prítomnosti: žiadne.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)a) Žiadne.
b) Žiadne.
Poskytovateľom medzinárodnej námornej dopravy sú za primeraných a nediskriminačných podmienok verejne prístupné tieto služby v prístave.
1.Služby lodivoda
2.Pomoc pri vlečení a ťahaní lodí
3.Dodávky zásob, paliva a vody
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 234
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
4)a)Posádka lode: neviazané.
b)Personál na pobreží: neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
(4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
4.Zber a likvidácia odpadu
5.Služby kapitána prístavu
6.Navigačná pomoc
7.Prevádzkové služby na pobreží, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska prevádzky lode vrátane komunikácie a zásobovania vodou a elektrinou
8.Zariadenia na núdzové opravy
9.Kotvenie, prístavisko a súvisiace služby
Poznámky:
Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za kabotáž, táto listina nezahŕňa služby vnútroštátnej kabotáže, ktorými sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa na celom kórejskom polostrove a (alebo) priľahlých kórejských ostrovoch a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa na celom kórejskom polostrove a (alebo) priľahlých kórejských ostrovoch vrátane jeho kontinentálneho šelfu v zmysle ustanovení Dohovoru OSN o morskom práve ako aj prepravu začínajúcu a končiacu v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa na celom kórejskom polostrove a (alebo) priľahlých kórejských ostrovoch.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 235
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Pomocné námorné služby
Služby manipulácie s nákladom v námornej doprave
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Úschovné a skladovacie služby v prístavoch
(CPC 742**)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby colného vybavenia
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 236
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Služby námorných agentúr
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby kontajnerových staníc a dep
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Námorné špeditérske služby
(CPC 748**)42
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
42Do kódu CPC 748 patria špeditérske služby poskytované plavidlami v mene špeditéra (vrátane zahraničných zmluvných špeditérov).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 237
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Sprostredkovateľské služby v námornej doprave
(CPC 748**, 749**)43
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Údržba a oprava plavidiel44
(CPC 8868)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
43748**, 749**: Do kódov CPC 748 a 749 patria sprostredkovateľské služby v námornej nákladnej doprave alebo na účely prenájmu, lízingu, nákupu alebo predaja plavidiel.
44Služby ako oprava a správa plavidiel, riadenie posádky a námorné poistenie poskytované v mene spoločností prevádzkujúcich námornú osobnú dopravu, námornú nákladnú dopravu alebo spoločností poskytujúcich lízing plavidiel.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 238
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7213)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Tlačné a vlečné služby
(CPC 7214)
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o usadenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod vlajkou Kórey.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 239
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Kontroly pri nakládkach/vykládkach, merania a prehliadky
(CPC 745**)45
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
C. Služby leteckej dopravy46
Služby počítačových rezervačných systémov (CRS)
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Predaj a marketing služieb leteckej dopravy
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
45Kontroly pri nakládkach/vykládkach, merania a prehliadky sa týkajú len odvetvia námornej dopravy.
46Ako sú vymedzené v prílohe k dohode GATS o službách v leteckej doprave.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 240
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
Údržba a oprava lietadiel (CPC 8868)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Prenájom lietadiel s posádkou (CPC 734)47
1)2) Lietadlo používané kórejským leteckým dopravcom musí byť registrované v Kórei.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Na základe výnimky môže letecký dopravca z Európskej únie za osobitných okolností prenajať lietadlo zaregistrované v členskom štáte Európskej únie kórejskému leteckému dopravcovi z dôvodu osobitných potrieb, sezónnych kapacitných potrieb alebo potreby preklenúť prevádzkové ťažkosti, ktoré nemožno vhodne uspokojiť prenájmom lietadla registrovaného v Kórei, a to pod podmienkou získania časovo obmedzeného súhlasu od Kórey.
1) 2) Lietadlo používané kórejským leteckým dopravcom musí byť registrované v Kórei.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Na základe výnimky môže letecký dopravca z Európskej únie za osobitných okolností prenajať lietadlo zaregistrované v členskom štáte Európskej únie kórejskému leteckému dopravcovi z dôvodu osobitných potrieb, sezónnych kapacitných potrieb alebo potreby preklenúť prevádzkové ťažkosti, ktoré nemožno vhodne uspokojiť prenájmom lietadla registrovaného v Kórei, a to pod podmienkou získania časovo obmedzeného súhlasu od Kórey.
47Táto služba sa obmedzuje na službu prenájmu lietadiel s posádkou.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 241
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
3) Lietadlo používané kórejským leteckým dopravcom musí byť registrované v Kórei.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Lietadlo musí prevádzkovať letecký dopravca, ktorý je vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
3) Lietadlo používané kórejským leteckým dopravcom musí byť registrované v Kórei.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Lietadlo musí prevádzkovať letecký dopravca, ktorý je vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné kritériá týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
4) Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
Služby pozemnej obsluhy
1)Neviazané.
2)Neviazané.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Žiadne.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 242
Režimy poskytovania služieb:
1) Cezhraničné poskytovanie služieb
2) Spotreba v zahraničí
3) Komerčná prítomnosť
4) Prítomnosť fyzických osôb
Odvetvie alebo pododvetvie
Obmedzenia prístupu na trh
Obmedzenia národného zaobchádzania
Dodatočné záväzky
E. Služby železničnej dopravy
a. Osobná doprava (CPC 7111)
b. Nákladná doprava
(CPC 7112)
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Neviazané, pokiaľ ide o existujúcich poskytovateľov služieb.
Zakladanie nových prevádzok podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb.
Hlavné kritériá: nastolenie poriadku a disciplíny v odvetví železničnej dopravy.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané*.
2)Žiadne.
3)Neviazané.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
c. Údržba a oprava železníc (CPC 8868)48
d. Pomocné služby v železničnej doprave (časť CPC 741, CPC 7113)49
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.
1)Neviazané.
2)Žiadne.
3)Žiadne.
4)Neviazané, okrem výnimiek uvedených v časti týkajúcej sa horizontálnych záväzkov.