EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 917
Dodatok 2-A-1
KÓREA
1.Tento dodatok sa vzťahuje na colné kvóty stanovené v tejto dohode a uvádzajú sa v ňom úpravy harmonizovaného colného zoznamu pre Kóreu (Harmonized Tariff Schedule of Korea, ďalej len „HSK“), z ktorého vyplývajú colné kvóty, ktoré podľa tejto dohody Kórea uplatňuje na určitý tovar s pôvodom. Na tovar s pôvodom v Európskej únii uvedený v tomto dodatku sa predovšetkým vzťahujú colné sadzby uvedené v tomto dodatku, a nie colné sadzby uvedené v kapitolách 1 až 97 HSK. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia HSK sa tovar s pôvodom v Európskej únii v množstve uvedenom v tomto dodatku dováža na územie Kórey podľa tohto dodatku. Okrem toho sa množstvo tovaru s pôvodom dovážaného z Európskej únie v rámci colnej kvóty stanovenej v tomto dodatku nezapočítava do dovozných kvót stanovených pre takýto tovar inde v HSK.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 918
Systém dražieb pre určité colné kvóty stanovené v tejto dohode
2.Na účely správy a realizácie colných kvót stanovených v odsekoch 6, 8, 10 a 11 môže Kórea používať systém dražieb, ktorého podmienky stanovujú strany po vzájomnej dohode prostredníctvom rozhodnutia Výboru pre obchod s tovarom, ak sú splnené podmienky uvedené v písm. a)1:
a)i)Ak sa počas dvoch z troch za sebou nasledujúcich rokov dovozná kvóta vydraženej colnej kvóty vyčerpá na menej ako 95 %, strany na písomnú žiadosť Európskej únie vo Výbore pre obchod s tovarom preskúmajú fungovanie systému dražieb s cieľom zistiť a riešiť príčiny neúplného vyčerpania. Pri týchto konzultáciách strany zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky;
ii)Konzultácie strán prebehnú do 30 dní od dátumu žiadosti;
iii)Kórea realizuje každé rozhodnutie, ktoré strany prijmú vo Výbore pre obchod s tovarom v záujme zjednodušenia úplného vyčerpania vydraženej colnej kvóty do 60 dní od rozhodnutia alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú a
1Systém dražieb obsahuje ustanovenia o včasnom odovzdaní a novom pridelení nevyužitých licencií, ako aj o sankciách vrátane zrušenia dočasného oslobodenia od cla v prípade nevyužitia alebo nevrátenia nevyužitých licencií.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 919
iv)Kórea povolí dovoz tovaru s pôvodom v Európskej únii v rámci príslušnej colnej kvóty v poradí, v akom bolo o ňu požiadané, v týchto prípadoch:
A)ak Kórea nerealizuje rozhodnutie v súlade s písm. a) bodom iii) alebo
B)ak výsledkom konzultácií uvedených v písm. a) bode i) nie je rozhodnutie do 90 dní od dátumu žiadosti alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú.
b)Na písomnú žiadosť jednej zo strán strany navzájom konzultujú o všetkých otázkach týkajúcich sa uplatňovania alebo fungovania tohto odseku. Tieto konzultácie sa začínajú do 15 pracovných dní od dátumu, v ktorom strana dostane žiadosť o konzultáciu, alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 920
Systém licencií pre určité colné kvóty stanovené v tejto dohode
3.Na účely správy a realizácie colných kvót stanovených v odsekoch 7, 9, 11, 12, 13, 14 môže Kórea používať systém licencií, ak sú splnené podmienky uvedené v písm. a). Strany sa vo Výbore pre obchod s tovarom dohodnú na zásadách a fungovaní systému licencií, napríklad na oprávnenosti na získanie určitého množstvo colných kvót, a na všetkých jeho zmenách alebo doplneniach:
a)i)Ak sa počas dvoch z troch za sebou nasledujúcich rokov dovozná kvóta colnej kvóty vyčerpá na menej ako 95 %, strany na písomnú žiadosť Európskej únie preskúmajú vo Výbore pre obchod s tovarom fungovanie systému prideľovania s cieľom zistiť a riešiť príčiny neúplného vyčerpania množstva dovozných kvót. Pri týchto konzultáciách strany zohľadňujú prevládajúce trhové podmienky;
ii)Konzultácie strán prebehnú do 30 dní od dátumu žiadosti;
iii)Kórea realizuje každé rozhodnutie, ktoré strany prijmú vo Výbore pre obchod s tovarom v záujme zjednodušenia úplného vyčerpania colnej kvóty, do 60 dní od dátumu rozhodnutia alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú a
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 921
iv)Kórea povolí dovoz tovaru s pôvodom v Európskej únii v rámci príslušnej colnej kvóty v poradí, v akom bolo o ňu požiadané v týchto prípadoch:
A)ak Kórea nerealizuje rozhodnutie v súlade s písm. a) bodom iii) alebo
B)ak výsledkom konzultácií uvedených v písm. a) bode i) nie je rozhodnutie do 90 dní od dátumu žiadosti alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú.
b)Na písomnú žiadosť jednej zo strán strany navzájom konzultujú o všetkých otázkach týkajúcich sa uplatňovania alebo fungovania tohto odseku. Tieto konzultácie sa začínajú do 15 pracovných dní od dátumu, v ktorom strana dostane žiadosť o konzultáciu, alebo do iného dátumu, na ktorom sa strany dohodnú.
Štátne obchodné podniky
4.Kórea môže požadovať, aby štátny obchodný podnik dovážal, nakupoval alebo distribuoval tovar s pôvodom v Európskej únii na jej území len vtedy, ak sa strany na takejto zásade a podmienkach dohodli.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 922
Platesovité ryby
5.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
800
2
800
3
864
4
933
5
1 008
6
1 088
7
1 175
8
1 269
9
1 371
10
1 481
11
1 599
12
1 727
13
neobmedzené
Množstvo sa dováža v poradí, v akom bolo oňho požiadané.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „12-A“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. o).
c)Písmená a) a b) platia pre túto položku HSK: 0303.39.0000.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 923
Mlieko a smotana v prášku s obsahom tuku menej ako 1,5 % a cmar,
Sladené a nesladené mlieko a smotana v prášku s obsahom tuku viac ako 1,5 % (plnotučné mlieko v prášku)
Sladené alebo nesladené mlieko a smotana (kondenzované) a (alebo) nekoncentrované
6.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
1 000
2
1 000
3
1 030
4
1 060
5
1 092
6
1 125
7
1 159
8
1 194
9
1 229
10
1 266
11
1 304
12
1 343
13
1 384
14
1 425
15
1 468
16
1 512
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 924
Po uplynutí šestnásteho roku zostane dovozné množstvo rovnaké ako v šestnástom roku Tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre poľnohospodárske produkty a produkty rybolovu, ktorá prideľuje množstvo dovozných kvót prostredníctvom štvrťročných dražieb (v decembri, marci, júni a septembri).
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa určuje podľa kategórie postupného znižovania cla „E“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. s).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 0402.10.1010, 0402.10.1090, 0402.10.9000, 0402.21.1000, 0402.21.9000, 0402.29.0000, 0402.91.1000, 0402.91.9000, 0402.99.1000, 0402.99.9000 a 0403.90.1000.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 925
Potravinárska srvátka
7.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
3 350
2
3 350
3
3 450
4
3 554
5
3 660
6
3 770
7
3 883
8
4 000
9
4 120
10
4 243
11
neobmedzené
Tieto colné kvóty spravuje kórejský zväz mliekarenského priemyslu, ktorý existujúcim a novým dovozcom prideľuje množstvo dovozných kvót prostredníctvom systému licencií.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „10-B“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. n).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 0404.10.1010, 0404.10.1090, 0404.10.2110, 0404.10.2120, 0404.10.2130, 0404.10.2190 a 0404.10.2900.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 926
Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka
8.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
350
2
350
3
360
4
371
5
382
6
393
7
405
8
417
9
430
10
443
11
neobmedzené
Tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre produkty poľnohospodárstva a rybolovu, ktorá prideľuje celé množstvo dovozných kvót tovaru s pôvodom na prvej dražbe v roku, ktorá sa musí konať v prvom mesiaci každého roku. Všetko množstvo nepridelené na tejto prvej dražbe sa ponúkne na ďalšej dražbe, ktorá sa koná najneskôr v 15. deň tretieho mesiaca a na nasledujúcich dražbách v odstupoch 45 dní.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „10“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. g).
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 927
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 0405.10.0000 a 0405.90.0000.
Čerstvé syry a tvaroh strúhané alebo práškové, tavené syry a všetky ostatné syry
9.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
4 560
2
4 560
3
4 696
4
4 837
5
4 982
6
5 132
7
5 286
8
5 444
9
5 608
10
5 776
11
5 949
12
6 128
13
6 312
14
6 501
15
6 696
16
neobmedzené
Tieto colné kvóty spravuje kórejský zväz mliekarenského priemyslu, ktorý existujúcim a novým dovozcom prideľuje množstvo dovozných kvót prostredníctvom systému licencií.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 928
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „15“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. j).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 0406.10.1000, 0406.20.0000, 0406.30.0000 a 0406.90.0000 (0406.90.0000 obsahuje cheddar). Od začiatku jedenásteho roku bude cheddar oslobodený od cla a colné kvóty sa už naňho nebudú vzťahovať.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 929
Prírodný med
10.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
50
2
50
3
51
4
53
5
54
6
56
7
57
8
59
9
61
10
63
11
65
12
67
13
69
14
71
15
73
16
75
Po uplynutí šestnásteho roku zostane dovozné množstvo rovnaké ako v šestnástom roku. Tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre produkty poľnohospodárstva a rybolovu, ktorá prideľuje množstvo dovozných kvót prostredníctvom štvrťročných dražieb (v decembri, marci, júni a septembri).
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 930
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa určuje podľa kategórie postupného znižovania cla „E“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. s).
c)Písmená a) a b) platia pre túto položku HSK: 0409.00.0000.
Pomaranče
11.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
20
7
40
8
40
9
40
10
40
11
40
12
60
Po uplynutí dvanásteho roku zostane dovozné množstvo rovnaké ako v dvanástom roku.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 931
Tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre produkty poľnohospodárstva a rybolovu, ktorá prideľuje množstvo dovozných kvót v prvom až jedenástom roku prostredníctvom ročných dražieb a od začiatku dvanásteho roka prostredníctvom systému licencií na základe minulých zásielok v priebehu posledného trojročného obdobia. Spoločnosť uskutočňuje dražby a udeľuje dovozné licencie v auguste každého roka a dovozcovia môžu dovážať množstvo oslobodené od cla od 1. septembra do posledného dňa februára. Žiadosť o pridelenie množstva oslobodeného od cla môže podať ktorákoľvek osoba alebo subjekt vrátane skupiny výrobcov, ktoré sú zaregistrované ako dovozcovia podľa kórejského zákona o zahraničnom obchode (Foreign Trade Act).
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa určuje podľa kategórie postupného znižovania cla „S-B“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. r).
c)Písmená a) a b) platia pre túto položku HSK: 0805.10.0000.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 932
Jačmeň a sladový jačmeň
12.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
10 000
2
10 000
3
10 800
4
11 600
5
12 400
6
12 772
7
13 155
8
13 549
9
13 956
10
14 375
11
14 806
12
15 250
13
15 707
14
16 179
15
16 664
16
neobmedzené
Licencie pre tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre produkty poľnohospodárstva a rybolovu, ktorá ich udeľuje od prvého pracovného dňa prvého mesiaca každého roku na základe písomných žiadostí v poradí, v akom bolo o ne požiadané. Ak celkové množstvo colných kvót, o ktoré požiadali žiadatelia od prvého do posledného dňa prvého mesiaca, prekračuje celkové množstvo colných kvót na uvedený rok, spoločnosť prideľuje žiadateľom množstvo colných kvót v pomernej výške.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 933
Ak je celkové množstvo colných kvót, o ktoré požiadali žiadatelia počas prvého mesiaca, nižšie ako celkové množstvo colných kvót na uvedený rok, spoločnosť naďalej až do konca roka prideľuje colné kvóty v poradí, v akom bolo o ne požiadané. Každá licencia, ktorú spoločnosť udelí žiadateľovi, je platná 90 dní od dátumu udelenia, nevyužité licencie sa spoločnosti po uplynutí tejto lehoty vrátia a spoločnosť žiadateľom do 45 dní od dátumu vrátenia licencií opätovne prideľuje nevyužité množstvo v poradí, v akom bolo oňho požiadané.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „15“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. j).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 1003.00.1000 a 1107.10.0000.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 934
Upravené sušené mlieko a ostatné
13.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
450
2
450
3
463
4
477
5
491
6
506
7
521
8
537
9
553
10
570
11
neobmedzené
Tieto colné kvóty spravuje kórejský zväz mliekarenského priemyslu, ktorý existujúcim a novým dovozcom prideľuje množstvo dovozných kvót prostredníctvom systému licencií.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „10“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. g).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 1901.10.1010 a 1901.10.1090.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 935
Doplnkové krmivá pre zvieratá
14.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
5 500
2
5 500
3
5 665
4
5 834
5
6 009
6
6 190
7
6 376
8
6 567
9
6 764
10
6 967
11
7 176
12
7 391
13
neobmedzené
Tieto colné kvóty spravuje kórejský zväz výrobcov prísad do krmív a kórejský zväz výrobcov náhradky mlieka, ktoré prideľujú množstvo dovozných kvót prostredníctvom systému licencií. Tieto colné kvóty sa prideľujú na základe množstva tovaru s pôvodom uvedeného v písm. c) dovezeného žiadateľmi v priebehu 24-mesačného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza roku, pre ktorý je udelená licencia, a množstva tovaru s pôvodom požadovaného žiadateľom na uvedený rok.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 936
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „12“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. h).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 2309.90.2010, 2309.90.2020, 2309.90.2099 a 2309.90.9000.
Dextríny
15.a)Celkové množstvo tovaru s pôvodom v Európskej únii uvedené v písm. c), ktoré je povolené dovážať bez cla v určitom roku, je takéto:
Rok
Množstvo
(v tonách)
1
28 000
2
28 000
3
30 500
4
33 000
5
35 000
6
36 050
7
37 131
8
38 245
9
39 392
10
40 574
11
41 791
12
43 045
13
neobmedzené
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 937
Licencie pre tieto colné kvóty spravuje kórejská obchodná spoločnosť pre produkty poľnohospodárstva a rybolovu od prvého pracovného dňa prvého mesiaca každého roku na základe písomných žiadostí v poradí, v akom bolo o ne požiadané. Ak celkové množstvo colných kvót, o ktoré požiadali žiadatelia od prvého do posledného dňa prvého mesiaca každého roka, prekračuje celkové množstvo colných kvót na uvedený rok, spoločnosť prideľuje žiadateľom množstvo colných kvót v pomernej výške.
Ak je celkové množstvo colných kvót, o ktoré požiadali žiadatelia počas prvého mesiaca, nižšie ako celkové množstvo colných kvót na uvedený rok, spoločnosť naďalej až do konca roka prideľuje colné kvóty v poradí, v akom bolo o ne požiadané. Každá licencia, ktorú spoločnosť udelí žiadateľovi, je platná 90 dní od dátumu udelenia, nevyužité licencie sa spoločnosti po uplynutí tejto lehoty vrátia a spoločnosť žiadateľom do 45 dní od dátumu vrátenia licencií opätovne prideľuje nevyužité množstvo v poradí, v akom bolo o ne požiadané.
b)Clo na dovážaný tovar, ktorého množstvo je vyššie ako je uvedené v písm. a), sa ruší podľa kategórie postupného znižovania cla „12“ uvedenej v prílohe 2-A ods. 1 písm. h).
c)Písmená a) a b) platia pre tieto položky HSK: 3505.10.4010, 3505.10.4090, 3505.10.5010 a 3505.10.5090.
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 938
Dodatok 2-A-2
STRANA EÚ
1.Tento dodatok obsahuje zmeny systému dovozných cien určitého ovocia a zeleniny, ktorý strana EÚ používa v súlade so spoločným colným sadzobníkom stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008 (a v nasledujúcich aktoch) a so zoznamom WTO CXL pre Európsku úniu. Na tovar s pôvodom v Kórei uvedený v tomto dodatku sa výslovne vzťahuje systém dovozných cien uvedený v tomto dodatku a nie systém dovozných cien podľa spoločného colného sadzobníka stanoveného v nariadení Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008 (a v nasledujúcich aktoch) a zoznamu WTO CXL pre Európsku úniu.
2.V prípade tovaru s pôvodom v Kórei, na ktorý sa vzťahuje systém dovozných cien Európskej únie v súlade s nariadením (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008 a zoznamom WTO CXL pre Európsku úniu, sa valorické clo z toho tovaru ruší v súlade s kategóriami postupného znižovania cla stanovenými v zozname Európskej únie uvedenom v prílohe 2-A.
3.Osobitné clo stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1549/2006 zo 17. októbra 2006 pre tovar uvedený v odseku 2 sa neruší podľa kategórií postupného znižovania cla stanovených v zozname Európskej únie, ktorý obsahuje príloha 2-A. Namiesto toho pre clo platí:
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 939
a)Úplne sa ruší pri nadobudnutí platnosti tejto dohody v prípade týchto výrobkov:
Číselný znak KN
Opis tovaru
07070005
Uhorky šalátové, čerstvé alebo chladené
08082050
Čerstvé hrušky (okrem muštových hrušiek, voľne ložených, od 1. augusta do 31. decembra)
08092005
Čerstvé višne „prunus cerasus“
08092095
Čerstvé čerešne (okrem višní „Prunus cerasus“)
20096110
Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu), nekvasená, s Brixovou hodnotou nepresahujúcou 30 pri 20°C, s hodnotou vyššou ako 18 EUR za 100 kg, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (bez pridaného alkoholu)
20096919
Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu), nekvasená, s Brixovou hodnotou presahujúcou 67 pri 20°C, s hodnotou vyššou ako 22 EUR za 100 kg, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (bez pridaného alkoholu)
20096951
Koncentrovaná hroznová šťava vrátane hroznového muštu nekvasená, s Brixovou hodnotou presahujúcou 30 ale nepresahujúcou 67 pri 20°C, s hodnotou vyššou ako 18 EUR za 100 kg, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (bez pridaného alkoholu)
20096959
Hroznová šťava vrátane hroznového muštu nekvasená, s Brixovou hodnotou presahujúcou 30 ale nepresahujúcou 67 pri 20°C s hodnotou vyššou ako 18 EUR za 100 kg, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá (nekoncentrovaná a bez pridaného alkoholu)
22043092
Hroznový mušt nekvasený, koncentrovaný v zmysle dodatočnej poznámky 7 ku kapitole 22, s hustotou nepresahujúcou 1,33 g/cm³ pri 20 °C a so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 1 % ale presahujúcim 0,5 % (okrem hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu)
22043094
Hroznový mušt nekvasený, nekoncentrovaný, s hustotou nepresahujúcou 1,33 g/cm³ pri 20 °C a so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 1 %, ale presahujúcim 0,5 % (okrem hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu)
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 940
Číselný znak KN
Opis tovaru
22043096
Hroznový mušt nekvasený, koncentrovaný v zmysle dodatočnej poznámky 7 ku kapitole 22, s hustotou presahujúcou 1,33 g/cm³ pri 20 °C a so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 1 % ale presahujúcim 0,5 % (okrem hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu)
22043098
Hroznový mušt nekvasený, nekoncentrovaný, s hustotou presahujúcou 1,33 g/cm³ pri 20 °C a so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 1 % ale presahujúcim 0,5 % (okrem hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu)
b)sa v prípade nasledujúcich výrobkov ruší v súlade s uvedeným harmonogramom:
Číselný znak KN
Opis tovaru
Zrušenie od
07099070
Cukety, čerstvé alebo chladené
prvého dňa roku 5
07099080
Artičoky, čerstvé alebo chladené
prvého dňa roku 10
08052010
Klementínky, čerstvé alebo sušené
prvého dňa roku 15
08052050
Čerstvé alebo sušené mandarínky a wilkingy
prvého dňa roku 15
08052070
Čerstvé alebo sušené tangerínky
prvého dňa roku 15
08052090
Čerstvé alebo sušené druhy tangelos, ortaniques, malaquinas a podobné citrusové hybridy (okrem klementíniek, monreales, satsumas, mandarínok, wilkingov a tangeríniek)
prvého dňa roku 15
08055010
Čerstvé alebo sušené citróny „citrus limon, citrus limonum“
prvého dňa roku 2
08061010
Čerstvé stolové hrozno
prvého dňa roku 17
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 941
Číselný znak KN
Opis tovaru
Zrušenie od
08081080
Čerstvé jablká (okrem muštových jabĺk, voľne ložených, od 16. septembra do 15. decembra)
prvého dňa roku 10/201
08091000
Čerstvé marhule
prvého dňa roku 7
08093010
Čerstvé nektárinky
prvého dňa roku 10
08093090
Čerstvé broskyne (okrem nektáriniek)
prvého dňa roku 10
08094005
Čerstvé slivky
prvého dňa roku 10
(c)sa zachováva v prípade týchto výrobkov:
Číselný znak KN
Opis tovaru
07020000
Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
08051020
Čerstvé sladké pomaranče
08052030
Čerstvé alebo sušené monrealy a satsumy
4.Osobitné clo uvedené v odseku 3 nesmie prekročiť platnú sadzbu osobitného cla uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod alebo colnú sadzbu uplatňovanú podľa doložky najvyšších výhod, ktorá platila v deň bezprostredne predchádzajúci dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, podľa toho, ktorá sadzba je nižšia.
_______________
1Od prvého dňa roku 20 v prípade odrody fuji.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 917
PRÍLOHA 2-B
ELEKTRONIKA
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia
1.Pripomínajúc záväzky strán podľa dohody WTO, najmä dohody o technických prekážkach obchodu, a uznávajúc význam elektroniky pre rast, zamestnanosť a obchod oboch strán, strany potvrdzujú svoje spoločné ciele a zásady:
a)postupné a súčasné odstraňovanie colných a necolných prekážok medzi oboma stranami;
b)vytvorenie konkurenčných trhových podmienok na základe zásad otvorenosti, nediskriminácie, proporcionality a transparentnosti;
c)postupná harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov s existujúcimi medzinárodnými normami;
d)presadzovanie „jednej skúšky“ a (ak je to uskutočniteľné) vyhlásenie dodávateľa o zhode zrušením duplicitných a zbytočne zaťažujúcich postupov posudzovania zhody;
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 918
e)zavedenie vhodných regulačných ustanovení a mechanizmov na presadzovanie práva v súvislosti so zodpovednosťou za výrobok a s dohľadom nad trhom; a
f)zlepšenie spolupráce na podporu trvalého obojstranne výhodného rozvoja obchodu a zvýšenie kvality výrobkov s cieľom zaistiť ochranu verejného zdravia a bezpečnosť výrobkov.
2.Táto príloha sa vzťahuje na všetky existujúce alebo budúce normy, technické predpisy a postupy posudzovania zhody niektorej zo strán vzťahujúce sa na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (ďalej len „EMC“) elektrických a elektronických zariadení, elektrotechnického zariadenia na profesionálne použitie, elektrických domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktoré sú uvedené v dodatku 2-B-1 (ďalej len „zahrnuté výrobky“).
ČLÁNOK 2
Medzinárodné normy a orgány pre normalizáciu
1.Strany uznávajú, že príslušnými medzinárodnými orgánmi pre normalizáciu v prípade EMC a bezpečnosti zahrnutých výrobkov sú Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ďalej len „ISO“), Medzinárodná elektrotechnická komisia (ďalej len „IEC“) a Medzinárodná telekomunikačná únia (ďalej len „ITU“).
1Strany sa môžu v budúcnosti prostredníctvom rozhodnutia Výboru pre obchod dohodnúť na ďalších medzinárodných orgánoch pre normalizáciu, ktoré považujú za dôležité na účely uplatňovania tohto článku.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 919
2.Ak existujú príslušné medzinárodné normy vypracované ISO, IEC a ITU, strany tieto medzinárodné normy alebo ich príslušné časti používajú ako základ pre všetky normy, technické predpisy alebo postupy posudzovania zhody2.
3.Strany zabezpečujú, aby sa ich orgány pre normalizáciu zúčastňovali na tvorbe medzinárodných noriem v rámci ISO, IEC a ITU, a zaväzujú sa uskutočňovať konzultácie v záujme dosiahnutia spoločného stanoviska.
ČLÁNOK 3
Postup posudzovania zhody
Ak jedna strana požaduje potvrdenie o zhode s technickými predpismi o EMC alebo bezpečnosti zahrnutých výrobkov, platia tieto pravidlá3:
a)postupy posudzovania zhody sa nevypracúvajú, nezavádzajú ani nepoužívajú s úmyslom a dôsledkom vytvoriť zbytočné prekážky obchodu s druhou stranou;
2Ak takéto medzinárodné normy neexistujú alebo ak jedna zo strán prijala normu, technický predpis alebo postup posudzovania zhody, ktoré sa od nich líšia, strana obmedzí svoju normu, technický predpis alebo postup posudzovania zhody na to, čo je potrebné na dosiahnutie zákonných cieľov týkajúcich sa požiadaviek na bezpečnosť a iného verejného záujmu a podľa možnosti ich nezaloží na konštrukčných ani na opisných charakteristikách, ale na požiadavkách na úžitkové vlastnosti výrobku, ako je uvedené v kapitole 4 (Technické prekážky obchodu).
3Obe strany si vyhradzujú právo požadovať v budúcnosti potvrdenie o zhode pre všetky výrobky, na ktoré sa v súčasnosti potvrdenie o zhode nevzťahuje, v tomto prípade musia strany splniť svoje povinnosti podľa tejto prílohy.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 920
b)ak nie je v tejto prílohe vrátane prechodných opatrení uvedených v článku 4 stanovené inak, každá strana akceptuje výrobky na svojom trhu4, ak bola potvrdená ich zhoda s technickými predpismi o EMC alebo bezpečnosti zahrnutých výrobkov na základe jedného alebo viacerých z ďalej uvedených postupov:
i)vyhlásenie dodávateľa o zhode, ktoré sa môže vystaviť bez účasti orgánu pre posudzovanie zhody a bez skúšania uznanými skúšobnými laboratóriami;
ii)vyhlásenie dodávateľa o zhode na základe skúšobného protokolu vydaného ktorýmkoľvek skúšobným laboratóriom na území druhej strany, ktoré bolo prvej prvej strane oznámené pri nadobudnutí platnosti tejto dohody alebo v neskorších oznámeniach. Za oznámenie laboratória, ktoré je spôsobilé5 vykonávať príslušné skúšky na svojom území, je zodpovedná výlučne oznamujúca strana, ktorá nepotrebuje predchádzajúci súhlas alebo overenie dovážajúcej strany. Dovážajúca strana môže požadovať, aby dodávateľ predložil vyhlásenie o zhode pred umiestnením výrobku na jej trh a aby vyhlásenie obsahovalo názov skúšobného laboratória, ktoré vydalo skúšobný protokol, a dátum vystavenia skúšobného protokolu. Dovážajúca strana môže požadovať aj kópiu skúšobného protokolu vrátane zoznamu dôležitých súčastí preukazujúcich zhodu s požiadavkami na príslušný výrobok, a všeobecný opis výrobku alebo
4Povolenie na umiestnenie výrobku na trh podľa tohto písmena zahŕňa povolenie týkajúce sa pripojenia prípadného povinného označenia, ktoré sa vyžaduje pre umiestnenie takéhoto výrobku na trh.
5Za spôsobilé v zmysle tejto prílohy sa považujú skúšobné laboratóriá, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi oznamujúcej strany spôsobilé vykonávať tu opísané úlohy a ktoré boli akreditované akreditačným orgánom (napríklad podľa normy ISO/IEC 17025) alebo sú na území oznamujúcej strany spôsobilé vykonávať dohľad nad posudzovaním zhody po umiestnení na trh.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 921
iii)vyhlásenie dodávateľa o zhode na základe skúšobného protokolu vydaného:
A)skúšobným laboratóriom na území druhej strany, ktoré uzatvorilo dobrovoľné dohody o vzájomnom uznávaní skúšobných protokolov s jedným alebo s viacerými orgánmi pre posudzovanie zhody určenými dovážajúcou stranou alebo
B)skúšobným laboratóriom CB druhej strany schváleným na základe postupu IECEE-CB; v tomto prípade sa podľa pravidiel postupu IECEE-CB a z nich vyplývajúcich povinností strán pripája platné osvedčenie o skúške CB.
Dovážajúca strana môže pred umiestnením výrobku na trh v záujme preskúmania požiadať o predloženie vyhlásenia o zhode, ktoré obsahuje kópiu skúšobného protokolu vrátane zoznamu dôležitých súčastí preukazujúcich zhodu s požiadavkami na príslušný výrobok, a všeobecný opis výrobku.
Výber jedného z postupov uvedených v tomto pododseku je na každej strane v rámci obmedzení uvedených v dodatku 2-B-2.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 922
c)strany uznávajú, že za vydanie, zmenu alebo odobratie vyhlásenia o zhode zodpovedá výhradne dodávateľ. Strany môžu požadovať, aby vyhlásenie o zhode obsahovalo dátum a názov dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu na ich území, meno osoby poverenej výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom na podpis vyhlásenia, názov výrobkov, ktorých sa vyhlásenie týka, a uplatňované technické predpisy, ktorých dodržiavanie sa potvrdzuje. Ak sa vyhlásenie dodávateľa o zhode týka skupiny výrobkov, vzťahuje sa na každý jednotlivý výrobok. Ak sa vykonávajú skúšky, je výber skúšobného laboratória na dodávateľovi a
d)nad rámec ustanovení tohto článku nesmie žiadna strana vyžadovať formu registrácie výrobkov, ktorá môže brániť alebo inak zdržiavať umiestnenie výrobkov spĺňajúcich jej technické predpisy na trh. Ak strana preskúmava vyhlásenie dodávateľa podľa písm. b) bodu iii), preskúmanie sa obmedzuje výhradne na overenie na základe predloženej dokumentácie, či sa skúška vykonala v súlade s príslušnými technickými predpismi strany a či sú informácie, ktoré táto dokumentácia obsahuje, úplné. Takéto preskúmanie nesmie zbytočné zdržiavať umiestnenie výrobkov na trh tejto strany a vyhlásenie sa bez výnimiek akceptuje, ak výrobky spĺňajú technické predpisy strany a predložená dokumentácia je úplná. Ak strana vyhlásenie neuzná, oznámi bezodkladne svoje rozhodnutie dodávateľovi spolu s podrobným objasnením dôvodov odmietnutia a spôsobu, akým je môže dodávateľ dosiahnuť nápravu, a zároveň ho informuje o možnosti podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 923
ČLÁNOK 4
Prechodné opatrenia
1.Európska únia splní ustanovenia článku 3 písm. b) tejto prílohy bezprostredne po nadobudnutí platnosti tejto dohody, Kórea splní uvedené ustanovenia do troch rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.
2.Ak Kórea počas prechodného obdobia pre zahrnuté výrobky stanoveného v ods. 1 uplatňuje po nadobudnutí platnosti tejto dohody povinnú certifikáciu podľa svojich predpisov o EMC a bezpečnosti zahrnutých výrobkov vrátane skúšania treťou stranou, môže Kórea v prípade výrobku, na ktorý sa vzťahuje táto príloha, ako predpoklad pre akceptovanie takéhoto výrobku na svojom trhu požadovať6:
a)certifikát vydaný orgánom pre posudzovanie zhody v Európskej únii, ktorý bol určený ako „notifikovaný orgán“ podľa právnych predpisov Európskej únie. Za výber orgánov pre posudzovanie zhody na svojom území je iba Európska únia bez predchádzajúceho schválenia alebo overenia zo strany Kórey; po nadobudnutí platnosti tejto dohody EÚ zašle Kórei svoj zoznam príslušných orgánov a neskôr jej oznámi všetky zmeny alebo
6Povolenie na umiestnenie výrobku na trh podľa tohto článku zahŕňa povolenie týkajúce sa pripojenia prípadného povinného označenia, ktoré sa vyžaduje pre umiestnenie takéhoto výrobku na trh.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 924
b)certifikát o dodržiavaní technických predpisov Kórey, ktoré vydal orgán pre posudzovanie zhody určený podľa kórejských postupov. Kórea akceptuje takéto certifikáty na základe skúšobného protokolu vydaného:
i)skúšobným laboratóriom na území Európskej únie, ktoré uzatvorilo dobrovoľné dohody o vzájomnom uznávaní skúšobných protokolov s jedným alebo s viacerými orgánmi pre posudzovanie zhody určenými Kóreou alebo
ii)skúšobným laboratóriom CB Európskej únie schválené podľa postupu IECEE-CB; v tomto prípade sa podľa pravidiel postupu IECEE-CB a z nich vyplývajúcich povinností Európskej únie a Kórey pripája platné osvedčenie o skúške CB.
Výber jedného z postupov uvedených v tomto pododseku je na Kórei v rámci obmedzení uvedených v dodatku 2-B-2.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 925
3.V prípade výrobkov uvedených v dodatku 2-B-3 môže Kórea po skončení prechodného obdobia stanoveného v odseku 1 v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) tejto prílohy naďalej vyžadovať potvrdenie o zhode s jej technickými predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti zahrnutých výrobkov na základe certifikátu. V prípade každého výrobku uvedeného v dodatku 2-B-3 sa po uplynutí prechodného obdobia stanoveného v odseku 1 preskúma, či by uznanie potvrdenia o zhode týchto výrobkov s technickými predpismi Kórey týkajúcimi sa bezpečnosti zahrnutých výrobkov v súlade s článkom 3 písm. b) tejto prílohy predstavovalo riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť. Toto hodnotenie rizík sa vykoná v prípade takýchto výrobkov na trhu na základe dostupných vedeckých a technických informácií, ako sú spotrebiteľské správy o bezpečnostných incidentoch a miera nezhody pri kontrolách výrobkov. Okrem toho sa zváži, či sa výrobky používajú na určené konečné použitie a či majú primeranú a obvyklú starostlivosť. Ak z hodnotenia rizík vyplynie, že uplatňovanie článku 3 písm. b) tejto prílohy by v prípade príslušných výrobkov predstavovalo riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť alebo ak vytvorený systém dohľadu po umiestnení na trh nemôže toto riziko účinne odstrániť, môže Kórea naďalej vyžadovať potvrdenie o zhode stanovené v článku 4 ods. 2 písm. b) tejto prílohy. Každé tri roky po uplynutí prechodného obdobia strany vo Výbore pre obchod s tovarom preskúmajú hodnotenie rizík s cieľom ďalej znižovať počet výrobkov uvedených v dodatku 2-B-3.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 926
ČLÁNOK 5
Konsolidácia a postupné znižovanie požiadaviek
1.Strany v prípade zahrnutých výrobkov nezachovajú ani nezavedú požiadavky, ktoré ešte viac obmedzujú obchod alebo iným spôsobom vedú k oneskorenému prístupu na ich trhy, než ako je stanovené v tejto prílohe, pokiaľ ide o postupy posudzovania zhody pre EMC alebo bezpečnosť zahrnutých výrobkov alebo administratívne postupy schvaľovania alebo preskúmania skúšobných protokolov.
2.Najneskôr do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody zavedie Kórea vyhlásenie dodávateľa o zhode v súlade s článkom 3 písm. b) bodom i) tejto prílohy pre umiestňovanie niektorých výrobkov patriacich do oblasti pôsobnosti tejto prílohy na trh. Každých päť rokov po zavedení vyhlásenia dodávateľa o zhode strany preskúmajú, či je možné postupne znižovať technické a správne požiadavky vrátane povinných skúšok vykonávaných treťou stranou tým, že sa rozšíri vyhlásenie dodávateľa o zhode v súlade s článkom 3 písm. b) bodom i) tejto prílohy a vytvorí sa účinný dohľad nad trhom, ktorým sa zabezpečí správne fungovanie takéhoto systému.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 927
ČLÁNOK 6
Výnimky a mimoriadne opatrenia
1.Bez ohľadu na články 3 až 5 tejto prílohy môže ktorákoľvek strana v prípade konkrétnych výrobkov patriacich do oblasti pôsobnosti tejto prílohy zaviesť požiadavky týkajúce sa povinného skúšania treťou stranou alebo certifikácie EMC alebo bezpečnosti zahrnutých výrobkov a zaviesť administratívne postupy pre schvaľovanie alebo preskúmanie skúšobných protokolov za týchto podmienok:
a)existujú naliehavé a presvedčivé dôvody pre zavedenie takýchto požiadaviek alebo postupov, ktoré súvisia s ochranou ľudského zdravia a s bezpečnosťou;
b)dôvody zavedenia týchto požiadaviek alebo postupov sú založené na overených technických alebo vedeckých informáciách o fungovaní dotknutých výrobkov;
c)so zohľadnením rizík, ktoré by boli spojené s ich nedodržiavaním, takéto požiadavky alebo postupy neobmedzujú obchod viac ako je potrebné na splnenie zákonných cieľov strany a
d)strana nemohla v čase nadobudnutia platnosti tejto dohody predpokladať, že bude potrebné zaviesť takéto požiadavky alebo postupy.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 928
Strana, ktorá požiadavky alebo postupy zavádza, to vopred oznámi druhej strane a po konzultáciách vezme pri navrhovaní takýchto požiadaviek alebo postupov v čo najväčšej miere do úvahy pripomienky druhej strany. Všetky novozavedené požiadavky musia byť v čo najväčšej miere v súlade s touto prílohou. Nové požiadavky alebo postupy sa preskúmajú každé tri roky odo dňa ich prijatia a zrušia sa v prípade, že už neexistujú dôvody ich zavedenia.
2.Ak má niektorá strana dôvod domnievať sa, že zahrnutý výrobok predstavuje riziko pre ľudské zdravie a bezpečnosť, keďže nespĺňa požiadavky, ktoré sa naňho vzťahujú, môže táto strana požiadať o stiahnutie uvedeného výrobku zo svojho trhu. Takéto dočasné mimoriadne opatrenie je oznámené druhej strane s objektívnym a odôvodneným vysvetlením dôvodov jeho prijatia, pričom sa uvedie, na základe ktorej z nasledujúcich skutočností bolo potrebné:
a)nedodržanie platných noriem alebo technických predpisov;
b)nesprávne uplatňovanie noriem alebo technických predpisov alebo
c)nedostatky v samotných normách alebo technických predpisoch.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 929
ČLÁNOK 7
Realizácia a spolupráca
1.Strany úzko spolupracujú s cieľom podporovať vzájomné pochopenie regulačných otázok vrátane záležitostí súvisiacich s rádiofrekvenčným zariadením, a posúdia každú žiadosť druhej strany týkajúcu sa realizácie tejto prílohy.
2.Strany vzájomne spolupracujú s cieľom zachovať a rozšíriť dobrovoľné dohody o vzájomnom uznávaní skúšobných protokolov.
3.Ak Kórea vyžaduje ako potvrdenie o zhode postupy stanovené v článku 3 písm. b) bode iii) a v článku 4 ods. 2 písm. b) tejto prílohy v prípade výrobku patriaceho do oblasti pôsobnosti tejto prílohy, zabezpečuje, aby jej certifikačné subjekty mali uzatvorené memorandá o porozumení so skúšobnými laboratóriami v Európskej únii alebo aby išlo o národné certifikačné subjekty podľa postupu IECEE-CB pre uvedený výrobok, ak sa technické predpisy Kórey pre uvedený výrobok podstatne nelíšia od príslušných noriem IEC. Tento odsek sa uplatňuje po uplynutí prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1 tejto prílohy.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 930
4.V prípade zmeny existujúcich technických predpisov alebo vypracovania nového technického predpisu týkajúceho sa EMC alebo bezpečnosti zahrnutých výrobkov to strana vopred oznámi druhej strane, poskytne na požiadanie doplňujúce informácie alebo písomné odpovede na pripomienky druhej strany a podľa možnosti zohľadní stanovisko druhej strany.
5.Strany súhlasia s tým, že všetky otázky v súvislosti s realizáciou tejto prílohy bezodkladne prekonzultujú a budú spolupracovať v záujme ďalšieho uľahčenia obchodu so zahrnutými výrobkami, prípadne aj prostredníctvom podpory medzinárodných noriem.
6.Strany chránia všetky dôverné obchodné informácie, ktoré získali v rámci postupov uvedených v tejto prílohe.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 931
Dodatok 2-B-1
1.Príloha 2-B sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 prílohy 2-B, ktoré:
a)v prípade povinností Európskej únie patria v deň podpisu tejto dohody do oblasti pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (kodifikované znenie) alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS alebo ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody a
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 932
b)v prípade povinností Kórey patria v deň podpisu tejto dohody do oblasti pôsobnosti zákona o rádiových vlnách (zákon č. 8867 z 29. februára 2008), rámcového zákona o telekomunikáciách (zákon č. 8974 z 21. marca 2008) alebo zákona o bezpečnosti elektrických spotrebičov1 (zákon č. 8852 z 29. februára 2008).
2.Strany sú si vedomé toho, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú interné právne predpisy uvedené v tomto dodatku, ktoré zahŕňajú všetky výrobky v oblasti pôsobnosti prílohy 2-B, majú zahŕňať celý súbor elektronických výrobkov. Ak určitý výrobok nie je zahrnutý v prílohe 2-B pre jednu stranu, je však zahrnutý pre druhú stranu, alebo v čase podpisu tejto dohody či neskôr2 jedna strana, ale nie druhá, stanoví povinnú certifikáciu treťou stranou, môže druhá strana pre takýto výrobok stanoviť podobný postup, ak to je potrebné v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti. Strana, ktorá má v úmysle zaviesť takéto opatrenia, to vopred oznámi druhej strane a poskytne jej trojmesačnú lehotu na konzultácie.
1Bez ohľadu na tento odsek môže Kórea v súlade s týmto článkom v prípade potreby podrobiť elektrické zariadenia napájané jednosmerným prúdom postupom posudzovania zhody podľa zákona o bezpečnosti elektrických spotrebičov.
2Napríklad podľa článku 6 prílohy 2-B alebo v prípade zavedenia osobitných nástrojov podľa článku 1 ods. 4 smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 933
Dodatok 2-B-2
1.Európska únia akceptuje v prípade všetkých zahrnutých výrobkov postup stanovený v článku 3 písm. b) bode i) prílohy 2-B ako potvrdenie o zhode s jej vlastnými technickými predpismi.
2.Kórea akceptuje ako potvrdenie o zhode s jej vlastnými technickými predpismi
a)V prípade výrobkov patriacich v deň podpisu tejto dohody do oblasti pôsobnosti zákona o rádiových vlnách alebo rámcového zákona o telekomunikáciách:
i)počas prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1 prílohy 2-B postup stanovený v článku 4 ods. 2 písm. a) prílohy 2-B a
ii)po uplynutí prechodného obdobia postupy stanovené v článku 3 písm. b) bode i) alebo ii) prílohy 2-B, pričom Kórea si môže medzi týmito dvomi postupmi vybrať;
b)v prípade výrobkov patriacich v deň podpisu tejto dohody do oblasti pôsobnosti zákona o bezpečnosti elektrických spotrebičov:
i)počas prechodného obdobia stanoveného v článku 4 ods. 1 prílohy 2-B postup stanovený v článku 4 ods. 2 písm. b) prílohy 2-B a
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 934
ii)po uplynutí prechodného obdobia postupy stanovené v článku 3 písm. b) bode i), ii) alebo iii) prílohy 2-B, pričom Kórea si môže medzi týmito tromi postupmi vybrať.
3.V prípade výrobkov patriacich v deň podpisu tejto dohody do oblasti pôsobnosti viac ako jedného zákona uvedeného v odseku 2 tohto dodatku má dodávateľ naďalej možnosť predložiť potvrdenie o zhode s EMC podľa jedného z postupov, pre ktorý sa Kórea rozhodla v súlade s odsekom 2 písm. a) alebo b) tohto dodatku. To isté pravidlo platí pre všetky výrobky, ktoré v budúcnosti budú patriť do oblasti pôsobnosti viac ako jedného zákona uvedeného v odseku 2 tohto dodatku, bez ohľadu na to, či ide o EMC alebo bezpečnosť zahrnutých výrobkov.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 935
Dodatok 2-B-3
Č.
Výrobky
Kód HS
1
Káble a prívodné šnúry
854442, 854449, 854459, 854460
2
Vypínače a spínače
853590, 853650
3
Interceptory pre elektrické spotrebiče
853521, 853529, 853620, 853630, 853650
4
Magnetické vypínače a spínače
853650
5
Kondenzátory a šumové filtre
853210, 853221, 853222, 853223, 853224, 853225, 853229, 853230, 853540
6
Montážne príslušenstvo a spojovacie zariadenie
853650, 853669
7
Poistky a držiaky na poistky, tepelné poistky
853510, 853610, 853630
8
Elektrické transformátory a napäťové regulátory
850421, 850422, 850431, 850432, 850433, 850434, 850440
9
Vysávače, spotrebiče na čistenie podlahy, parné čističe, spotrebiče na čistenie povrchov
842430, 850811, 850819, 850860
10
Elektrické žehličky a lisy
851640, 845130
11
Umývačky a sušičky riadu
842211, 842219, 842220, 845140, 842240
12
Kuchynské tepelné spotrebiče
841989, 841990, 851410,851650, 851660, 851672
13
Práčky a odstredivky bielizne
842112, 845011, 845012, 845019, 845020
14
Spotrebiče na ošetrovanie vlasov
851631, 851632
15
Ohrievacie platne a elektrické vyhrievacie spotrebiče
851660, 851679, 851680
16
Elektromechanické kuchynské spotrebiče
821490, 843510, 846722, 850940, 850980
17
Elektrické spotrebiče na ohrievanie kvapalín
841981, 841989, 851660, 851671, 851679, 851680
18
Elektrické prikrývky a rohože, elektrické matrace
630110
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 936
Č.
Výrobky
Kód HS
19
Kauterizačné zariadenia a ohrievače nôh
392210, 630110, 851680
20
Akumulačné ohrievače vody a prietokové ohrievače vody
851610, 851660, 851679, 851680
21
Elektrické chladničky a prístroje na výrobu ľadu
841490, 841581, 841582, 841810, 841821, 841829, 841830, 841840, 841850, 841869, 841899
22
Mikrovlnné rúry (s kmitočtovým rozsahom 300 MHz–30 GHz)
851650
23
Šijacie stroje pre domácnosti
845210, 845229
24
Nabíjače batérií
850440
25
Elektrické sušičky
845121, 851629, 851679, 845129, 851632, 851633
26
Ohrievače
851610, 851621, 851629, 851679, 851680, 940210
27
Masážne stroje
901910
28
Klimatizačné zariadenia a odvlhčovače vzduchu
841510, 841581, 841582, 841583
29
Čerpadlá a elektrické chrliče vody
841350, 841360, 841370, 841381, 841810, 961610
30
Zariadenia na zohrievanie látok
841989, 841990, 842240, 842290, 851511, 851519, 851521, 851580
31
Elektrické spotrebiče na vyhrievanie sauny
851629, 851679
32
Ohrievače do akvárií, bublinkovače, akváriá určené na dekoráciu
841350, 841360, 841370, 841381,
841480, 842139, 851629, 851660
33
Elektrické bublinkovače
841480, 842139
34
Zariadenia na ničenie alebo odpudzovanie hmyzu
851660, 851679, 851680
35
Elektrické vane
392210, 392290, 691010, 691090
36
Čističky vzduchu
841410, 841430, 841451, 841459, 841480
37
Predajné automaty (s vykurovacím článkom alebo chladiacim zariadením alebo výbojovým svetelným zdrojom alebo nádobou na kvapalinu)
847621, 847629, 847681, 847689
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 937
Č.
Výrobky
Kód HS
38
Elektrické ventilátory, odsávače pary
630319, 841410, 841451, 841459, 841460, 841480, 841490, 841510, 854089
39
Elektrické spotrebiče pre toalety a elektromotorické inhalátory
392290, 850819
40
Zvlhčovače
851580
41
Extrakčné čistiace stroje s rozprašovaním
961610
42
Elektrické dezinfekčné prístroje (iba so sterilizačnou lampou)
841989
43
Stroje na spracovanie zvyškov potravín
850980
44
Prístroje na navíjanie mokrých uterákov
820890, 842240
45
Elektrické spotrebiče s motorom
820750, 843311, 843319, 843320, 846711, 846719, 846721, 846722, 846781, 846789, 850980
46
Kopírovacie stroje
844331
47
Spotrebiče napájané jednosmerným prúdom (s menovitou kapacitou najviac 1 kVA vrátane spotrebičov vhodných aj pre striedavý prúd)
850440
48
Zdroje neprerušovaného napájania
850440
49
Laminátory
847989
50
Objímky žiaroviek
853661, 853669
51
Svietidlá (na všeobecné použitie)
940510, 940520, 940540, 940560, 940591, 940592, 940599
52
Predradníky (ovládacie zariadenia pre svetelné zdroje)
850410, 853661, 853669
53
Svetelné zdroje s integrovanými predradníkmi
853990
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 938
Dodatok 2-B-4
Na účely prílohy 2-B platí toto vymedzenie pojmov1:
bezpečnosť elektrického zariadenia: zariadenie, ktoré bolo vyrobené v súlade s dobrou bezpečnostnotechnickou praxou, neohrozuje bezpečnosť osôb, domácich zvierat a majetku, ak je správne nainštalované, udržiavané a používané na účel, na ktorý bolo vyrobené;
elektromagnetická kompatibilita: schopnosť zariadenia alebo systému uspokojivo fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre akékoľvek zariadenia alebo systémy v tomto prostredí;
vyhlásenie o zhode: vydanie osvedčenia na základe rozhodnutia po preskúmaní, podľa ktorého sa preukázalo splnenie stanovených požiadaviek;
norma: dokument schválený uznaným orgánom, v ktorom sa stanovujú na bežné a opakované použitie predpisy, usmernenia alebo vlastnosti výrobkov alebo s nimi súvisiace postupy a výrobné metódy, ktorých dodržiavanie nie je povinné. Môže zahŕňať okrem iného alebo výlučne terminológiu, symboly alebo požiadavky na balenie, značky alebo na označovanie výrobku, výrobný postup alebo výrobnú metódu;
1Na základe normy ISO/IEC 17000:2004 a dohody o technických prekážkach obchodu.
EU/KR/PRÍLOHA 2-B/sk 939
technický predpis: dokument, v ktorom sa uvádzajú požiadavky na vlastnosti výrobkov alebo s nimi súvisiace výrobné postupy a metódy vrátane príslušných administratívnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné. Môže zahŕňať okrem iného alebo výlučne terminológiu, symboly alebo požiadavky na balenie, značky alebo na označovanie výrobku, výrobný postup alebo výrobnú metódu;
dodávateľ: výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca na území dovážajúcej strany. Ak výrobca ani jeho splnomocnený zástupca nie sú na území dovážajúcej strany zastúpení, zodpovedá za predloženie vyhlásenia dodávateľa dovozca;
posúdenie zhody: postup preukázania toho, že boli splnené stanovené požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, systému, osoby alebo orgánu. Posúdenie zhody sa môže uskutočniť ako činnosť vykonávaná prvou stranou, druhou stranou alebo treťou stranou a zahŕňa činnosti ako skúšanie, inšpekciu a certifikáciu a
skúšobné laboratórium: orgán pre posúdenie zhody, ktorý vykonáva skúšky a získal osvedčenie oficiálne preukazujúce jeho spôsobilosť vykonávať tieto osobitné úlohy.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 917
PRÍLOHA 2-C
MOTOROVÉ VOZIDLÁ A ICH DIELY
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia
1.Vzhľadom na význam, ktorý majú motorové vozidlá a ich diely pre rast, zamestnanosť a obchod oboch strán, obe strany potvrdzujú spoločné ciele a zásady týkajúce sa týchto výrobkov, spočívajúce v(o):
a)zabezpečení neobmedzeného vzájomného prístupu na trh odstránením colných a necolných prekážok bilaterálneho obchodu podľa tejto dohody;
b)presadzovaní kompatibilných predpisov na základe medzinárodných noriem;
c)vytvorení konkurenčných trhových podmienok na základe zásad otvorenosti, nediskriminácie a transparentnosti;
d)zabezpečení ochrany ľudského zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 918
e)zlepšení spolupráce na podporu trvalého vzájomne výhodného rozvoja obchodu.
2.Táto príloha sa vzťahuje na všetky formy motorových vozidiel, ich systémy a diely patriace do kapitol 40, 84, 85, 87 a 94 HS s výnimkou výrobkov uvedených v dodatku 2-C-1.
ČLÁNOK 2
Konvergencia právnych predpisov
1.Strany uznávajú, že príslušným medzinárodným orgánom pre normalizáciu v prípade výrobkov zahrnutých v tejto prílohe je Svetové fórum pre harmonizáciu predpisov pre motorové vozidlá (ďalej len „WP.29“) v rámci Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov (ďalej len „EHK OSN“).
2.Strany súhlasia s tým, že sa budú aktívne zúčastňovať na vypracúvaní predpisov v rámci WP.29 a spolupracovať s cieľom prijímať nové predpisy WP.29 bez zbytočného omeškania.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 919
ČLÁNOK 3
Prístup na trh
Každá strana umožňuje v súlade s týmto článkom uvádzať na svoj trh výrobky s pôvodom na území druhej strany:
a)i)Príslušné schvaľovacie orgány v Európskej únii akceptujú na účely typového schválenia EÚ všetky výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v tabuľke 1 dodatku 2-C-2, ako výrobky spĺňajúce príslušné ustanovenia platných technických predpisov EÚ1;
ii)Kórea akceptuje všetky výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v tabuľke 1 dodatku 2-C-3, ako výrobky spĺňajúce príslušné ustanovenia platných technických predpisov Kórey1;
1Klasifikáciou výrobkov na účely uplatňovania článku 3 písm. a) bodov i) až iii) a ustanovenia platných predpisov je klasifikácia podľa právnych predpisov dovážajúcej strany.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 920
iii)Do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody strany harmonizujú svoje predpisy (uvedené v prípade Európskej únie v tabuľke 2 dodatku 2-C-2 a v prípade Kórey v tabuľke 2 dodatku 2-C-3) s príslušnými predpismi EHK OSN alebo globálnymi technickými predpismi (Global Technical Regulations, ďalej len „GTR“), ak jedna strana vo výnimočných prípadoch nepreukáže, že určitý predpis EHK OSN alebo globálny technický predpis by na základe doložených vedeckých alebo technických informácií nebol účinný alebo vhodný na splnenie zákonných cieľov1,2 a
iv)Ak vznikne problém v oblasti obchodu týkajúci sa technických predpisov, ktoré nie sú zahrnuté v písm. a) bodoch i) alebo ii), alebo technických predpisov, ktoré sú zahrnuté v písm. a) bode iii), kým neexistuje harmonizácia, začnú strany na požiadanie jednej zo strán konzultovať s cieľom nájsť vzájomne uspokojivé riešenie. Pri týchto konzultáciách strana, ktorá má v úmysle uložiť opatrenia významne ovplyvňujúce prístup na trh, oznámi druhej strane dôvod plánovaného rozhodnutia vrátane podrobného vysvetlenia príslušných vedeckých alebo technických informácií.2
b)Strany zabezpečia, aby boli ich príslušné postupy potrebné na uvedenie výrobkov zahrnutých v tejto prílohe na trh dokončené bez zbytočného oneskorenia.
2Strany sa zhodujú v tom, že predpisy zahrnuté v písm. a) bodoch iii) a iv) existujúce v čase podpisu tejto dohody vážnym spôsobom nesťažujú prístup na trh a podľa ustanovení týchto bodov nepovedú k zhoršeniu prístupu na trh v porovnaní s predchádzajúcou situáciou.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 921
c)Každá strana bezodkladne informuje príslušné hospodárske subjekty o všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí v súvislosti s posúdením zhody, pričom vysvetlí dôvod tohto rozhodnutia a odkáže na dostupné opravné prostriedky.
d)Po nadobudnutí platnosti tejto dohody strany minimálne každé tri roky preskúmajú dodatky 2-C-2 a 2-C-3 tejto prílohy, aby sa s ohľadom na prípadné zmeny právnych predpisov na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých strán zlepšilo akceptovanie výrobkov podľa písm. a) tohto článku. O prípadných zmenách týchto dodatkov rozhoduje Výbor pre obchod.
ČLÁNOK 4
Konsolidácia konvergencie právnych predpisov
1.Strany:
a)za žiadnych okolností nezavedú nové interné technické predpisy, ktoré sa líšia od predpisov EHK OSN alebo globálnych technických predpisov v oblastiach, na ktoré sa takéto predpisy vzťahujú alebo v krátkom čase budú vzťahovať, to platí v prípade Európskej únie najmä pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje dodatok 2-C-2, a v prípade Kórey pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje dodatok 2-C-3 a
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 922
b)čo najrýchlejšie potom, ako EHK OSN prijme nové predpisy EHK OSN alebo globálne technické predpisy v oblastiach, na ktoré sa už vzťahujú interné technické predpisy, zabezpečí primerane pre výrobky s pôvodom na území druhej strany zaobchádzanie zodpovedajúce predpisom EHK OSN alebo globálnym technickým predpisom v súlade s článkom 3 tejto prílohy,
ak určitý právny predpis EHK OSN alebo globálny technický predpis nie je na základe overených vedeckých alebo technických informácií účinný alebo vhodný na ochranu bezpečnosti na cestách, životného prostredia alebo verejného zdravia. V týchto prípadoch sú zodpovedajúce dôvody oznámené druhej strane a zverejnené.
2.Ak jedna zo strán zavedie alebo zachová technické predpisy, ktoré sa líšia od existujúcich predpisov EHK OSN v oblastiach, na ktoré sa tieto predpisy EHK OSN vzťahujú, táto strana preskúma príslušné technické predpisy minimálne každé tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody, aby posúdila, či stále existujú dôvody pre ich zavedenie. Výsledok týchto preskúmaní, ako aj technické alebo vedecké informácie, z ktorých preskúmanie vychádzalo, sú zverejnené a na požiadanie oznámené druhej strane.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 923
3.Ak v oblastiach, v ktorých neexistujú žiadne predpisy EHK OSN ani globálne technické predpisy, najmenej jedna strana zavedie alebo zachová určitý technický predpis, strany prekonzultujú možnosť vypracovať medzinárodné normy pre tieto oblasti. Ak vypracovanie takýchto medzinárodných noriem nie je možné alebo vhodné, a ak strany zavedú alebo zachovajú interné technické predpisy v týchto oblastiach, zaväzujú sa, že uskutočnia konzultácie o aproximácii svojich predpisov.
ČLÁNOK 5
Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod
Pokiaľ ide o interné predpisy týkajúce sa daní a emisií, každá strana poskytuje výrobkom s pôvodom na území druhej strany, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako zaobchádzanie, ktoré poskytuje podobným výrobkom s pôvodom v tretej krajine, ktorá nie je stranou tejto dohody, aj keď je s touto treťou krajinou uzatvorená dohoda o voľnom obchode.
ČLÁNOK 6
Výrobky s novými technológiami alebo novými funkciami
1.Žiadna zo strán nesmie brániť ani zbytočne zdržiavať umiestnenie výrobku na svoj trh z toho dôvodu, že obsahuje novú technológiu alebo má novú funkciu, ktorá ešte nebola upravená právnymi predpismi, ak nemôže na základe vedeckých alebo technických informácií preukázať, že táto nová technológia alebo nová funkcia predstavuje riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 924
2.Ak sa jedna zo strán rozhodne, že odmietne umiestniť výrobok na trh alebo požiada o jeho stiahnutie z trhu z dôvodu, že tento výrobok obsahuje novú technológiu alebo má novú funkciu predstavujúcu riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie, bezodkladne toto rozhodnutie oznámi druhej strane a príslušným hospodárskym subjektom. Toto oznámenie obsahuje všetky príslušné vedecké alebo technické informácie.
ČLÁNOK 7
Iné oparenia obmedzujúce obchod
Obe strany upustia od zrušenia alebo obmedzenia výhod, ktoré pre druhú stranu podľa tejto prílohy vyplývajú z prístupu na trh, prostredníctvom iných regulačných opatrení týkajúcich sa odvetvia, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Toto nemá vplyv na právo prijať opatrenia potrebné pre bezpečnosť na cestách, ochranu životného prostredia alebo verejného zdravia a boj proti podvodným praktikám, ak sú tieto opatrenia založené na overených vedeckých alebo technických informáciách.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 925
ČLÁNOK 8
Uplatňovanie predpisov
1.Ak jedna zo strán v súlade s článkom 3 tejto prílohy prevezme predpisy EHK OSN alebo s nimi zharmonizuje svoje predpisy, ako predpoklad zhody platia certifikáty EHK OSN o typovom schválení , ktoré vydali príslušné orgány. Ak jedna zo strán zistí, že určitý výrobok, na ktorý sa vzťahuje certifikát o typovom schválení, nezodpovedá schválenému typu, informuje o tom druhú stranu. Týmto odsekom nie je dotknuté právo strán prijímať vhodné opatrenia podľa odsekov 2 a 3.
2.Príslušné administratívne orgány každej strany môžu v súlade so svojimi internými právnymi predpismi náhodným výberom overiť, že výrobky vrátane výrobkov, ktoré certifikovali samotní výrobcovia, prípadne spĺňajú:
a)všetky technické predpisy príslušnej strany alebo
b)interné technické predpisy a iné požiadavky, ako je stanovené v článku 3 písm. a) tejto prílohy.
Ak príslušný výrobok tieto predpisy alebo požiadavky nespĺňa, môže každá strana požiadať, aby dodávateľ stiahol výrobok z jej trhu.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 926
3.Typové schválenie môže byť zamietnuté, ak dokumentácia nie je úplná, nie sú dodržané príslušné postupy na overenie zhody výroby alebo príslušné výrobky prípadne nespĺňajú:
a)žiadne technické predpisy jednej strany alebo
b)technické predpisy a iné požiadavky jednej strany stanovené v článku 3 písm. a) tejto prílohy.
4.Bez ohľadu na zhodu s technickými predpismi alebo požiadavkami uvedenými v článku 3 písm. a) tejto prílohy môže jedna zo strán vo výnimočných prípadoch odmietnuť, aby dodávateľ výrobok umiestnil na jej trh, alebo požiadať dodávateľa, aby príslušný výrobok stiahol z jej trhu, ak z overených vedeckých alebo technických informácií vyplýva, že existujú naliehavé a závažné riziká pre bezpečnosť na cestách, verejné zdravie alebo životné prostredie. Takéto odmietnutie nepredstavuje spôsob svojvoľnej alebo neodôvodnenej diskriminácie výrobkov druhej strany alebo skryté obmedzenie obchodu. O takomto dočasnom mimoriadnom opatrení musí byť pred jeho zavedením informovaná druhá strana a dodávateľ s objektívnym, opodstatneným a dostatočne podrobným vysvetlením dôvodov.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 927
ČLÁNOK 9
Pracovná skupina pre motorové vozidlá a ich časti
1.V záujme ďalšieho uľahčenia obchodu s motorovými vozidlami a ich časťami a odstránenia problémov súvisiacich s prístupom na trh skôr, ako vzniknú, sa strany dohodli na spolupráci a bezodkladných konzultáciách o otázkach týkajúcich sa uplatňovania tejto prílohy. V súlade s kapitolou 4 (Technické prekážky obchodu) súhlasili s tým, že sa budú vzájomne informovať o všetkých opatreniach, ktoré môžu ovplyvniť obchod s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje táto príloha. Na požiadanie každá strana včas reaguje písomne na pripomienky a otázky týkajúce sa problémov v súvislosti s takýmito opatreniami a je ochotná začať konzultácie o takýchto opatreniach s cieľom dosiahnuť obojstranne uspokojivý výsledok.
2.Pracovná skupina pre motorové vozidlá a ich časti zriadená podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny) zodpovedá za účinnú implementáciu tejto prílohy a môže sa zaoberať všetkými otázkami súvisiacimi s touto prílohou. Pracovná skupina je zodpovedná najmä za:
a)prípravu spolupráce strán s ohľadom na prácu WP.29 v súlade s článkom 2 tejto prílohy;
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 928
b)dohľad nad úplnou realizáciou záväzkov stanovených v článku 3 tejto prílohy vrátane:
i)prediskutovania pokroku pri realizácii procesu harmonizácie podľa článku 3 písm. a) bodu iii);
ii)vytvorenia fóra pre konzultácie stanovené v článku 3 písm. a) bode iv) a
iii)prípravy rozhodnutí Výboru pre obchod stanoveného v článku 3 písm. d);
c)prediskutovanie preskúmaní uvedených v článku 4 ods. 2 tejto prílohy a uskutočnenie konzultácií podľa článku 4 ods. 3 tejto prílohy;
d)prípadné prediskutovanie oznámení uvedených v článkoch 6 a 8 tejto prílohy;
e)posúdenie uplatňovania technických predpisov na motorové vozidlá dovážané rôznymi spôsobmi a prípadne vydávanie odporúčaní a
f)prípadné riešenie všetkých otázok týkajúcich sa praktického uplatňovania prechodných opatrení o palubnom diagnostickom systéme (ďalej len „OBD“) a emisiách uvedených v dodatku 2-C-3 tabuľky 1.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 929
3.Pracovná skupina sa stretáva najmenej raz ročne, ak nie je dohodnuté inak. Jej zasadnutia sa obvykle konajú spolu so zasadnutiami WP.29 alebo iného fóra zaoberajúceho sa otázkami automobilového priemyslu. Pracovná skupina môže svoju prácu vykonávať aj prostredníctvom e-mailu, telekonferencií alebo videokonferencií či iných vhodných komunikačných prostriedkov.
ČLÁNOK 10
Splnenie požiadaviek
1.Na túto prílohu sa vzťahuje kapitola 14 (Riešenie sporov) s výhradou týchto zmien:
a)Spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto prílohy sa považujú za naliehavé;
b)Lehota, v ktorej sa podľa článku 14.3 (Konzultácie) musia uskutočniť konzultácie, sa skracuje z 30 dní na 15 dní;
c)Lehota, v ktorej sa podľa článku 14.6 (Priebežná správa tribunálu) musí vydať priebežná správa tribunálu, sa skracuje z 90 dní na 60 dní;
d)Lehota, v ktorej sa podľa článku 14.7 (Rozhodnutie rozhodcovského tribunálu) musí vydať rozhodnutie rozhodcovského tribunálu, sa skracuje zo 120 dní na 75 dní a
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 930
e)Do článku 14.9 (Primeraná lehota na splnenie požiadaviek rozhodnutia) sa vkladá táto veta: „Žalovaná strana bezodkladne splní požiadavky rozhodnutia rozhodcovského tribunálu. Ak nie je okamžité splnenie možné, nemala by primeraná lehota prekročiť obvykle 90 dní a v žiadnom prípade nesmie prekročiť 150 dní od vydanie rozhodnutia rozhodcovského tribunálu, ak musí žalovaná strana na splnenie požiadaviek rozhodnutia prijať všeobecné opatrenie, ktoré si nevyžaduje žiadnu legislatívnu činnosť.“
2Strany sa môžu dohodnúť, že nebudú uplatňovať osobitné ustanovenia tohto článku.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 931
Dodatok 2-C-1
Príloha 2-C sa nevzťahuje na:
a)Traktory (v HS 8701.10, 8701.20, 8709.11, 8709.19 a 8709.90);
b)Snežné skútre a špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách (v HS 8703.10) a
c)Stavebné stroje: (HS: 84134000, 84251100, 84251920, 84251980, 84253100, 84253930, 84253990, 84254100, 84254200, 84254900, 84261100, 84261200, 84261900, 84262000, 84263000, 84264100, 84264900, 84269110, 84269190, 84269900, 84272010, 84272090, 84281020, 84281080, 84282030, 84282091, 84282098, 84283100, 84283200, 84283300, 84283920, 84283990, 84284000, 84286000, 84289030, 84289071, 84289079, 84289091, 84289095, 84291100, 84291900, 84292000, 84293000, 84294010, 84294030, 84294090, 84295110, 84295191, 84295199, 84295210, 84295290, 84295900, 84301000, 84302000, 84303100, 84303900, 84304100, 84304900, 84305000, 84306100, 84306900, 84311000, 84313100, 84313910, 84313970, 84314100, 84314200, 84314300, 84314920, 84314980, 84741000, 84742010, 84742090, 84743100, 84743200, 84743910, 84743990, 84748010, 84748090, 84749010, 84749090, 84791000, 87013010, 87013090, 87041010, 87041090, 87051000, 87052000, 87054000 a 87059030).
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 932
Dodatok 2-C-2
Tabuľka 1
Zoznam uvedený v článku 3 písm. a) bode i) prílohy 2-C
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúcitechnický predpis EÚ
Prípustná hladina hluku
Predpis EHK OSN 51
Smernica 70/157/EHS
Náhradné systémy tlmenia hluku
Predpis EHK OSN 59
Smernica 70/157/EHS
Emisie
Predpis EHK OSN 83
Smernica 70/220/EHS
Náhradné katalyzátory
Predpis EHK OSN 103
Smernica 70/220/EHS
Palivové nádrže
Predpis EHK OSN 34
Smernica 70/221/EHS
Palivové nádrže LPG
Predpis EHK OSN 67
Smernica 70/221/EHS
Palivové nádrže CNG
Predpis EHK OSN 110
Smernica 70/221/EHS
Zadné ochranné zariadenie
Predpis EHK OSN 58
Smernica 70/221/EHS
Riadiaca sila
Predpis EHK OSN 79
Smernica 70/311/EHS
Dverové zámky a závesy
Predpis EHK OSN 11
Smernica 70/387/EHS
Zvukové výstražné zariadenia
Predpis EHK OSN 28
Smernica 70/388/EHS
Zariadenia pre nepriamy výhľad
Predpis EHK OSN 46
Smernica 2003/97/ES
Brzdové zariadenia
Predpis EHK OSN 13
Smernica 71/320/EHS
Brzdové zariadenia
Predpis EHK OSN 13H
Smernica 71/320/EHS
Brzdové obloženie
Predpis EHK OSN 90
Smernica 71/320/EHS
Rádiové rušenie (elektromagnetická kompatibilita)
Predpis EHK OSN 10
Smernica 72/245/EHS
Dym z dieselových motorov.
Predpis EHK OSN 24
Smernica 72/306/EHS
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 933
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúcitechnický predpis EÚ
Vnútorné zariadenie
Predpis EHK OSN 21
Smernica 74/60/EHS
Zariadenie na ochranu proti krádeži
Predpis EHK OSN 18
Smernica 74/61/EHS
Zariadenie na ochranu proti krádeži a imobilizér
Predpis EHK OSN 116
Smernica 74/61/EHS
Vozidlové poplachové systémy
Predpis EHK OSN 97
Predpis EHK OSN 116
Smernica 74/61/EHS
Správanie riadiaceho zariadenia pri náraze
Predpis EHK OSN 12
Smernica 74/297/EHS
Pevnosť sedadiel
Predpis EHK OSN 17
Smernica 74/408/EHS
Pevnosť sedadiel (autobusy a autokary)
Predpis EHK OSN 80
Smernica 74/408/EHS
Vonkajšie výčnelky
Predpis EHK OSN 26
Smernica 74/483/EHS
Rýchlomer
Predpis EHK OSN 39
Smernica 75/443/EHS
Kotvové úchytky bezpečnostných pásov
Predpis EHK OSN 14
Smernica 76/115/EHS
Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu
Predpis EHK OSN 48
Smernica 76/756/EHS
Odrazové sklá
Predpis EHK OSN 3
Smernica 76/757/EHS
Doplnkové obrysové/predné (bočné) obrysové/zadné (bočné) obrysové/brzdové svietidlá
Predpis EHK OSN 7
Smernica 76/758/EHS
Denné svietidlá
Predpis EHK OSN 87
Smernica 76/758/EHS
Obrysové bočné svietidlá
Predpis EHK OSN 91
Smernica 76/758/EHS
Smerové svietidlá
Predpis EHK OSN 6
Smernica 76/759/EHS
Svietidlo na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom
Predpis EHK OSN 4
Smernica 76/760/EHS
Svetlomety (R2 a HS1)
Predpis EHK OSN 1
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety (sealed beam)
Predpis EHK OSN 5
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, a/alebo H8, H9 ,HIR1, HIR2 a/alebo H11)
Predpis EHK OSN 8
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety (H4)
Predpis EHK OSN 20
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety (halogénové sealed beam)
Predpis EHK OSN 31
Smernica 76/761/EHS
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 934
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúcitechnický predpis EÚ
Vláknové žiarovky na použitie v schválených svetlách
Predpis EHK OSN 37
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety so svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami
Predpis EHK OSN 98
Smernica 76/761/EHS
Svetelné zdroje na použitie v schválených svietidlových jednotkách s plynovou výbojkou
Predpis EHK OSN 99
Smernica 76/761/EHS
Svetlomety (asymetrické stretávacie svetlo)
Predpis EHK OSN 112
Smernica 76/761/EHS
Adaptívne systémy predného osvetlenia
Predpis EHK OSN 123
Smernica 76/761/EHS
Predné hmlové svetlá
Predpis EHK OSN 19
Smernica 76/762/ES
Zadné hmlové svetlá
Predpis EHK OSN 38
Smernica 77/538/EHS
Spätné svetlá
Predpis EHK OSN 23
Smernica 77/539/EHS
Parkovacie svetlá
Predpis EHK OSN 77
Smernica 77/540/EHS
Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy
Predpis EHK OSN 16
Smernica 77/541/EHS
Zadržiavacie systémy pre deti
Predpis EHK OSN 44
Smernica 77/541/EHS
Výhľad dopredu
Predpis EHK OSN 125
Smernica 77/649/EHS
Označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov
Predpis EHK OSN 121
Smernica 78/316/EHS
Vykurovacie systémy
Predpis EHK OSN 122
Smernica 2001/56/ES
Opierky hlavy (spojené so sedadlami)
Predpis EHK OSN 17
Smernica 78/932/EHS
Opierky hlavy
Predpis EHK OSN 25
Smernica 78/932/EHS
Emisie CO2 spotreba paliva
Predpis EHK OSN 101
Smernica 80/1268/EHS
Výkon motora
Predpis EHK OSN 85
Smernica 80/1269/EHS
Emisie (Euro IV a V) z ťažkých úžitkových vozidiel
Predpis EHK OSN 49
Smernica 2005/55/ES
Bočná ochrana
Predpis EHK OSN 73
Smernica 89/297/EHS
Bezpečnostné zasklenie
Predpis EHK OSN 43
Smernica 92/22/EHS
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 935
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúcitechnický predpis EÚ
Pneumatiky, motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá
Predpis EHK OSN 30
Smernica 92/23/EHS
Pneumatiky, úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá
Predpis EHK OSN 54
Smernica 92/23/EHS
Náhradné kolesá/pneumatiky na dočasné použitie
Predpis EHK OSN 64
Smernica 92/23/EHS
Hluk valenia
Predpis EHK OSN 117
Smernica 92/23/EHS
Zariadenia obmedzujúce rýchlosť
Predpis EHK OSN 89
Smernica 92/24/EHS
Spájacie zariadenia
Predpis EHK OSN 55
Smernica 94/20/ES
Tesné spájacie zariadenia
Predpis EHK OSN 102
Smernica 94/20/ES
Horľavosť
Predpis EHK OSN 118
Smernica 95/28/ES
Autobusy a diaľkové autobusy
Predpis EHK OSN 107
Smernica 2001/85/ES
Pevnosť nosnej konštrukcie (autobusy a diaľkové autobusy)
Predpis EHK OSN 66
Smernica 2001/85/ES
Čelný náraz
Predpis EHK OSN 94
Smernica 96/79/ES
Bočný náraz
Predpis EHK OSN 95
Smernica 96/27/ES
Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru
Predpis EHK OSN 105
Smernica 98/91/ES
Predná ochrana proti podbehnutiu
Predpis EHK OSN 93
Smernica 2000/40/ES
Tabuľka 2
Zoznam uvedený v článku 3 písm. a) bode iii) prílohy 2-C
Predmet
Technické predpisy EÚ
Zodpovedajúce predpisy EHK OSN
Vonkajšie výčnelky kabín
Smernica 92/114/EHS
61
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 936
Dodatok 2-C-3
Tabuľka 1
Zoznam uvedený v článku 3 písm. a) bode ii) prílohy 2-C
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúce technicképredpisy Kórey
Predná
Predpis EHK OSN 94
KMVSS1, článok 102
Ochrana cestujúcich
v prípade nárazu
Bočná
Predpis EHK OSN 95
KMVSS, článok 102
Posun ovládacieho prvku riadenia dozadu
Predpis EHK OSN 12
KMVSS, článok 89 odsek 1 bod 2
Ochrana vodiča pred nárazom mechanizmu riadenia
Predpis EHK OSN 12
KMVSS, článok 89 ods. 1 bod 1
Systémy sedadiel
Predpis EHK OSN 17
KMVSS, článok 97
Opierky hlavy
Predpis EHK OSN 17, Predpis EHK OSN 25,GTR 7
KMVSS, články 26, 99
Dverové zámky a súčastiupevnenia dverí
Predpis EHK OSN 11,GTR 1
KMVSS, článok 104 ods. 2
Ochrana prístrojovej dosky pri náraze
Predpis EHK OSN 21
KMVSS, článok 88
Operadlo sedadla pri náraze
Predpis EHK OSN 21
KMVSS, článok 98
Operadlá na ruky pri náraze
Predpis EHK OSN 21
KMVSS, článok 100
Slnečná clona pri náraze
Predpis EHK OSN 21
KMVSS, článok 101
Vnútorné spätné zrkadlo pri náraze
Predpis EHK OSN 46
KMVSS, článok 108
Ťažný hák
77/389/EHS
KMVSS, článok 20 body 1, 2, 4
Zadné ochranné zariadenie proti podbehnutiu
Predpis EHK OSN 58
KMVSS, článok 19 ods. 4 a článok 96
1Korea Motor Vehicle Safety Standards (Kórejské bezpečnostné normy pre motorové vozidlá).
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 937
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúce technicképredpisy Kórey
Montáž
Predpis EHK OSN 48
KMVSS, články 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 a 47
Svetlomety
Predpisy EHK OSN 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37,Predpisy EHK OSN 98, 99, 112, 113, 123
KMVSS, článok 38, článok 48 ods. 3, článok 106 bod 1
Predné hmlové svetlomety
Predpis EHK OSN 19
KMVSS, článok 38-2 ods. 1,
článok 106 bod 2
Spätné svetlomety
Predpis EHK OSN 23
KMVSS, článok 39, článok 106 bod 3
Obrysové svietidlá
Predpis EHK OSN 7
KMVSS, článok 40, článok 106 bod 4
Osvetlenie evidenčného čísla
Predpis EHK OSN 4
KMVSS, článok 41, článok 106 bod 5
Koncové svietidlá
Predpis EHK OSN 7
KMVSS, článok 42, článok 106 bod 6
Brzdové svietidlá
Predpis EHK OSN 7
KMVSS, článok 43 ods. 1, článok 106 bod 7
Horné v strede umiestnené
brzdové svietidlo
Predpis EHK OSN 7
KMVSS, článok 43 ods. 2, 3, článok 106 bod 8
Smerové svietidlá
Predpis EHK OSN 6
KMVSS, článok 44, článok 106 bod 9
Doplnkové smerové svietidlá
Predpis EHK OSN 7
KMVSS, článok 44, článok 106 bod 10
Zadné hmlové svietidlá
Predpis EHK OSN 38
KMVSS, článok 38-2
ods. 2,
článok 106 bod 2
Systém osvetleniaa signalizácie
Odrazové sklá
Predpis EHK OSN 70,Predpis EHK OSN 3
KMVSS, článok 49 ods. 1, 2,
Článok 107
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 938
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúce technicképredpisy Kórey
Výhľad vodiča
Predpis EHK OSN 46
KMVSS, článok 50
Článok 94
Výkon motora
Predpis EHK OSN 85
KMVSS, článok 11 ods. 1 bod 2, článok 111
Stierače čelného skla
78/318/EHS
KMVSS, článok 51 ods. 2, článok 109 bod 1
Systém odmrazovania
78/317/EHS
KMVSS, článok 109 bod 2
Systém odhmlievania
78/317/EHS
KMVSS, článok 109 bod 3
Zariadenie na zabezpečenie výhľadu vodiča
Ostrekovače čelného skla
78/318/EHS
KMVSS, článok 109 bod 4
Brzdové zariadenia osobných automobilov
Predpis EHK OSN 13H
KMVSS, článok 15, článok 90 bod 1
Systém brzdenia s výnimkou osobných automobilov a prípojných vozidiel
Predpis EHK OSN 13
KMVSS, článok 15, článok 90 bod 2
Systém brzdenia prípojných vozidiel
Predpis EHK OSN 13
KMVSS, článok 15, článok 90 bod 3
Protiblokovací brzdový systém s výnimkou prípojných vozidiel
Predpis EHK OSN 13
KMVSS, článok 15, článok 90 bod 4
Protiblokovací brzdový systém prípojných vozidiel
Predpis EHK OSN 13
KMVSS, článok 15, článok 90 bod 5
Ovládacia sila
Predpis EHK OSN 79
KMVSS, článok 14, článok 89 ods. 2
Zariadenia obmedzujúce rýchlosť
Predpis EHK OSN 89
KMVSS, článok 110-2
Rýchlomer
Predpis EHK OSN 39
KMVSS, článok 110
Elektromagnetická kompatibilita
Predpis EHK OSN 10
KMVSS, článok 111-2
Únik paliva pri zrážke
Predpis EHK OSN 34,predpis EHK OSN 94,predpis EHK OSN 95
KMVSS, článok 91
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 939
Predmet
Požiadavky
Zodpovedajúce technicképredpisy Kórey
Nárazník pri náraze
Predpis EHK OSN 42
KMVSS, článok 93
Kotvové úchytky bezpečnostných pásov
Predpis EHK OSN 14, predpis EHK OSN 16
KMVSS, článok 27 ods. 1, 2, 3, 4, 5; článok 103 ods. 1, 2, 3
Kotvové úchytky detských sedačiek
predpis EHK OSN 14
KMVSS, článok 27-2, článok 103-2
Hluk klaksóna, hluk pri státí a tlmiče hluku pre vozidlá (so štyrmi kolesami)
Predpis EHK OSN 28
predpis EHK OSN 51
KMVSS, články 35, 53, NVCA, článok 30 a zodpovedajúce nariadenie ministerstva životného prostredia, článok 29
Emisie a hluk (s výnimkou hluku okoloidúcich vozidiel s tromi alebo štyrmi kolesami) pre motocykle
Predpis EHK OSN 40, predpis EHK OSN 41, predpis EHK OSN 47
Smernice 2002/51/ES, 2003/77/ES, 97/24/ES kapitoly 5 a 9
CACA, článok 46 a zodpovedajúce nariadenie ministerstva životného prostredia, článok 62, NVCA, článok 30 a zodpovedajúce nariadenie ministerstva životného prostredia, článok 29
Vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t
Predpis EHK OSN 83, Predpis EHK OSN 24
Nariadenie (ES) č. 692/2008
Emisie naftových motorov (vrátane OBD)
Vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 t
Predpis EHK OSN 49
Nariadenie (ES) č. 692/2008
CACA, článok 46 a zodpovedajúce nariadenie ministerstva životného prostredia, článok 62
Pneumatiky
Predpisy EHK OSN 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109
Zákon o riadení kvality, bezpečnosti a kontrole priemyselných výrobkov (Quality management Safety and Control of Industrial Products Act, ďalej len „QMSCIPA“), články 19, 20, 21; Vykonávacie predpisy QMSCIPA, článok 2 ods. 2, článok 19.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 940
Palubné diagnostické systémy (On-Board Diagnostic Systems) pre vozidlá s benzínovým motorom
Vozidlá s benzínovým motorom spĺňajúce požiadavky na OBD v súlade s normou Euro 6, sa považujú za vozidlá spĺňajúce kórejské požiadavky na OBD v prípade vozidiel s nízkymi emisiami LEV (Low Emission Vehicles, LEV) a vozidiel s veľmi nízkymi emisiami (Ultra Low Emission Vehicles, ULEV).
Prechodné opatrenia týkajúce sa OBD a emisií vozidiel s benzínovým motorom
1.OBD
Do konca roku 2013, alebo do zavedenia požiadavky OBD v súlade s normou Euro 6, ak k tomu dôjde skôr:
a)každý výrobca automobilov v EÚ2, ktorého predaj vozidiel so systémami OBD v súlade s normou Euro v Kórei v priebehu roku 2008 prekročil 800 vozidiel, bude môcť v Kórei ročne predať ďalej uvedený počet vozidiel jednotlivých značiek so systémami OBD v súlade s normou Euro 5:
rok 2010: 1 200, rok 2011: 1 500, rok 2012: 1 800 a rok 2013: 1 800;
b)každý výrobca automobilov v EÚ, ktorého celkový predaj vozidiel so systémami OBD v súlade s normou Euro v Kórei od roku 2005 do roku 2008 prekročil v priemere 750 vozidiel za rok, bude môcť v Kórei ročne predať 1 000 vozidiel jednotlivých značiek so systémami OBD v súlade s normou Euro 5 a
2Strany berú na vedomie, že pre realizáciu tohto odseku bude smerodajné kórejské chápanie pojmu výrobca v čase podpisu tejto dohody.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 941
c)ostatní výrobcovia automobilov v EÚ, na ktorých sa nevzťahujú písmená a) alebo b), budú môcť v Kórei ročne predať najviac 1 500 vozidiel so systémami OBD v súlade s normou Euro 5. Toto množstvo bude medzi príslušných výrobcov rozdelené v súlade so zásadami, ktoré vypracuje pracovná skupina pre motorové vozidlá a ich časti.
2.Emisie
Až do uplatňovania nového režimu3 pre výrobcov, ktorí na území Kórey ročne predajú najviac 10 000 vozidiel s benzínovým motorom, Kórea uplatňuje túto reguláciu:
a)vozidlá s benzínovým motorom vyrobené výrobcom, ktorý na území Kórey predá ročne najviac 250 takýchto vozidiel, spĺňajú kórejské požiadavky na emisie, ak ročná priemerná hodnota emisií organických plynov neobsahujúcich metán z vozidiel výrobcu predaných na území Kórey neprekračuje 0,047 g/km;
b)vozidlá s benzínovým motorom vyrobené výrobcom, ktorý na území Kórey predá ročne najviac 4 000 takýchto vozidiel, spĺňajú kórejské požiadavky na emisie, ak ročná priemerná hodnota emisií organických plynov neobsahujúcich metán z vozidiel výrobcu predaných na území Kórey neprekračuje 0,039 g/km a
3Strany sa dohodli na tom, že po nadobudnutí platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Kórejskou republikou a Spojenými štátmi americkými sa zavedie nový režim.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 942
c)vozidlá s benzínovým motorom vyrobené výrobcom, ktorý na území Kórey predá ročne najviac 10 000 takýchto vozidiel, spĺňajú kórejské požiadavky na emisie, ak ročná priemerná hodnota emisií organických plynov neobsahujúcich metán z vozidiel výrobcu predaných na území Kórey neprekračuje 0,030 g/km.
3.Uplatňovanie prechodných opatrení4
Strany zabezpečia uplatňovanie týchto prechodných opatrení o OBD a emisiách od kalendárneho roku, v ktorom táto dohoda nadobudne platnosť.
Tabuľka 2
Zoznam uvedený v článku 3 písm. a) bode iii) prílohy 2-C
Predmet
Technické predpisy Kórey
Zodpovedajúce predpisy EHK OSN
Maximálny stabilný uhol sklonu
KMVSS, článok 8
107
Minimálny obrysový polomer zatáčania
KMVSS, článok 9
107
Podvozok
KMVSS, článok 12
30, 54
Ovládače a prístroje
KMVSS, článok 13
121
Rám a karoséria
KMVSS, článok 19
58, 73
Spojovacie zariadenie (T1)
KMVSS, článok 20 body 3, 5
55
Ochrana proti krádeži
KMVSS, článok 22
18
4Pri vzájomnej zhode, že táto dohoda nadobudne platnosť v roku 2010, Kórea prijme s účinnosťou od 1. januára 2010 potrebné opatrenia s ohľadom na uvádzanie motorových vozidiel so systémami OBD na trh v súlade s normou Euro 5.
EU/KR/PRÍLOHA 2-C/sk 943
Predmet
Technické predpisy Kórey
Zodpovedajúce predpisy EHK OSN
Interiér
KMVSS, článok 23
107
Sedadlo vodiča
KMVSS, článok 24
107
Sedadlá pre cestujúcich
KMVSS, článok 25
107
Bezpečnostný pás
KMVSS, článok 27
16
Miesto na státie
KMVSS, článok 28
107
Vstup
KMVSS, článok 29
107
Núdzový výstup
KMVSS, článok 30
107
Ulička medzi sedadlami
KMVSS, článok 31
107
Bezpečnostné zasklenie
KMVSS, článok 34
43, GTP 6
Výstražné signalizačné svetlo
KMVSS, článok 45
48
Rýchlomer a počítadlo najazdených kilometrov
KMVSS, článok 54
39
Hasiaci prístroj
KMVSS, článok 57
36
Podvozok
KMVSS, článok 64
75
Brzdový systém
KMVSS, článok 67
78, GTP 3
Svetlomet
KMVSS, článok 75
53, 56, 57, 72, 74, 76, 82
Osvetlenie registračnej tabuľky s evidenčným číslom
KMVSS, článok 76
50, 53
Koncové svietidlá
KMVSS Art. 77
50, 53
Brzdové svetlá
KMVSS, článok 78
50, 53
Smerové svetlá
KMVSS, článok 79
50, 53
Zadné odrazové sklá
KMVSS, článok 80
3, 53
Spätné zrkadlá
KMVSS, článok 84
81
Rýchlomer
KMVSS, článok 85
39
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 917
PRÍLOHA 2-D
FARMACEUTICKÉ VÝROBKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenia
Strany sú si vedomé rozdielov medzi svojimi systémami zdravotníckej starostlivosti, majú však spoločný cieľ podporovať rozvoj kvalitných patentovaných a generických farmaceutických výrobkov a uľahčovať prístup k nim v záujme stáleho zlepšovania zdravia svojich obyvateľov. Pri sledovaní týchto cieľov strany potvrdzujú spoločné zásady, pokiaľ ide o význam:
a)dostatočného prístupu k farmaceutickým výrobkom a zdravotníckym pomôckam v súvislosti so zabezpečovaním kvalitnej zdravotníckej starostlivosti;
b)vhodných ekonomických stimulov a konkurenčných trhov na účinný rozvoj farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok a prístup k nim;
c)primeranej štátnej podpory výskumu a vývoja na vysokých školách a v podnikoch, ochrany duševného vlastníctva a iných stimulov pre inovácie vo výskume a vývoji v oblasti farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok;
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 918
d)podpory inovácií a včasného a finančne dostupného prístupu k bezpečným a účinným farmaceutickým výrobkom a zdravotníckym pomôckam prostredníctvom transparentných a zodpovedných postupov, ktoré žiadnej strane nebránia v uplatňovaní vysokých štandardov bezpečnosti, účinnosti a kvality;
e)etického správania výrobcov a dodávateľov farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok, ako aj poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti na medzinárodnej úrovni, s cieľom dosiahnuť otvorené, transparentné, zodpovedné a nediskriminačné rozhodovanie v oblasti zdravotnej starostlivosti a
f)spolupráce medzi stranami v záležitostiach týkajúcich sa právnej regulácie a pri vypracúvaní medzinárodných postupov v medzinárodných organizáciách, ako je Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „WHO“, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD“), Medzinárodná konferencia o harmonizácii technických požiadaviek na registráciu farmaceutických výrobkov (International Conference on Harmonization, ďalej len „ICH“) a Pracovná skupina pre medzinárodnú harmonizáciu (Global Harmonization Task Force, ďalej len „GHTF“) v oblasti zdravotníckych výrobkov, s cieľom zvýšiť bezpečnosť, účinnosť a kvalitu farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 919
ČLÁNOK 2
Prístup k inováciám
Ak zdravotnícke orgány jednej zo strán uplatňujú alebo zachovávajú postupy na zaraďovanie farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok do zoznamu, na indikácie, ktoré oprávňujú na úhradu alebo na stanovenie výšky úhrady, alebo na iné opatrenia súvisiace so stanovením ceny1 farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok v rámci ich programov zdravotnej starostlivosti, táto strana:
a)zabezpečí, aby boli postupy, pravidlá, kritériá a vykonávacie usmernenia, ktoré sa vzťahujú na zaraďovanie farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok do zoznamu, indikácie, ktoré oprávňujú na úhradu, na stanovenie výšky úhrady, alebo iné opatrenia súvisiace so zaraďovaním do zoznamu, so stanovením ceny a(alebo) s úhradou farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok spravodlivé, transparentné, primerané a nediskriminačné2 a
1Odkazy na stanovenie cien v tejto prílohe platia len v prípade, ak sú použiteľné podľa právnych predpisov niektorej zo strán.
2Strany sa zhodujú v tom, že ustanovenie v písm. a) neukladá povinnosť uhrádzať náklady výrobku v určitej výške ani nepredpokladá výsledok rokovaní o cene; kritériá (ktoré môžu byť vo forme usmernení, verejných oznámení alebo „záležitostí na zvážemie“ atď.) pre rozhodnutia o úhrade a stanovení ceny majú byť tak objektívne a jednoznačné, aby bolo množné pochopiť dôvody týchto rozhodnutí.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 920
b)zabezpečí, aby zdravotnícke orgány pri stanovení ceny a úhrady v prípade účasti verejných alebo poloverejných orgánov po potvrdení bezpečnosti, účinnosti a kvality určitého farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky príslušným regulačným orgánom:
i)vo výške ceny a úhrady primerane zohľadňovali hodnotu patentovaného farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky;
ii)umožnili výrobcovi farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky, aby na základe vedeckých dôkazov o bezpečnosti, účinnosti, kvalite a prínosoch požiadal o vyššiu cenu alebo úhradu oproti cenám alebo úhradám stanoveným pre porovnateľné výrobky eventuálne použité na stanovenie výšky úhrady;
iii)umožnili výrobcovi farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky, aby po prijatí rozhodnutia o cene/úhrade na základe ním predložených vedeckých dôkazov o bezpečnosti, účinnosti, kvalite a prínosoch výrobku požiadal o zvýšenie sumy úhrady;
iv)umožnili výrobcovi farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky, aby na základe ním predložených vedeckých dôkazov o bezpečnosti, účinnosti, kvalite a prínosoch výrobku požiadal okrem vyššej ceny alebo úhrady aj o úpravu ceny v prípade dodatočných zdravotníckych indikácií a
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 921
v)predtým, ako sa strana z vonkajších príčin, napríklad na základe výrazných zmien hospodárskych ukazovateľov, z úradnej moci rozhodne upraviť výšku ceny alebo úhrady v prípade farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky, poskytne sa výrobcovi farmaceutického výrobku alebo zdravotníckej pomôcky možnosť vyjadriť svoje stanovisko.
ČLÁNOK 3
Transparentnosť
1.Každá strana zabezpečuje, aby jej zákony a iné predpisy, postupy, administratívne rozhodnutia a vykonávacie usmernenia (ďalej len „predpisy“) týkajúce sa všetkých otázok v súvislosti so stanovením cien, úhrady alebo reguláciou farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok boli bezodkladne zverejnené alebo inak sprístupnené dostatočne včas, aby sa zainteresované osoby a druhá strana s nimi mohli oboznámiť.
2.Každá strana sa podľa možnosti zaväzuje:
a)vopred zverejniť všetky predpisy, ktoré má v úmysle prijať alebo výrazne zmeniť, aj s vysvetlením ich účelu, na príslušných verejne dostupných miestach;
b)poskytnúť zainteresovaným osobám a druhej strane primeranú možnosť vyjadriť sa k navrhovaným predpisom a najmä primeranú lehotu na konzultácie a
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 922
c)písomne odpovedať na významné a podstatné otázky, ktoré položili zainteresované osoby a druhá strana v rámci príslušnej lehoty vo svojich pripomienkach, a vysvetliť všetky významné zmeny navrhovaných predpisov najneskôr do času ich prijatia.
3.Každá strana by podľa možnosti mala zabezpečiť primeraný časový odstup medzi zverejnením takýchto predpisov týkajúcich sa stanovenia cien, úhrady alebo regulácie farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok a nadobudnutím ich účinnosti.
4.Ak zdravotnícke orgány každej strany uplatňujú alebo zachovávajú postupy na zaraďovanie farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok do zoznamu, na indikácie, ktoré oprávňujú na úhradu, alebo na určenie sumy úhrady v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok alebo prijatie iných opatrení týkajúcich sa zmeny v stanovení ceny a úhrady v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok, táto strana:
a)zabezpečí, aby sa rozhodnutia o všetkých formálnych otázkach a žiadostiach týkajúcich sa stanovenia ceny alebo schválenia farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok na úhradu prijali a oznámili v primeranej a presne stanovenej lehote od ich doručenia. Ak sa postup pozastaví, pretože informácie žiadateľom sa považujú za neprimerané alebo nedostatočné, príslušné orgány strany žiadateľovi oznámia, aké dodatočné podrobné informácie sú potrebné, a rozhodovací proces sa po doručení týchto dodatočných informácií obnoví;
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 923
b)informuje žiadateľov v primeranej a presne stanovenej lehote o všetkých postupoch, metodikách, zásadách, kritériách vrátane tých, ktoré sa prípadne používajú na stanovenie porovnateľných výrobkov, a o usmerneniach používaných na stanovenie ceny a úhrady v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok;
c)žiadateľom včas poskytuje zmysluplnú možnosť vyjadriť sa k dôležitým bodom v procesoch rozhodovania o cenách a úhradách v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok;
d)žiadateľom poskytuje v primeranej a presne stanovenej lehote zmysluplné a podrobné písomné informácie týkajúce sa základu pre odporúčania alebo postupy stanovenia ceny a úhrady v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok vrátane odkazov na prípadné odborné posudky alebo vedecké štúdie, z ktorých tieto odporúčania alebo postupy stanovenia vychádzali. Konkrétne v prípade negatívneho rozhodnutia o zaradení na zoznam, cenách a(alebo) úhrade alebo ak rozhodovací orgán úplne alebo čiastočne zamietne požadovanú vyššiu cenu, rozhodovací orgán uvedie dôvody tak podrobne, aby bolo možné pochopiť základ rozhodnutia, vrátane použitých kritérií a prípadne odborných stanovísk alebo odporúčaní, na ktorých je rozhodnutie založené;
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 924
e)ponúkne žiadateľovi, ktorého sa odporúčanie alebo proces stanovenia priamo týka, možnosť konania pred súdnymi, súdom podobnými alebo administratívnymi inštanciami alebo preskúmania nezávislou stranou3, a pri oznamovaní rozhodnutia o cene a úhrade ho informuje o jeho právach podľa zákonov strany a o postupoch a lehotách na uplatnenie takýchto opravných prostriedkov;
f)zabezpečuje zainteresovaným stranám vrátane inovačných spoločností a spoločností vyrábajúcich generiká prístup ku všetkým orgánom, ktoré rozhodujú o úhrade;
g)zverejní zoznam najdôležitejších orgánov zodpovedných za stanovenie ceny alebo úhrady v prípade farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok a
h)zainteresovaným osobám s oprávnenými obchodnými záujmami sprístupní raz ročne vnútroštátne opatrenia každej strany týkajúce sa stanovenia ceny a úhrady vrátane pozitívneho zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú príslušné systémy verejného zdravotného poistenia. Prípadný negatívny zoznam sa zverejňuje každých šesť mesiacov.
5.Každá strana zabezpečuje, aby sa všetky všeobecne platné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na stanovenie ceny, úhrady alebo reguláciu farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok používali jednotne, objektívne a nestranne.
3Nad rámec ustanovení podľa tohto odseku musia mať žiadatelia prístup k opravným prostriedkom zabepečujúcim účinnú právnu ochranu. Musia mať možnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu pred riadnymi súdmi.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 925
ČLÁNOK 4
Etická obchodná prax
1.Každá strana prijme alebo zachová vhodné opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa výrobcovia a dodávatelia farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok pokúšali podnecovať zdravotnícky personál alebo zdravotnícke zariadenia prostredníctvom nevhodného ovplyvňovania k zaradeniu do zoznamu, nákupu alebo predpisovaniu farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok, ktorých náklady sa v príslušných zdravotníckych systémoch uhrádzajú.
2.Každá strana prijme alebo zachová primerané sankcie a postupy na zabezpečenie realizácie opatrení, ktoré prijme alebo zachová v súlade s odsekom 1.
3.Každá strana upozorní druhú stranu na prípadné nevhodné ovplyvňovanie zo strany svojich výrobcov farmaceutických výrobkov alebo zdravotníckych pomôcok. Strany si pripomínajú svoje povinnosti podľa Dohovoru OECD o boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách, ktorý nadobudol platnosť 15. februára 1999.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 926
ČLÁNOK 5
Spolupráca v oblasti regulácie
1.Strany v prípade potreby zohľadňujú medzinárodné predpisy, postupy a usmernenia pre farmaceutické výrobky alebo zdravotnícke pomôcky vrátane predpisov, postupov a usmernení, ktoré vypracovali WHO, OECD, ICH, GHTF a organizácie Pharmaceutical Inspection Convention a Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). Strany uznávajú, že ich neobmedzená účasť v týchto relevantných medzinárodných subjektoch uľahčí vzájomnú spoluprácu v oblasti regulácie.
2.Strany zvážia vzájomné žiadosti o akceptovanie posúdenia zhody4, ak sa tieto posúdenia realizovali v súlade so správnou laboratórnou praxou a správnou výrobnou praxou pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky a ak je zodpovedajúca prax obidvoch strán v súlade s medzinárodnou praxou.
3.Pokiaľ ide o pracovnú skupinu pre farmaceutické výrobky a zdravotnícke pomôcky zriadenú podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny), strany zabezpečia primeranú účasť úradníkov agentúr alebo oddelení zodpovedaných za zdravotnú starostlivosť či iné záležitosti a predpisy, na ktoré sa vzťahuje táto príloha.
4.Pracovná skupina:
a)monitoruje a podporuje realizáciu ustanovení tejto prílohy;
4Na účely farmaceutických výrobkov znamená posúdenie zhody povolenie na uvedenie výrobkov na trh a dohľad nad dodržiavaním technických noriem/postupov zo strany výrobcov alebo dovozcov alebo jeho presadzovanie.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 927
b)podporuje diskusiu o témach súvisiacich s touto prílohou a spoločné chápanie týchto tém a
c)podporuje spoluprácu medzi stranami v záujme dosiahnutia cieľov stanovených v tejto prílohe.
5.Pracovná skupina sa stretáva najmenej raz ročne, ak nie je dohodnuté inak. Pracovná skupina môže svoju prácu vykonávať aj prostredníctvom e-mailu, telekonferencií alebo videokonferencií či iných vhodných komunikačných prostriedkov.
ČLÁNOK 6
Vymedzenie pojmov
1.Na účely tejto prílohy:
Farmaceutické výrobky: akákoľvek látka alebo kombinácia látok, ktorá sa môže podať ľuďom s cieľom stanoviť lekársku diagnózu, liečiť choroby alebo im predchádzať, alebo obnoviť, zlepšiť alebo ovplyvniť fyziologické funkcie alebo štruktúry. Farmaceutické výrobky zahŕňajú napríklad chemické lieky, biologické lieky (očkovacie látky, (anti)toxíny, krv, krvné zložky a produkty pochádzajúce z krvi), rastlinné lieky, rádiofarmaká, rekombinantné lieky, lieky na génovú terapiu, lieky na bunkovú terapiu a produkty tkanivového inžinierstva;
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 928
zdravotnícka pomôcka: všetky jednotlivo alebo spoločne používané nástroje, prístroje, zariadenie, materiál alebo iné predmety, ktoré sú výrobcom určené na použitie u ľudí na zdravotnícke účely, ako je stanovenie diagnózy, prevencia, monitorovanie, liečba alebo zmiernenie chorôb5. Medzi zdravotnícke pomôcky patrí aj softvér zabudovaný do tejto pomôcky výrobcom, ktorý je potrebný na jej riadne fungovanie;
zdravotnícke orgány strán: subjekty, ktoré patria jednej strane alebo ňou boli založené s cieľom realizovať alebo spravovať jej programy zdravotníckej starostlivosti, ak nie je stanovené inak;
programy zdravotníckej starostlivosti strany: tie programy zdravotníckej starostlivosti, o ktorých zdravotnícke orgány tejto strany prijímajú rozhodnutia týkajúce sa tém, na ktoré sa vzťahuje táto príloha;
výrobca: držiteľ zákonného práva vzťahujúceho sa na výrobok na území príslušnej strany;
5Kvôli lepšej zrozumiteľnosti sa poukazuje na to, že zdravotnícka pomôcka nedosahuje svoj hlavný účinok vo vnútri ľudského tela alebo na ľudskom tele, na ktoré je určená, farmakologickými, imunologickými alebo metabolickými prostriedkami, uvedené prostriedky však môžu podporiť jej funkciu.
EU/KR/PRÍLOHA 2-D/sk 929
negatívny zoznam: súpis farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok, ktoré boli v rámci verejných programov zdravotníckej starostlivosti niektorej zo strán vylúčené z predpisovania a(alebo) úhrady a
pozitívny zoznam: vyčerpávajúci súpis farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok, ktoré sa môžu predpisovať a(alebo) uhrádzať v rámci verejných programov zdravotníckej starostlivosti niektorej zo strán.
2.Vymedzeniami farmaceutických výrobkov a zdravotníckych pomôcok uvedenými v odseku 1 nie je dotknuté právo žiadnej zo strán považovať vo svojich právnych predpisoch výrobky buď za farmaceutické výrobky alebo za zdravotnícke pomôcky.
_______________
EU/KR/PRÍLOHA 2-E/sk 917
PRÍLOHA 2-E
CHEMICKÉ LÁTKY
1.Pripomínajúc záväzky strán podľa dohody WTO, najmä dohody o technických prekážkach obchodu, a uznávajúc význam elektroniky pre trvalo udržateľný rozvoj a obchod oboch strán, strany potvrdzujú svoje spoločné ciele a zásady:
a)vytvorenie konkurenčných trhových podmienok na základe zásad otvorenosti, nediskriminácie a transparentnosti;
b)zlepšenie spolupráce na podporu trvalého vzájomne výhodného rozvoja obchodu;
c)zabezpečenie vysokého stupňa ochrany verejného zdravia a životného prostredia,
d)podpora alternatívnych metód posudzovania nebezpečenstva látok a obmedzenie skúšok na zvieratách;
e)zavedenie vhodných regulačných mechanizmov a ochrana dôverných informácií;
EU/KR/PRÍLOHA 2-E/sk 918
f)poskytnutie príspevku k realizácii strategického prístupu k medzinárodnému riadeniu chemických látok a
g)rozvoj a presadzovanie najlepších postupov na posudzovanie a riadeniu chemických látok na medzinárodnej úrovni.
2.Na základe cieľov a zásad uvedených v odseku 1 a v záujme uľahčenia a podpory obchodu strany uznávajú význam týchto opatrení:
a)zabezpečenie transparentnosti, pokiaľ ide o obsah ich zákonov a iných predpisov, ako aj ostatných všeobecne uplatniteľných opatrení v oblasti chemických látok;
b)zabezpečenie transparentnosti a náležitého postupu pri stanovení a uplatňovaní svojich režimov pre riadenie chemických látok;
c)podľa možnosti uplatňovanie najlepších postupov s ohľadom na prijímanie a vykonávanie právnych predpisov, posudzovanie rizík a registráciu, povoľovanie, oznamovanie, ako aj zaobchádzanie s dôvernými obchodnými informáciami a
EU/KR/PRÍLOHA 2-E/sk 919
d)spolupráca v oblasti dobrej laboratórnej praxe a usmernení pre skúšky, aby sa lepšie zharmonizovalo posudzovanie a riadenie chemických látok s cieľom medzinárodnej harmonizácie.
3.Strany sa zhodujú v tom, že v dobrej viere prediskutujú všetky problémy vyplývajúce z uplatňovania predpisov jednej zo strán týkajúce sa chemických látok, ktoré majú významný vplyv na obchod druhej strany.
4.V záujme podpory spolupráce v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, a vytvorenia diskusného fóra uvedeného v odseku 3 sa zriaďuje pracovná skupina pre chemické látky podľa článku 15.3. ods. 1 (Pracovné skupiny). Pracovná skupina sa stretáva aspoň raz za dva roky, ak nie je dohodnuté inak alebo ak nevzniknú problémy uvedené v odseku 3.
_______________