EU/KR/PRÍLOHA 5/sk 1
PRÍLOHA 5
Zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 6/sk 1
PRÍLOHA 6
Zámerne ponechaná prázdna
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 1
PRÍLOHA 7-A
ZOZNAM ZÁVÄZKOV
Strana EÚ
1.Zoznam záväzkov v súlade s článkom 7.7 (cezhraničné poskytovanie služieb)
2.Zoznam záväzkov v súlade s článkom 7.13 (usadzovanie)
3.Zoznam výhrad v súlade s článkom 7.18 (kľúčový personál a stážisti) a s článkom 7.19 (predajcovia obchodných služieb)
Kórea
4.Listina špecifických záväzkov v súlade s článkami 7.7, 7.13, 7.18 a 7.19
A.Listina špecifických záväzkov v odvetviach služieb
B.Listina špecifických záväzkov týkajúcich sa usadzovania
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 2
PRÍLOHA 7-A-1
STRANA EÚ
ZOZNAM ZÁVÄZKOV V SÚLADE S ČLÁNKOM 7.7
(CEZHRANIČNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB)
1.V ďalej uvedenom zozname záväzkov sú uvedené odvetvia služieb liberalizované v súlade s článkom 7.7 a prostredníctvom výhrad aj obmedzenia prístupu na trh a národného zaobchádzania, ktoré sa vzťahujú na služby a na poskytovateľov služieb z Kórey v týchto odvetviach. Zoznam sa skladá z týchto častí:
a)v prvom stĺpci je uvedené odvetvie alebo pododvetvie, v ktorom strana EÚ prijala záväzok, a rozsah liberalizácie, na ktorý sa vzťahujú výhrady a
b)v druhom stĺpci sú opísané uplatňované výhrady.
Cezhraničné poskytovanie služieb v odvetviach alebo pododvetviach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a nie sú v zozname uvedenom ďalej, nie je predmetom záväzku.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 3
2.Pri identifikácii jednotlivých odvetví a pododvetví:
a)CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Products Classification) v zmysle poznámky pod čiarou č. 30 k článku 7.25 a
b)CPC ver. 1.0 označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Products Classification), ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC ver 1.0, 1998.
3.Zoznam uvedený ďalej neobsahuje opatrenia týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek a postupov, technické normy a požiadavky na získanie licencie a postupy pri ich udeľovaní, ak nepredstavujú obmedzenie prístupu na trh alebo národného zaobchádzania v zmysle článkov 7.5 a 7.6. Tieto opatrenia (napr. potreba získať licenciu, povinnosti univerzálnych služieb, potreba získať uznanie odborných kvalifikácií v regulovaných odvetviach, potreba zložiť osobitné skúšky vrátane jazykových skúšok) sa v každom prípade vzťahujú na poskytovateľov služieb z Kórey, a to aj vtedy, ak nie sú uvedené v zozname.
4.Zoznamom, ktorý je uvedený ďalej, nie je dotknutá uskutočniteľnosť cezhraničného poskytovania služieb ustanoveného v článku 7.4 ods. 3 písm. i) v niektorých odvetviach a pododvetviach služieb a ani existencia štátnych monopolov a výhradných práv, ako sú opísané v zozname záväzkov týkajúcich sa usadzovania.
5.V súlade s článkom 7.1 ods. 3 ďalej uvedený zoznam nezahŕňa opatrenia týkajúce sa dotácií poskytnutých stranou.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 4
6.Práva a povinnosti vyplývajúce z ďalej uvedeného zoznamu nemajú priamy právny účinok a preto priamo nezakladajú žiadne práva fyzických alebo právnických osôb.
7.V ďalej uvedenom zozname sa používajú tieto skratky:
ATRakúsko
BEBelgicko
BGBulharsko
CYCyprus
CZČeská republika
DENemecko
DKDánsko
Európska únia vrátane všetkých jej členských štátov
ESŠpanielsko
EEEstónsko
FIFínsko
FRFrancúzsko
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 5
ELGrécko
HUMaďarsko
IEÍrsko
ITTaliansko
LVLotyšsko
LTLitva
LULuxembursko
MTMalta
NLHolandsko
PLPoľsko
PTPortugalsko
RORumunsko
SKSlovensko
SISlovinsko
SEŠvédsko
UKSpojené kráľovstvo
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 6
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
VŠETKY ODVETVIA
Nehnuteľnosti
Pre režimy 1 a 2
Všetky členské štáty okrem AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Žiadne.
AT:Na nadobúdanie, kúpu, ako aj nájom alebo prenájom nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami je potrebné povolenie príslušných regionálnych orgánov (Länder), ktoré zvážia, či sú alebo nie sú dotknuté dôležité ekonomické, sociálne alebo kultúrne záujmy.
BG:Zahraničné právnické osoby a zahraniční občania s trvalým pobytom v zahraničí môžu nadobúdať vlastníctvo k budovám a obmedzené vlastnícke práva1 k nehnuteľnostiam na základe povolenia ministerstva financií. Podmienka získania povolenia sa nevzťahuje na osoby, ktoré v Bulharsku investovali.
Zahraniční občania s trvalým pobytom v zahraničí, zahraničné právnické osoby a spoločnosti, v ktorých zahraničná účasť zaisťuje väčšinu pri prijímaní rozhodnutí alebo blokuje prijatie rozhodnutí, môžu na základe povolenia nadobúdať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v určitých geografických oblastiach označených Radou ministrov.
CY:Neviazané.
CZ:Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné právnické osoby môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia českej právnickej osoby alebo účasťou v spoločných podnikoch. Nadobúdanie pozemkov zahraničnými subjektmi je podmienené povolením.
DK:Obmedzenia kúpy nehnuteľností fyzickými a právnickými osobami, ktoré nemajú na území štátu trvalý pobyt, resp. sídlo. Obmedzenia kúpy poľnohospodárskych nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami.
1Bulharské majetkové právo rozoznáva tieto obmedzené vlastnícke práva: užívacie právo, právo stavať, právo na nadstavbu a vecné bremená.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 7
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
EL:V súlade so zákonom č. 1892/90 musí mať občan na nadobudnutie pozemkov v pohraničných oblastiach povolenie ministra obrany. Tieto povolenia sa v súlade s administratívnymi postupmi dajú ľahko získať pri priamych investíciách.
FI:(Alandské ostrovy): Obmedzenia práv fyzických osôb, ktoré nemajú regionálnu príslušnosť na Alandských ostrovoch, a
právnických osôb nadobúdať a držať nehnuteľnosti na Alandských ostrovoch bez povolenia príslušných orgánov týchto ostrovov. Obmedzenia práva fyzických osôb, ktoré nemajú regionálnu príslušnosť na Alandských ostrovoch, alebo práva právnických osôb usadiť sa a poskytovať služby bez povolenia príslušných orgánov Alandských ostrovov.
HU:Obmedzenia týkajúce sa nadobúdania pozemkov a nehnuteľností zahraničnými investormi2.
IE: Na nadobúdanie práv k írskym pozemkom v akomkoľvek rozsahu domácimi alebo zahraničnými spoločnosťami alebo zahraničnými štátnymi príslušníkmi je potrebný predchádzajúci súhlas pozemkovej komisie. Ak sú takéto pozemky určené na priemyselné účely (iný než poľnohospodársky priemysel), upúšťa sa od uvedenej podmienky, pokiaľ sa na tento účel predloží príslušné osvedčenie ministra pre podnikanie, obchod a zamestnanosť. Tento právny predpis sa nevzťahuje na pozemky v rámci hraníc miest a obcí.
IT:Kúpa nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami je podmienená reciprocitou.
LT: Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie pozemkov. 3
MT: Požiadavky maltských právnych a iných predpisov týkajúcich sa nadobúdania nehnuteľností sa uplatňujú naďalej.
PL:Na nadobúdanie nehnuteľností, priamo alebo nepriamo, cudzincami (fyzickými alebo právnickými osobami) je potrebné povolenie. Neviazané, pokiaľ ide o získavanie majetku vo vlastníctve štátu (ide o predpisy upravujúce privatizačný proces).
RO: Fyzické osoby, ktoré nemajú rumunské občianstvo a nemajú v Rumunsku trvalý pobyt, ako aj právnické osoby, ktoré nemajú rumunskú príslušnosť a v Rumunsku nemajú ústredie, nemôžu nadobúdať vlastníctvo k žiadnym druhom pozemkov prostredníctvom právnych úkonov medzi živými.
2Pokiaľ ide o odvetvia služieb, tieto obmedzenia nepresahujú obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v súčasných záväzkoch GATS.
3Pokiaľ ide o odvetvia služieb, tieto obmedzenia nepresahujú obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v súčasných záväzkoch GATS.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 8
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
SI:Právnické osoby, usadené v Slovinsku so zahraničnou kapitálovou účasťou, môžu nadobúdať nehnuteľnosti na území Slovinska. Pobočky4 založené v Slovinsku zahraničnými osobami môžu nadobúdať nehnuteľnosti, s výnimkou pozemkov, potrebné na výkon hospodárskych činností, na ktoré boli založené. Na vlastníctvo nehnuteľností v oblastiach 10 km od hraníc spoločnosťami, v ktorých väčšina kapitálu alebo hlasovacích práv patrí priamo alebo nepriamo právnickým osobám alebo štátnym príslušníkom druhej strany sa vyžaduje osobitné povolenie.
SK: Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností zahraničnými fyzickými alebo právnickými osobami. Zahraničné subjekty môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia slovenskej právnickej osoby alebo účasťou v spoločných podnikoch. Neviazané, pokiaľ ide o pozemky.
4Podľa zákona o obchodných spoločnostiach sa pobočka zriadená v Slovinsku nepovažuje za právnickú osobu, ale pokiaľ ide o jej prevádzku, pristupuje sa k nej rovnako ako k dcérskej spoločnosti, čo je v súlade s článkom XXVIII písm. g) GATS.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 9
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
1. OBCHODNÉ SLUŽBY
A. Odborné služby
a) Právne služby
(CPC 861)5
Pre režimy 1 a 2
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Plnoprávne členstvo v profesijnej komore vyžadované pre prax v oblasti práva EÚ a vnútroštátneho práva členského štátu je podmienené štátnou príslušnosťou.
5Zahŕňajú služby právneho poradenstva, služby právneho zastupovania, rozhodcovské a zmierovacie/sprostredkovateľské služby, služby právnej dokumentácie a certifikácie.
Poskytovanie právnych služieb je povolené len v oblasti medzinárodného práva verejného, práva EÚ a právneho poriadku, v ktorom poskytovateľ služby alebo jeho zamestnanci majú oprávnenie na výkon právnického povolania a podobne ako poskytovanie ostatných služieb sa naň vzťahujú licenčné požiadavky a postupy uplatňované v členských štátoch Európskej únie. U právnikov poskytujúcich právne služby v oblasti medzinárodného práva verejného a zahraničného práva môžu mať tieto licenčné požiadavky okrem iného formu dodržiavania miestnych etických kódexov, používanie titulu získaného v domovskej krajine (ak titul nebol uznaný ako rovnocenný s titulom používaným v hostiteľskej krajine), požiadaviek v oblasti poistenia, zjednodušenej registrácie v profesijnej komore hostiteľskej krajiny alebo zjednodušeným získaním členstva v profesijnej komore hostiteľskej krajiny na základe skúšky spôsobilosti a trvalého pobytu alebo miesta výkonu práce v hostiteľskej krajine. Právne služby v oblasti práva EÚ môžu byť v zásade poskytované len plne kvalifikovaným právnikom, ktorý je členom profesijnej komory v členskom štáte EÚ a ktorý koná osobne, alebo jeho prostredníctvom, a právne služby v oblasti práva členských štátov Európskej únie môžu byť v zásade poskytované len plne kvalifikovaným právnikom, ktorý je členom profesijnej komory v členskom štáte Európskej únie a ktorý koná osobne, alebo jeho prostredníctvom. Na zastupovanie pred súdmi a inými príslušnými orgánmi strany EÚ môže byť preto potrebné plnoprávne členstvo v profesijnej komore v príslušnom členskom štáte Európskej únie, keďže takéto zastupovanie zahŕňa výkon procesného práva EÚ a príslušného členského štátu. V niektorých členských štátoch však aj zahraniční právnici, ktorí nie sú plnoprávnymi členmi profesijnej komory, môžu v konaniach v občianskych veciach zastupovať stranu, ktorá je štátnym príslušníkom štátu alebo prináleží k štátu, v ktorom má právnik oprávnenie vykonávať prax.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 10
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
s výnimkou služieb právneho poradenstva, služieb právnej dokumentácie a certifikácie poskytovaných odborníkmi v oblasti práva vykonávajúcimi verejné funkcie, akými sú napríklad notári, „huissiers de justice“ alebo iní „officiers publics et ministériels.“
BE, FI: Plnoprávne členstvo v profesijnej komore vyžadované na služby právneho zastupovania je podmienené štátnou príslušnosťou v spojení s požiadavkou trvalého pobytu. V BE sa uplatňujú kvóty na zastupovanie pred „Cour de cassation“ (kasačným súdom) vo veciach, ktoré nie sú trestného charakteru.
BG: Kórejskí právnici môžu poskytovať služby právneho zastupovania pre kórejských štátnych príslušníkom len pod podmienkou reciprocity a spolupráce s bulharským právnikom. Pre služby právneho sprostredkovania sa vyžaduje trvalý pobyt.
FR: Vykonávanie profesie „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d’Etat“ právnikmi podlieha kvótam a podmienke štátnej príslušnosti.
HU: Plnoprávne členstvo v profesijnej komore je podmienené štátnou príslušnosťou v spojení s požiadavkou trvalého pobytu. Pre zahraničných právnikov je rozsah právnických činností obmedzený na poskytovanie právneho poradenstva.
LV: Na právnikov viazaných prísahou, pre ktorých je vyhradené právne zastupovanie v trestnoprávnych konaniach, sa vzťahuje podmienka štátnej príslušnosti.
DK: Poskytovanie služieb právneho poradenstva je vyhradené pre právnikov s dánskou licenciou na vykonávanie právnickej praxe a právnické firmy registrované v Dánsku. Na získanie dánskej licencie na výkon právnickej praxe sa vyžaduje zloženie dánskej právnickej skúšky.
SE: Členstvo v profesijnej komore, potrebné len na používanie švédskeho titulu „advokat“, je podmienené požiadavkou trvalého pobytu.
b) 1. Služby účtovníctva a účtovnej evidencie
(CPC 86212 okrem audítorských služieb, CPC 86213, CPC 86219 a CPC 86220)
Pre režim 1
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Neviazané.
AT: Podmienka štátnej príslušnosti na zastupovanie pred príslušnými orgánmi.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 11
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
b) 2. Audítorské služby
(CPC 86211 a 86212, okrem účtovníckych služieb)
Pre režim 1
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Neviazané.
AT: Podmienka štátnej príslušnosti na zastupovanie pred príslušnými orgánmi a na vykonávanie auditov ustanovená v osobitných rakúskych právnych predpisoch (napr. zákon o akciových spoločnostiach, zákon o burzách, zákon o bankách atď.)
SE: Jedine audítori schválení vo Švédsku môžu vykonávať právne audítorské služby v niektorých právnických osobách, o. i. vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Jedine takéto osoby môžu byť vlastníkmi podielu alebo spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú kvalifikovanú audítorskú činnosť (na úradné účely). Na získanie povolenia sa vyžaduje trvalý pobyt.
LT: Audítorská správa musí byť vypracovaná v spolupráci s audítorom akreditovaným na výkon praxe v Litve.
Pre režim 2
Žiadne.
c) Služby daňového poradenstva
(CPC 863)6
Pre režim 1
AT: Podmienka štátnej príslušnosti na zastupovanie pred príslušnými orgánmi.
CY: Daňoví poradcovia musia mať riadne povolenie od ministerstva financií. Udeleniu oprávnenia musí predchádzať preskúmanie hospodárskych potrieb. Uplatňujú sa kritériá analogické s kritériami na udelenie povolenia pre zahraničné investície (uvedené v horizontálnom oddiele). Keďže sa tieto kritériá vzťahujú na toto pododvetvie, vždy sa zohľadňuje stav zamestnanosti v tomto pododvetví.
BG, MT, RO, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
6Nezahŕňa služby právneho poradenstva a právneho zastupovania v daňových záležitostiach, ktoré možno nájsť v časti Právne služby pod 1.A.a).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 12
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
d) Architektonické služby
a
e) Služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
(CPC 8671 a CPC 8674)
Pre režim 1
AT: Neviazané okrem služieb plánovania.
BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Neviazané.
DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu ku všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.
HU, RO: Neviazané, pokiaľ ide o služby krajinnej architektúry.
Pre režim 2
Žiadne.
f) Inžinierske služby a
g) Integrované inžinierske služby
(CPC 8672 a CPC 8673)
Pre režim 1
AT, SI: Neviazané okrem služieb týkajúcich sa výlučne plánovania.
BG, CY, EL, IT, MT, PT: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
h) Lekárske služby (vrátane psychologických služieb) a služby zubných lekárov
(CPC 9312 a časť CPC 85201)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Neviazané.
SI: Neviazané, pokiaľ ide o služby sociálnej medicíny, sanitárne, epidemiologické a lekárske/ekologické služby; dodávanie krvi, krvných prípravkov a transplantátov a pitvu.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 13
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
i) Veterinárne služby
(CPC 932)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Neviazané.
UK: Neviazané okrem veterinárnych laboratórnych a technických služieb poskytovaných veterinárnymi chirurgmi, všeobecného poradenstva, metodických pokynov a informácií (týkajúcimi sa napríklad výživy, správania a starostlivosti o spoločenské zvieratá).
Pre režim 2
Žiadne.
j) 1. Služby pôrodnej asistencie
(časť CPC 93191)
j) 2. Služby poskytované zdravotnými sestrami, fyzioterapeutmi a stredným zdravotníckym personálom
(časť CPC 93191)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Neviazané.
FI, PL: Neviazané okrem zdravotných sestier.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 14
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
k) Maloobchodný predaj farmaceutických produktov a maloobchodný predaj lekárskych a ortopedických výrobkov
(CPC 63211)
a ostatné služby poskytované farmaceutmi7
Pre režim 1
AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK: Neviazané.
CZ, LV, LT: Neviazané okrem objednávok poštou.
HU: Neviazané okrem CPC 63211
Pre režim 2
Žiadne.
B. Počítačové a súvisiace služby
(CPC 84)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
C. Služby výskumu a vývoja
Služby výskumu a vývoja v oblasti sociálnych a humanitných vied
(CPC 852 okrem psychologických služieb)8
Žiadne.
7Predaj farmaceutických produktov širokej verejnosti, ako aj poskytovanie ostatných služieb podlieha licenčným a kvalifikačným požiadavkám a postupom uplatňovaným v členských štátoch Európskej únie. Vo všeobecnosti platí, že tieto činnosti sú vyhradené pre lekárnikov. V niektorých členských štátoch je pre lekárnikov vyhradený len predaj liekov na lekársky predpis.
8Časť CPC 85201, ktorú možno nájsť v časti 1.A.h) Lekárske služby a služby zubných lekárov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 15
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
Služby výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied
(CPC 851)
Interdisciplinárne služby výskumu a vývoja
(CPC 853)
EÚ: V prípade služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov možno výhradné práva a/alebo oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
D. Služby v oblasti nehnuteľností9
a) Služby týkajúce sa vlastnej alebo prenajatej nehnuteľnosti
(CPC 821)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
b) Služby za odmenu alebo na zmluvnom základe
(CPC 822)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
9Príslušná služba sa týka povolania realitného agenta a nemá vplyv na práva, resp. obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické a právnické osoby, ktoré kupujú nehnuteľnosť.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 16
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
E. Služby prenájmu/lízingu bez personálu
a) Služby týkajúce sa lodí
(CPC 83103)
Pre režim 1
BG, CY, DE, HU, MT, RO: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
b) Služby týkajúce sa lietadiel
(CPC 83104)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
Pre režim 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Lietadlo používané leteckým dopravcom Európske únie musí byť registrované v členskom štáte Európskej únie, ktorý udelil leteckému dopravcovi licenciu, alebo v inom štáte Európskej únie. V prípade krátkodobých nájomných zmlúv alebo za výnimočných okolností môžu byť udelené výnimky.
c) Služby týkajúce sa iných dopravných zariadení
(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)
Pre režim 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 17
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
d) Služby týkajúce sa iných strojov a zariadení
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
e) Služby týkajúce osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
(CPC 832)
Pre režimy 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Neviazané.
EE: Neviazané okrem služieb prenájmu alebo lízingu týkajúcich sa nahraných videokaziet, ktoré sa používajú v zariadeniach na domácu zábavu.
f) Prenájom telekomunikačných zariadení
(CPC 7541)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
F. Iné obchodné služby
a) Reklama
(CPC 871)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
b) Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
(CPC 864)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
c) Služby poradenstva pre oblasť riadenia
(CPC 865)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 18
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
d) Služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia
(CPC 866)
Pre režimy 1 a 2
HU: Neviazané, pokiaľ ide o rozhodcovské a zmierovacie služby (CPC 86602).
e) Služby technického testovania a analýzy
(CPC 8676)
Pre režim 1
IT: Neviazané, pokiaľ ide o povolanie biológa a chemického analytika.
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Neviazané.
Pre režim 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Neviazané.
f) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva
(časť CPC 881)
Pre režim 1
IT: Neviazané, pokiaľ ide o činnosti vyhradené pre agronómov a „periti agrari“.
EE, MT, RO, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
g) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa rybolovu
(časť CPC 882)
Pre režim 1
LV, MT, RO, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 19
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
h) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa výroby
(časť CPC 884 a časť CPC 885)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
i) Služby sprostredkovania práce a vyhľadávania pracovníkov
i) 1. Vyhľadávanie vedúcich pracovníkov
(CPC 87201)
Pre režim 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Neviazané.
Pre režim 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Neviazané.
i) 2. Služby sprostredkovania práce
(CPC 87202)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neviazané.
i) 3. Služby vyhľadávania pomocných kancelárskych pracovníkov
(CPC 87203)
Pre režim 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Neviazané.
Pre režim 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Neviazané.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 20
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
i) 4. Služby vyhľadávania pomocného personálu pre domácnosť, iných obchodných alebo priemyselných pracovníkov, ošetrovateľov a iných pracovníkov
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)
Pre režimy 1 a 2
Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané.
HU: Žiadne.
j) 1. Vyšetrovacie a pátracie služby
(CPC 87301)
Pre režimy 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Neviazané.
j) 2. Bezpečnostné služby
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)
Pre režim 1
HU: Neviazané, pokiaľ ide o CPC 87304, CPC 87305.
BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Neviazané.
Pre režim 2
HU: Neviazané, pokiaľ ide o CPC 87304, CPC 87305.
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neviazané.
k) Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby
(CPC 8675)
Pre režim 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Neviazané, pokiaľ ide o prieskumné služby.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 21
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
l) 1. Údržba a oprava plavidiel
(časť CPC 8868)
Pre režim 1
Pokiaľ ide o plavidlá námornej dopravy: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: neviazané.
Pokiaľ ide o plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy: EÚ okrem EE, HU, LV: neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
l) 2. Údržba a oprava zariadení železničnej dopravy
(časť CPC 8868)
Pre režim 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
l) 3. Údržba a oprava motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a zariadení cestnej dopravy
(CPC 6112, CPC 6122, časť CPC 8867 a časť CPC 8868)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 22
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
l) 4. Údržba a oprava lietadiel a ich častí
(časť CPC 8868)
Pre režim 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
l) 5. Údržba a oprava kovových produktov, (nie kancelárskych) strojov, (nie dopravných a nie kancelárskych) zariadení a osobných potrieb a potrieb pre domácnosť10
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 a CPC 8866)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
m) Služby upratovania budov
(CPC 874)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
10Údržbu a opravu dopravných zariadení (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) možno nájsť v časti l. F. l) 1. až 1. F. l) 4.
Údržbu a opravu kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (CPC 845) možno nájsť v časti 1.B. Počítačové a súvisiace služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 23
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
n) Fotografické služby
(CPC 875)
Pre režim 1
BG, EE, MT, PL: Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie leteckých fotografických služieb.
LV: Neviazané, pokiaľ ide o špeciálne fotografické služby. (CPC 87504)
Pre režim 2
Žiadne.
o) Baliace služby
(CPC 876)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
p) Polygrafická a vydavateľská činnosť
(CPC 88442)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
q) Kongresové služby
(časť CPC 87909)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
r) 1. Prekladateľské a tlmočnícke služby
(CPC 87905)
Pre režim 1
PL: Neviazané, pokiaľ ide o služby prísažných tlmočníkov.
HU, SK: Neviazané, pokiaľ ide o úradný preklad a tlmočenie.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 24
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
r) 2. Služby interiérového dizajnu a iných špecializovaných druhov dizajnu
(CPC 87907)
Pre režim 1
DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a funkčných požitkoch vo vzťahu ku všetkým službám, ktoré sa vykonávajú zo zahraničia.
Pre režim 2
Žiadne.
r) 3. Služby inkasných agentúr
(CPC 87902)
Pre režimy 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
r) 4. Služby poskytovania úverových informácií
(CPC 87901)
Pre režimy 1 a 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
r) 5. Rozmnožovacie služby
(CPC 87904)11
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
r) 6. Konzultačné služby pre oblasť telekomunikácií
(CPC 7544)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
r) 7. Služby preberania telefonických hovorov
(CPC 87903)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
11Nezahŕňa tlačiarenské služby, ktoré patria pod CPC 88442 a ktoré možno nájsť v časti 1.F. p).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 25
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
2. KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
A. Poštové a kuriérske služby
(Služby týkajúce sa manipulácie12 s poštovými zásielkami13 podľa nasledujúceho zoznamu pododvetví, pre domáce aj zahraničné miesta určenia: i) manipulácia s adresovanými písomnými oznámeniami akéhokoľvek druhu na fyzickom médiu14 vrátane hybridnej poštovej služby a priamej pošty, ii) manipulácia s adresovanými balíkmi a balíčkami15, iii) manipulácia s adresovanými tlačovinami16, iv) manipulácia so zásielkami uvedenými v bodoch i) až iii) ako s doporučenou alebo poistenou poštou,
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
12„Manipuláciou“ sa rozumejú činnosti ako vyberanie, triedenie, preprava a dodanie.
13„Poštové zásielky“ sú zásielky, s ktorými manipuluje akýkoľvek typ verejného alebo súkromného komerčného operátora.
14Napr. listy, pohľadnice.
15Tu sú zahrnuté knihy a katalógy.
16Časopisy, noviny a periodiká.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 26
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
v) expresné doručovateľské služby17 pre zásielky uvedené v bodoch i) až iii), vi) manipulácia s neadresovanými zásielkami a vii) výmena dokumentov18
Pododetvia i), iv) a v) sú však vylúčené, ak patria do rámca služieb, ktoré môžu byť vyhradené pre listové zásielky, ktorých cena je nižšia ako päťnásobok základnej verejnej tarify za predpokladu, že vážia menej ako 350 gramov19, a pre doporučené poštové služby používané v súdnych alebo správnych konaniach.)
17Expresné doručovateľské služby môžu zahŕňať okrem vyššej rýchlosti a spoľahlivosti prvky pridanej hodnoty, napríklad vyzdvihnutie v mieste pôvodu, osobné doručenie adresátovi, vyhľadanie a sledovanie zásielky, možnosť zmeny miesta určenia a adresáta počas prepravy a potvrdenie prijatia.
18Poskytovanie prostriedkov vrátane zabezpečenia priestorov na tento účel ako aj dopravy treťou stranou, ktorými sa umožní, aby si používatelia, ktorí sa prihlásili na využívanie tejto služby, medzi sebou vzájomnou výmenou sami doručili poštové zásielky. „Poštové zásielky“ sú zásielky, s ktorými manipuluje akýkoľvek typ verejného alebo súkromného komerčného operátora.
19„Listovými zásielkami“ sa rozumie komunikácia v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktorú je potrebné dopraviť a doručiť na adresu uvedenú odosielateľom na samotnej zásielke alebo na jej obale. Knihy, katalógy, noviny a časopisy sa nepovažujú za listové zásielky.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 27
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
(časť CPC 751, časť CPC 7123520 a časť CPC 7321021)
B. Telekomunikačné služby
Tieto služby nezahŕňajú hospodárske činnosti, ktorých predmetom je poskytovanie obsahu, na prenos ktorého sú potrebné telekomunikačné služby.
a) Všetky služby, ktorých predmetom je prenos a príjem signálov akýmikoľvek elektromagnetickými prostriedkami22 okrem televízneho a rozhlasového vysielania23
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
20Preprava poštových zásielok a zásielok kuriérskej služby na vlastný účet akýmkoľvek spôsobom pozemnej dopravy.
21Preprava pošty na vlastný účet vzduchom.
22Tieto služby nezahŕňajú on-line informácie a/alebo spracovanie údajov (vrátane spracovania transakcií) (časť CPC 843), ktoré možno nájsť v časti 1.B. Počítačové a súvisiace služby.
23Televízne a rozhlasové vysielanie sa definuje ako neprerušený tok vysielania, ktorý je potrebný na distribúciu rozhlasového a televízneho signálu širokej verejnosti, ale nezahŕňa pomocné prepojenia medzi prevádzkovateľmi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 28
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
b) Služby prenosu satelitného vysielania24
Pre režimy 1 a 2
EÚ: Žiadne okrem toho, že poskytovatelia služieb v tomto odvetví môžu podliehať povinnostiam zabezpečovať v súvislosti s prenosom obsahu prostredníctvom ich siete ciele všeobecného záujmu v súlade s regulačným rámcom EÚ pre elektronické komunikácie.
BE: Neviazané.
3. STAVEBNÉ A SÚVISIACE INŽINIERSKE SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a CPC 518)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
24Tieto služby zahŕňajú telekomunikačné služby, ktorých predmetom je prenos a príjem rozhlasového a televízneho vysielania satelitom (neprerušený tok vysielania cez satelit potrebný na distribúciu signálov televíznych a rozhlasových programov širokej verejnosti). Toto zahŕňa predaj využívania satelitných služieb, ale nepatrí sem predaj balíkov televíznych programov domácnostiam. Tieto služby nezahŕňajú domáce prepojenia (prenos takýchto signálov satelitom z domáceho územia na domáce územie).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 29
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
4. DISTRIBUČNÉ SLUŽBY
(okrem distribúcie zbraní, munície, výbušnín a ostatného vojenského materiálu)
A. Služby komisionárov
a) Služby komisionárov v oblasti motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(časť CPC 61111, časť CPC 6113 a časť CPC 6121)
b) Ostatné služby komisionárov
(CPC 621)
Pre režimy 1 a 2
EÚ okrem AT, SI, SE, FI: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu chemických produktov a drahých kovov (a drahokamov).
AT: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu pyrotechnického tovaru, zápalných produktov a trhavín a toxických látok.
AT, BG: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu produktov na zdravotnícke použitie, akými sú napríklad lekárske a chirurgické prístroje, určité látky a predmety používané v lekárstve.
Pre režim 1
AT, BG, FR, PL, RO: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu tabaku a tabakových výrobkov.
IT: Štátny monopol na tabak pokiaľ ide o služby v oblasti veľkoobchodného predaja.
BG, FI, PL, RO, SE: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu alkoholických nápojov.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu farmaceutických produktov.
BG, HU, PL: Neviazané, pokiaľ ide o služby komoditných maklérov.
FR: V prípade služieb komisionárov neviazané, pokiaľ ide o obchodníkov a maklérov pracujúcich na 17 trhoch národného záujmu v oblasti čerstvých potravinárskych výrobkov. Neviazané, pokiaľ ide o veľkoobchod s farmaceutickými produktmi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 30
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Služby v oblasti veľkoobchodného predaja
a) Služby v oblasti veľkoobchodného predaja motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(časť CPC 61111, časť CPC 6113 a časť CPC 6121)
b) Služby v oblasti veľkoobchodného predaja koncových telekomunikačných zariadení
(časť CPC 7542)
c) Ostatné služby veľkoobchodného predaja
(CPC 622 okrem služieb v oblasti veľkoobchodného predaja energetických produktov25)
MT: Neviazané, pokiaľ ide o služby komisionárov.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pokiaľ ide o služby v oblasti maloobchodného predaja, neviazané okrem objednávok poštou.
25Tieto služby, ktoré zahŕňajú CPC 62271, možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 14.D.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 31
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Služby v oblasti maloobchodného predaja26
Služby v oblasti maloobchodného predaja motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(CPC 61112, časť CPC 6113 a časť CPC 6121)
Služby v oblasti maloobchodného predaja koncových telekomunikačných zariadení
(časť CPC 7542)
Služby v oblasti maloobchodného predaja potravín
(CPC 631)
26Nezahŕňa služby súvisiace s údržbou a opravou, ktoré možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 1.B a 1.F.1).
Nezahŕňa služby v oblasti maloobchodného predaja energetických produktov, ktorý možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 14.E a 14.F.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 32
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
Služby v oblasti maloobchodného predaja ostatného (nie energetického) tovaru okrem maloobchodného predaja farmaceutických, lekárskych a ortopedických výrobkov27
(CPC 632 okrem CPC 63211 a 63297)
D. Franchising
(CPC 8929)
5. SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA (len súkromne financované služby)
A. Služby v oblasti základného vzdelávania
(CPC 921)
Pre režim 1
BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI: Neviazané.
Pre režim 2
CY, FI, MT, RO, SE, SI: Neviazané.
27Maloobchodný predaj farmaceutických, lekárskych a ortopedických produktov možno nájsť v časti ODBORNÉ SLUŽBY pod 1.A.k).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 33
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Služby v oblasti stredoškolského vzdelávania
(CPC 922)
Pre režim 1
BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Neviazané.
Pre režim 2
CY, FI, MT, RO, SE: Neviazané.
Pre režimy 1 a 2
LV: Neviazané, pokiaľ ide o vzdelávacie služby týkajúce sa technického a odborného stredoškolského vzdelávania pre študentov s postihnutím (CPC 9224).
C. Služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania
(CPC 923)
Pre režim 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neviazané.
FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Kórejskí štátni príslušníci však môžu od príslušných orgánov získať povolenie zriadiť a viesť vzdelávaciu inštitúciu a vyučovať.
IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú získať oprávnenie na vydávanie štátom uznávaných diplomov.
Pre režim 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Neviazané.
Pre režimy 1 a 2
CZ, SK: Neviazané, pokiaľ ide o služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania okrem služieb v oblasti pomaturitného technického a odborného vzdelávania (CPC 92310).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 34
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Služby v oblasti vzdelávania dospelých
(CPC 924)
Pre režimy 1 a 2
CY, FI, MT, RO, SE: Neviazané.
Pre režim 1
AT: Neviazané, pokiaľ ide o služby v oblasti vzdelávania dospelých prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania.
E. Ostatné služby v oblasti vzdelávania
(CPC 929)
Pre režimy 1 a 2
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Neviazané.
6. ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY
A. Služby čistenia a odvodu odpadových vôd
(CPC 9401)28
B. Nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
a) Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
(CPC 9402)
b) Asanačné a podobné služby
(CPC 9403)
Pre režim 1
EÚ: Neviazané okrem konzultačných služieb.
Pre režim 2
Žiadne.
28Zodpovedá kanalizačným službám.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 35
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Ochrana ovzdušia a podnebia
(CPC 9404)29
D. Asanácia a čistenie pôdy a vody
a) Ošetrovanie, asanácia kontaminovanej/znečistenej pôdy a vody
(časť CPC 94060)30
E. Znižovanie hladiny hluku a vibrácií
(CPC 9405)
F. Ochrana biodiverzity a krajiny
a) Služby spojené s ochranou prírody a krajiny
(časť CPC 9406)
G. Ostatné environmentálne a pridružené služby
(CPC 94090)
29Zodpovedá službám týkajúcim sa čistenia výfukových plynov.
30Zodpovedá častiam služieb spojeným s ochranou prírody a krajiny.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 36
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
7. FINANČNÉ SLUŽBY
A. Poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
Pre režimy 1 a 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK:
Neviazané, pokiaľ ide o služby priameho poistenia okrem poistenia rizík súvisiacich s:
a) námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
b) tovarom v medzinárodnom tranzite.
AT: Propagačná činnosť a sprostredkovanie v mene dcérskej spoločnosti neusadenej v Európskej únii alebo pobočky neusadenej v Rakúsku (okrem zaistenia a retrocesie) sú zakázané. Povinné poistenie leteckej prepravy okrem poistenia medzinárodnej leteckej komerčnej prepravy môže poskytovať iba dcérska spoločnosť usadená v Európskej únii alebo pobočka usadená v Rakúsku. Poistné zmluvy (okrem zmlúv o zaistení a retrocesii) uzatvorené dcérskou spoločnosťou, ktorá nie je usadená v Spoločenstve, alebo pobočkou, ktorá nie je usadená v Rakúsku, podliehajú vyššej dani z poistenia. Z vyššej dane z poistného možno udeliť výnimku.
DK: Povinné poistenie leteckej dopravy môže byť uzatvorené iba spoločnosťami usadenými v Európskej únii. Žiadne iné osoby alebo spoločnosti (vrátane poisťovní) než spoločnosti licencované podľa dánskeho práva alebo príslušnými dánskymi orgánmi nemôžu v Dánsku na obchodné účely participovať na priamom poistení osôb s trvalým pobytom v Dánsku, dánskych lodí alebo majetku v Dánsku.
DE: Povinné poistenie leteckej dopravy môžu poskytovať len dcérske spoločnosti usadené v Európskej únii alebo pobočky usadené v Nemecku. Ak zahraničná poisťovňa založí pobočku v Nemecku, môže v Nemecku uzatvárať poistné zmluvy týkajúce sa medzinárodnej dopravy iba prostredníctvom takejto pobočky.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 37
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
FR: Poisťovanie rizík týkajúcich sa pozemnej dopravy môžu vykonávať iba poisťovne usadené v Európskej únii.
PL: Neviazané okrem zaistenia, retrocesie a poistenia tovaru v medzinárodnom obchode.
PT: Poistenie leteckej a námornej dopravy vzťahujúce sa na tovar, lietadlo, loď a zodpovednosť môžu poskytovať len firmy usadené v Európskej únii. Len osoby alebo spoločnosti usadené v Európskej únii môžu v Portugalsku pôsobiť ako sprostredkovatelia takéhoto poistenia.
RO: Zaistenie na medzinárodnom trhu je dovolené iba vtedy, ak zaistenie rizika nie je možné na domácom trhu.
Pre režim 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Neviazané, pokiaľ ide o služby priameho poistenia okrem poistenia rizík súvisiacich s:
a) námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
b) tovarom v medzinárodnom tranzite.
BG: Neviazané pre priame poistenie okrem služieb poskytovaných zahraničnými poskytovateľmi zahraničným osobám na území Bulharska. Zahraničné poisťovne nesmú priamo uzatvárať poistenie prepravy tovaru, poistenie vozidiel ako takých a poistenie zodpovednosti, pokiaľ ide o riziká v Bulharsku. Zahraničná poisťovňa môže uzatvárať poistné zmluvy iba prostredníctvom pobočky v Európskej únii. Neviazané pokiaľ ide o poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj systémy povinného poistenia.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 38
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
CY, LV, MT: Neviazané, pokiaľ ide o služby priameho poistenia okrem poistenia rizík súvisiacich s:
a) námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
b) tovarom v medzinárodnom tranzite.
LT: Neviazané, pokiaľ ide o služby priameho poistenia okrem poistenia rizík súvisiacich s:
a) námornou dopravou, komerčným letectvom, vysielaním zariadení do kozmického priestoru a prepravou v kozmickom priestore (vrátane satelitov), pričom také poistenie pokrýva jednotlivé alebo všetky ďalej uvedené položky: prepravovaný tovar, vozidlá prepravujúce tovar a zodpovednosť z toho vyplývajúcu a
b) tovarom v medzinárodnom tranzite okrem prípadov spojených s pozemnou dopravou, pokiaľ ide o riziká v Litve.
LV, LT, PL: Neviazané, pokiaľ ide o sprostredkovanie poistenia.
FI: Služby priameho poistenia (vrátane spolupoistenia) môžu poskytovať len poisťovatelia, ktorí majú svoje ústredie v Európskej únii alebo ktorí majú svoju pobočku vo Fínsku. Poskytovanie služieb poistných maklérov je podmienené trvalým miestom podnikania v Európskej únii.
HU: Poskytovanie priameho poistenia na území Maďarska poisťovňami, ktoré nie sú usadené v Európskej únii, je povolené len prostredníctvom pobočiek registrovaných v Maďarsku.
IT: Neviazané, pokiaľ ide o profesiu poistného matematika. Poistenie prepravy tovaru, poistenie motorových vozidiel ako takých a poistenie zodpovednosti, pokiaľ ide o riziká v Taliansku, môžu poskytovať len poisťovne usadené v Európskej únii. Táto výhrada sa nevzťahuje na medzinárodnú dopravu zahŕňajúcu dovoz do Talianska.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 39
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
SE: Poskytovanie priameho poistenia je povolené iba prostredníctvom poskytovateľa poisťovacích služieb, ktorému bolo vo Švédsku udelené povolenie, za predpokladu, že zahraničný poskytovateľ služieb a Švédska poisťovňa patria do tej istej skupiny spoločností alebo uzavreli dohodu o spolupráci.
ES: Na služby poistného matematika sa vzťahuje podmienka trvalého pobytu a trojročná prax v odbore.
Pre režim 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Neviazané, pokiaľ ide o sprostredkovanie.
BG: Pokiaľ ide o priame poistenie, bulharské fyzické a právnické osoby, ako aj zahraničné osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Bulharska, môžu uzatvárať poistné zmluvy vzťahujúce sa na ich činnosť v Bulharsku len s poskytovateľmi, ktorí majú licenciu na vykonávanie poisťovacej činnosti v Bulharsku. Poistné plnenie vyplývajúce z týchto zmlúv sa vypláca v Bulharsku. Neviazané, pokiaľ ide o poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj systémy povinného poistenia.
IT: Poistenie prepravy tovaru, poistenie motorových vozidiel ako takých a poistenie zodpovednosti, pokiaľ ide o riziká v Taliansku, môžu poskytovať len poisťovne usadené v Európskej únii. Táto výhrada sa nevzťahuje na medzinárodnú dopravu zahŕňajúcu dovoz do Talianska.
B. Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
Všetky pododvetvia uvedené ďalej
Pre režim 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Neviazané okrem poskytovania finančných informácií a spracovania finančných údajov a poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania.
BE: Na poskytovanie služieb investičného poradenstva sa vyžaduje, aby bol poskytovateľ usadený v Belgicku.
BG: Môžu sa uplatňovať obmedzenia a podmienky týkajúce sa používania telekomunikačnej siete.
CY: Neviazané okrem obchodovania s prevoditeľnými cennými papiermi, poskytovania finančných informácií a spracovania finančných údajov a poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 40
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
EE: Na prijímanie vkladov sa vyžaduje povolenie od estónskeho úradu pre finančný dohľad a zápis do obchodného registra podľa estónskeho práva vo forme akciovej spoločnosti, dcérskej spoločnosti alebo pobočky.
EE: Na výkon správy investičných fondov sa požaduje vytvorenie špecializovanej správcovskej spoločnosti a iba spoločnosti, ktoré majú svoje registrované sídlo v Európskej únii, môžu vystupovať ako depozitári aktív investičných fondov.
LT: Na výkon činnosti správy investičných fondov a investičných spoločností sa požaduje vytvorenie špecializovanej správcovskej spoločnosti a iba spoločnosti, ktoré majú svoje registrované sídlo v Európskej únii, môžu vystupovať ako depozitári aktív investičných fondov.
IE: Na poskytovanie investičných služieb alebo investičného poradenstva sa vyžaduje buď a) povolenie v Írsku, ktorého podmienkou zvyčajne je, aby subjekt bol zapísaný v obchodnom registri alebo aby išlo o osobnú spoločnosť alebo samostatného podnikateľa, v každom prípade však musí mať takýto subjekt ústredie/registrované sídlo v Írsku (v určitých prípadoch nemusí byť požadované povolenie, napr. ak poskytovateľ služieb z Kórey nemá v Írsku komerčnú prítomnosť a služby nie sú poskytované súkromným osobám), alebo b) povolenie v inom členskom štáte Európskej únie v súlade so smernicou Európskej únie o investíciách a službách.
IT: Neviazané, pokiaľ ide o „promotori di servizi finanziari“ (poskytovateľov finančných služieb).
LV: Neviazané okrem účasti na emisii všetkých druhov cenných papierov, poskytovania finančných informácií a spracovania finančných údajov a poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania.
LT: Pre správu dôchodkového fondu sa požaduje komerčná prítomnosť.
MT: Neviazané okrem prijímania vkladov, pôžičiek všetkých druhov, poskytovania finančných informácií a spracovania finančných údajov a poradenských a ostatných pomocných služieb s výnimkou sprostredkovania.
PL: Na poskytovanie a prenos finančných informácií, softvéru na spracovanie finančných údajov a súvisiaceho softvéru sa vyžaduje používanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného oprávneného prevádzkovateľa.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 41
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
RO: Neviazané, pokiaľ ide o finančný lízing, obchodovanie s nástrojmi peňažného trhu, devízami, derivátmi, nástrojmi pre výmenné kurzy a úrokové miery, obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi a ostatnými prevoditeľnými nástrojmi a finančnými aktívami, pre účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, spravovanie aktív a pre služby zúčtovania a vyrovnania v súvislosti s finančnými aktívami. Platby a služby prevodu peňazí sú možné len prostredníctvom banky usadenej v Rumunsku.
SI:
a) Účasť na emisii štátnych dlhopisov, správa dôchodkových fondov: neviazané.
b) Všetky ostatné pododvetvia okrem účasti na emisii štátnych dlhopisov a správy dôchodkových fondov, poskytovania a transferu finančných informácií a poradenských a ostatných pomocných finančných služieb: neviazané okrem prijímania úverov (úvery všetkých druhov) a prijímania záruk a záväzkov od zahraničných úverových inštitúcií domácimi právnickými osobami a výhradnými vlastníkmi. Zahraničné subjekty môžu ponúkať zahraničné cenné papiere len prostredníctvom domácich bánk a maklérskej spoločnosti. Členovia slovinskej burzy cenných papierov musia byť zapísaní v obchodnom registri Slovinska alebo musia byť pobočkami zahraničných investičných firiem alebo bánk.
Pre režim 2
BG: Môžu sa uplatňovať obmedzenia a podmienky týkajúce sa používania telekomunikačnej siete.
PL: Na poskytovanie a prenos finančných informácií, softvéru na spracovanie finančných údajov a súvisiaceho softvéru sa vyžaduje používanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného oprávneného prevádzkovateľa.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 42
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
8. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE SLUŽBY
(len súkromne financované služby)
A. Nemocničné služby
(CPC 9311)
C. Rezidenčné zdravotnícke zariadenia iné ako nemocničné služby
(CPC 93193)
Pre režim 1
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
D. Sociálne služby
(CPC 933)
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Neviazané.
Pre režim 2
BE: Neviazané okrem ozdravovní a zotavovní a domovov dôchodcov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 43
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
9. CESTOVNÝ RUCH A SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVANÍM
A. Hotely, reštaurácie a catering
(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)
okrem cateringu v oblasti služieb leteckej dopravy31
Pre režim 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané okrem cateringu.
Pre režim 2
Žiadne.
B. Služby cestovných kancelárií a touroperátorov
(vrátane vedúcich výprav)
(CPC 7471)
Pre režim 1
BG, HU: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
C. Služby turistických sprievodcov
(CPC 7472)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
31Catering v oblasti služieb leteckej dopravy možno nájsť v časti POMOCNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S DOPRAVOU pod 12.E.a) Služby pozemnej obsluhy.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 44
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
10. REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY (okrem audiovizuálnych služieb)
A. Služby zábavného priemyslu (vrátane služieb divadiel, hudobných skupín, cirkusov a diskoték)
(CPC 9619)
Pre režim 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Neviazané.
Pre režim 2
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SK, SI: Neviazané.
BG: Neviazané okrem služieb zábavného priemyslu týkajúcich sa divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov (CPC 96191), služieb poskytovaných autormi, skladateľmi, sochármi, zabávačmi a inými individuálnymi umelcami (CPC 96192) a pridružených divadelných služieb (CPC 96193).
EE: Neviazané, pokiaľ ide o ostatné služby v oblasti zábavy (CPC 96199) okrem služieb kín a divadiel.
LT, LV: Neviazané okrem služieb v oblasti prevádzky kín (časť CPC 96199).
B. Služby informačných a tlačových agentúr
(CPC 962)
Pre režim 1
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Neviazané.
Pre režim 2
BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Neviazané.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 45
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Knižnice, archívy, múzeá a iné kultúrne služby
(CPC 963)
Pre režim 1
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
Pre režim 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
D. Športové služby
(CPC 9641)
Pre režimy 1 a 2
AT: Neviazané, pokiaľ ide o služby lyžiarskych škôl a horských vodcov.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
Pre režim 1
CY, EE: Neviazané.
E. Služby poskytované v rekreačných parkoch a na plážach
(CPC 96491)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 46
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
11. SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY
A. Námorná doprava
a) Medzinárodná preprava cestujúcich
(CPC 7211 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy32).
b) Medzinárodná nákladná doprava
(CPC 7212 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy33).
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
32Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
33Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 47
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Vnútrozemská vodná doprava
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7221 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy34).
b) Nákladná doprava
(CPC 7222 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy35).
Pre režimy 1 a 2
EÚ: Na základe opatrení vyplývajúcich z existujúcich alebo budúcich dohôd o prístupe k vnútrozemským vodným cestám (vrátane dohôd tykajúcich sa prepojenia Rýn – Mohan – Dunaj) sú niektoré dopravné práva vyhradené pre prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo v príslušných krajinách a ktorí spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo. Vyžaduje sa splnenie podmienok predpisov, ktorými sa vykonáva mannheimský dohovor o režime plavby na Rýne.
AT: Podmienka štátnej príslušnosti pre založenie lodnej spoločnosti fyzickými osobami. V prípade, že je založená ako právnická osoba, musí byť podmienka štátnej príslušnosti splnená u väčšiny výkonných riaditeľov, členov predstavenstva a dozornej rady. Vyžaduje sa, aby bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri alebo aby mala stálu prevádzkareň v Rakúsku. Okrem toho väčšinu obchodných podielov musia mať v držbe občania Európskej únie.
BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Neviazané.
34Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
35Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 48
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Železničná doprava
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7111)
b) Nákladná doprava
(CPC 7112)
Pre režim 1
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
D. Cestná doprava
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7121 a CPC 7122)
b) Nákladná doprava
(CPC 7123 okrem prepravy poštových a kuriérskych zásielok na vlastný účet36)
Pre režim 1
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
E. Potrubná preprava tovaru okrem paliva37
(CPC 7139)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
36Časť CPC 71235, ktorú možno nájsť v časti KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY pod 2.A. Poštové a kuriérske služby.
37Potrubnú prepravu palív možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 14.B.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 49
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
12. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVE38
A. Pomocné služby v námornej doprave
a) Služby manipulácie s nákladom v námornej doprave
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby colného odbavenia
d) Služby kontajnerových staníc a dep
e) Služby námorných agentúr
f) Námorné špeditérske služby
g) Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7213)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané*, pokiaľ ide o služby manipulácie s nákladom v námornej doprave a tlačné a vlečné služby.
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Neviazané, pokiaľ ide o prenájom plavidiel s posádkou.
Pre režim 2:
Žiadne.
38Nezahŕňa služby súvisiace s údržbou a opravou dopravných zariadení, ktoré možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 1.F.1) 1 až 1.F.1) 4.
*Neviazané z dôvodu nemožnosti technickej realizovateľnosti.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 50
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
h) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7214)
i) Podporné služby v námornej doprave
(časť CPC 745)
j) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 51
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Pomocné služby vo vnútrozemskej vodnej doprave
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7223)
e) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7224)
f) Podporné služby vo vnútrozemskej vodnej doprave
(časť CPC 745)
g) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
Pre režimy 1 a 2
EÚ: Na základe opatrení vyplývajúcich z existujúcich alebo budúcich dohôd o prístupe k vnútrozemským vodným cestám (vrátane dohôd tykajúcich sa prepojenia Rýn – Mohan – Dunaj) sú niektoré dopravné práva vyhradené pre prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo v príslušných krajinách a ktorí spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo. Vyžaduje sa splnenie podmienok predpisov, ktorými sa vykonáva mannheimský dohovor o režime plavby na Rýne.
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o tlačné a vlečné služby.
Pre režim 1
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Neviazané, pokiaľ ide o prenájom plavidiel s posádkou.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 52
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Pomocné služby v železničnej doprave
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7113)
e) Podporné služby pre služby železničnej dopravy
(CPC 743)
f) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
Pre režim 1
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o tlačné a vlečné služby.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 53
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Pomocné služby v cestnej doprave
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Prenájom komerčných cestných vozidiel s vodičom
(CPC 7124)
e) Podporné služby v cestnej doprave
(CPC 744)
f) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
Pre režim 1
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Neviazané, pokiaľ ide o prenájom komerčných cestných vozidiel s vodičom.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 54
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
E. Pomocné služby pre služby leteckej dopravy
a) Služby pozemnej obsluhy (vrátane cateringu)
Pre režim 1
EÚ: Neviazané okrem cateringu.
Pre režim 2
BG, CY, CZ, HU, MT,PL, RO, SK SI: Neviazané.
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 55
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
d) Prenájom lietadiel s posádkou
(CPC 734)
Pre režimy 1 a 2
EÚ: Lietadlo používané leteckým dopravcom Európske únie musí byť evidované v členskom štáte Európskej únie, ktorý leteckému dopravcovi udelil licenciu, alebo v inom štáte Európskej únie, ak to povoľuje členský štát, ktorý udelil licenciu.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Na základe výnimky môže kórejský letecký dopravca za osobitných okolností prenajať lietadlo zaregistrované v Kórei leteckému dopravcovi z Európskej únie z dôvodu osobitných potrieb, sezónnych kapacitných potrieb alebo potreby preklenúť prevádzkové ťažkosti, ktoré nemožno vhodne uspokojiť prenájmom lietadla registrovaného v Európskej únii, a to pod podmienkou získania časovo obmedzeného súhlasu od členského štátu Európskej únie, ktorý udelil leteckému dopravcovi z Európskej únie licenciu.
e) Predaj a marketing
f) Počítačový rezervačný systém (CRS)
Pre režimy 1 a 2
EÚ: Ak voči leteckým dopravcom z Európskej únie nie je uplatňované zaobchádzanie rovnocenné39 so zaobchádzaním poskytovaným v Európskej únii zo strany poskytovateľov služieb PRS v Kórei alebo ak voči poskytovateľom služieb CRS z Európskej únie nie je uplatňované zaobchádzanie rovnocenné so zaobchádzaním poskytovaným v Európskej únii zo strany leteckých dopravcov v Kórei, možno prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia služieb CRS v Európskej únii uplatňovali rovnocenné zaobchádzanie voči leteckým dopravcom z Kórey, resp. aby leteckí dopravcovia v Európskej únii uplatňovali rovnocenné zaobchádzanie voči poskytovateľom služieb CRS z Kórey.
39„Rovnocenné zaobchádzanie“ znamená nediskriminačné zaobchádzanie s leteckými dopravcami z Európskej únie a poskytovateľmi služieb PRS z Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 56
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
F. Pomocné služby súvisiace s potrubnou prepravou tovaru okrem palív40
a) Služby úschovy a uskladnenia tovaru okrem paliva prepravovaného potrubím
(časť CPC 742)
Pre režim 1:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
13. OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY
Poskytovanie služieb kombinovanej dopravy
Všetky členské štáty okrem AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: žiadne, bez toho aby boli dotknuté obmedzenia zapísané v tomto zozname záväzkov týkajúce sa daného spôsobu prepravy.
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Neviazané.
40Pomocné služby súvisiace s potrubnou prepravou palív možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 14.C.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 57
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
14. ENERGETICKÉ SLUŽBY
A. Služby súvisiace s ťažbou
(CPC 883)41
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
B. Potrubná preprava palív
(CPC 7131)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
C. Služby úschovy a uskladnenia palív prepravovaných potrubím
(časť CPC 742)
Pre režim 1:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
41Zahŕňa tieto služby poskytované za odmenu alebo na zmluvnom základe: poradenské a konzultačné služby týkajúce sa ťažby, prípravy miesta ťažby, inštalácie vrtnej súpravy, vŕtania, vŕtacích koruniek, služby týkajúce sa obloženia a kladenia potrubia, inžinierske služby pre vrtné výplachy, kontrola tuhých látok, špeciálne operácie pri vyťahovaní nástrojov spadnutých do vrtu a pri zvislých vrtoch, geologický prieskum ťažobnej jamy a kontrola vrtov, odber vrtných jadier, skúšky vrtov, služby zlaňovania (wireline), dodávka a využitie tekutín na prípravu vrtu (soľanky), dodávka a inštalácia zariadení na dokončenie vrtu, cementovanie (tlakové plnenie), stimulačné služby (vytváranie prasklín, injektáž kyselín a tlakové čerpanie), služby na regeneráciu a opravu vrtov, utesňovanie a zatváranie vrtov.
Nezahŕňa priamy prístup k prírodným zdrojom alebo ich využívanie.
Nezahŕňa práce pri príprave miesta ťažby zdrojov okrem ropy a plynu (CPC 5115), ktoré možno nájsť v časti 3. STAVEBNÉ A SÚVISIACE INŽINIERSKE SLUŽBY.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 58
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Služby v oblasti veľkoobchodného predaja pevných, kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov
(CPC 62271)
a služby v oblasti veľkoobchodného predaja elektrickej energie, pary a horúcej vody
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o služby v oblasti veľkoobchodného predaja elektrickej energie, pary a horúcej vody.
Pre režim 2
Žiadne.
E. Služby v oblasti maloobchodného predaja motorových palív
(CPC 613)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
F. Maloobchodný predaj vykurovacieho oleja, plynu vo fľašiach, uhlia a dreva
(CPC 63297)
a služby v oblasti maloobchodného predaja elektrickej energie, plynu (nie vo fľašiach), pary a horúcej vody
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o služby v oblasti maloobchodného predaja elektrickej energie, plynu (nie vo fľašiach), pary a horúcej vody.
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Pokiaľ ide o maloobchodný predaj vykurovacieho oleja, plynu vo fľašiach, uhlia a dreva, neviazané okrem objednávok poštou (žiadne, pokiaľ ide o objednávky poštou).
Pre režim 2
Žiadne.
G. Služby súvisiace s rozvodom energie
(CPC 887)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané okrem konzultačných služieb (žiadne, pokiaľ ide o konzultačné služby).
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 59
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
15. OSTATNÉ SLUŽBY INDE NEUVEDENÉ
a) Služby prania, čistenia a farbenia
(CPC 9701)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
b) Kadernícke služby(CPC 97021)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
c) Kozmetické služby, manikúra a pedikúra
(CPC 97022)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
d) Ostatné kozmetické služby i. n.
(CPC 97029)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 60
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
e) Kúpeľné služby a neterapeutické masáže, ak sú poskytované ako relaxačné „wellness“ služby a nie na lekárske alebo rehabilitačné účely42
(CPC ver. 1.0 97230)
Pre režim 1:
EÚ: Neviazané.
Pre režim 2
Žiadne.
g) Telekomunikačné pripájacie služby
(CPC 7543)
Pre režimy 1 a 2
Žiadne.
42Terapeutické masáže a kúpeľno-liečebné služby možno nájsť v časti 1.A.h) Lekárske služby a služby zubných lekárov, 1.A.j) 2 Služby poskytované zdravotnými sestrami, fyzioterapeutmi a stredným zdravotníckym personálom a zdravotnícke služby (8.A a 8.C).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 61
PRÍLOHA 7-A-2
STRANA EÚ
ZOZNAM ZÁVÄZKOV V SÚLADE S ČLÁNKOM 7.13
(USADZOVANIE)
1.V ďalej uvedenom zozname záväzkov sú uvedené ekonomické činnosti liberalizované v súlade s článkom 7.13 a prostredníctvom výhrad aj obmedzenia prístupu na trh a národného zaobchádzania, ktoré sa vzťahujú na kórejské podniky a investorov pri výkone týchto činností. Zoznam sa skladá z týchto častí:
a)v prvom stĺpci je uvedené odvetvie alebo pododvetvie, v ktorom strana EÚ prijala záväzok, a rozsah liberalizácie, na ktorý sa vzťahujú výhrady a
b)v druhom stĺpci sú opísané uplatňované výhrady.
Usadzovanie sa v odvetviach alebo pododvetviach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré nie sú v zozname uvedenom ďalej, nie je predmetom záväzku.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 62
2.Pri identifikácii jednotlivých odvetví a pododvetví:
a)ISIC rev. 3.1 označuje Medzinárodnú štandardnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností, ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 4, ISIC REV 3.1, 2002.
b)CPC označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Products Classification) v zmysle poznámky pod čiarou č. 30 k článku 7.25 a
c)CPC ver. 1.0 označuje ústrednú klasifikáciu produkcie (Central Products Classification), ktorú prijala Štatistická komisia Organizácie spojených národov, Statistical Papers, séria M, č. 77, CPC ver 1.0, 1998.
3.Zoznam uvedený ďalej neobsahuje opatrenia týkajúce sa kvalifikačných požiadaviek a postupov, technické normy a požiadavky na získanie licencie a postupy pri ich udeľovaní, ak nepredstavujú obmedzenie prístupu na trh alebo národného zaobchádzania v zmysle článkov 7.11 a 7.12. Tieto opatrenia (napr. potreba získať licenciu, povinnosti univerzálnych služieb, potreba získať uznanie odborných kvalifikácií v regulovaných odvetviach, potreba zložiť osobitné skúšky vrátane jazykových skúšok a nediskriminačná požiadavka, že určité činnosti sa nemôžu vykonávať v chránených prírodných oblastiach alebo v oblastiach osobitného historického a umeleckého významu), sa v každom prípade vzťahujú na kórejské podniky a investorov, a to aj vtedy, ak nie sú uvedené v zozname.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 63
4.V súlade s článkom 7.1. ods. 3 ďalej uvedený zoznam nezahŕňa opatrenia týkajúce sa dotácií poskytnutých stranou.
5.Bez ohľadu na ustanovenia článku 7.11 nemusia byť v ďalej uvedenom zozname záväzkov o usadzovaní špecifikované nediskriminačné požiadavky týkajúce sa právnej formy podniku na to, aby ich strana EÚ zachovávala alebo prijala.
6.Práva a povinnosti vyplývajúce z ďalej uvedeného zoznamu nemajú priamy právny účinok a preto priamo nezakladajú žiadne práva fyzických alebo právnických osôb.
7.V ďalej uvedenom zozname sa používajú tieto skratky:
ATRakúsko
BEBelgicko
BGBulharsko
CYCyprus
CZČeská republika
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 64
DENemecko
DKDánsko
Európska únia vrátane všetkých jej členských štátov
ESŠpanielsko
EEEstónsko
FIFínsko
FRFrancúzsko
ELGrécko
HUMaďarsko
IEÍrsko
ITTaliansko
LVLotyšsko
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 65
LTLitva
LULuxembursko
MTMalta
NLHolandsko
PLPoľsko
PTPortugalsko
RORumunsko
SKSlovensko
SISlovinsko
SEŠvédsko
UKSpojené kráľovstvo
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 66
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
VŠETKY ODVETVIA
Nehnuteľnosti
Všetky členské štáty okrem AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Žiadne.
AT:Na nadobúdanie, kúpu, ako aj nájom alebo prenájom nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami je potrebné povolenie príslušných regionálnych orgánov (Länder), ktoré zvážia, či sú alebo nie sú dotknuté dôležité ekonomické, sociálne alebo kultúrne záujmy.
BG:Zahraničné fyzické a právnické osoby nemôžu (ani prostredníctvom pobočky) nadobudnúť vlastníctvo k pozemkom. Bulharské právnické osoby so zahraničnou účasťou nemôžu nadobudnúť vlastníctvo k poľnohospodárskej pôde.
Zahraničné právnické osoby a zahraniční občania s trvalým pobytom v zahraničí môžu nadobúdať vlastníctvo k budovám a obmedzené vlastnícke práva1 k nehnuteľnostiam na základe povolenia ministerstva financií. Podmienka získania povolenia sa nevzťahuje na osoby, ktoré v Bulharsku investovali.
Zahraniční občania s trvalým pobytom v zahraničí, zahraničné právnické osoby a spoločnosti, v ktorých zahraničná účasť zaisťuje väčšinu pri prijímaní rozhodnutí alebo blokuje prijatie rozhodnutí, môžu na základe povolenia nadobúdať vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v určitých geografických oblastiach označených Radou ministrov.
CY:Neviazané.
CZ:Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné právnické osoby môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia českej právnickej osoby alebo účasťou v spoločných podnikoch. Nadobúdanie pozemkov zahraničnými subjektmi je podmienené povolením.
DK:Obmedzenia kúpy nehnuteľností fyzickými a právnickými osobami, ktoré nemajú na území štátu trvalý pobyt, resp. sídlo. Obmedzenia týkajúce sa kúpy poľnohospodárskych nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami.
1Bulharské majetkové právo rozoznáva tieto obmedzené vlastnícke práva: užívacie právo, právo stavať, právo na nadstavbu a vecné bremená.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 67
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
EE: Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie poľnohospodárskej pôdy a lesov.2
EL:V súlade so zákonom č. 1892/90 musí mať občan na nadobudnutie pozemkov v pohraničných oblastiach povolenie ministra obrany. Tieto povolenia sa v súlade s administratívnymi postupmi dajú ľahko získať pri priamych investíciách.
FI:(Alandské ostrovy): Obmedzenia práv fyzických osôb, ktoré nemajú regionálnu príslušnosť na Alandských ostrovoch, a právnických osôb nadobúdať a držať nehnuteľnosti na Alandských ostrovoch bez povolenia príslušných orgánov týchto ostrovov. Obmedzenia práva fyzických osôb, ktoré nemajú regionálnu príslušnosť na Alandských ostrovoch, alebo práva právnických osôb usadiť sa a poskytovať služby bez povolenia príslušných orgánov Alandských ostrovov.
HU: Obmedzenia týkajúce sa nadobúdania pozemkov a nehnuteľností zahraničnými investormi.3
IE: Na nadobúdanie práv k írskym pozemkom v akomkoľvek rozsahu domácimi alebo zahraničnými spoločnosťami alebo zahraničnými štátnymi príslušníkmi je potrebný predchádzajúci súhlas pozemkovej komisie. Ak sú takéto pozemky určené na priemyselné účely (iný než poľnohospodársky priemysel), upúšťa sa od uvedenej podmienky, pokiaľ sa na tento účel predloží príslušné osvedčenie ministra pre podnikanie, obchod a zamestnanosť. Tento právny predpis sa nevzťahuje na pozemky v rámci hraníc miest a obcí.
IT:Kúpa nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami je podmienená reciprocitou.
LV:Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie pozemkov; povolený je prenájom pozemkov nepresahujúci 99 rokov.
LT: Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie pozemkov. 4
MT: Požiadavky maltských právnych a iných predpisov týkajúcich sa nadobúdania nehnuteľností sa uplatňujú naďalej.
2Pokiaľ ide o odvetvia služieb, tieto obmedzenia nepresahujú obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v súčasných záväzkoch GATS.
3Pokiaľ ide o odvetvia služieb, tieto obmedzenia nepresahujú obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v súčasných záväzkoch GATS.
4Pokiaľ ide o odvetvia služieb, tieto obmedzenia nepresahujú obmedzenia, ktoré sa nachádzajú v súčasných záväzkoch GATS.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 68
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
PL:Na nadobúdanie nehnuteľností, priamo alebo nepriamo, cudzincami (fyzickými alebo právnickými osobami) je potrebné povolenie.
Neviazané, pokiaľ ide o získavanie majetku vo vlastníctve štátu (ide o predpisy upravujúce privatizačný proces).
RO: Fyzické osoby, ktoré nemajú rumunské občianstvo a nemajú v Rumunsku trvalý pobyt, ako aj právnické osoby, ktoré nemajú rumunskú príslušnosť a v Rumunsku nemajú sídlo, nemôžu nadobúdať vlastníctvo k žiadnym druhom pozemkov prostredníctvom právnych úkonov medzi živými.
SI: Právnické osoby, usadené v Slovinsku so zahraničnou kapitálovou účasťou, môžu nadobúdať nehnuteľnosti na území Slovinska. Pobočky5 založené v Slovinsku zahraničnými osobami môžu nadobúdať nehnuteľnosti, s výnimkou pozemkov, potrebné na výkon hospodárskych činností, na ktoré boli založené. Na vlastníctvo nehnuteľností v oblastiach 10 km od hraníc spoločnosťami, v ktorých väčšina kapitálu alebo hlasovacích práv patrí priamo alebo nepriamo právnickým osobám alebo štátnym príslušníkom druhej strany, sa vyžaduje osobitné povolenie.
SK: Obmedzenia nadobúdania nehnuteľností zahraničnými fyzickými alebo právnickými osobami. Zahraničné subjekty môžu nadobúdať nehnuteľnosti prostredníctvom založenia slovenskej právnickej osoby alebo účasťou v spoločných podnikoch. Neviazané pokiaľ ide o pozemky.
VŠETKY ODVETVIA
Verejné služby
EÚ: Ekonomické činnosti, ktoré sa na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni považujú za verejné služby, môžu byť predmetom štátneho monopolu alebo výhradných práv na ich vykonávanie udelených súkromným prevádzkovateľom.6 7
5Podľa zákona o obchodných spoločnostiach sa pobočka zriadená v Slovinsku nepovažuje za právnickú osobu, ale pokiaľ ide o jej prevádzku, pristupuje sa k nej rovnako ako k dcérskej spoločnosti, čo je v súlade s článkom XXVIII písm. g) GATS.
6Keďže verejné služby často existujú aj na nižšej ako centrálnej úrovni, ich podrobný súpis pre jednotlivé odvetvia nie je praktický. Na uľahčenie porozumenia sa v osobitných poznámkach pod čiarou v tomto zozname záväzkov označia ilustračným a nie vyčerpávajúcim spôsobom tie odvetvia, v ktorých verejné služby hrajú dôležitú úlohu.
7Toto obmedzenie sa nevzťahuje na telekomunikačné služby a počítačové a súvisiace služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 69
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
VŠETKY ODVETVIA
Typy podnikov
EÚ: Zaobchádzanie uplatňované voči dcérskym spoločnostiam (kórejských spoločností), ktoré sú zriadené v súlade s právnymi predpismi členského štátu Európskej únie a majú registrované sídlo, ústrednú správu alebo hlavné miesto podnikania v Európskej únii, sa nevzťahuje na pobočky alebo zastúpenia zriadené kórejskými spoločnosťami v členských štátoch Európskej únie.8
BG: Zakladanie pobočiek podlieha povoleniu.
EE: Aspoň polovica členov správnej rady musí mať trvalý pobyt v Európskej únii.
FI: Kórejský občan vykonávajúci obchodnú činnosť ako spoločník vo fínskej komanditnej spoločnosti alebo verejnej obchodnej spoločnosti potrebuje povolenie na podnikanie a musí mať trvalý pobyt v Európskej únii. V prípade všetkých odvetví okrem telekomunikačných služieb musí najmenej polovica riadnych členov predstavenstva a ich zástupcov spĺňať podmienku štátnej príslušnosti a trvalého pobytu; jednotlivým spoločnostiam však možno udeliť výnimky. V prípade telekomunikačných služieb sa u polovice zakladateľov a polovice členov predstavenstva vyžaduje splnenie podmienky trvalého pobytu. Ak je zakladateľom právnická osoba, podmienka sídla sa vzťahuje aj na takúto právnickú osobu. Ak kórejská organizácia chce vo Fínsku vykonávať podnikateľskú alebo obchodnú činnosť prostredníctvom založenia pobočky, musí mať povolenie na podnikanie. Na to, aby kórejská organizácia alebo fyzická osoba, ktorá nie je občanom Európskej únie, mohla vystupovať ako zakladateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, musí mať povolenie.
IT: Vykonávanie priemyselných, obchodných a remeselných činností je viazané na povolenie na pobyt a osobitné povolenie na vykonávanie činností.
BG, PL: Rozsah činností zastupiteľskej kancelárie môže zahŕňať iba oblasť reklamy a propagácie zahraničnej materskej spoločnosti, ktorú kancelária zastupuje.
8V súlade s článkom 54 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa tieto dcérske spoločnosti považujú za právnické osoby z Európskej únie. Pokiaľ majú nepretržité a účinné prepojenie s hospodárstvom Európskej únie, požívajú výhody vnútorného trhu Európskej únie, ktoré okrem iného zahŕňajú slobodu usadiť sa a poskytovať služby vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 70
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
PL: S výnimkou finančných služieb, neviazané pokiaľ ide o pobočky. Kórejskí investori môžu začať a vykonávať hospodársku činnosť len vo forme komanditnej spoločnosti, komanditnej akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti (v prípade právnych služieb len vo forme partnerskej spoločnosti a komanditnej spoločnosti).
RO: Jediný správca alebo predseda správnej rady ako aj polovica z celkového počtu správcov obchodných spoločností musia byť občania Rumunska, pokiaľ sa v spoločenskej zmluve alebo v stanovách spoločnosti neuvádza inak. Väčšina audítorov obchodných spoločností a ich zástupcov musia byť občania Rumunska.
SE: Kórejská spoločnosť (ktorá nezaložila právnickú osobu vo Švédsku) vykonáva svoje obchodné aktivity prostredníctvom pobočky, ktorá je zriadená vo Švédsku a má nezávislé vedenie a oddelené účty. Stavebné projekty v trvaní menej ako jeden rok sú vyňaté z povinnosti založiť pobočku alebo menovať zástupcu s trvalým pobytom v tejto krajine. Spoločnosť s ručením obmedzeným (akciová spoločnosť) môže založiť jeden alebo viacerí zakladatelia. Zakladateľ, resp. zakladatelia buď musia mať trvalý pobyt vo Švédsku alebo musia byť švédskou právnickou osobou. Osobná obchodná spoločnosť môže byť zakladajúcou stranou, iba ak má každý zo spoločníkov trvalý pobyt vo Švédsku. Obdobné podmienky platia aj pre všetky ostatné typy právnických osôb. Aspoň 50 % členov správnej rady musí mať trvalý pobyt vo Švédsku. Zahraniční alebo švédski občania, ktorí nemajú vo Švédsku trvalý pobyt a ktorí chcú vo Švédsku vykonávať obchodné činnosti, sú povinní vymenovať a zapísať do registra na miestnom orgáne zástupcu pre takéto činnosti, ktorý má vo Švédsku trvalý pobyt. Od podmienky trvalého pobytu možno upustiť, ak možno preukázať, že v danom prípade nie je potrebná.
SI: Zakladanie pobočiek kórejskými spoločnosťami je podmienené registráciou materskej spoločnosti na registračnom súde v krajine pôvodu v dĺžke trvania aspoň jedného roka.
SK: Kórejská fyzická osoba, ktorej meno sa má zapísať do obchodného registra ako meno osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa, je povinná predložiť povolenie na pobyt na Slovensku.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 71
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
VŠETKY ODVETVIA
Investície
ES: Investície zahraničných vlád a zahraničných verejných subjektov9 v Španielsku priamo alebo prostredníctvom spoločností alebo iných subjektov, ktoré sú priamo alebo nepriamo kontrolované zahraničnými vládami, sú podmienené predchádzajúcim súhlasom vlády.
BG: V podnikoch, kde verejný (štátny alebo samosprávny) podiel na základnom kapitáli presahuje 30 %, je na prevod týchto podielov na tretie strany potrebné povolenie. Niektoré ekonomické činnosti súvisiace s užívaním alebo používaním štátneho alebo verejného majetku sú podmienené udelením koncesie podľa ustanovení zákona o koncesiách. Zahraniční investori sa nemôžu zúčastňovať na privatizácii. Zahraniční investori a bulharské právnické osoby s kórejskou účasťou majúcou kontrolu nad subjektom potrebujú povolenie na a) vyhľadávanie, rozvoj alebo ťažbu prírodných zdrojov z teritoriálneho mora, kontinentálneho šelfu alebo výhradnej ekonomickej zóny a b) na nadobudnutie kontrolného podielu na vlastnom imaní v spoločnostiach, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v bode a).
FR: Nadobudnutie viac ako 33,33 % podielu na kapitáli alebo hlasovacích právach v existujúcich francúzskych spoločnostiach alebo 20 % vo verejne kótovaných francúzskych spoločnostiach kórejskými subjektmi podlieha týmto predpisom:
- investície vo výške menej ako 7,6 milióna EUR vo francúzskych podnikoch s obratom nepresahujúcim 76 miliónov EUR možno po lehote 15 dní od predchádzajúceho oznámenia a overenia, že tieto sumy boli dodržané, uskutočniť bez obmedzení;
- po uplynutí jedného mesiaca po predchádzajúcom oznámení platí, že povolenie na ďalšie investície bolo automaticky udelené, pokiaľ minister hospodárstva nevyužije za výnimočných okolností svoje právo investíciu odložiť.
Zahraničná účasť v novo privatizovaných spoločnostiach môže byť obmedzená na premenlivú výšku (určenú vládou Francúzska individuálne v každom jednotlivom prípade) vlastného imania ponúkaného pre verejnosť. Na založenie určitých obchodných, priemyselných alebo remeselných činností je potrebné osobitné povolenie, ak výkonný riaditeľ nie je držiteľom povolenia na trvalý pobyt.
9Také investície by mohli zahŕňať nielen hospodárske ale aj nehospodárske záujmy týchto subjektov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 72
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
FI: Nadobudnutie akcií kórejskými vlastníkmi, ktorými získajú viac ako tretinu hlasovacích práv vo významnej fínskej spoločnosti alebo podniku (s viac ako 1 000 zamestnancami alebo s obratom vyšším ako 168 mil. EUR alebo s výškou súvahy10 presahujúcou 168 mil. EUR) je podmienené schválením fínskymi úradmi. Toto potvrdenie môže byť zamietnuté len v prípade ohrozenia dôležitého národného záujmu. Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na telekomunikačné služby.
HU: Neviazané, pokiaľ ide o kórejskú účasť v novo privatizovaných spoločnostiach.
IT: Novo privatizovaným spoločnostiam môžu byť udelené alebo ponechané výhradné práva. Hlasovacie práva v novo privatizovaných spoločnostiach môžu byť v niektorých prípadoch obmedzené. Počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody môže byť na nadobudnutie veľkej časti kapitálu spoločností pôsobiacich v oblasti obrany, dopravných služieb, telekomunikácií a energetiky potrebný súhlas príslušných orgánov.
VŠETKY ODVETVIA
Zemepisné zóny
FI: Alandské ostrovy: obmedzenia práva na usadenie sa pre fyzické osoby, ktoré nemajú regionálnu príslušnosť na Alandách, alebo pre akúkoľvek právnickú osobu bez povolenia príslušných orgánov Alandských ostrovov.
10Súhrn aktív alebo súhrn dlhov plus kapitál.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 73
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
1. POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO, LESNÍCTVO
A. Poľnohospodárstvo, poľovníctvo
(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015) okrem poradenských a konzultačných služieb11
AT, HU, MT, RO: Neviazané, pokiaľ ide o poľnohospodárske činnosti.
CY: Účasť kórejských investorov sa povoľuje len do 49 %.
FR: Na založenie poľnohospodárskych podnikov kórejskými štátnymi príslušníkmi a nadobudnutie viníc kórejskými investormi je potrebné povolenie.
IE: Na zakladanie podnikov v oblasti mletia múky osobami s trvalým pobytom v Kórei je potrebné povolenie.
B. Lesníctvo a ťažba dreva
(ISIC rev 3.1: 020) okrem poradenských a konzultačných služieb12
BG: Neviazané, pokiaľ ide o činnosti v oblasti ťažby dreva.
2. RYBOLOV A AKVAKULTÚRA
(ISIC rev.3.1: 0501, 0502) okrem poradenských a konzultačných služieb13
Neviazané.
11Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.f) a 6.F.g).
12Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.f) a 6.F.g).
13Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.f) a 6.F.g).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 74
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
3. ŤAŽBA A DOBÝVANIE14
A. Ťažba čierneho a hnedého uhlia; ťažba rašeliny
(ISIC rev 3.1: 10)
B. Ťažba ropy a zemného plynu15
(ISIC rev 3.1: 1110)
C. Ťažba kovových rúd
(ISIC rev 3.1: 13)
D. Ostatná ťažba a dobývanie
(ISIC rev 3.1: 14)
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o právnické osoby kontrolované16 fyzickými alebo právnickými osobami z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie a na ktorú pripadá viac ako 5 % dovozu ropy alebo zemného plynu z Európskej únie. Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra). Neviazané pokiaľ ide o ťažbu ropy a zemného plynu.
14Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
15Nezahŕňa služby súvisiace s ťažbou surovín poskytované za odmenu alebo na zmluvnom základe pri ťažbe ropy a zemného plynu, ktoré možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 19. A.
16Právnická osoba je kontrolovaná fyzickou alebo inou právnickou osobou, resp. osobami ak má takáto druhá osoba, resp. osoby právomoc vymenovať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zákonným spôsobom riadiť jej činnosť. O kontrolu ide najmä v prípade viac ako 50 % majetkovej účasti v právnickej osobe.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 75
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
4. VÝROBA17
A. Výroba potravinárskych výrobkov a nápojov
(ISIC rev 3.1: 15)
Žiadne.
B. Výroba tabakových produktov
(ISIC rev 3.1: 16)
Žiadne.
C. Výroba textilu
(ISIC rev 3.1: 17)
Žiadne.
D. Výroba odevov, spracovanie a farbenie kožušín
(ISIC rev 3.1: 18)
Žiadne.
E. Vyčiňovanie a úprava kože; výroba batožín, kabeliek, sedlárskych výrobkov, postrojov a obuvi
(ISIC rev 3.1: 19)
Žiadne.
17Toto odvetvie nezahŕňa poradenské služby súvisiace s výrobou, ktoré možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.h).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 76
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
F. Spracovanie dreva a výroba produktov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
(ISIC rev 3.1: 20)
Žiadne.
G. Výroba papiera a produktov z papiera
(ISIC rev 3.1: 21)
Žiadne.
H. Vydávanie, tlač a reprodukcia záznamových médií18
(ISIC rev 3.1: 22 okrem vydávania a tlače za odmenu alebo na zmluvnom základe19)
IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre majiteľov vydavateľstiev a polygrafických spoločností.
I. Výroba produktov koksárenských pecí
(ISIC rev 3.1: 231)
Žiadne.
18Toto odvetvie sa obmedzuje na výrobné činnosti. Nezahŕňa činnosti, ktoré súvisia s audiovizuálnymi činnosťami alebo ktoré prezentujú kultúrny obsah.
19Vydávanie a tlač za odmenu alebo na zmluvnom základe možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.p).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 77
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
J. Výroba rafinovaných ropných produktov20
(ISIC rev 3.1: 232)
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o právnické osoby kontrolované21 fyzickými alebo právnickými osobami z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie a na ktorú pripadá viac ako 5 % dovozu ropy alebo zemného plynu do Európskej únie. Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
K. Výroba chemikálií a chemických produktov okrem výbušnín
(ISIC rev 3.1: 24 okrem výroby výbušnín)
Žiadne.
L. Výroba produktov z gumy a plastov
(ISIC rev 3.1: 25)
Žiadne.
M. Výroba ostatných nekovových minerálnych produktov
(ISIC rev 3.1: 26)
Žiadne.
N. Výroba základných kovov
(ISIC rev 3.1: 27)
Žiadne.
20Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
21Právnická osoba je kontrolovaná fyzickou alebo inou právnickou osobou, resp. osobami, ak má takáto druhá osoba, resp. osoby právomoc vymenovať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zákonným spôsobom riadiť jej činnosť. Najmä vlastníctvo viac ako 50 % vlastného imania právnickej osoby napĺňa pojem kontroly.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 78
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
O. Výroba kovových produktov okrem strojov a zariadení
(ISIC rev 3.1: 28)
Žiadne.
P. Výroba strojov
a) Výroba strojov na všeobecné účely
(ISIC rev 3.1: 291)
Žiadne.
b) Výroba strojov na špeciálne účely okrem zbraní a munície
(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)
Žiadne.
c) Výroba zariadení pre domácnosť i. n.
(ISIC rev 3.1: 293)
Žiadne.
d) Výroba kancelárskych strojov, účtovných strojov a zariadení výpočtovej techniky
(ISIC rev 3.1: 30)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 79
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
e) Výroba elektrických strojov a prístrojov i. n.
(ISIC rev 3.1: 31)
Žiadne.
f) Výroba rozhlasových, televíznych a komunikačných zariadení a prístrojov
(ISIC rev 3.1: 32)
Žiadne.
Q. Výroba lekárskych, presných a optických nástrojov, hodiniek a hodín
(ISIC rev 3.1: 33)
Žiadne.
R. Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
(ISIC rev 3.1: 34)
Žiadne.
S. Výroba ostatných (nevojenských) dopravných zariadení
(ISIC rev 3.1: 35 okrem výroby vojnových lodí, vojnových lietadiel a ostatných dopravných zariadení na vojenské účely)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 80
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
T. Výroba nábytku, výroba i. n.
(ISIC rev 3.1: 361, 369)
Žiadne.
U. Recyklovanie
(ISIC rev 3.1: 37)
Žiadne.
5. VÝROBA; PRENOS A ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE, PLYNU, PARY A HORÚCEJ VODY NA VLASTNÝ ÚČET22
(OKREM VÝROBY ELEKTRICKEJ ENERGIE Z JADROVEJ ENERGIE)
A. Výroba elektrickej energie; prenos a rozvod elektrickej energie na vlastný účet
(časť ISIC rev 3.1: 4010)23
EÚ: neviazané.
22Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
23Nezahŕňa prevádzku systémov na prenos a distribúciu elektrickej energie za odmenu alebo na zmluvnom základe, ktoré možno nájsť v časti ENERGETICÉ SLUŽBY.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 81
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím na vlastný účet
(časť ISIC rev 3.1: 4020)24
EÚ: neviazané.
C. Výroba pary a teplej vody rozvod pary a horúcej vody na vlastný účet
(časť ISIC rev 3.1: 4030)25
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o právnické osoby kontrolované26 fyzickými alebo právnickými osobami z krajiny, ktorá nie je členom Európskej únie a na ktorú pripadá viac ako 5 % dovozu ropy alebo zemného plynu do Európskej únie. Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
24Nezahŕňa prepravu zemného plynu a plynných palív potrubím, prenos a rozvod plynu za odmenu alebo na zmluvnom základe a predaj zemného plynu a plynných palív, ktoré možno nájsť v časti ENERGETICÉ SLUŽBY.
25Nezahŕňa prenos a rozvod pary a horúcej vody za odmenu alebo na zmluvnom základe a predaj pary a horúcej vody, ktoré možno nájsť v časti ENERGETICÉ SLUŽBY.
26Právnická osoba je kontrolovaná fyzickou alebo inou právnickou osobou, resp. osobami, ak má takáto druhá osoba, resp. osoby právomoc vymenovať väčšinu jej riaditeľov alebo inak zákonným spôsobom riadiť jej činnosť. O kontrolu ide najmä v prípade viac ako 50 % majetkovej účasti v právnickej osobe.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 82
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
6. OBCHODNÉ SLUŽBY
A. Odborné služby
a) Právne služby
(CPC 861)27
AT: Majetková účasť kórejských právnikov (ktorí musia byť plne kvalifikovaní podľa kórejských právnych predpisov) v ktorejkoľvek právnickej firme a ich podiel na jej hospodárskych výsledkoch nesmie prekročiť 25 %. Nesmú mať rozhodujúci vplyv pri rozhodovaní.
BE: Uplatňujú sa kvóty na zastupovanie pred „Cour de cassation “ (kasačným súdom) vo veciach, ktoré nie sú trestného charakteru.
FR: Vykonávanie profesie „avocat auprès de la Cour de Cassation“ a „avocat auprès du Conseil d’Etat“ právnikmi podlieha kvótam.
27Zahŕňajú služby právneho poradenstva, služby právneho zastupovania, rozhodcovské a zmierovacie/sprostredkovateľské služby, služby právnej dokumentácie a certifikácie. Poskytovanie právnych služieb je povolené len v oblasti medzinárodného práva verejného, práva EÚ a právneho poriadku, v ktorom poskytovateľ služby alebo jeho zamestnanci majú oprávnenie na výkon právnického povolania a podobne ako poskytovanie ostatných služieb sa naň vzťahujú licenčné požiadavky a postupy uplatňované v členských štátoch Európskej únie. U právnikov poskytujúcich právne služby v oblasti medzinárodného práva verejného a zahraničného práva môžu mať tieto licenčné požiadavky okrem iného formu dodržiavania miestnych etických kódexov, používanie titulu získaného v domovskej krajine (ak titul nebol uznaný ako rovnocenný s titulom používaným v hostiteľskej krajine), požiadaviek v oblasti poistenia, zjednodušenej registrácie v profesijnej komore hostiteľskej krajiny alebo zjednodušeným získaním členstva v profesijnej komore hostiteľskej krajiny na základe skúšky spôsobilosti a trvalého pobytu alebo miesta výkonu práce v hostiteľskej krajine. Právne služby v oblasti práva EÚ môžu byť v zásade poskytované len plne kvalifikovaným právnikom, ktorý je členom profesijnej komory v členskom štáte EÚ a ktorý koná osobne, alebo jeho prostredníctvom a právne služby v oblasti práva členských štátov Európskej únie môžu byť v zásade poskytované len plne kvalifikovaným právnikom, ktorý je členom profesijnej komory v členskom štáte Európskej únie a ktorý koná osobne, alebo jeho prostredníctvom. Na zastupovanie pred súdmi a inými príslušnými orgánmi strany EÚ môže byť preto potrebné plnoprávne členstvo v profesijnej komore v príslušnom členskom štáte Európskej únie, keďže takéto zastupovanie zahŕňa výkon procesného práva EÚ a príslušného členského štátu. V niektorých členských štátoch však aj zahraniční právnici, ktorí nie sú plnoprávnymi členmi profesijnej komory, môžu v konaniach v občianskych veciach zastupovať stranu, ktorá je štátnym príslušníkom štátu alebo prináleží k štátu, v ktorom má právnik oprávnenie vykonávať prax.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 83
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
s výnimkou služieb právneho poradenstva, služieb právnej dokumentácie a certifikácie poskytovaných odborníkmi v oblasti práva vykonávajúcimi verejné funkcie, akými sú napríklad notári, „huissiers de justice“ alebo iní „officiers publics et ministériels.“
DK: Jedine právnici s dánskou licenciou na výkon praxe a právnické firmy registrované v Dánsku môžu vlastniť podiely v dánskej právnickej firme. Jedine právnici s dánskou licenciou na výkon praxe môžu byť v predstavenstve alebo byť súčasťou manažmentu dánskej právnickej firmy. Na získanie dánskej licencie na výkon právnickej praxe sa vyžaduje zloženie dánskej právnickej skúšky.
FR: Niektoré druhy právnej formy („association d'avocats“ a „société en participation d'avocat“) sú vyhradené pre právnikov, ktorí sú plnoprávnymi členmi profesijnej komory vo Francúzsku. V právnickej firme poskytujúcej služby v oblasti francúzskeho práva alebo práva EÚ najmenej 75 % spoločníkov, ktorí vlastnia 75 % podielu, musia byť právnikmi, ktorí sú plnoprávnymi členmi profesijnej komory vo Francúzsku.
HU: Komerčná prítomnosť by mala mať formu osobnej spoločnosti s maďarským advokátom (ügyvéd) či advokátskej kancelárie (ügyvédi iroda) alebo zastúpenia.
PL: Kým právnici z EÚ majú k dispozícii ostatné druhy právnych foriem, zahraniční právnici majú prístup iba k právnym formám verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti.
b) 1. Služby účtovníctva a účtovnej evidencie
(CPC 86212 okrem „audítorských služieb“, CPC 86213, CPC 86219 a CPC 86220)
AT: Majetková účasť kórejských účtovníkov (ktorí musia byť autorizovaní podľa kórejských právnych predpisov) v ktorejkoľvek rakúskej právnickej osobe a ich podiel na jej hospodárskych výsledkoch nesmie prekročiť 25 %, ak nie sú členmi rakúskeho profesijného združenia.
CY: Vykonávanie tejto činnosti je podmienené preskúmaním hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia v pododvetví, pokiaľ ide o zamestnanosť.
DK: Na to, aby sa zahraniční účtovníci mohli stať spoločníkmi dánskych autorizovaných účtovníkov, musia získať povolenie od Dánskej agentúry pre obchod a obchodné spoločnosti.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 84
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
b) 2. Audítorské služby
(CPC 86211 a 86212 okrem účtovníckych služieb)
AT: Majetková účasť kórejských audítorov (ktorí musia byť autorizovaní podľa kórejských právnych predpisov) v ktorejkoľvek rakúskej právnickej osobe a ich podiel na jej hospodárskych výsledkoch nesmie prekročiť 25 %, ak nie sú členmi rakúskeho profesijného združenia.
CY: Vykonávanie tejto činnosti je podmienené preskúmaním hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia v pododvetví, pokiaľ ide o zamestnanosť.
CZ a SK: Najmenej 60 % akciového kapitálu alebo hlasovacích práv je vyhradených domácim štátnym príslušníkom.
DK: Na to, aby sa zahraniční účtovníci mohli stať spoločníkmi dánskych autorizovaných účtovníkov, musia získať povolenie od Dánskej agentúry pre obchod a obchodné spoločnosti.
FI: Podmienka trvalého pobytu u najmenej jedného z audítorov fínskej spoločnosti s ručením obmedzeným.
LV: V obchodnej spoločnosti prísažných audítorov viac ako 50 % akcií s hlasovacím právom musia vlastniť prísažní audítori alebo obchodné spoločnosti prísažných audítorov Európskej únie.
LT: Najmenej 75 % podielov by malo patriť audítorom alebo audítorským spoločnostiam z Európskej únie.
SE: Jedine audítori schválení vo Švédsku môžu vykonávať právne audítorské služby v niektorých právnických osobách okrem iného vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Jedine takéto osoby môžu byť vlastníkmi podielu alebo spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú kvalifikovanú audítorskú činnosť (na úradné účely). Na získania povolenia sa vyžaduje trvalý pobyt.
SI: Podiel zahraničných osôb v audítorských spoločnostiach nesmie byť vyšší ako 49 % základného kapitálu.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 85
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
c) Služby daňového poradenstva
(CPC 863)28
AT: Majetková účasť kórejských daňových poradcov (ktorí musia byť autorizovaní podľa kórejských právnych predpisov) v ktorejkoľvek rakúskej právnickej osobe a ich podiel na jej hospodárskom výsledku nesmie prekročiť 25 %. Toto obmedzenie sa vzťahuje len na nečlenov rakúskej profesijnej organizácie.
CY: Vykonávanie tejto činnosti je podmienené preskúmaním hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia v pododvetví, pokiaľ ide o zamestnanosť.
d) Architektonické služby
a
e) Služby urbanistického plánovania a krajinnej architektúry
(CPC 8671 a CPC 8674)
BG: Pri projektoch celoštátneho alebo regionálneho významu musia kórejskí investori konať v partnerstve s miestnymi investormi alebo ako subdodávatelia miestnych investorov.
LV: Pokiaľ ide o architektonické služby, na získanie licencie, ktorá umožňuje zapojiť sa do podnikateľskej činnosti s plnou právnou zodpovednosťou a plnými právami na podpis projektu, sa vyžaduje trojročná prax v Lotyšsku v oblasti projektovania a vysokoškolský titul.
f) Inžinierske služby
a
g) Integrované inžinierske služby
(CPC 8672 a CPC 8673)
BG: Pri projektoch celoštátneho alebo regionálneho významu musia kórejskí investori konať v partnerstve s miestnymi investormi alebo ako subdodávatelia miestnych investorov.
28Nezahŕňa služby právneho poradenstva a právneho zastupovania v daňových záležitostiach, ktoré možno nájsť v časti Právne služby pod 1.A. a).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 86
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
h) Lekárske služby (vrátane psychologických služieb) a služby zubných lekárov
CPC 9312 a časť CPC 85201)
CY, EE, FI, MT: Neviazané.
AT: Neviazané okrem služieb zubných lekárov a psychológov a psychoterapeutov a žiadne, pokiaľ ide o služby zubných lekárov a psychológov a psychoterapeutov.
DE: Preskúmanie hospodárskych potrieb, ak lekári a zubní lekári sú oprávnení liečiť poistencov patriacich do systémov verejného zdravotného poistenia. Hlavné kritériá: nedostatok lekárov a zubných lekárov v danom regióne.
FR: Kým investori z Európskej únie majú k dispozícii ostatné druhy právnych foriem, kórejskí investori majú prístup iba k právnym formám „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“.
LV: Preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: nedostatok lekárov a zubných lekárov v danom regióne.
BG, LT: Poskytovanie služby podlieha povoleniu, ktoré vychádza z plánu zdravotníckych služieb vypracovaného na základe potrieb, berúc do úvahy počet obyvateľov a už existujúce lekárske služby a služby zubných lekárov.
SI: Neviazané, pokiaľ ide o služby sociálnej medicíny, sanitárne, epidemiologické a lekárske/ekologické služby, dodávanie krvi, krvných prípravkov a transplantovaných orgánov a pitvu.
UK: Usadzovanie lekárov v rámci National Health Service (Štátnej zdravotnej služby) podlieha personálnemu plánovaniu v oblasti zdravotníctva.
i) Veterinárne služby
(CPC 932)
AT, CY, EE, MT, SI: Neviazané.
BG: Preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: obyvateľstvo a hustota existujúcich spoločností.
HU: Preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: podmienky na trhu práce v odvetví.
FR: Služby možno poskytovať len formou „société d’exercice libéral“ alebo „société civile professionnelle“.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 87
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
j) 1. Služby pôrodnej asistencie
(časť CPC 93191)
BG, CZ, FI, HU, MT, SI, SK: Neviazané.
FR: Kým investori z Európskej únie majú k dispozícii ostatné druhy právnych foriem, kórejskí investori majú prístup iba k právnym formám „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“.
LT: Môže sa uplatniť preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia v pododvetví, pokiaľ ide o zamestnanosť.
j) 2. Služby poskytované zdravotnými sestrami, fyzioterapeutmi a stredným zdravotníckym personálom
(časť CPC 93191)
AT: Zahraniční investori majú povolenie len na tieto činnosti: zdravotné sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietológovia a odborníci na výživu.
BG, MT: Neviazané.
FI, SI: Neviazané, pokiaľ ide o fyzioterapeutov a stredný zdravotnícky personál.
FR: Kým investori z Európskej únie majú k dispozícii ostatné druhy právnych foriem, kórejskí investori majú prístup iba k právnym formám „société d'exercice liberal“ a „société civile professionnelle“.
LT: Môže sa uplatniť preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia v pododvetví, pokiaľ ide o zamestnanosť.
LV: Preskúmanie hospodárskych potrieb v prípade zahraničných fyzioterapeutov a stredného zdravotníckeho personálu. Hlavné kritériá: situácia v danom regióne, pokiaľ ide o zamestnanosť.
k) Maloobchodný predaj farmaceutických produktov a maloobchodný predaj lekárskych a ortopedických výrobkov
(CPC 63211)
a ostatné služby poskytované farmaceutmi29
AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Neviazané.
BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HU, IE, LV, PT, SK: Oprávnenie podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: obyvateľstvo a geografická hustota existujúcich lekární.
29Predaj farmaceutických produktov širokej verejnosti ako aj poskytovanie ostatných služieb podlieha licenčným a kvalifikačným požiadavkám a postupom uplatňovaným v členských štátoch Európskej únie. Vo všeobecnosti platí, že tieto činnosti sú vyhradené pre lekárnikov. V niektorých členských štátoch je pre lekárnikov vyhradený len predaj liekov na lekársky predpis.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 88
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Počítačové a súvisiace služby
(CPC 84)
Žiadne.
C. Služby výskumu a vývoja30
a) Služby výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied
(CPC 851)
EÚ: V prípade služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov možno výhradné práva a/alebo oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
b) Služby výskumu a vývoja v oblasti sociálnych a humanitných vied
(CPC 852 okrem psychologických služieb)31
Žiadne.
c) Interdisciplinárne služby výskumu a vývoja
(CPC 853)
EÚ: V prípade služieb výskumu a vývoja financovaných z verejných zdrojov možno výhradné práva a/alebo oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
30Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
31 Časť CPC 85201, ktorú možno nájsť v časti 6.A.h) Lekárske služby a služby zubných lekárov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 89
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Služby v oblasti nehnuteľností32
a) Služby týkajúce sa vlastnej alebo prenajatej nehnuteľnosti
(CPC 821)
Žiadne.
b) Služby za odmenu alebo na zmluvnom základe
(CPC 822)
Žiadne.
E. Služby prenájmu/lízingu bez personálu
a) Služby týkajúce sa lodí
(CPC 83103)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané, pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
LT: Lode musia byť vo vlastníctve litovských fyzických osôb alebo spoločností usadených v Litve.
SE: V prípade kórejskej majetkovej účasti vo vzťahu k lodi sa musí preukázať prevládajúci švédsky vplyv na jej prevádzku, aby mohla loď plávať pod švédskou vlajkou.
b) Služby týkajúce sa lietadiel
(CPC 83104)
EÚ: Lietadlo používané leteckým dopravcom Európske únie musí byť evidované v členskom štáte Európskej únie, ktorý udelil leteckému dopravcovi licenciu, alebo v inom štáte Európskej únie. Lietadlo musí byť vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú špecifické podmienky týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly (vrátane štátnej príslušnosti riaditeľov). V prípade krátkodobých nájomných zmlúv alebo za výnimočných okolností môžu byť udelené výnimky.
32Príslušná služba sa týka povolania realitného agenta a nemá vplyv na práva a/alebo obmedzenia vzťahujúce sa na fyzické a právnické osoby, ktoré kupujú nehnuteľnosť.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 90
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
c) Služby týkajúce sa iných dopravných zariadení
(CPC 83101, CPC 83102 a CPC 83105)
Žiadne.
d) Služby týkajúce sa iných strojov a zariadení
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 a CPC 83109)
Žiadne.
e) Služby týkajúce osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
(CPC 832)
Žiadne s tou výnimkou BE a FR, ktoré sú neviazané, pokiaľ ide o CPC 83202.
f) Prenájom telekomunikačných zariadení
(CPC 7541)
Žiadne.
F. Iné obchodné služby
a) Reklama
(CPC 871)
Žiadne.
b) Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
(CPC 864)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 91
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
c) Služby poradenstva pre oblasť riadenia
(CPC 865)
Žiadne.
d) Služby súvisiace s poradenstvom pre oblasť riadenia
(CPC 866)
HU: Neviazané, pokiaľ ide o rozhodcovské a zmierovacie služby (CPC 86602).
e) Služby technického testovania a analýzy33
(CPC 8676)
Žiadne.
f) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva
(časť CPC 881)
Žiadne.
g) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa rybolovu
(časť CPC 882)
Žiadne.
33Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade služieb technického testovania a analýzy, ktoré sú povinné pre udeľovanie povolení na uvedenie produktov na trh alebo povolení na používanie (napr. kontrola áut, kontrola potravín).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 92
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
h) Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa výroby
(časť CPC 884 a časť CPC 885)
Žiadne.
i) Služby sprostredkovania práce a vyhľadávania pracovníkov
i) 1. Vyhľadávanie vedúcich pracovníkov
(CPC 87201)
BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Neviazané.
ES: Štátny monopol.
i) 2. Služby sprostredkovania práce
(CPC 87202)
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Neviazané.
BE, ES, FR, IT: Štátny monopol.
DE: Oprávnenie podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: situácia a vývoj na trhu práce.
i) 3. Služby vyhľadávania pomocných kancelárskych pracovníkov
(CPC 87203)
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Neviazané.
IT: Štátny monopol.
i) 4. Služby modelingových agentúr
(časť CPC 87209)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 93
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
i) 5. Služby vyhľadávania pomocného personálu pre domácnosť, iných obchodných alebo priemyselných pracovníkov, ošetrovateľov a iných pracovníkov
(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)
Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané.
HU: Žiadne.
j) 1. Vyšetrovacie a pátracie služby
(CPC 87301)
BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Neviazané.
j) 2. Bezpečnostné služby
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 a CPC 87305)
DK: Podmienka štátnej príslušnosti a trvalého pobytu pre členov predstavenstva. Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie služieb ochrany letísk.
BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Povolenie možno udeliť len štátnym príslušníkom a vnútroštátnym registrovaným organizáciám.
ES: Prístup je podmienený predchádzajúcim oprávnením. Rada ministrov berie pri udeľovaní oprávnenia do úvahy také podmienky, ako spôsobilosť, profesionálna bezúhonnosť a nezávislosť, primeranosť ochrany poskytovanej pre bezpečnosť obyvateľstva a pre verejný poriadok.
k) Súvisiace vedecké a technické konzultačné služby34
(CPC 8675)
FR: Zahraniční investori musia mať osobitné povolenie na prieskumné a vyhľadávacie služby.
l) 1. Údržba a oprava plavidiel
(časť CPC 8868)
Žiadne.
34Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje na určité činnosti týkajúce sa ťažby (nerasty, ropa, plyn atď.).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 94
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
l) 2. Údržba a oprava zariadení železničnej dopravy
(časť CPC 8868)
LV: Štátny monopol.
SE: Ak investor má v úmysle zriadiť vlastný terminál, uplatňuje sa preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: priestorové a kapacitné obmedzenia.
l) 3. Údržba a oprava motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a zariadení cestnej dopravy
(CPC 6112, CPC 6122, časť CPC 8867 a časť CPC 8868)
SE: Ak investor má v úmysle zriadiť vlastný terminál, uplatňuje sa preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: priestorové a kapacitné obmedzenia.
l) 4. Údržba a oprava lietadiel a ich častí
(časť CPC 8868)
Žiadne.
l) 5. Údržba a oprava kovových produktov, (nie kancelárskych) strojov, (nie dopravných a nie kancelárskych) zariadení a osobných potrieb a potrieb pre domácnosť35
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 a CPC 8866)
Žiadne.
35Údržbu a opravu dopravných zariadení (CPC 6112, 6122, 8867 a CPC 8868) možno nájsť v časti 6. F. l) 1. až 6. F. l) 4.Údržbu a opravu kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (CPC 845) možno nájsť v časti 6.B. Počítačové a súvisiace služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 95
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
m) Služby upratovania a čistenia budov
(CPC 874)
Žiadne.
n) Fotografické služby
(CPC 875)
Žiadne.
o) Baliace služby
(CPC 876)
Žiadne.
p) Polygrafická a vydavateľská činnosť
(CPC 88442)
LT, LV: Právo založiť podnikateľský subjekt vo vydavateľskom sektore sa poskytuje len právnickým osobám zapísaným v národnom obchodnom registri (nie pobočkám).
PL: Podmienka štátnej príslušnosti v prípade šéfredaktora novín a časopisov.
SE: Podmienka trvalého pobytu v prípade vydavateľa a majiteľa vydavateľstva a polygrafickej spoločnosti.
q) Kongresové služby
(časť CPC 87909)
Žiadne.
r) 1. Prekladateľské a tlmočnícke služby
(CPC 87905)
DK: Rozsah činnosti autorizovaných verejných prekladateľov a tlmočníkov môže byť obmedzený v oprávnení na činnosť.
PL: Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie služieb prísažných tlmočníkov.
BG, HU, SK: Neviazané, pokiaľ ide o úradný preklad a tlmočenie.
r) 2. Služby interiérového dizajnu a ostatných špecializovaných druhov dizajnu
(CPC 87907)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 96
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
r) 3. Služby inkasných agentúr
(CPC 87902)
IT, PT: Podmienka štátnej príslušnosti v prípade investorov.
r) 4. Služby poskytovania úverových informácií
(CPC 87901)
BE: Pokiaľ ide o databázy spotrebiteľských úverov, vyžaduje sa u investorov splnenie podmienky štátnej príslušnosti.
IT, PT: Podmienka štátnej príslušnosti v prípade investorov.
r) 5. Rozmnožovacie služby
(CPC 87904)36
Žiadne.
r) 6. Konzultačné služby pre oblasť telekomunikácií
(CPC 7544)
Žiadne.
r) 7. Služby preberania telefonických hovorov
(CPC 87903)
Žiadne.
36Nezahŕňa tlačiarenské služby, ktoré patria pod CPC 88442 a ktoré možno nájsť v časti 6.F. p).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 97
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
7. KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
A. Poštové a kuriérske služby
(Služby týkajúce sa manipulácie37 s poštovými zásielkami38 podľa nasledujúceho zoznamu pododvetví, pre domáce aj zahraničné miesta určenia: i) manipulácia s adresovanými písomnými oznámeniami akéhokoľvek druhu na fyzickom médiu39 vrátane hybridnej poštovej služby a priamej pošty, ii) manipulácia s adresovanými balíkmi a balíčkami40, iii) manipulácia s adresovanými tlačovinami41,
Žiadne.
37„Manipuláciou“ sa rozumejú činnosti ako vyberanie, triedenie, preprava a dodanie.
38„Poštové zásielky“ sú zásielky, s ktorými manipuluje akýkoľvek typ verejného alebo súkromného komerčného operátora.
39Napr. listy, pohľadnice.
40Tu sú zahrnuté knihy a katalógy.
41Časopisy, noviny a periodiká.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 98
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
iv) manipulácia so zásielkami uvedenými v bodoch i) až iii) ako s doporučenou alebo poistenou poštou, v) expresné doručovateľské služby42 pre zásielky uvedené v bodoch i) až iii), vi) manipulácia s neadresovanými zásielkami a vii) výmena dokumentov43
Pododetvia i), iv) a v) sú však vylúčené, ak patria do rámca služieb, ktoré môžu byť vyhradené pre listové zásielky, ktorých cena je nižšia ako päťnásobok základnej verejnej tarify za predpokladu, že vážia menej ako 350 gramov44, a pre doporučené poštové služby používané v súdnych alebo
42Expresné doručovateľské služby môžu zahŕňať okrem vyššej rýchlosti a spoľahlivosti prvky pridanej hodnoty, napríklad vyzdvihnutie v mieste pôvodu, osobné doručenie adresátovi, vyhľadanie a sledovanie zásielky, možnosť zmeny miesta určenia a adresáta počas prepravy a potvrdenie prijatia.
43Poskytovanie prostriedkov vrátane zabezpečenia priestorov na tento účel ako aj dopravy treťou stranou, ktorými sa umožní, aby si používatelia, ktorí sa prihlásili na využívanie tejto služby, medzi sebou vzájomnou výmenou sami doručili poštové zásielky. „Poštové zásielky“ sú zásielky, s ktorými manipuluje akýkoľvek typ verejného alebo súkromného komerčného operátora.
44„Listovými zásielkami“ sa rozumie komunikácia v písomnej forme na akomkoľvek druhu fyzického média, ktorú je potrebné dopraviť a doručiť na adresu uvedenú odosielateľom na samotnej zásielke alebo na jej obale. Knihy, katalógy, noviny a časopisy sa nepovažujú za listové zásielky.
47Tieto služby nezahŕňajú on-line informácie a/alebo spracovanie údajov (vrátane spracovania transakcií) (časť CPC 843), ktoré možno nájsť v časti 6.B. Počítačové a súvisiace služby.
48Televízne a rozhlasové vysielanie sa definuje ako neprerušený tok vysielania, ktorý je potrebný na distribúciu rozhlasového a televízneho signálu širokej verejnosti, ale nezahŕňa pomocné prepojenia medzi prevádzkovateľmi.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 99
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
správnych konaniach.)
(časť CPC 751, časť CPC 7123545 a časť CPC 7321046)
B. Telekomunikačné služby
Tieto služby nezahŕňajú hospodárske činnosti, ktorých predmetom je poskytovanie obsahu, na prenos ktorého sú potrebné telekomunikačné služby.
a) Všetky služby, ktorých predmetom je prenos a príjem signálov akýmikoľvek elektromagnetickými prostriedkami47 okrem televízneho a rozhlasového vysielania48
Žiadne49
45Preprava poštových zásielok a zásielok kuriérskej služby na vlastný účet akýmkoľvek spôsobom pozemnej dopravy.
46Preprava pošty na vlastný účet vzduchom.
49Na objasnenie, niektoré členské štáty Európskej únie si u určitých telekomunikačných operátorov zachovávajú podiel štátu. Také členské štáty si vyhradzujú právo zachovať si takýto podiel štátu aj v budúcnosti. Neznamená to obmedzenie prístupu na trh. V Belgicku sa podiel štátu a hlasovacie práva v Belgacome upravuje voľne v rámci legislatívnych právomocí, v súčasnosti je to podľa zákona z 21. marca 1991 o reforme hospodárskych podnikov v majetku vlády.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 100
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
b) Služby prenosu satelitného vysielania50
EÚ: Poskytovatelia služieb v tomto odvetví môžu podliehať povinnostiam zabezpečovať v súvislosti s prenosom obsahu prostredníctvom ich siete ciele všeobecného záujmu v súlade s regulačným rámcom EÚ pre elektronické komunikácie.
BE: Neviazané.
8. STAVEBNÉ A SÚVISIACE INŽINIERSKE SLUŽBY (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 a CPC 518)
Žiadne.
9. DISTRIBUČNÉ SLUŽBY
(okrem distribúcie zbraní, munície, výbušnín a ostatného vojenského materiálu)
Všetky pododvetvia uvedené ďalej51
AT: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu pyrotechnického tovaru, zápalných produktov a trhavín a jedovatých látok. V prípade distribúcie farmaceutických a tabakových produktov možno výhradné práva a/alebo oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
FI: Neviazané, pokiaľ ide o distribúciu alkoholických nápojov a farmaceutických produktov.
50Tieto služby zahŕňajú telekomunikačné služby, ktorých predmetom je prenos a príjem rozhlasového a televízneho vysielania satelitom (neprerušený tok vysielania cez satelit potrebný na distribúciu signálov televíznych a rozhlasových programov širokej verejnosti). Toto zahŕňa predaj využívania satelitných služieb, ale nepatrí sem predaj balíkov televíznych programov domácnostiam.
51Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade distribúcie chemických produktov, liečiv, produktov na zdravotnícke použitie, akými sú napríklad lekárske a chirurgické prístroje, určité látky a predmety používané v lekárstve, vojenského vybavenia a drahých kovov (a drahokamov) a v niektorých členských štátoch Európskej únie aj na distribúciu tabaku, tabakových produktov a alkoholických nápojov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 101
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
A. Služby komisionárov
a) Služby komisionárov v oblasti motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(časť CPC 61111, časť CPC 6113 a časť CPC 6121 )
Žiadne.
b) Ostatné služby komisionárov
(CPC 621)
Žiadne.
B. Služby v oblasti veľkoobchodného predaja
a) Služby v oblasti veľkoobchodného predaja motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(časť CPC 61111, časť CPC 6113 a časť CPC 6121 )
Žiadne.
b) Služby v oblasti veľkoobchodného predaja koncových telekomunikačných zariadení
(časť CPC 7542)
Žiadne.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 102
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
c) Iné služby v oblasti veľkoobchodného predaja
(CPC 622 okrem služieb v oblasti veľkoobchodného predaja energetických produktov52)
FR, IT: Štátny monopol na tabak.
FR: Povolenie veľkoobchodných lekární podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: obyvateľstvo a geografická hustota existujúcich lekární.
C. Služby v oblasti maloobchodného predaja53
Služby v oblasti maloobchodného predaja motorových vozidiel, motocyklov, snežných vozidiel a ich častí a príslušenstva
(CPC 61112, časť CPC 6113 a časť CPC 6121)
Služby v oblasti maloobchodného predaja koncových telekomunikačných zariadení
(časť CPC 7542)
Služby v oblasti maloobchodného predaja potravín
(CPC 631)
ES, FR, IT: Štátny monopol na tabak.
BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Povolenie pre obchodné domy (v prípade FR len pre veľké obchody) podlieha preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: počet existujúcich obchodov a vplyv na ne, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie, vplyv na dopravné podmienky a tvorba nových pracovných miest.
IE, SE: Neviazané, pokiaľ ide o maloobchodný predaj alkoholických nápojov.
SE: Povolenie pre dočasný predaj odevov, obuvi a potravín, ktoré nie sú spotrebované v mieste predaja, môže podliehať preskúmaniu hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: vplyv na obchody v príslušnej zemepisnej oblasti.
52 Tieto služby, ktoré zahŕňajú CPC 62271, možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 19.D.
53Nezahŕňa služby súvisiace s údržbou a opravou, ktoré možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.B a 6.F.1).
Nezahŕňa služby v oblasti maloobchodného predaja energetických produktov, ktoré možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 19.E a 19.F.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 103
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
Služby v oblasti maloobchodného predaja ostatného (nie energetického) tovaru okrem maloobchodného predaja farmaceutických, lekárskych a ortopedických výrobkov54
(CPC 632 okrem CPC 63211 a 63297)
D. Franchising
(CPC 8929)
Žiadne.
10. SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA (len súkromne financované služby)
A. Služby v oblasti základného vzdelávania
(CPC 921)
B. Služby v oblasti stredoškolského vzdelávania
(CPC 922)
C. Služby v oblasti vysokoškolského vzdelávania
(CPC 923)
EÚ: Účasť súkromných prevádzkovateľov v sieti vzdelávania je podmienená koncesiou.
AT: Neviazané, pokiaľ ide o služby v oblasti vzdelávania a školy pre dospelých prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie služieb v oblasti základného a/alebo stredoškolského vzdelávania pre zahraničné fyzické osoby a združenia a pre poskytovanie služieb v oblasti vysokoškolského vzdelávania.
CZ, SK: Podmienka štátnej príslušnosti v prípade väčšiny členov predstavenstva. Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie služieb v oblasti vysokoškolského vzdelávania okrem služieb v oblasti pomaturitného technického a odborného vzdelávania (CPC 92310).
CY, FI, MT, RO, SE: Neviazané.
54Maloobchodný predaj farmaceutických, lekárskych a ortopedických výrobkov možno nájsť v časti ODBORNÉ SLUŽBY pod 6.A. k).
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 104
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Služby v oblasti vzdelávania dospelých
(CPC 924)
EL: Podmienka štátnej príslušnosti v prípade väčšiny členov správnej rady na základných a stredných školách. Neviazané, pokiaľ ide o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré udeľujú štátom uznávané diplomy.
ES, IT: Na založenie súkromných univerzít oprávnených vydávať uznávané diplomy alebo tituly sa požaduje vykonanie preskúmania hospodárskych potrieb. V rámci príslušného postupu je nutné vyžiadať si vyjadrenie parlamentu. Hlavné kritériá: obyvateľstvo a hustota existujúcich zariadení.
HU, SK: Miestne orgány (alebo v prípade vysokých škôl a ostatných inštitúcií vysokoškolského vzdelávania ústredné orgány), ktoré vydávajú povolenia, môžu obmedziť počet zakladaných škôl.
LV: Neviazané, pokiaľ ide o poskytovanie vzdelávacích služieb týkajúcich sa technického a odborného stredoškolského vzdelávania pre študentov s postihnutím (CPC 9224).
SI: Neviazané, pokiaľ ide o základné školy. Podmienka štátnej príslušnosti v prípade väčšiny členov správnej rady na stredných a vysokých školách.
E. Ostatné služby v oblasti vzdelávania
(CPC 929)
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Neviazané.
CZ, SK: Účasť súkromných prevádzkovateľov v sieti vzdelávania je podmienená koncesiou. Podmienka štátnej príslušnosti v prípade väčšiny členov predstavenstva.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 105
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
11. ENVIRONMENTÁLNE SLUŽBY55
A. Služby čistenia a odvodu odpadových vôd
(CPC 9401)56
B. Nakladanie s tuhým/nebezpečným odpadom okrem cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu
a) Služby súvisiace s likvidáciou odpadu
(CPC 9402)
b) Asanačné a podobné služby
(CPC 9403)
C. Ochrana ovzdušia a podnebia
(CPC 9404)57
Žiadne.
55Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
56Zodpovedá kanalizačným službám.
57Zodpovedá službám týkajúcim sa čistenia výfukových plynov.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 106
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Asanácia a čistenie pôdy a vody
a) Ošetrovanie, asanácia kontaminovanej/znečistenej pôdy a vody
(časť CPC 9406)58
E. Znižovanie hladiny hluku a vibrácií
(CPC 9405)
F. Ochrana biodiverzity a krajiny
a) Služby spojené s ochranou prírody a krajiny
(časť CPC 9406)
G. Ostatné environmentálne a pridružené služby
(CPC 9409)
58Zodpovedá častiam služieb spojeným s ochranou prírody a krajiny.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 107
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
12. FINANČNÉ SLUŽBY
A. Poisťovacie služby a služby súvisiace s poistením
AT: Licencia pre pobočky kórejských poisťovateľov sa zamietne, ak daný poisťovateľ nemá v Kórei právnu formu zodpovedajúcu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti vzájomného poistenia alebo právnu formu s nimi porovnateľnú.
BG, ES: Pred založením pobočky alebo agentúry v Bulharsku alebo Španielsku s cieľom poskytovať určité kategórie poistenia musí mať kórejský poisťovateľ počas najmenej piatich rokov povolenie na poskytovanie takých istých kategórií poistenia v Kórei.
EL: Právo usadiť sa nezahŕňa zriaďovanie zastupiteľských kancelárií ani iných stálych foriem prítomnosti poisťovní, s výnimkou prípadov, keď sú takéto kancelárie založené ako agentúry, pobočky alebo ústredia.
FI: Aspoň polovica zakladateľov a členov predstavenstva a dozornej rady poisťovne musia mať miesto trvalého pobytu v Európskej únii, pokiaľ im príslušné orgány neudelili výnimku. Kórejskí poisťovatelia nemôžu vo Fínsku dostať licenciu ako pobočka na poskytovanie zákonného dôchodkového poistenia.
IT: Povolenie zriaďovať pobočky je v konečnom dôsledku podmienené hodnotením orgánov dohľadu.
BG, PL: Pre sprostredkovateľov poistenia sa vyžaduje zápis do miestneho obchodného registra (nemôže ísť o pobočky).
PT: Na založenie pobočky v Portugalsku musia kórejské poisťovacie spoločnosti preukázať predchádzajúce prevádzkové skúsenosti v trvaní najmenej piatich rokov. Pre sprostredkovanie poistenia nie je dovolené zakladanie priamych pobočiek, ktoré je vyhradené pre spoločnosti vytvorené v súlade s právnymi predpismi členského štátu Európskej únie.
SK: Kórejskí štátni príslušníci môžu založiť poisťovaciu spoločnosť vo forme akciovej spoločnosti alebo vykonávať poisťovaciu činnosť prostredníctvom dcérskych spoločností s kanceláriami registrovanými na Slovensku (nemôže ísť o pobočky).
SI: Zahraniční investori nemôžu mať účasť v poisťovniach, ktoré sa privatizujú. Členstvo vo vzájomnej poisťovacej inštitúcii je obmedzené na spoločnosti založené v Slovinsku (nie pobočky) a na domáce fyzické osoby. Na poskytovanie poradenských služieb a služieb súvisiacich s likvidáciou škôd sa vyžaduje zápis do obchodného registra ako právnickej osoby (nemôže ísť o pobočky).
SE: Podniky v oblasti sprostredkovania poistenia, ktoré nie sú vo Švédsku zapísané v obchodnom registri, sa môžu usadiť len vo forme pobočky.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 108
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Bankové a iné finančné služby (okrem poistenia)
EÚ: Iba firmy so sídlom v Európskej únii môžu vystupovať ako depozitári aktív investičných fondov. Na výkon činnosti správy podielových fondov a investičných spoločností sa požaduje vytvorenie špecializovanej správcovskej spoločnosti, ktorá má svoje ústredie a registrované sídlo v tom istom členskom štáte Európskej únie.
BG: Dôchodkové poistenie sa realizuje prostredníctvom účasti v dôchodkových poisťovniach zapísaných v obchodnom registri (nemôže ísť o pobočky). V prípade predsedu správnej rady a predsedu predstavenstva sa požaduje trvalý pobyt v Bulharsku.
CY: Iba členovia (makléri) cyperskej burzy môžu na Cypre podnikať v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Maklérska firma môže byť registrovaná ako člen cyperskej burzy, ak bola založená a zaregistrovaná v súlade s cyperským zákonom o spoločnostiach (nemôže ísť o pobočky).
HU: Pobočky kórejských inštitúcií nemôžu poskytovať služby v oblasti správy aktív pre súkromné dôchodkové fondy alebo správy rizikového kapitálu. V predstavenstve finančnej inštitúcie by mali byť aspoň dvaja členovia, ktorí sú maďarskými občanmi, rezidentmi v zmysle príslušných devízových predpisov a majú v Maďarsku trvalý pobyt aspoň jeden rok.
IE: V prípade organizácií kolektívneho investovania zriadených ako podielové fondy a spoločnosti s variabilným kapitálom (okrem podnikov na kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov, PKIPCP) sa vyžaduje, aby správca/depozitár a správcovská spoločnosť boli zapísaní do obchodného registra v Írsku alebo v inom členskom štáte Európskej únie (nemôže ísť o pobočky). V prípade investičnej komanditnej spoločnosti musí byť aspoň jeden komplementár zapísaný v obchodnom registri v Írsku. Na získanie členstva na burze cenných papierov v Írsku musí byť subjekt buď a) autorizovaný v Írsku, čo si vyžaduje, aby bol zapísaný v obchodnom registri alebo aby bol osobnou obchodnou spoločnosťou s ústredím/sídlom v Írsku, alebo b) aby mal povolenie v inom členskom štáte Európskej únie v súlade so smernicou Európskej únie o investičných službách.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 109
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
IT: Na to, aby spoločnosť bola oprávnená spravovať systém zúčtovania cenných papierov prostredníctvom prevádzky v Taliansku, musí byť zapísaná v obchodnom registri v Taliansku (nemôže ísť o pobočky). Na to, aby spoločnosti boli oprávnené riadiť centrálne depozitné služby cenných papierov prostredníctvom prevádzky v Taliansku, musia byť zapísané v obchodnom registri v Taliansku (nemôže ísť o pobočky). V prípade organizácií kolektívneho investovania iných ako harmonizovaných PKIPCP na základe právnych predpisov Európskej únie sa vyžaduje, aby bol správca/depozitár zapísaný v obchodnom registri v Taliansku alebo v inom členskom štáte Európskej únie a aby mali pobočku v Taliansku. Od správcovských spoločnosti PKIPCP, ktoré nie sú harmonizované podľa právnych predpisov Európskej únie, sa tiež vyžaduje, aby boli zapísané v obchodnom registri v Taliansku (nemôže ísť o pobočky). Iba banky, poisťovne, investičné firmy a spoločnosti spravujúce PKIPCP harmonizované podľa právnych predpisov Európskej únie a majúce svoje ústredie v Európskej únii, ako aj PKIPCP zapísané v obchodnom registri v Taliansku môžu vykonávať činnosť správy zdrojov dôchodkových fondov. Pri poskytovaní podomového predaja musia sprostredkovatelia využívať autorizovaných finančných predajcov s trvalým pobytom na území niektorého členského štátu Európskej únie. Zastupiteľské kancelárie zahraničných sprostredkovateľov nesmú vykonávať činnosti zamerané na poskytovanie investičných služieb.
LT: Na správu aktív sa vyžaduje zápis v obchodnom registri ako špecializovanej správcovskej spoločnosti (nie pobočky). Ako depozitári aktív môžu konať iba firmy s registrovaným sídlom v Litve.
PT: Správu dôchodkových fondov môžu vykonávať len spoločnosti zapísané v obchodnom registri v Portugalsku špecializované na tento účel a poisťovne usadené v Portugalsku a oprávnené podnikať v oblasti životného poistenia alebo subjekty oprávnené vykonávať správu dôchodkových fondov v iných členských štátoch Európskej únie (neviazané pre zakladanie priamych pobočiek z nečlenských krajín Európskej únie).
RO: Pobočky zahraničných inštitúcií nemôžu poskytovať služby správy aktív.
SK: Investičné služby môžu na Slovensku poskytovať banky, investičné spoločnosti, investičné fondy a obchodníci s cennými papiermi, pričom tieto subjekty musia mať právnu formu akciových spoločností so zákonom stanoveným kmeňovým kapitálom (nemôže ísť o pobočky).
SI: Neviazané, pokiaľ ide o účasť v bankách, ktoré sa privatizujú, a pokiaľ ide o súkromné dôchodkové fondy (nepovinné dôchodkové fondy).
SE: Zakladateľom sporiteľne musí byť fyzická osoba trvalým pobytom v Európskej únii.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 110
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
13. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE SLUŽBY59
(len súkromne financované služby)
A. Nemocničné služby
(CPC 9311)
B. Záchranné zdravotné služby
(CPC 93192)
C. Rezidenčné zdravotnícke zariadenia iné ako nemocničné služby
(CPC 93193)
D. Sociálne služby
(CPC 933)
EÚ: Účasť súkromných prevádzkovateľov v zdravotníckej a sociálnej sieti je podmienená koncesiou. Môže sa uplatniť preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: počet existujúcich zariadení a vplyv na ne, dopravná infraštruktúra, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie a tvorba nových pracovných miest.
AT, SI: Neviazané, pokiaľ ide o záchranné zdravotné služby.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o nemocničné služby, záchranné zdravotné služby a pre rezidenčné zdravotnícke zariadenia iné ako nemocničné služby.
CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Neviazané.
HU: Neviazané, pokiaľ ide o sociálne služby.
PL: Neviazané, pokiaľ ide o záchranné zdravotné služby, pre rezidenčné zdravotnícke zariadenia iné ako nemocničné služby a pokiaľ ide o sociálne služby.
BE, UK: Neviazané, pokiaľ ide o záchranné zdravotné služby, pre rezidenčné zdravotnícke zariadenia iné ako nemocničné služby a pokiaľ ide o sociálne služby iné ako ozdravovne a zotavovne a domovy dôchodcov.
59Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 111
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
14. CESTOVNÝ RUCH A SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVANÍM
A. Hotely, reštaurácie a catering
(CPC 641, CPC 642 a CPC 643)
okrem cateringu v oblasti služieb leteckej dopravy60
BG: Vyžaduje sa zápis do obchodného registra (nemôže ísť o pobočky).
IT: V prípade barov, kaviarní a reštaurácií sa uplatňuje preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: obyvateľstvo a hustota existujúcich zariadení.
B. Služby cestovných kancelárií a touroperátorov (vrátane vedúcich výpravy)
(CPC 7471)
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
PT: Požiadavka založenia obchodnej spoločnosti so sídlom v Portugalsku (neviazané pre pobočky).
C. Služby turistických sprievodcov
(CPC 7472)
Žiadne.
60Catering v oblasti služieb leteckej dopravy možno nájsť v časti POMOCNÉ SLUŽBY SÚVISIACE S DOPRAVOU pod 17.E. a) Služby pozemnej obsluhy.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 112
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
15. REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ SLUŽBY (okrem audiovizuálnych služieb)
A. Služby zábavného priemyslu (vrátane služieb divadiel, hudobných skupín, cirkusov a diskoték)
(CPC 9619)
CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Neviazané.
BG: Neviazané okrem služieb zábavného priemyslu týkajúcich sa divadelnej produkcie, speváckych skupín, hudobných skupín a orchestrov (CPC 96191), služieb poskytovaných autormi, skladateľmi, sochármi, zabávačmi a inými individuálnymi umelcami (CPC 96192) a pridružených divadelných služieb (CPC 96193).
EE: Neviazané, pokiaľ ide o ostatné služby v oblasti zábavy (CPC 96199) okrem služieb kín.
LV: Neviazané okrem služieb v oblasti prevádzky kín (časť CPC 96199).
B. Služby informačných a tlačových agentúr
(CPC 962)
FR: Zahraničná účasť v spoločnostiach, ktoré vydávajú publikácie vo francúzskom jazyku, nesmie presiahnuť 20 percent kapitálu alebo hlasovacích práv v spoločnosti. Tlačové agentúry: Neviazané s tou výnimkou, že kórejské tlačové agentúry môžu založiť pobočku alebo kanceláriu vo Francúzsku len na účel zhromažďovania správ. Na spresnenie treba uviesť, že taká pobočka alebo kancelária nesmie správy rozširovať
BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, RO, PL, SI, SK: Neviazané.
PT: Spravodajské spoločnosti, registrované v Portugalsku v právnej forme „Sociedade Anónima“ musia mať kapitál vo forme akcií na meno.
C. Knižnice, archívy, múzeá a iné kultúrne služby61
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané.
AT, LT: Účasť súkromných prevádzkovateľov v sieti knižníc, archívov, múzeí a iných kultúrnych služieb je podmienená koncesiou alebo licenciou.
61Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 113
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Športové služby
(CPC 9641)
AT, SI: Neviazané, pokiaľ ide o služby lyžiarskych škôl a horských vodcov.
BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
E. Služby poskytované v rekreačných parkoch a na plážach
(CPC 96491)
Žiadne.
16. SLUŽBY V OBLASTI DOPRAVY
A. Námorná doprava62
62Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade prístavných služieb a ostatných služieb námornej dopravy, ktoré si vyžadujú využívanie verejnej sféry.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 114
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
a) Medzinárodná preprava cestujúcich
(CPC 7211 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy63)
b) Medzinárodná nákladná doprava
(CPC 7212 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy64)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané, pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
63Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
64Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 115
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Vnútrozemská vodná doprava
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7221 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy65)
b) Nákladná doprava
(CPC 7222 okrem vnútroštátnej kabotážnej dopravy66)
EÚ: Na základe opatrení vyplývajúcich z existujúcich alebo budúcich dohôd o prístupe k vnútrozemským vodným cestám (vrátane dohôd tykajúcich sa prepojenia Rýn – Mohan – Dunaj) sú niektoré dopravné práva vyhradené pre prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo v príslušných krajinách a ktorí spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo. Vyžaduje sa splnenie podmienok predpisov, ktorými sa vykonáva mannheimský dohovor o režime plavby na Rýne.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané, pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
AT: Podmienka štátnej príslušnosti pre založenie lodnej spoločnosti fyzickými osobami. V prípade, že je založená ako právnická osoba, musí byť podmienka štátnej príslušnosti splnená u členov správnej rady a dozornej rady. Vyžaduje sa, aby bola spoločnosť zapísaná v obchodnom registri alebo aby mala stálu prevádzkareň v Rakúsku. Okrem toho väčšinu obchodných podielov musia mať v držbe občania Európskej únie.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
HU: V súvislosti s prevádzkarňou sa môže vyžadovať účasť štátu.
FI: Služby môžu poskytovať len lode prevádzkované pod vlajkou Fínska.
65Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
66Bez toho, aby bol dotknutý rozsah činností, ktoré možno podľa príslušných vnútroštátnych predpisov považovať za „kabotáž“, táto listina nezahŕňa vnútroštátnu kabotážnu dopravu, ktorou sa obvykle rozumie preprava cestujúcich alebo tovaru medzi prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v členskom štáte Európskej únie a iným prístavom alebo miestom nachádzajúcim sa v tom istom členskom štáte vrátane prístavu alebo miesta v jeho kontinentálnom šelfe podľa Dohovoru OSN o morskom práve, ako aj preprava začínajúca a končiaca v tom istom prístave alebo mieste nachádzajúcom sa v členskom štáte Európskej únie.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 116
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Železničná doprava67
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7111)
b) Nákladná doprava
(CPC 7112)
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
67Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade služieb cestnej dopravy, ktoré si vyžadujú využívanie verejnej sféry.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 117
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Cestná doprava68
a) Preprava cestujúcich
(CPC 7121 a CPC 7122)
EÚ: Zahraniční investori nemôžu poskytovať dopravné služby v rámci členského štátu (kabotáž) okrem služieb príležitostného prenájmu autobusov s vodičom.
EÚ: Preskúmanie hospodárskych potrieb v prípade taxi služieb. Hlavné kritériá: počet existujúcich zariadení a vplyv na ne, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie, vplyv na dopravné podmienky a tvorba nových pracovných miest.
AT, BG: Výhradné práva a/alebo oprávnenia možno udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
FI, LV: Vyžaduje sa povolenie, ktoré sa neudeľuje vozidlám registrovaným v zahraničí.
LV a SE: Od usadených subjektov sa vyžaduje používanie vozidiel registrovaných v týchto štátoch.
ES: Preskúmanie hospodárskych potrieb v prípade CPC 7122. Hlavné kritériá: miestny dopyt.
IT, PT: Preskúmanie hospodárskych potrieb v prípade služieb limuzín. Hlavné kritériá: počet existujúcich zariadení a vplyv na ne, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie, vplyv na dopravné podmienky a tvorba nových pracovných miest.
ES, IE, IT: Preskúmanie hospodárskych potrieb v prípade služieb medzimestskej autobusovej dopravy. Hlavné kritériá: počet existujúcich zariadení a vplyv na ne, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie, vplyv na dopravné podmienky a tvorba nových pracovných miest.
FR : Neviazané, pokiaľ ide o služby medzimestskej autobusovej dopravy.
68Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 118
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
b) Nákladná doprava69
(CPC 7123 okrem prepravy poštových a kuriérskych zásielok na vlastný účet70)
AT, BG: Výhradné práva a/alebo oprávnenia možno udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
FI, LV: Vyžaduje sa povolenie, ktoré sa neudeľuje vozidlám registrovaným v zahraničí.
LV a SE: Od usadených subjektov sa vyžaduje používanie vozidiel registrovaných v týchto štátoch.
IT, SK: Preskúmanie hospodárskych potrieb. Hlavné kritériá: miestny dopyt.
E. Potrubná preprava tovaru okrem paliva71 72
(CPC 7139)
AT: Výhradné práva možno udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
69V niektorých členských štátoch sa uplatňuje horizontálne obmedzenie na verejné služby.
70Časť CPC 71235, ktorú možno nájsť v časti KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY pod 7.A. Poštové a kuriérske služby.
71Potrubnú prepravu palív možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 19.B.
72Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 119
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
17. POMOCNÉ SLUŽBY V DOPRAVE73
A. Pomocné služby v námornej doprave74
a) Služby manipulácie s nákladom v námornej doprave
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby colného vybavenia
d) Služby kontajnerových staníc a dep
e) Služby námorných agentúr
f) Námorné špeditérske služby
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
IT: Preskúmanie hospodárskych potrieb75 v prípade služieb manipulácie s nákladom v námornej doprave. Hlavné kritériá: počet existujúcich zariadení a vplyv na ne, hustota obyvateľstva, geografické rozloženie a tvorba nových pracovných miest.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra). Pokiaľ ide o služby námorných agentúr, kórejské lodné spoločnosti majú právo založiť pobočky, ktoré môžu zastupovať ich hlavné kancelárie. Pomocné služby v námornej doprave, ktoré si vyžadujú používanie plavidiel, možno poskytovať len prostredníctvom plavidiel prevádzkovaných pod bulharskou vlajkou.
SI: Len právnické osoby usadené v Slovinsku (nie pobočky) môžu vykonávať colné vybavenie.
FI: Služby môžu poskytovať len lode prevádzkované pod vlajkou Fínska.
73Nezahŕňa služby súvisiace s údržbou a opravou dopravných zariadení, ktoré možno nájsť v časti OBCHODNÉ SLUŽBY pod 6.F.1) 1 až 6.F.1) 4.
74Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade prístavných služieb, ostatných pomocných služieb, ktoré si vyžadujú využívanie verejnej sféry a tlačných a vlečných služieb.
75Toto opatrenie sa uplatňuje na nediskriminačnom základe.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 120
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
g) Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7213)
h) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7214)
i) Podporné služby v námornej doprave
(časť CPC 745)
j) Ostatné podporné a pomocné služby (vrátane cateringu)
(časť CPC 749)
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 121
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
B. Pomocné služby vo vnútrozemskej vodnej doprave76
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Prenájom plavidiel s posádkou
(CPC 7223)
e) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7224)
f) Podporné služby vo vnútrozemskej vodnej doprave
(časť CPC 745)
g) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
EÚ: Na základe opatrení vyplývajúcich z existujúcich alebo budúcich dohôd o prístupe k vnútrozemským vodným cestám (vrátane dohôd tykajúcich sa prepojenia Rýn – Mohan – Dunaj) sú niektoré dopravné práva vyhradené pre prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo v príslušných krajinách a ktorí spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, pokiaľ ide o vlastníctvo. Vyžaduje sa splnenie podmienok predpisov, ktorými sa vykonáva mannheimský dohovor o režime plavby na Rýne.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Neviazané, pokiaľ ide o založenie registrovanej spoločnosti s cieľom prevádzkovať flotilu pod národnou vlajkou štátu, v ktorom je spoločnosť usadená.
AT: Podmienka štátnej príslušnosti pre založenie lodnej spoločnosti fyzickými osobami. V prípade založenia právnickou osobou musí byť podmienka štátnej príslušnosti splnená u členov predstavenstva a dozornej rady. V Rakúsku sa vyžaduje zápis spoločnosti do obchodného registra alebo stála prevádzkareň. Okrem toho väčšina obchodných podielov musí byť v držbe občanov Európskej únie s výnimkou úschovných a skladovacích služieb, služieb prevádzkovateľov nákladnej dopravy a kontroly pred odoslaním.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra). Účasť v bulharskej spoločnosti je obmedzená na 49 %.
HU: V súvislosti s prevádzkarňou sa môže vyžadovať účasť štátu s výnimkou úschovných a skladovacích služieb.
FI: Služby možno poskytovať len prostredníctvom lodí prevádzkovaných pod vlajkou Fínska.
SI: Len právnické osoby usadené v Slovinsku (nie pobočky) môžu vykonávať colné vybavenie.
76Horizontálne obmedzenie na verejné služby sa uplatňuje v prípade prístavných služieb, ostatných pomocných služieb, ktoré si vyžadujú využívanie verejnej sféry a tlačných a vlečných služieb.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 122
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
C. Pomocné služby v železničnej doprave77
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Tlačné a vlečné služby
(CPC 7113)
e) Podporné služby pre služby železničnej dopravy
(CPC 743)
f) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra). Účasť v bulharskej spoločnosti je obmedzená na 49 %.
SI: Len právnické osoby usadené v Slovinsku (nie pobočky) môžu vykonávať colné vybavenie.
77Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby, ak si služby vyžadujú využívanie verejnej sféry.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 123
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
D. Pomocné služby v cestnej doprave78
a) Služby manipulácie s nákladom
(časť CPC 741)
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
d) Prenájom komerčných cestných vozidiel s vodičom
(CPC 7124)
e) Podporné služby pre zariadenia cestnej dopravy
(CPC 744)
f) Ostatné podporné a pomocné služby
(časť CPC 749)
AT: V prípade prenájmu komerčných cestných vozidiel s vodičom možno oprávnenia udeliť len štátnym príslušníkom členských štátov Európskej únie a právnickým osobám z Európskej únie, ktoré majú ústredie v Európskej únii.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra). Účasť v bulharskej spoločnosti je obmedzená na 49 %.
FI: Na prenájom komerčných cestných vozidiel s vodičom sa vyžaduje oprávnenie, ktoré sa neudeľuje v prípade vozidiel registrovaných v zahraničí.
SI: Len právnické osoby usadené v Slovinsku (nie pobočky) môžu vykonávať colné vybavenie.
78Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby, ak si služby vyžadujú využívanie verejnej sféry.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 124
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
E. Pomocné služby pre služby leteckej dopravy
a) Služby pozemnej obsluhy (vrátane cateringu)
EÚ: Neviazané, pokiaľ ide o národné zaobchádzanie. Kategórie činností závisia od veľkosti letiska. Počet poskytovateľov služieb na každom letisku môže byť obmedzený v dôsledku obmedzených priestorov, pričom z iných dôvodov môže byť obmedzený na nie menej ako 2 poskytovateľov.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
b) Úschovné a skladovacie služby
(časť CPC 742)
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
PL: V prípade služieb skladovania mrazeného alebo chladeného tovaru a služieb veľkokapacitného skladovania kvapalín alebo plynov kategórie činností závisia od veľkosti letiska. Počet poskytovateľov služieb na každom letisku môže byť obmedzený v dôsledku obmedzených priestorov, pričom z iných dôvodov môže byť obmedzený na nie menej ako 2 poskytovateľov.
c) Služby prevádzkovateľov nákladnej dopravy
(časť CPC 748)
CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Neviazané.
BG: Zahraničné osoby môžu poskytovať služby len formou majetkovej účasti (najviac 49 %) v bulharských spoločnostiach a prostredníctvom pobočiek.
SI: Len právnické osoby usadené v Slovinsku (nie pobočky) môžu vykonávať colné konanie.
d) Prenájom lietadiel s posádkou
(CPC 734)
EÚ: Lietadlo používané leteckým dopravcom Európske únie musí byť evidované v členskom štáte Európskej únie, ktorý leteckému dopravcovi udelil licenciu, alebo v inom štáte Európskej únie, ak to povoľuje členský štát, ktorý udelil licenciu.
Aby lietadlo mohlo byť registrované, môže sa požadovať, aby bolo vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
Lietadlo musí prevádzkovať letecký dopravca, ktorý je vo vlastníctve buď fyzických osôb, ktoré spĺňajú kritérium štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré spĺňajú špecifické podmienky týkajúce sa vlastníctva kapitálu a kontroly.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 125
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
e) Predaj a marketing
f) Počítačový rezervačný systém (CRS)
EÚ: Ak voči leteckým dopravcom z Európskej únie nie je uplatňované zaobchádzanie rovnocenné79 so zaobchádzaním poskytovaným v Európskej únii zo strany poskytovateľov služieb CRS v Kórei alebo ak voči poskytovateľom služieb CRS z Európskej únie nie je uplatňované zaobchádzanie rovnocenné so zaobchádzaním poskytovaným v Európskej únii zo strany leteckých dopravcov v Kórei, možno prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby poskytovatelia služieb CRS v Európskej únii uplatňovali rovnocenné zaobchádzanie voči leteckým dopravcom z Kórey, resp. aby leteckí dopravcovia v Európskej únii uplatňovali rovnocenné zaobchádzanie voči poskytovateľom služieb CRS z Kórey.
BG: Neviazané, pokiaľ ide o zakladanie priamych pobočiek (vyžaduje sa zápis do obchodného registra).
F. Pomocné služby súvisiace s potrubnou prepravou tovaru okrem palív80
a) Služby úschovy a uskladnenia tovaru okrem paliva prepravovaného potrubím81
(časť CPC 742)
Žiadne.
18. OSTATNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY
Poskytovanie služieb kombinovanej dopravy
Všetky členské štáty okrem AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Žiadne, bez toho aby boli dotknuté obmedzenia zapísané v tomto zozname záväzkov týkajúce sa daného spôsobu prepravy.
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Neviazané.
79„Rovnocenné zaobchádzanie“ znamená nediskriminačné zaobchádzanie s leteckými dopravcami z Európskej únie a poskytovateľmi služieb PRS z Európskej únie.
80Pomocné služby súvisiace s potrubnou prepravou palív možno nájsť v časti ENERGETICKÉ SLUŽBY pod 19.C.
81Uplatňuje sa horizontálne obmedzenie na verejné služby.
EU/KR/PRÍLOHA 7-A/sk 126
Odvetvie alebo pododvetvie
Opis výhrad
19. ENERGETICKÉ SLUŽBY
A. Služby súvisiace s ťažbou82
(CPC 883)83
Žiadne.