EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 762
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7319
Šijacie ihly, pletacie ihlice, šnurovacie ihly, háčiky, bodce na vyšívanie a podobné výrobky, určené na ručné práce, zo železa alebo ocele; zatváracie a ostatné špendlíky, zo železa alebo ocele, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
7319 20 00
- Zatváracie špendlíky
2,7
0
7319 30 00
- Ostatné špendlíky
2,7
0
7319 90
- Ostatné
7319 90 10
-- Šijacie, plátacie alebo vyšívacie ihly
2,7
0
7319 90 90
-- Ostatné
2,7
0
7320
Pružiny a listy pružín, zo železa alebo ocele
7320 10
- Listové pružiny a ich listy
-- Spracované za tepla
7320 10 11
--- Listové pružiny a ich listy
2,7
0
7320 10 19
--- Ostatné
2,7
0
7320 10 90
-- Ostatné
2,7
0
7320 20
- Skrutkové (špirálové) pružiny
7320 20 20
-- Spracované za tepla
2,7
0
-- Ostatné
7320 20 81
--- Špirálové tlačné pružiny
2,7
0
7320 20 85
--- Špirálové ťažné pružiny
2,7
0
7320 20 89
--- Ostatné
2,7
0
7320 90
- Ostatné
7320 90 10
-- Ploché špirálové pružiny
2,7
0
7320 90 30
-- Diskové pružiny
2,7
0
7320 90 90
-- Ostatné
2,7
0
7321
Kachle, kotly s ohniskom, sporáky, kozuby (tiež s pomocnými kotlíkmi na ústredné kúrenie), ražne, koksové koše, plynové variče, ohrievače tanierov a podobné neelektrické výrobky, používané v domácnostiach, ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
- Zariadenia na prípravu stravy a ohrievače tanierov
7321 11
-- Na plynné palivo alebo na plyn a súčasne ostatné palivo
7321 11 10
--- S kúreniskom, vrátane samostatných kúrenísk
2,7
0
7321 11 90
--- Ostatné
2,7
0
7321 12 00
-- Na kvapalné palivá
2,7
0
7321 19 00
-- Ostatné, vrátane zariadení na pevné palivá
2,7
0
- Ostatné zariadenia
7321 81
-- Na plynné palivo alebo na plyn a súčasne ostatné palivo
7321 81 10
--- S výfukom spálených plynov
2,7
0
7321 81 90
--- Ostatné
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 763
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7321 82
--Na kvapalné palivá
7321 82 10
--- S výfukom spálených plynov
2,7
0
7321 82 90
--- Ostatné
2,7
0
7321 89 00
-- Ostatné, vrátane zariadení na pevné palivá
2,7
0
7321 90 00
- Časti a súčasti
2,7
0
7322
Radiátory ústredného kúrenia, vykurované neelektricky, a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele; ohrievače vzduchu a rozvádzače horúceho vzduchu (vrátane rozvádzačov, ktoré môžu distribuovať čerstvý alebo upravený vzduch), elektricky nevykurované, so vstavaným motoricky poháňaným ventilátorom alebo dúchadlom, a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele
- Radiátory a ich časti a súčasti
7322 11 00
-- Z liatiny
3,2
0
7322 19 00
-- Ostatné
3,2
0
7322 90 00
- Ostatné
3,2
0
7323
Výrobky na stolovanie, kuchynské alebo ostatné výrobky pre domácnosť a ich časti a súčasti, zo železa alebo ocele; vlna zo železa alebo ocele; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky zo železa alebo ocele
7323 10 00
- Vlna zo železa alebo ocele; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky
3,2
0
- Ostatné
7323 91 00
-- Z liatiny, nesmaltované
3,2
0
7323 92 00
-- Z liatiny, smaltované
3,2
0
7323 93
-- Z nehrdzavejúcej ocele
7323 93 10
--- Výrobky na stolovanie
3,2
0
7323 93 90
--- Ostatné
3,2
0
7323 94
-- Zo železa (okrem liatiny) alebo ocele, smaltované
7323 94 10
--- Výrobky na stolovanie
3,2
0
7323 94 90
--- Ostatné
3,2
0
7323 99
-- Ostatné
7323 99 10
--- Výrobky na stolovanie
3,2
0
--- Ostatné
7323 99 91
---- Lakované alebo farbené
3,2
0
7323 99 99
---- Ostatné
3,2
0
7324
Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, zo železa alebo ocele
7324 10 00
- Výlevky, umývadlá a drezy, z nehrdzavejúcej ocele
2,7
0
- Vane
7324 21 00
-- Z liatiny, tiež smaltované
3,2
0
7324 29 00
-- Ostatné
3,2
0
7324 90 00
- Ostatné, vrátane častí a súčastí
3,2
0
7325
Ostatné liate výrobky zo železa alebo ocele
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 764
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7325 10
- Z nekujnej liatiny
7325 10 50
-- Padacie poklopy a telesá ventilov
1,7
0
-- Ostatné
7325 10 92
--- Výrobky na splaškové, vodné a podobné systémy
1,7
0
7325 10 99
--- Ostatné
1,7
0
- Ostatné
7325 91 00
-- Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov
2,7
0
7325 99
-- Ostatné
7325 99 10
--- Z kujnej liatiny
2,7
0
7325 99 90
--- Ostatné
2,7
0
7326
Ostatné výrobky zo železa alebo ocele
- Kované alebo razené, ale ďalej nespracované
7326 11 00
-- Mlecie gule a podobné výrobky do drvičov a mlynov
2,7
0
7326 19
-- Ostatné
7326 19 10
--- Kované v otvorenej zápustke
2,7
0
7326 19 90
--- Ostatné
2,7
0
7326 20
- Výrobky zo železného alebo oceľového drôtu
7326 20 30
-- Malé klietky a voliéry
2,7
0
7326 20 50
-- Drôtené koše
2,7
0
7326 20 80
-- Ostatné
2,7
0
7326 90
- Ostatné
7326 90 10
-- Tabatierky, cigaretové puzdrá, puzdrá a schránky na kozmetiku a púder, a podobné vreckové predmety
2,7
0
7326 90 30
-- Rebríky a schody
2,7
0
7326 90 40
-- Palety a podobné plošiny na manipuláciu s tovarom
2,7
0
7326 90 50
-- Bubny a cievky na káble, hadice a podobne
2,7
0
7326 90 60
-- Nemechanické vetráky; žľaby, háky a podobné výrobky používané v stavebnom priemysle
2,7
0
7326 90 70
-- Koše a podobné výrobky z plechu používané na filtrovanie vody na vstupe do odpadu
2,7
0
-- Ostatné výrobky zo železa alebo ocele
7326 90 91
--- Kované v otvorenej zápustke
2,7
0
7326 90 93
--- Kované v uzatvorenej zápustke
2,7
0
7326 90 95
--- Sintrované
2,7
0
7326 90 98
--- Ostatné
2,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 765
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
74
KAPITOLA 74 - MEĎ A PREDMETY Z NEJ
7401 00 00
Medený kamienok (medený lech); cementová meď (zrážaná meď)
bez cla
0
7402 00 00
Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu
bez cla
0
7403
Rafinovaná meď a zliatiny medi, surové
- Rafinovaná meď
7403 11 00
-- Katódy a časti katód
bez cla
0
7403 12 00
-- Predliatky na valcovanie drôtu
bez cla
0
7403 13 00
-- Predliatky (sochory)
bez cla
0
7403 19 00
-- Ostatné
bez cla
0
- Zliatiny medi
7403 21 00
-- Zliatiny na základe medi a zinku (mosadz)
bez cla
0
7403 22 00
-- Zliatiny na základe medi a cínu (bronz)
bez cla
0
7403 29 00
-- Ostatné zliatiny medi (okrem predzliatin položky 7405)
bez cla
0
7404 00
Medený odpad a medený šrot
7404 00 10
- Z rafinovanej medi
bez cla
0
- Zo zliatin medi
7404 00 91
-- Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)
bez cla
0
7404 00 99
-- Ostatné
bez cla
0
7405 00 00
Predzliatiny medi
bez cla
0
7406
Medený prášok a medené šupiny (vločky)
7406 10 00
- Prášok s nelamelárnou štruktúrou
bez cla
0
7406 20 00
- Prášok s lamelárnou štruktúrou; vločky
bez cla
0
7407
Medené tyče, prúty a profily
7407 10 00
- Z rafinovanej medi
4,8
0
- Zo zliatin medi
7407 21
-- Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)
7407 21 10
--- Tyče a prúty
4,8
0
7407 21 90
--- Profily
4,8
0
7407 29
-- Ostatné
7407 29 10
--- Zo zliatiny na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz)
4,8
0
7407 29 90
--- Ostatné
4,8
0
7408
Medené drôty
- Z rafinovanej medi
7408 11 00
-- S prierezom, ktorého maximálny rozmer presahuje 6 mm
4,8
0
7408 19
-- Ostatné
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 766
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7408 19 10
--- S prierezom, ktorého maximálny rozmer presahuje 0,5 mm
4,8
0
7408 19 90
--- S prierezom ktorého maximálny rozmer nepresahuje 0,5 mm
4,8
0
- Zo zliatin medi
7408 21 00
-- Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)
4,8
0
7408 22 00
-- Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz)
4,8
0
7408 29 00
-- Ostatné
4,8
0
7409
Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,15 mm
- Z rafinovanej medi
7409 11 00
-- Vo zvitkoch
4,8
0
7409 19 00
-- Ostatné
4,8
0
- Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)
7409 21 00
-- Vo zvitkoch
4,8
0
7409 29 00
-- Ostatné
4,8
0
- Zo zliatin na základe medi a cínu (bronz)
7409 31 00
-- Vo zvitkoch
4,8
0
7409 39 00
-- Ostatné
4,8
0
7409 40
- Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz)
7409 40 10
-- Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel)
4,8
0
7409 40 90
-- Zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz)
4,8
0
7409 90 00
- Zo ostatných zliatin medi
4,8
0
7410
Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,15 mm
- Bez podložky
7410 11 00
-- Z rafinovanej medi
5,2
0
7410 12 00
-- Zo zliatin medi
5,2
0
- Na podložke
7410 21 00
-- Z rafinovanej medi
5,2
3
7410 22 00
-- Zo zliatin medi
5,2
0
7411
Medené rúry a rúrky
7411 10
- Z rafinovanej medi
-- Rovné, s hrúbkou steny
7411 10 11
--- Presahujúcou 0,6 mm
4,8
3
7411 10 19
--- Nepresahujúcou 0,6 mm
4,8
0
7411 10 90
-- Ostatné
4,8
0
- Zo zliatin medi
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 767
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7411 21
-- Zo zliatin na základe medi a zinku (mosadz)
7411 21 10
--- Rovné
4,8
0
7411 21 90
--- Ostatné
4,8
0
7411 22 00
-- Zo zliatin na základe medi a niklu (kupronikel) alebo zo zliatin na základe medi, niklu a zinku (niklová mosadz)
4,8
0
7411 29 00
-- Ostatné
4,8
0
7412
Medené príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
7412 10 00
- Z rafinovanej medi
5,2
0
7412 20 00
- Zo zliatin medi
5,2
0
7413 00
Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované
7413 00 20
- Z rafinovanej medi
5,2
0
7413 00 80
- Zo zliatin medi
5,2
0
7415
Klince, cvočky, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305) a podobné predmety, z medi alebo železa alebo ocele s medenými hlavičkami; skrutky, svorníky, matice, háčiky so závitom, nity, závlačky, priečne kliny, podložky (vrátane pružných podložiek) a podobné predmety, z medi
7415 10 00
- Klince a cvočky, pripináčiky, skoby a podobné predmety
4
0
- Ostatné predmety, bez závitu
7415 21 00
-- Podložky (vrátane pružných podložiek)
3
0
7415 29 00
-- Ostatné
3
0
- Ostatné predmety so závitom
7415 33 00
-- Skrutky; svorníky a matice
3
0
7415 39 00
-- Ostatné
3
0
7418
Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, z medi; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie a leštenie, rukavice a podobné predmety, z medi; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z medi
- Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety
7418 11 00
-- Drôtiky na riad a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky
3
0
7418 19
-- Ostatné
7418 19 10
--- Zariadenia na varenie alebo kúrenie druhov používaných na domáce účely, neelektrické, ich časti a súčasti, z medi
4
0
7418 19 90
--- Ostatné
3
0
7418 20 00
- Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti
3
0
7419
Ostatné predmety z medi
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 768
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7419 10 00
- Reťaze, ich časti a súčasti
3
3
- Ostatné
7419 91 00
-- Liate, tvarované, razené alebo kované, ďalej však neopracované
3
3
7419 99
-- Ostatné
7419 99 10
--- Tkaniny (vrátane nekonečných pásov), rošty a sieťovina, z drôtu, ktorého žiaden rozmer v priereze nepresahuje 6 mm; plechová mriežkovina z medi
4,3
0
7419 99 30
--- Medené pružiny
4
0
7419 99 90
--- Ostatné
3
0
75
KAPITOLA 75 – NIKEL A PREDMETY Z NEHO
7501
Niklový kamienok (lech), spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu
7501 10 00
- Niklový kamienok (lech)
bez cla
0
7501 20 00
- Spekaný oxid nikelnatý a ostatné medziprodukty metalurgie niklu
bez cla
0
7502
Surový nikel
7502 10 00
- Nelegovaný nikel
bez cla
0
7502 20 00
- Zliatiny niklu
bez cla
0
7503 00
Niklový odpad a niklový šrot
7503 00 10
- Z nelegovaného niklu
bez cla
0
7503 00 90
- Zo zliatin niklu
bez cla
0
7504 00 00
Niklový prášok a niklové vločky
bez cla
0
7505
Niklové tyče, prúty, profily a drôty
- Tyče, prúty a profily
7505 11 00
-- Z nelegovaného niklu
bez cla
0
7505 12 00
-- Zo zliatin niklu
2,9
0
- Drôty:
7505 21 00
-- Z nelegovaného niklu
bez cla
0
7505 22 00
-- Zo zliatin niklu
2,9
0
7506
Niklové dosky, plechy, pásy a fólie
7506 10 00
- Z nelegovaného niklu
bez cla
0
7506 20 00
- Zo zliatin niklu
3,3
0
7507
Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
- Rúry a rúrky
7507 11 00
-- Z nelegovaného niklu
bez cla
0
7507 12 00
-- Zo zliatin niklu
bez cla
0
7507 20 00
- Príslušenstvo k rúram a rúrkam
2,5
0
7508
Ostatné predmety z niklu
7508 10 00
- Tkaniny, mriežky a sieťovina z niklového drôtu
bez cla
0
7508 90 00
- Ostatné
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 769
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
76
KAPITOLA 76 – HLINÍK A PREDMETY Z NEHO
7601
Surový hliník
7601 10 00
- Nelegovaný hliník
6
0
7601 20
- Zliatiny hliníka
7601 20 10
-- Primárne
6
0
-- Sekundárne
7601 20 91
--- V ingotoch alebo kvapalnom stave
6
0
7601 20 99
--- Ostatné
6
0
7602 00
Hliníkový odpad a hliníkový šrot
- Odpad
7602 00 11
-- Zo sústruženia, obrážania, brúsenia, frézovania, piliny z rezania a pilovania; odpady z farebných, povrchovo upravených alebo lepených plechov a fólií s hrúbkou nepresahujúcou 0,2 mm (bez podložky)
bez cla
0
7602 00 19
-- Ostatné (vrátane továrenských nepodarkov)
bez cla
0
7602 00 90
- Šrot
bez cla
0
7603
Hliníkový prášok a hliníkové vločky
7603 10 00
- Prášok s nelamelárnou štruktúrou
5
0
7603 20 00
- Prášok s lamelárnou štruktúrou; vločky
5
0
7604
Hliníkové tyče, prúty a profily
7604 10
- Z nelegovaného hliníka
7604 10 10
-- Tyče a prúty
7,5
0
7604 10 90
-- Profily
7,5
0
- Zo zliatin hliníka
7604 21 00
-- Duté profily
7,5
0
7604 29
-- Ostatné
7604 29 10
--- Tyče a prúty
7,5
0
7604 29 90
--- Profily
7,5
0
7605
Hliníkové drôty
- Z nelegovaného hliníka
7605 11 00
-- S maximálnym prierezom presahujúcim 7 mm
7,5
0
7605 19 00
-- Ostatné
7,5
0
- Zo zliatin hliníka
7605 21 00
-- S maximálnym prierezom presahujúcim 7 mm
7,5
0
7605 29 00
-- Ostatné
7,5
0
7606
Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm
- Pravouhlé (vrátane štvorcových)
7606 11
- Z nelegovaného hliníka
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 770
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7606 11 10
--- Farbené, lakované alebo potiahnuté plastmi
7,5
0
--- Ostatné s hrúbkou
7606 11 91
---- Menšou ako 3 mm
7,5
0
7606 11 93
---- Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm
7,5
0
7606 11 99
---- Nie menšou ako 6 mm
7,5
0
7606 12
-- Zo zliatin hliníka
7606 12 10
--- Pásy na sklopné žalúzie
7,5
0
--- Ostatné
7606 12 50
---- Farbené, lakované alebo potiahnuté plastmi
7,5
0
---- Ostatné s hrúbkou
7606 12 91
---- Menšou ako 3 mm
7,5
0
7606 12 93
---- Nie menšou ako 3 mm, ale menšou ako 6 mm
7,5
0
7606 12 99
---- Nie menšou ako 6 mm
7,5
0
- Ostatné
7606 91 00
-- Z nelegovaného hliníka
7,5
0
7606 92 00
-- Zo zliatin hliníka
7,5
0
7607
Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm
- Bez podložky
7607 11
-- Valcované, ale ďalej neupravené
7607 11 10
--- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm
7,5
0
7607 11 90
--- S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm
7,5
0
7607 19
-- Ostatné
7607 19 10
--- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm
7,5
0
--- S hrúbkou nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm
7607 19 91
---- Samolepiace
7,5
0
7607 19 99
---- Ostatné
7,5
0
7607 20
- S podložkou
7607 20 10
-- S hrúbkou menšou ako 0,021 mm (bez podložky)
10
0
-- S hrúbkou (bez podložky) nie menšou ako 0,021 mm, ale nie väčšou ako 0,2 mm
7607 20 91
--- Samolepiace
7,5
0
7607 20 99
--- Ostatné
7,5
0
7608
Hliníkové rúry a rúrky
7608 10 00
- Z nelegovaného hliníka
7,5
0
7608 20
- Zo zliatin hliníka
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 771
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7608 20 20
-- Zvárané
7,5
0
-- Ostatné
7608 20 81
-- Po pretláčaní ďalej neopracované
7,5
0
7608 20 89
--- Ostatné
7,5
0
7609 00 00
Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
5,9
0
7610
Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, mosty, časti mostov, veže, stožiare, sťažne, stĺpy, piliere, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne, dverové prahy, stĺpové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie ako konštrukcie
7610 10 00
- Dvere, okná a ich rámy, prahy do dverí
6
0
7610 90
- Ostatné
7610 90 10
-- Mosty a ich časti, veže a stožiare
7
0
7610 90 90
-- Ostatné
6
0
7611 00 00
Hliníkové nádrže, cisterny, kade a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
6
0
7612
Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné obaly (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
7612 10 00
- Stlačiteľné valcovité zásobníky
6
0
7612 90
- Ostatné
7612 90 10
-- Pevné valcovité zásobníky
6
0
7612 90 20
-- Nádoby druhov používaných na aerosóly
6
0
-- Ostatné, s objemom
7612 90 91
--- 50 l alebo väčším
6
0
7612 90 98
--- Menším ako 50 l
6
0
7613 00 00
Hliníkové nádoby na stlačený alebo skvapalnený plyn
6
0
7614
Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, bez elektrickej izolácie
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 772
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7614 10 00
- S oceľovým jadrom
6
0
7614 90 00
- Ostatné
6
0
7615
Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, z hliníka; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie a leštenie, rukavice a podobné predmety, z hliníka; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z hliníka
- Stolové, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti; drôtiky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety
7615 11 00
-- Drôtiky na riad a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné výrobky
6
0
7615 19
-- Ostatné
7615 19 10
--- Odlievané
6
0
7615 19 90
--- Ostatné
6
0
7615 20 00
- Sanitárny tovar a jeho časti a súčasti
6
0
7616
Ostatné predmety z hliníka
7616 10 00
- Klince, pripináčiky, skoby, sponky (okrem výrobkov položky 8305), skrutky, svorníky, matice, háky so závitom, nity, priečne kliny, závlačky, podložky a podobné predmety
6
0
- Ostatné
7616 91 00
-- Tkaniny, mriežky, sieťovina a pletivo z hliníkového drôtu
6
0
7616 99
-- Ostatné
7616 99 10
--- Odlievané
6
0
7616 99 90
--- Ostatné
6
0
78
KAPITOLA 78 – OLOVO A PREDMETY Z NEHO
7801
Surové olovo
7801 10 00
- Rafinované olovo
2,5
0
- Ostatné
7801 91 00
-- Obsahujúce v hmotnosti antimón ako hlavný z ostatných prvkov
2,5
0
7801 99
-- Ostatné
7801 99 10
--- Na rafináciu, obsahujúce v hmotnosti 0,02 % alebo viac striebra (bullion lead)
bez cla
0
--- Ostatné
7801 99 91
---- Olovené zliatiny
2,5
0
7801 99 99
---- Ostatné
2,5
0
7802 00 00
Olovený odpad a šrot
bez cla
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 773
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
7804
Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prášok a vločky
- Dosky, plechy, pásy a fólie
7804 11 00
-- Plechy, pásy a fólie s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm
5
0
7804 19 00
-- Ostatné
5
0
7804 20 00
- Prášok a vločky
bez cla
0
7806 00
Ostatné predmety z olova
7806 00 10
- Kontajnery s olovenou ochrannou vrstvou proti radiácii, na dopravu alebo uskladnenie rádioaktívnych materiálov (Euratom)
bez cla
0
7806 00 30
- Tyče, prúty, profily a drôty
5
0
7806 00 50
- Rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
5
0
7806 00 90
- Ostatné
5
0
79
KAPITOLA 79 – ZINOK A PREDMETY Z NEHO
7901
Surový zinok
- Nelegovaný zinok
7901 11 00
-- Obsahujúci v hmotnosti 99,99 % alebo viac zinku
2,5
0
7901 12
-- Obsahujúci v hmotnosti menej ako 99,99 % zinku
7901 12 10
--- Obsahujúci v hmotnosti 99,95 % alebo viac, ale menej ako 99,99 % zinku
2,5
0
7901 12 30
--- Obsahujúci v hmotnosti 98,5 % alebo viac, ale menej ako 99,95 % zinku
2,5
0
7901 12 90
--- Obsahujúci v hmotnosti 97,5 % alebo viac, ale menej ako 98,5 % zinku
2,5
0
7901 20 00
- Zliatiny zinku
2,5
0
7902 00 00
Zinkový odpad a šrot
bez cla
0
7903
Zinkový prach, prášok a vločky
7903 10 00
- Zinkový prach
2,5
0
7903 90 00
- Ostatné
2,5
0
7904 00 00
Zinkové tyče, prúty, profily a drôty
5
0
7905 00 00
Zinkové dosky, plechy, pásy a fólie
5
0
7907 00
Ostatné predmety zo zinku
7907 00 10
- Rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
5
0
7907 00 90
- Ostatné
5
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 774
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
80
KAPITOLA 80 – CÍN A PREDMETY Z NEHO
8001
Surový cín
8001 10 00
- Nelegovaný cín
bez cla
0
8001 20 00
- Zliatiny cínu
bez cla
0
8002 00 00
Cínový odpad a šrot
bez cla
0
8003 00 00
Cínové tyče, prúty, profily a drôty
bez cla
0
8007 00
Ostatné predmety z cínu
8007 00 10
- Dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm
bez cla
0
8007 00 30
Fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm; cínový prášok a vločky
bez cla
0
8007 00 50
- Rúry, rúrky a príslušenstvo k nim (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
bez cla
0
8007 00 90
- Ostatné
bez cla
0
81
KAPITOLA 81 - OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH
8101
Volfrám a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8101 10 00
- Prášok
5
0
- Ostatné
8101 94 00
-- Surový volfrám, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním
5
0
8101 96 00
-- Drôty
6
0
8101 97 00
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8101 99
-- Ostatné
8101 99 10
--- Tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, dosky, plechy, pásy a fólie
6
0
8101 99 90
--- Ostatné
7
0
8102
Molybdén a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8102 10 00
- Prášok
4
0
- Ostatné
8102 94 00
-- Surový molybdén, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním
3
0
8102 95 00
-- Tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, dosky, plechy, pásy a fólie
5
0
8102 96 00
-- Drôty
6,1
0
8102 97 00
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8102 99 00
-- Ostatné
7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 775
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8103
Tantal a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8103 20 00
- Surový tantal, vrátane tyčí a prútov získaných jednoduchým spekaním; prášok
bez cla
0
8103 30 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8103 90
- Ostatné
8103 90 10
- Tyče a prúty, iné ako získané jednoduchým spekaním, profily, drôty, dosky, plechy, pásy a fólie
3
0
8103 90 90
-- Ostatné
4
0
8104
Horčík a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
- Surový horčík
8104 11 00
-- Obsahujúci najmenej 99,8 % hmotnosti horčíka
5,3
0
8104 19 00
-- Ostatné
4
0
8104 20 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8104 30 00
- Piliny, triesky a granuly, triedené podľa veľkosti; prášok
4
0
8104 90 00
- Ostatné
4
0
8105
Kobaltový kamienok (lech) a ostatné medziprodukty metalurgie kobaltu; kobalt a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8105 20 00
- Kobaltový kamienok (lech) a ostatné medziprodukty metalurgie kobaltu; surový kobalt; prášok
bez cla
0
8105 30 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8105 90 00
- Ostatné
3
0
8106 00
Bizmut a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8106 00 10
- Surový bizmut; odpad a šrot; prášok
bez cla
0
8106 00 90
- Ostatné
2
0
8107
Kadmium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8107 20 00
- Surové kadmium; prášok
3
0
8107 30 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8107 90 00
- Ostatné
4
0
8108
Titán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8108 20 00
- Surový titán; prášok
5
0
8108 30 00
- Odpad a šrot
5
0
8108 90
- Ostatné
8108 90 30
-- Tyče, prúty, profily a drôty
7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 776
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8108 90 50
-- Dosky, plechy, pásy a fólie
7
0
8108 90 60
-- Rúry a rúrky
7
0
8108 90 90
-- Ostatné
7
0
8109
Zirkónium a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8109 20 00
- Surové zirkónium; prášok
5
0
8109 30 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8109 90 00
- Ostatné
9
0
8110
Antimón a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
8110 10 00
- Surový antimón; prášok
7
0
8110 20 00
- Odpad a šrot
bez cla
0
8110 90 00
- Ostatné
7
0
8111 00
Mangán a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu
- Surový mangán; odpad a šrot; prášok
8111 00 11
-- Surový mangán; prášok
bez cla
0
8111 00 19
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8111 00 90
- Ostatné
5
0
8112
Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, hafnium, indium, niób (columbium), rénium a tálium, a predmety z týchto kovov, vrátane odpadu a šrotu
- Berýlium
8112 12 00
-- Surové; prášok
bez cla
0
8112 13 00
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8112 19 00
-- Ostatné
3
0
- Chróm
8112 21
-- Surové; prášok
8112 21 10
--- Zliatiny obsahujúce viac ako 10 % hmotnosti niklu
bez cla
0
8112 21 90
--- Ostatné
3
0
8112 22 00
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8112 29 00
-- Ostatné
5
0
- Tálium
8112 51 00
-- Surové; prášok
1,5
0
8112 52 00
-- Odpad a šrot
bez cla
0
8112 59 00
-- Ostatné
3
0
- Ostatné
8112 92
-- Surové; odpad a šrot; prášok
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 777
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8112 92 10
--- Hafnium (celtium)
3
0
--- Niób (columbium); rénium; gálium; indium; vanád; germánium
8112 92 21
---- Odpad a šrot
bez cla
0
---- Ostatné
8112 92 31
---- Niób (columbium); rénium
3
0
8112 92 81
----- Indium;
2
0
8112 92 89
----- Gálium;
1,5
0
8112 92 91
----- Vanád
bez cla
0
8112 92 95
----- Germánium
4,5
0
8112 99
-- Ostatné
8112 99 20
--- Hafnium (celtium); germánium
7
0
8112 99 30
--- Niób (columbium); rénium
9
0
8112 99 70
--- Gálium; indium; vanád
3
0
8113 00
Cermety a predmety z nich, vrátane odpadu a šrotu
8113 00 20
- Surové
4
0
8113 00 40
- Odpad a šrot
bez cla
0
8113 00 90
- Ostatné
5
0
82
KAPITOLA 82 - NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
8201
Ručné nástroje; rýle, lopaty, čakany, škrabky, motyky, vidly a hrable; sekery, lesné sekáče a podobné nástroje na sekanie; záhradnícke nožnice, prerezávače stromov všetkých druhov; kosy, kosáky, dlhé nože na rezanie sena alebo slamy, nožnice na strihanie kríkov, kliny a ostatné ručné nástroje používané v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
8201 10 00
- Rýle a lopaty
1,7
0
8201 20 00
- Vidly
1,7
0
8201 30 00
- Čakany, škrabky, motyky a hrable
1,7
0
8201 40 00
- Sekery, lesné sekáče a podobné nástroje na sekanie
1,7
0
8201 50 00
- Záhradnícke nožnice a podobné jednou rukou ovládané prerezávače a nožnice (vrátane nožníc na hydinu)
1,7
0
8201 60 00
- Nožnice na pristrihovanie živých plotov, prerezávacie a podobné nožnice ovládané oboma rukami
1,7
0
8201 90 00
- Ostatné ručné nástroje druhov používaných v poľnohospodárstve, záhradníctve alebo lesníctve
1,7
0
8202
Ručné píly; pílové listy všetkých druhov (vrátane prerezávacích, drážkovacích alebo neozubených pílových listov)
8202 10 00
- Ručné píly
1,7
0
EU/KR/ PRÍLOHA 2-A/sk 778
KN2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
8202 20 00
- Listy pásových píl
1,7
0
- Listy do kotúčových píl (vrátane prerezávacích alebo drážkovacích pílových listov)
8202 31 00
-- S oceľovou pracovnou časťou
2,7
0
8202 39 00
-- Ostatné, vrátane častí a súčastí
2,7
0
8202 40 00
- Listy reťazových píl
1,7
0
- Ostatné rezacie listy
8202 91 00
-- Rovné rezacie listy, na rezanie kovov
2,7
0
8202 99
-- Ostatné
--- S oceľovou pracovnou časťou
8202 99 11
---- Na opracovanie kovov
2,7
0
8202 99 19
---- Na opracovanie ostatných materiálov
2,7
0
8202 99 90
--- S pracovnou časťou z ostatných materiálov
2,7
0
8203
Pilníky, rašple, kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), pinzety, nožnice na plech, rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné ručné nástroje
8203 10 00
- Pilníky, rašple a podobné nástroje
1,7
0
8203 20
- Kliešte všetkých druhov (vrátane štikacích), štípacie klieštiky, pinzety a podobné nástroje
8203 20 10
-- Pinzety
1,7
0
8203 20 90
-- Ostatné
1,7
0
8203 30 00
- Nožnice na plech a podobné nástroje
1,7
0
8203 40 00
- Rezače rúr, čapov, dierkovacie kliešte a priebojníky a podobné nástroje
1,7
0
8204
Ručné maticové a napínacie kľúče (vrátane dynamometrických kľúčov, iné ako vratidlá na závitníky); výmenné kľúčové nástrčné hlavice, tiež s rukoväťou