EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 546
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
- Éteralkoholy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
2909 41 00
-- 2,2′-oxydietanol (dietylénglykol, digol)
5,5
0
2909 43 00
-- Monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu
5,5
0
2909 44 00
-- Ostatné monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu
5,5
0
2909 49
-- Ostatné
--- Acyklické
2909 49 11
---- 2-(2-chlóretoxy)etanol
bez cla
0
2909 49 18
---- Ostatné
5,5
0
2909 49 90
--- Cyklické
5,5
0
2909 50
- Éterfenoly, éteralkoholfenoly a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
2909 50 10
-- Guajakol a guajakolsulfonáty draslíka
5,5
0
2909 50 90
-- Ostatné
5,5
0
2909 60 00
- Alkoholperoxidy, éterperoxidy, ketoperoxidy a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
5,5
0
2910
Epoxidy, epoxyalkoholy, epoxyfenoly a epoxyétery, s trojčlenným kruhom a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
2910 10 00
- Oxirán (etylénoxid)
5,5
0
2910 20 00
- Metyloxirán (propylénoxid)
5,5
0
2910 30 00
- 1-chlór-2,3-epoxypropán (epichlórhydrín)
5,5
0
2910 40 00
- Dieldrín (ISO, INN)
5,5
0
2910 90 00
- Ostatné
5,5
0
2911 00 00
Acetály a poloacetály (hemiacetály), tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
5
0
V. ZLÚČENINY S ALDEHYDOVOU FUNKCIOU
2912
Aldehydy, tiež s ďalšou kyslíkatou funkciou; cyklické polyméry aldehydov; paraformaldehyd
- Acyklické aldehydy bez ďalšej kyslíkatej funkcie
2912 11 00
-- Metanal (formaldehyd)
5,5
0
2912 12 00
-- Etanal (acetaldehyd)
5,5
0
2912 19
-- Ostatné
2912 19 10
--- Butanal (butyraldehyde, normálny izomér)
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 547
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2912 19 90
--- Ostatné
5,5
0
- Cyklické aldehydy bez ďalšej kyslíkatej funkcie
2912 21 00
-- Benzaldehyd
5,5
0
2912 29 00
-- Ostatné
5,5
0
2912 30 00
- Aldehydalkoholy
5,5
0
- Aldehydétery, aldehydfenoly a aldehydy s ďalšou kyslíkatou funkciou
2912 41 00
-- Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)
5,5
0
2912 42 00
-- Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
5,5
0
2912 49 00
-- Ostatné
5,5
0
2912 50 00
- Cyklické polyméry aldehydov
5,5
0
2912 60 00
- Paraformaldehyd
5,5
0
2913 00 00
Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 2912
5,5
0
VI. ZLÚČENINY S KETÓNOVOU FUNKCIOU A ZLÚČENINY S CHINÓNOVOU FUNKCIOU
2914
Ketóny a chinóny, tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Acyklické ketóny bez ďalšej kyslíkatej funkcie
2914 11 00
-- Acetón
5,5
0
2914 12 00
-- Butanón (metyletylketón)
5,5
0
2914 13 00
-- 4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)
5,5
0
2914 19
-- Ostatné
2914 19 10
--- 5-metyl-2-hexanón
bez cla
0
2914 19 90
--- Ostatné
5,5
0
- Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické ketóny bez ďalšej kyslíkatej funkcie
2914 21 00
-- Gáfor
5,5
0
2914 22 00
-- Cyklohexanón a metylcyklohexanóny
5,5
0
2914 23 00
-- Ionóny a metylionóny
5,5
0
2914 29 00
-- Ostatné
5,5
0
- Aromatické ketóny bez ďalšej kyslíkatej funkcie
2914 31 00
-- Fenylacetón (fenyl-2-propánón)
5,5
0
2914 39 00
-- Ostatné
5,5
0
2914 40
- Keto–alkoholy a keto–aldehydy
2914 40 10
-- 4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón (diacetónalkohol)
5,5
0
2914 40 90
-- Ostatné
3
0
2914 50 00
- Keto–fenoly a ketóny s ďaľšou kyslíkatou funkciou
5,5
0
- Chinóny
2914 61 00
-- Antrachinón
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 548
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2914 69
-- Ostatné
2914 69 10
--- 1,4-naftochinón
bez cla
0
2914 69 90
--- Ostatné
5,5
0
2914 70 00
- Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
5,5
0
VII. KARBOXYLOVÉ KYSELINY A ICH ANHYDRIDY, HALOGENIDY, PEROXIDY A PEROXOKYSELINY A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
2915
Nasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Kyselina mravčia a jej soli a estery
2915 11 00
-- Kyselina mravčia
5,5
0
2915 12 00
-- Soli kyseliny mravčej
5,5
0
2915 13 00
-- Estery kyseliny mravčej
5,5
0
- Kyselina octová a jej soli; acetanhydrid
2915 21 00
-- Kyselina octová
5,5
0
2915 24 00
-- Acetanhydrid
5,5
0
2915 29 00
-- Ostatné
5,5
0
- Estery kyseliny octovej
2915 31 00
-- Etylacetát
5,5
0
2915 32 00
-- Vinylacetát
5,5
0
2915 33 00
-- n-butylacetát
5,5
0
2915 36 00
-- Dinosebacetát (ISO)
5,5
0
2915 39
-- Ostatné
2915 39 10
--- propylacetát a izopropylacetát
5,5
0
2915 39 30
--- Metylacetát, pentylacetát (amylacetát), izopentylacetát (izoamylacetát) a glycerolacetáty
5,5
0
2915 39 50
--- p-tolylacetát, fenylpropylacetáty, benzylacetát, rodinylacetát, santalylacetát a acetáty fenyletán-1,2-diolu
5,5
0
2915 39 80
--- Ostatné
5,5
0
2915 40 00
- Mono-, di- alebo trichlóroctové kyseliny, ich soli a estery
5,5
0
2915 50 00
- Kyselina propánová, jej soli a estery
4,2
0
2915 60
- Kyseliny butánové, kyseliny pentánové, ich soli a estery
-- Kyseliny butánové, ich soli a estery
2915 60 11
--- 1-izopropyl-2,2-dimetyltrimetylén diizobutyrát
bez cla
0
2915 60 19
--- Ostatné
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 549
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2915 60 90
-- Kyseliny pentánové, ich soli a estery
5,5
0
2915 70
- Kyselina palmitová, kyselina stearová, ich soli a estery
2915 70 15
-- Kyselina palmitová
5,5
0
2915 70 20
-- Soli a estery kyseliny palmitovej
5,5
0
2915 70 25
-- Kyselina stearová
5,5
0
2915 70 30
-- Soli kyseliny stearovej
5,5
0
2915 70 80
-- Estery kyseliny stearovej
5,5
0
2915 90
- Ostatné
2915 90 10
-- Kyselina laurová
5,5
0
2915 90 20
-- Chlóroformáty
5,5
0
2915 90 80
-- Ostatné
5,5
0
2916
Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, cyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Nenasýtené acyklické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2916 11 00
-- Kyselina akrylová a jej soli
6,5
0
2916 12
-- Estery kyseliny akrylovej
2916 12 10
--- Metylakrylát
6,5
0
2916 12 20
--- Etylakrylát
6,5
0
2916 12 90
--- Ostatné
6,5
0
2916 13 00
-- Kyselina metakrylová a jej soli
6,5
0
2916 14
-- Estery kyseliny metakrylovej
2916 14 10
--- Metylmetakrylát
6,5
0
2916 14 90
--- Ostatné
6,5
0
2916 15 00
-- Kyselina olejová, linolová alebo linolénová, ich soli a estery
6,5
0
2916 19
-- Ostatné
2916 19 10
-- Kyseliny undekánové, ich soli a estery
5,9
0
2916 19 30
--- Kyselina 2,4-hexadiénová (kyselina sorbová)
6,5
0
2916 19 40
--- Kyselina krotónová
bez cla
0
2916 19 70
--- Ostatné
6,5
0
2916 20 00
- Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
6,5
0
- Aromatické monokarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2916 31 00
-- Kyselina benzoová, jej soli a estery
6,5
0
2916 32
-- Benzoylperoxid a benzoylchlorid
2916 32 10
--- Benzoylperoxid
6,5
0
2916 32 90
--- Benzoylchlorid
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 550
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2916 34 00
-- Kyselina fenyloctová a jej soli
bez cla
0
2916 35 00
-- Estery kyseliny fenyloctovej
bez cla
0
2916 36 00
-- Binapakryl (ISO)
6,5
0
2916 39 00
-- Ostatné
6,5
0
2917
Polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Acyklické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2917 11 00
-- Kyselina šťaveľová, jej soli a estery
6,5
0
2917 12
-- Kyselina adipová, jej soli a estery
2917 12 10
--- Kyselina adipová a jej soli
6,5
0
2917 12 90
--- Estery kyseliny adipovej
6,5
0
2917 13
-- Kyselina azelaová, kyselina sebaková, ich soli a estery
2917 13 10
--- Kyselina sebaková
bez cla
0
2917 13 90
--- Ostatné
6
0
2917 14 00
-- Anhydrid kyseliny maleínovej
6,5
0
2917 19
-- Ostatné
2917 19 10
--- Kyselina malonová, jej soli a estery
6,5
0
2917 19 90
--- Ostatné
6,3
0
2917 20 00
- Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
6
0
- Aromatické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2917 32 00
-- Dioktylortoftaláty
6,5
0
2917 33 00
-- Dinonyl alebo didecylortoftaláty
6,5
0
2917 34
-- Ostatné estery kyseliny ortoftalovej
2917 34 10
--- Dibutylortoftaláty
6,5
0
2917 34 90
--- Ostatné
6,5
0
2917 35 00
-- Anhydrid kyseliny ftalovej
6,5
0
2917 36 00
-- Kyselina tereftalová a jej soli
6,5
3
2917 37 00
-- Dimetyltereftalát
6,5
0
2917 39
-- Ostatné
--- Brómderiváty
2917 39 11
---- Estery alebo anhydrid kyseliny tetrabrómftalovej
bez cla
0
2917 39 19
---- Ostatné
6,5
0
--- Ostatné
2917 39 30
---- Kyselina benzén-1,2,4-trikarboxylová
bez cla
0
2917 39 40
---- Izoftaloyl dichlorid obsahujúci v hmotnosti 0,8 % alebo menej tetraftaloyl dichloridu
bez cla
0
2917 39 50
---- Kyselina naftalén-1,4,5,8-tetrakarboxylová
bez cla
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 551
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2917 39 60
---- Anhydrid kyseliny tetrachlórftalovej
bez cla
0
2917 39 70
---- 3,5-bis(metoxykarbonyl) benzénsulfonát sodný
bez cla
0
2917 39 80
---- Ostatné
6,5
0
2918
Karboxylové kyseliny s pridanou kyslíkatou funkciou a ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Karboxylové kyseliny s alkoholovou funkciou, ale bez ďaľšej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2918 11 00
-- Kyselina mliečna, jej soli a estery
6,5
0
2918 12 00
-- Kyselina vínna
6,5
0
2918 13 00
-- Soli a estery kyseliny vínnej
6,5
0
2918 14 00
-- Kyselina citrónová
6,5
0
2918 15 00
-- Soli a estery kyseliny citrónovej
6,5
0
2918 16 00
-- Kyselina glukónová, jej soli a estery
6,5
0
2918 18 00
-- Chlórbenzilát (ISO)
6,5
0
2918 19
-- Ostatné
2918 19 30
--- Kyselina cholová, 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-24-cholanová (kyselina deoxycholová), ich soli a estery
6,3
0
2918 19 40
--- Kyselina 2,2-bis(hydroxymetyl)-propánová
bez cla
0
2918 19 85
--- Ostatné
6,5
0
- Karboxylové kyseliny s fenolovou funkciou, ale bez ďalšej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
2918 21 00
-- Kyselina salicylová a jej soli
6,5
0
2918 22 00
-- Kyselina o-acetylsalicylová, jej soli a estery
6,5
0
2918 23
-- Ostatné estery kyseliny salicylovej a ich soli
2918 23 10
--- Metylsalicylát a fenylsalicylát (salol)
6,5
0
2918 23 90
--- Ostatné
6,5
0
2918 29
-- Ostatné
2918 29 10
--- Sulfosalicylové kyseliny, hydroxynaftové kyseliny; ich soli a estery
6,5
0
2918 29 30
--- Kyselina 4-hydroxybenzoová, jej soli a estery
6,5
0
2918 29 80
--- Ostatné
6,5
0
2918 30 00
- Karboxylové kyseliny s aldehydovou alebo ketonovou funkciou, ale bez ďalšej kyslíkatej funkcie, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
6,5
0
- Ostatné
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 552
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2918 91 00
-- 2,4,5-T (kyselina 2,4,5-trichlórfenoxyoctová) (ISO), jej soli a estery
6,5
0
2918 99
-- Ostatné
2918 99 10
--- Kyselina 2,6-dimetoxybenzoová
bez cla
0
2918 99 20
--- dicamba (ISO)
bez cla
0
2918 99 30
--- fenoxyacetát sodný
bez cla
0
2918 99 90
--- Ostatné
6,5
0
VIII. ESTERY ANORGANICKÝCH KYSELÍN NEKOVOV A ICH SOLI A ICH HALOGÉN-, SULFO-, NITRO- ALEBO NITRÓZODERIVÁTY
2919
Estery kyseliny fosforečnej a ich soli, vrátane laktofosfátov; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
2919 10 00
- Tris(2,3-dibrómpropyl) fosfát
6,5
0
2919 90
- Ostatné
2919 90 10
-- Tributylfosfáty, trifenylfosfát, tritolylfosfáty, trixylylfosfáty a tris(2-chlóretyl) fosfát
6,5
0
2919 90 90
-- Ostatné
6,5
0
2920
Estery ostatných anorganických kyselín nekovov (okrem esterov halogénvodíkov) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
- Estery kyseliny tiofosforečnej (fosfortioáty) a ich soli; ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
2920 11 00
-- Paratión (ISO) a paratiónmetyl (ISO) (metylparatión)
6,5
0
2920 19 00
-- Ostatné
6,5
0
2920 90
- Ostatné
2920 90 10
-- Estery kyseliny sírovej a estery kyseliny uhličitej a ich soli, ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
6,5
0
2920 90 20
-- Dimetylfosfonát (dimetyl fosfit)
6,5
0
2920 90 30
-- Trimetylfosfit (trimetoxy fosfin)
6,5
0
2920 90 40
-- Trietylfosfit
6,5
0
2920 90 50
-- Dietylfosfonát (dietylhydrogénfosfit) (dietyl fosfit)
6,5
0
2920 90 85
-- Ostatné výrobky
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 553
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
IX. ZLÚČENINY S DUSÍKATOU FUNKCIOU
2921
Zlúčeniny s amínovou funkciou
- Acyklické monoamíny a ich deriváty; ich soli
2921 11
-- Metylamín, di- alebo trimetylamín a ich soli
2921 11 10
--- Metylamín, di- alebo trimetylamín
6,5
0
2921 11 90
--- Soli
6,5
0
2921 19
-- Ostatné
2921 19 10
--- Trietylamín a jeho soli
6,5
0
2921 19 30
--- Izopropylamín a jeho soli
6,5
0
2921 19 40
--- 1,1,3,3-tetrametylbutylamín
bez cla
0
2921 19 50
--- Dietylamín a jeho soli
5,7
0
2921 19 80
--- Ostatné
6,5
0
- Acyklické polyamíny a ich deriváty; ich soli
2921 21 00
-- Etyléndiamín a jeho soli
6
0
2921 22 00
-- Hexametyléndiamín a jeho soli
6,5
0
2921 29 00
-- Ostatné
6
0
2921 30
- Cykloalkanické, cykloalkénické alebo cykloterpenické mono- alebo polyamíny, a ich deriváty; ich soli
2921 30 10
-- Cyklohexylamín a cyklohexyldimetylamín a ich soli
6,3
0
2921 30 91
-- Cyklohex-1,3-ylénediamín (1,3-diaminocyklohexán)
bez cla
0
2921 30 99
-- Ostatné
6,5
0
- Aromatické monoamíny a ich deriváty; ich soli
2921 41 00
-- Anilín a jeho soli
6,5
0
2921 42
-- Deriváty anilínu a ich soli
2921 42 10
--- Halogén-, sulfo,- nitro- a nitrózoderiváty a ich soli
6,5
0
2921 42 90
--- Ostatné
6,5
0
2921 43 00
-- Toluidíny a ich deriváty; ich soli
6,5
0
2921 44 00
-- Difenylamín a jeho deriváty; ich soli
6,5
0
2921 45 00
-- 1-naftylamín (α-naftylamín), 2-naftylamín (β-naftylamín) a ich deriváty; ich soli
6,5
0
2921 46 00
-- Amfetamín (INN), benzfetamín (INN), dexamfetamín (INN), etilamfetamín (INN), fencamfamín (INN), lefetamín (INN), levamfetamín (INN), mefenorex (INN) a fentermín (INN); ich soli
bez cla
0
2921 49
-- Ostatné
2921 49 10
-- Xylidíny a ich deriváty; ich soli
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 554
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2921 49 80
--- Ostatné
6,5
0
- Aromatické polyamíny a ich deriváty; ich soli
2921 51
-- o-, m-, p-fenyléndiamín, diaminotoluény, a ich deriváty; ich soli
--- o-, m-, p-fenyléndiamín, diaminotoluény a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty; ich soli
2921 51 11
---- m-fenyléndiamín s čistotou v hmotnosti 99 % alebo vyššou a obsahujúci: - v hmotnosti 1 % alebo menej vody, - 200 mg/kg alebo menej o-fenyléndiamínu a - 450 mg/kg alebo menej p-fenyléndiamínu
bez cla
0
2921 51 19
---- Ostatné
6,5
0
2921 51 90
--- Ostatné
6,5
0
2921 59
-- Ostatné
2921 59 10
--- m-fenylénbismetylamín
bez cla
0
2921 59 20
--- 2,2′-dichlór-4,4′-metyléndianilín
bez cla
0
2921 59 30
--- 4,4′-bi-o-toluidín
bez cla
0
2921 59 40
--- 1,8-naftyléndiamín
bez cla
0
2921 59 90
--- Ostatné
6,5
0
2922
Aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou
- Aminoalkoholy, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich étery a estery; ich soli
2922 11 00
-- Monoetanolamín a jeho soli
6,5
0
2922 12 00
-- Dietanolamín a jeho soli
6,5
0
2922 13
-- Trietanolamín a jeho soli
2922 13 10
--- Trietanolamín
6,5
0
2922 13 90
--- Soli trietanolamínu
6,5
0
2922 14 00
-- Dextropropoxyfén (INN) a jeho soli
bez cla
0
2922 19
-- Ostatné
2922 19 10
--- N-Etyldietanolamín
6,5
0
2922 19 20
--- 2,2′-metyliminodietanol (N-metyldietanolamín)
6,5
0
2922 19 80
--- Ostatné
6,5
0
- Aminonaftoly a ostatné aminofenoly, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie, ich étery a estery; ich soli
2922 21 00
-- Aminohydroxynaftalénsulfónové kyseliny a ich soli
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 555
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2922 29 00
-- Ostatné
6,5
0
- Aminoaldehydy, aminoketóny a aminochinóny, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie; ich soli
2922 31 00
-- Amfepramón (INN), metadón (INN) a normetadón (INN); ich soli
bez cla
0
2922 39 00
-- Ostatné
6,5
0
- Aminokyseliny, iné ako tie, ktoré obsahujú viac ako jeden druh kyslíkatej funkcie a ich estery; ich soli
2922 41 00
-- Lyzín a jeho estery; ich soli
6,3
0
2922 42 00
-- Kyselina glutamová a jej soli
6,5
0
2922 43 00
-- Kyselina antranilová a jej soli
6,5
0
2922 44 00
-- Tilidín (INN) a jeho soli
bez cla
0
2922 49
-- Ostatné
2922 49 10
--- Glycín
6,5
0
2922 49 20
--- ß-alanín
bez cla
0
2922 49 95
--- Ostatné
6,5
0
2922 50 00
- Aminoalkoholfenoly, aminokyselinofenoly a ostatné aminozlúčeniny s kyslíkatou funkciou
6,5
0
2923
Kvartérne amónne soli a hydroxidy; lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy, tiež chemicky definované
2923 10 00
- Cholín a jeho soli
6,5
0
2923 20 00
- Lecitíny a ostatné fosfoaminolipidy
5,7
0
2923 90 00
- Ostatné
6,5
0
2924
Zlúčeniny s karboxyamidovou funkciou; zlúčeniny kyseliny uhličitej s amidovou funkciou
- Cyklické amidy (vrátane cyklických karbamátov) a ich deriváty; ich soli
2924 11 00
-- Meprobamát (INN)
bez cla
0
2924 12 00
-- Fluóroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) a fosfamidón (ISO)
6,5
0
2924 19 00
-- Ostatné
6,5
0
- Cyklické amidy (vrátane cyklických karbamátov) a ich deriváty; ich soli
2924 21
-- Ureíny a ich deriváty; ich soli
2924 21 10
--- Izoproturon (ISO)
6,5
0
2924 21 90
--- Ostatné
6,5
0
2924 23 00
-- Kyselina 2-acetamidobenzoová (kyselina N-acetantranilová) a jej soli
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 556
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2924 24 00
-- Ethinamát (INN)
bez cla
0
2924 29
-- Ostatné
2924 29 10
--- Lidokaín (INN)
bez cla
0
2924 29 30
--- Paracetamol (INN)
6,5
0
2924 29 95
--- Ostatné
6,5
0
2925
Zlúčeniny s karboxyimidovou funkciou (vrátane sacharínu a jeho solí) a zlúčeniny s imínovou funkciou
- Imidy a ich deriváty; ich soli
2925 11 00
-- Sacharín a jeho soli
6,5
0
2925 12 00
-- Glutetimid (INN)
bez cla
0
2925 19
-- Ostatné
2925 19 10
--- 3,3′,40,4′,50,5′,60,6′-oktabróm-N,N′-etyléndiftalimid
bez cla
0
2925 19 30
--- N,N′-etylénbis(4,5-dibrómhexahydro-3,6-metánftalimid)
bez cla
0
2925 19 95
--- Ostatné
6,5
0
- Imíny a ich deriváty; ich soli
2925 21 00
-- Chlórdimeform (ISO)
6,5
0
2925 29 00
-- Ostatné
6,5
0
2926
Zlúčeniny s nitrilovou funkciou
2926 10 00
- Akrylonitril
6,5
0
2926 20 00
- 1-kyanoguanidín (dikyándiamid)
6,5
0
2926 30 00
- Fenproporex (INN) a jeho soli; metadón (INN) medziprodukt (4-kyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbután)
6,5
0
2926 90
- Ostatné
2926 90 20
-- Izoftalonitril
6
0
2926 90 95
-- Ostatné
6,5
0
2927 00 00
Diazo-, azo- alebo azoxyzlúčeniny
6,5
0
2928 00
Organické deriváty hydrazínu alebo hydroxylamínu
2928 00 10
- N,N-bis(2-metoxyetyl) hydroxylamín
bez cla
0
2928 00 90
- Ostatné
6,5
0
2929
Zlúčeniny s ďaľšou dusíkatou funkciou
2929 10
- Izokyanáty
2929 10 10
-- Metylfenyléndiizokyanáty (toluéndiizokyanáty)
6,5
0
2929 10 90
-- Ostatné
6,5
0
2929 90 00
- Ostatné
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 557
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
X. ORGANO-ANORGANICKÉ ZLÚČENINY, HETEROCYKLICKÉ ZLÚČENINY, NUKLEOVÉ KYSELINY A ICH SOLI A SULFÓNAMIDY
2930
Organické zlúčeniny síry
2930 20 00
- Tiokarbamáty a ditiokarbamáty
6,5
0
2930 30 00
- Thiuram mono-, di- alebo tetrasulfidy
6,5
0
2930 40
- Metionín
2930 40 10
-- Metionín (INN)
bez cla
0
2930 40 90
-- Ostatné
6,5
0
2930 50 00
- Kaptafol (ISO) a metamidofos (ISO)
6,5
0
2930 90
- Ostatné
2930 90 13
-- Cysteín a cystín
6,5
0
2930 90 16
-- Deriváty cysteínu alebo cystínu
6,5
0
2930 90 20
-- Tiodiglykol (INN) (2,2′-tiodietanol)
6,5
0
2930 90 30
-- Kyselina DL-2-hydroxy-4-(metyltio) butánová
bez cla
0
2930 90 40
-- 2,2′-tiodietylbis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát]
bez cla
0
2930 90 50
-- Zmes izomérov zložená 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-fenyléndiamínu a 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenyléndiamínu
bez cla
0
2930 90 85
-- Ostatné
6,5
0
2931 00
Ostatné organo-anorganické zlúčeniny
2931 00 10
- Dimetyl metylfosfát
6,5
0
2931 00 20
- Metylfosfonyldifluorid (metylfosforitandifluorid)
6,5
0
2931 00 30
- Metylfosfonyldichlorid (metylfosforitandichlorid)
6,5
0
2931 00 95
- Ostatné
6,5
0
2932
Heterocyklické zlúčeniny len s kyslíkatým(-i) heteroatómom(-mami)
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný furánový kruh (tiež hydrogenovaný)
2932 11 00
-- Tetrahydrofurán
6,5
0
2932 12 00
-- 2-furaldehyd (furfural)
6,5
0
2932 13 00
-- Furfurylalkohol a tetrahydrofurfurylalkohol
6,5
0
2932 19 00
-- Ostatné
6,5
0
- Laktóny
2932 21 00
-- Kumarín, metylkumaríny a etylkumaríny
6,5
0
2932 29
-- Ostatné laktóny
2932 29 10
--- Fenolftaleín
bez cla
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 558
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2932 29 20
--- Kyselina 1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metoxykarbonyl-1-naftyl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]izochromén-1-yl]-6-oktadecyloxy-2-naftoová
bez cla
0
2932 29 30
--- 3′-chlór-6′-cyklohexylaminospiro[izobenzofurán-1(3H)9′-xantén]-3-ón
bez cla
0
2932 29 40
--- 6′-(N-etyl-p-toluidín)-2′-metylspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-ón
bez cla
0
2932 29 50
--- Metyl-6-dokosyloxy-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyrán-1-yl]naftalén-2-karboxylát
bez cla
0
2932 29 60
--- gama-Butyrolaktón
6,5
0
2932 29 85
--- Ostatné
6,5
0
- Ostatné
2932 91 00
-- Izosafrol
6,5
0
2932 92 00
-- 1-(1,3-benzodioxol-5-yl) propán-2-ón
6,5
0
2932 93 00
-- Piperonal
6,5
0
2932 94 00
-- Safrol
6,5
0
2932 95 00
-- Tetrahydrokannabinoly (všetky izoméry)
6,5
0
2932 99
-- Ostatné
2932 99 50
--- Epoxidy so štvorčlenným kruhom
6,5
0
2932 99 70
--- Ostatné cyklické acetály a vnútorné poloacetály, tiež s ďaľšou kyslíkatou funkciou, a ich halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty
6,5
0
2932 99 85
--- Ostatné
6,5
0
2933
Heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatým(-i) heteroatómom(-mami)
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyrazolový kruh (tiež hydrogenovaný)
2933 11
-- Fenazón (antipyrín) a jeho deriváty
2933 11 10
--- Propyfenazón (INN)
bez cla
0
2933 11 90
--- Ostatné
6,5
0
2933 19
-- Ostatné
2933 19 10
--- Fenylbutazón (INN)
bez cla
0
2933 19 90
--- Ostatné
6,5
0
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný imidazolový kruh (tiež hydrogenovaný)
2933 21 00
-- Hydantoín a jeho deriváty
6,5
0
2933 29
-- Ostatné
2933 29 10
--- Nafazolín hydrochlorid (INNM) a nafazolín nitrát (INNM); fentolalmín (INN); tolazolín hydrochlorid (INNM)
bez cla
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 559
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2933 29 90
--- Ostatné
6,5
0
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný pyridínový kruh (tiež hydrogenovaný)
2933 31 00
-- Pyridín a jeho soli
5,3
0
2933 32 00
-- Pyperidín a jeho soli
6,5
0
2933 33 00
-- Alfentanil (INN), anileridín (INN), bezitramid (INN), brómazepam (INN), difenoxín (INN), difenoxylát (INN), dipipanón (INN), fentanyl (INN), ketobemidón (INN), metylfenidát (INN), pentazocín (INN), petidín (INN), petidín medziprodukt A, fencyklidín (INN) (PCP), fenoperidín (INN), pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) a trimeperidin (INN); ich soli
6,5
0
2933 39
-- Ostatné
2933 39 10
--- Iproniazid (INN); ketobemidónhydrochlorid (INNM); pyridostigmínbromid (INN)
bez cla
0
2933 39 20
--- 2,3,5,6-tetrachlórpyridín
bez cla
0
2933 39 25
--- Kyselina 3,6-dichlórpyridín-2-karboxylová
bez cla
0
2933 39 35
--- 2-hydroxyetylamónium-3,6-dichlórpyridín-2-karboxylát
bez cla
0
2933 39 40
--- 2-butoxyetyl(3,5,6-trichlór-2-pyridyloxy) acetát
bez cla
0
2933 39 45
--- 3,5-dichlór-2,4,6-trifluórpyridín
bez cla
0
2933 39 50
--- Fluóroxypyr (ISO), metyl ester
4
0
2933 39 55
--- 4-metylpyridín
bez cla
0
2933 39 99
--- Ostatné
6,5
0
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre chinolínový alebo izochinolínový kruhový systém (tiež hydrogenovaný), ďalej nekondenzovaný
2933 41 00
-- Levorfanol (INN) a jeho soli
bez cla
0
2933 49
-- Ostatné
2933 49 10
--- Halogénderiváty chinolínu; deriváty kyseliny chinolínkarboxylovej
5,5
0
2933 49 30
--- Dextrometorfan (INN) a jeho soli
bez cla
0
2933 49 90
--- Ostatné
6,5
0
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre pyrimidínový kruh (tiež hydrogenovaný) alebo piperazínový kruh
2933 52 00
-- Malonylmočovina (kyselina barbiturová) a jej soli
6,5
0
2933 53
-- Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) a vinylbital (INN); ich soli
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 560
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2933 53 10
--- Fenobarbital (INN), barbital (INN) a ich soli
bez cla
0
2933 53 90
--- Ostatné
6,5
0
2933 54 00
-- Ostatné deriváty malonylmočoviny (kyseliny barbiturovej); ich soli
6,5
0
2933 55 00
-- Loprazolam (INN), mecloqualón (INN), metaqualón (INN) a zipeprol (INN); ich soli
bez cla
0
2933 59
-- Ostatné
2933 59 10
--- Diazinón (ISO)
bez cla
0
2933 59 20
--- 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktán (trietyléndiamín)
bez cla
0
2933 59 95
--- Ostatné
6,5
0
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný triazínový kruh (tiež hydrogenovaný)
2933 61 00
-- Melamín
6,5
0
2933 69
-- Ostatné
2933 69 10
--- Atrazín (ISO); propazín (ISO); simazín (ISO); hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazín (hexogén, trimetyléntrinitramín)
5,5
0
2933 69 20
--- Meténamín (INN) (hexametyléntetramín)
bez cla
0
2933 69 30
--- 2,6-di-terc-butyl-4-[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazín-2-ylamino]fenol
bez cla
0
2933 69 80
--- Ostatné
6,5
0
- Laktámy
2933 71 00
-- 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám)
6,5
0
2933 72 00
-- Klobazam (INN) a metyprylon (INN)
bez cla
0
2933 79 00
-- Ostatné laktámy
6,5
0
- Ostatné
2933 91
-- Alprazolam (INN), kamazepam (INN), chlordiazepoxid (INN), klonazepam (INN), klorazepát, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etyl loflazepát (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerón (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) a triazolam (INN); ich soli
2933 91 10
--- Chlórdiazepoxid (INN)
bez cla
0
2933 91 90
--- Ostatné
6,5
0
2933 99
-- Ostatné
2933 99 10
--- Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol)
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 561
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2933 99 20
--- Indol, 3-metylindol (skatol), 6-alyl-6,7-dihydro-5H-dibenz[c,e]azepin (azapetín), fenindamín (INN) a ich soli; imipramín hydrochlorid (INNM)
5,5
0
2933 99 30
--- Monoazepíny
6,5
0
2933 99 40
--- Diazepíny
6,5
0
2933 99 50
--- 2,4-di-terc-butyl-6-(5-chlórbenzotriazol-2-yl)fenol
bez cla
0
2933 99 90
--- Ostatné
6,5
0
2934
Kyseliny nukleové a ich soli, tiež chemicky definované; ostatné heterocyklické zlúčeniny
2934 10 00
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre nekondenzovaný tiazolový kruh (tiež hydrogenovaný)
6,5
0
2934 20
- Zlúčeniny obsahujúce benzotiazolový kruhový systém (tiež hydrogenovaný), ďalej nekondenzovaný
2934 20 20
-- Di(benzotiazol-2-yl) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) a jeho soli
6,5
0
2934 20 80
-- Ostatné
6,5
0
2934 30
- Zlúčeniny obsahujúce v štruktúre fenotiazínový kruh (tiež hydrogenovaný), ďalej nekondenzovaný
2934 30 10
-- Tietylperazín (INN); tioridazín (INN) a jeho soli
bez cla
0
2934 30 90
-- Ostatné
6,5
0
- Ostatné
2934 91 00
- Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mezokarb (INN), oxazolam (INN), pemolín (INN), fendimetrazín (INN), fenmetrazín (INN) a sufentanil (INN); ich soli
bez cla
0
2934 99
-- Ostatné
2934 99 10
--- Chlórprotixén (INN); tenalidín (INN) a jeho vínany a maleínany
bez cla
0
2934 99 20
--- Furazolidón (INN)
bez cla
0
2934 99 30
--- Kyselina 7-aminocefalosporánová
bez cla
0
2934 99 40
--- Soli a estery kyseliny (6R,7R)-3-acetoxymetyl-7[(R)-2-formyloxy-2-fenylacetamido)]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-én-2-karboxylovej
bez cla
0
2934 99 50
--- 1-[2-(1,3-dioxán-2-yl)etyl]-2-metylpyridínium bromid
bez cla
0
2934 99 90
--- Ostatné
6,5
0
2935 00
Sulfónamidy
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 562
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2935 00 10
- 3-{1-[7-hexadecylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,3H-nafto[1,8-cd]pyrán-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid
bez cla
0
2935 00 20
- Metosulam (ISO)
bez cla
0
2935 00 90
- Ostatné
6,5
0
XI. PROVITAMÍNY, VITAMÍNY A HORMÓNY
2936
Provitamíny a vitamíny, prírodné alebo vyrobené syntézou (vrátane prírodných koncentrátov), ich deriváty používané hlavne ako vitamíny, a ich zmesi, tiež v akomkoľvek rozpúšťadle
- Vitamíny a ich deriváty, nezmiešané
2936 21 00
-- Vitamín A a jeho deriváty
bez cla
0
2936 22 00
-- Vitamín B1 a jeho deriváty
bez cla
0
2936 23 00
-- Vitamín B2 a jeho deriváty
bez cla
0
2936 24 00
-- Kyselina D- alebo DL-pantoténová (vitamín B3 alebo vitamín B5) a jej deriváty
bez cla
0
2936 25 00
-- Vitamín B6 a jeho deriváty
bez cla
0
2936 26 00
-- Vitamín B12 a jeho deriváty
bez cla
0
2936 27 00
-- Vitamín C a jeho deriváty
bez cla
0
2936 28 00
-- Vitamín E a jeho deriváty
bez cla
0
2936 29
-- Ostatné vitamíny a ich deriváty
2936 29 10
--- Vitamín B9 a jeho deriváty
bez cla
0
2936 29 30
--- Vitamín H a jeho deriváty
bez cla
0
2936 29 90
--- Ostatné
bez cla
0
2936 90
- Ostatné, vrátane prírodných koncentrátov
-- Prírodné koncentráty vitamínov
2936 90 11
--- Prírodné koncentráty vitamínov A + D
bez cla
0
2936 90 19
--- Ostatné
bez cla
0
2936 90 80
-- Ostatné
bez cla
0
2937
Hormóny, prostaglandíny, tromboxány a leukotriény, prírodné alebo vyrobené syntézou; ich deriváty a štruktúrne analógy, vrátane reťazovo modifikovaných polypeptidov, používané hlavne ako hormóny
- Polypeptidové hormóny, proteínové hormóny a glykoproteínové hormóny, ich deriváty a štruktúrne analógy
2937 11 00
-- Somatotropín, jeho deriváty a štruktúrne analógy
bez cla
0
2937 12 00
-- Inzulín a jeho soli
bez cla
0
2937 19 00
-- Ostatné
bez cla
0
- Steroidné hormóny, ich deriváty a štruktúrne analógy
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 563
KN 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Vstupná cena
2937 21 00
-- Kortizón, hydrokortizón, prednizón (dehydrokortizón) a prednizolón (dehydrohydrokortizón)
bez cla
0
2937 22 00
-- Halogénderiváty hormónov kôry nadobličiek
bez cla
0
2937 23 00
-- Estrogény a progestogény
bez cla
0
2937 29 00
-- Ostatné
bez cla
0
- Katecholamínové hormóny, ich deriváty a štruktúrne analógy
2937 31 00
-- Epinefrín
bez cla
0
2937 39 00
-- Ostatné
bez cla
0
2937 40 00
- Deriváty aminokyselín
bez cla
0
2937 50 00
- Prostaglandíny, tromboxány a leukotriény, ich deriváty a štruktúrne analógy
bez cla
0
2937 90 00
- Ostatné
bez cla
0
XII. GLYKOZIDY A RASTLINNÉ ALKALOIDY, PRÍRODNÉ ALEBO VYROBENÉ SYNTÉZOU A ICH SOLI, ÉTERY, ESTERY A OSTATNÉ DERIVÁTY
2938
Glykozoidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
2938 10 00
- Rutín (rutoside) a jeho deriváty
6,5
0
2938 90
- Ostatné
2938 90 10
-- Glykozidy náprstníka
6
0
2938 90 30
-- Kyselina glycyrizínová a glycyrizáty
5,7
0
2938 90 90
-- Ostatné
6,5
0
2939
Rastlinné alkaloidy, prírodné alebo vyrobené syntézou, a ich soli, étery, estery a ostatné deriváty
- Alkaloidy ópia a ich deriváty; ich soli
2939 11 00
-- Koncentráty z makovej slamy; buprenorfín (INN), kodeín, dihydrokodeín (INN), etylmorfín, etorfín (INN), heroín, hydrokodón (INN), hydromorfón (INN), morfín, nikomorfín (INN), oxykodón (INN), oxymorfón (INN), folkodín (INN), tebakon (INN) a tebaín; ich soli
bez cla
0
2939 19 00
-- Ostatné
bez cla
0
2939 20 00
- Alkaloidy chinínovníka a ich deriváty; ich soli
bez cla
0
2939 30 00
- Kofeín a jeho soli
bez cla
0
- Efedríny a ich soli
2939 41 00
-- Efedrín a jeho soli
bez cla
0
2939 42 00
-- Pseudoefedrín (INN) a jeho soli
bez cla
0
2939 43 00
-- Katín (INN) a jeho soli
bez cla
0