EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 83
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2841800000
Volfrámany
5
0
2841901000
Stanáty
5,5
0
2841902010
Titaničitan bárnatý
5,5
0
2841902020
Titaničitan strontnatý
5,5
0
2841902030
Titaničitan olovnatý
5,5
0
2841902090
Ostatné
5,5
0
2841903000
Antimoničnany
5,5
0
2841904000
Železnatany a železitany
5,5
0
2841905000
Vanadičnany
5,5
0
2841906000
Bizmutitany
5,5
0
2841909000
Ostatné
5,5
0
2842101000
Hlinokremičitany
6,5
0
2842109000
Ostatné
5,5
0
2842901000
Soli kyseliny seleničitej
5,5
0
2842903000
Podvojné soli alebo komplexné soli s obsahom síry
5,5
0
2842905000
Podvojné soli alebo komplexné soli selénia
5,5
0
2842909000
Ostatné
5,5
0
2843101000
Koloidné striebro
5,5
0
2843102000
Koloidné zlato
5,5
0
2843103000
Koloidná platina
5,5
0
2843109000
Ostatné
5,5
0
2843211000
Na výrobu polovodičov
5,5
0
2843219000
Ostatné
5,5
0
2843291000
Na výrobu polovodičov
5,5
0
2843299000
Ostatné
5,5
0
2843301000
Kyanozlatnan draselný na výrobu polovodičov
5,5
0
2843309000
Ostatné
5,5
0
2843901000
Amalgámy
5,5
0
2843909010
Zlúčeniny platiny
5,5
0
2843909090
Ostatné
5,5
0
2844101000
Prírodný urán
0
0
2844102000
Disperzie (obsahujúce prírodný urán alebo zlúčeniny prírodného uránu)
0
0
2844109000
Ostatné
0
0
2844201000
Urán obohatený o U235
0
0
2844202000
Disperzie (obsahujúce urán obohatený o U235, plutónium alebo zlúčeniny týchto látok)
0
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 84
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2844209000
Ostatné
0
0
2844301000
Disperzie (obsahujúce urán ochudobnený o U235, tórium alebo zlúčeniny týchto látok)
0
0
2844309000
Ostatné
0
0
2844401000
Rádioaktívne prvky
0
0
2844402000
Rádioaktívne izotopy
0
0
2844403000
Disperzie (obsahujúce rádioaktívne prvky, izotopy alebo zlúčeniny)
0
0
2844409000
Ostatné
0
0
2844500000
Vyhorené (vyžiarené) palivové články (kazety) jadrových reaktorov
0
0
2845100000
Ťažká voda (oxid deutéria)
0
0
2845901000
Ťažký vodík (deutérium)
0
0
2845902000
Izotopy uhlíka
0
0
2845909000
Ostatné
0
0
2846100000
Zlúčeniny céru
5
0
2846901000
Oxid ytritý
5
0
2846909000
Ostatné
5
0
2847002000
Na výrobu polovodičov
5,5
0
2847009000
Ostatné
5,5
0
2848001000
Medi (fosforová meď) obsahujúce 15 % hmotnostných alebo viac fosforu
5,5
0
2848002000
Fosfid hlinitý
5,5
0
2848009000
Ostatné
5,5
0
2849100000
Vápnika
5,5
0
2849200000
Kremíka
5
0
2849901000
Komplexné karbidy
5,5
0
2849909010
Karbidy volfrámu
5,5
0
2849909090
Ostatné
5,5
0
2850001000
Hydridy
5,5
0
2850002000
Nitridy
5,5
0
2850003000
Azidy
5,5
0
2850004000
Silicidy
5,5
0
2850005000
Boridy
5,5
0
2852001000
Podpoložky 2825 90, 2827 39, 2827 49, 2827 60, 2830 90, 2833 29, 2834 29, 2835 39, 2837 19, 2837 20, 2841 50, 2842 10, 2842 90, 2843 90, 2848 00, 2849 90, 2850 00 alebo 2853 00
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 85
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2852002000
Podpoložky 2918 11, 2931 00, 2932 99, 2934 99 90 90, 3201 90 20 00, 3201 90 40 00, 3206 50, 3707 90, 3822 00 1091 alebo 3822 00 2091
6,5
0
2852003000
Podpoložky 2934 99 2000, 3822 00 1092 alebo 3822 00 2092
8
0
2852004000
Podpoložky 3502 90 alebo 3504 00
8
0
2852005000
Podpoložky 3822 00 101, 3822 00 102, 3822 00 1093, 3822 00 201, 3822 00 202 alebo 3822 00 2093
0
0
2852006000
Podpoložky 3822 00 1099 alebo 3822 00 2099
8
- Podpoložky 3822 00 10 99 (ostatné)
0
- Podpoložky 3822 00 20 99 (ostatné)
3
2853001000
Destilovaná alebo vodivostná voda a voda podobnej čistoty
5,5
0
2853002000
Stlačený vzduch
5,5
0
2853003000
Amalgám
5,5
0
2853004000
Etándinitril a halogénové zlúčeniny etándinitrilov
5,5
0
2853005000
Alkalické amidy
5,5
0
2853009000
Ostatné
5,5
0
2901101000
Butány
0
0
2901102000
Hexány
0
0
2901103000
Heptány
0
0
2901109000
Ostatné
0
0
2901210000
Etylén
0
0
2901220000
Propén (propylén)
0
0
2901230000
Butén (butylén) a jeho izoméry
0
0
2901241000
1,3-butadién
0
0
2901242000
Izoprén
0
0
2901291000
Hexén
0
0
2901292000
Oktén
0
0
2901299000
Ostatné
0
0
2902110000
Cyklohexán
5
0
2902190000
Ostatné
5
0
2902200000
Benzén
3
0
2902300000
Toluén
3
0
2902410000
o-xylén
5
0
2902420000
m-xylén
5
0
2902430000
p-xylén
3
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 86
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2902440000
Zmesi izomérov xylénu
3
0
2902500000
Styrén
0
0
2902600000
Etylbenzén
5
0
2902700000
Kumén
3
0
2902901000
Naftalén
0
0
2902902000
Metylnaftalén
0
0
2902903000
Metylstyrén
0
0
2902909000
Ostatné
0
0
2903111000
Chlórometán (metylchlorid)
5,5
0
2903112000
Chlóretán (etylchlorid)
5,5
0
2903120000
Dichlórometán (metylénchlorid)
5,5
0
2903130000
Chloroform (trichlórmetán)
5,5
0
2903140000
Tetrachlórmetán (chlorid uhličitý)
5,5
0
2903150000
Etyléndichlorid (ISO) (1,2-dichlóretán)
5
5
2903191000
1,1,1-trichlóretán (metylchloroform)
5,5
0
2903199000
Ostatné
5,5
0
2903210000
Vinylchlorid (chlóretylén)
5,5
5
2903220000
Trichlóretylén
5,5
0
2903230000
Tetrachlóretylén (perchlóretylén)
5,5
0
2903290000
Ostatné
5,5
0
2903310000
Etyléndibromid (ISO) (1,2-dibrómetán)
5,5
0
2903391000
Brómmetán
5,5
0
2903392000
Brómetán, okrem 1,2-dibrómetánu
5,5
0
2903393000
Jódmetán
5,5
0
2903394000
Hexafluóretán (CFC-116)
5,5
0
2903395000
1,1-difluóretán (HFC-152a)
5,5
0
2903396000
1,1,1,2-tetrafluóretán (HFC-134a)
5,5
0
2903397000
1,1,3,3,3-pentafluór-2-(trifluórmetyl)-1-propén
5,5
0
2903399000
Ostatné
5,5
5
2903410000
Trichlórfluórmetán
5,5
0
2903420000
Dichlórdifluórmetán
5,5
0
2903430000
Trichlórtrifluóretány
5,5
0
2903441000
Dichlórtetrafluóretány (CFC-114)
5,5
0
2903442000
Chlórpentafluóretán (CFC-115)
5,5
0
2903451010
Chlórtrifluórmetán (CFC-13)
5,5
0
2903451090
Ostatné
5,5
0
2903452010
Pentachlórfluóretán (CFC-111)
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 87
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2903452020
Tetrachlórdifluóretán (CFC-112)
5,5
0
2903452090
Ostatné
5,5
0
2903453010
Heptachlórfluórpropán (CFC-211)
5,5
0
2903453020
Hexachlórdifluórpropán (CFC-212)
5,5
0
2903453030
Pentachlórtrifluórpropán (CFC-213)
5,5
0
2903453040
Tetrachlórtetrafluórpropán (CFC-214)
5,5
0
2903453050
Trichlórpentafluórpropán (CFC-215)
5,5
0
2903453060
Dichlórhexafluórpropán (CFC-216)
5,5
0
2903453070
Chlórheptafluórpropán (CFC-217)
5,5
0
2903453090
Ostatné
5,5
0
2903461000
Brómchlórdifluórmetán (Halón-1211)
5,5
0
2903462000
Brómtrifluórmetán (Halón-1301)
5,5
0
2903463000
Dibrómtetrafluóretán (Halón-2402)
5,5
0
2903471000
Brómfluóruhľovodíky
5,5
0
2903479000
Ostatné
5,5
0
2903491110
Dichlórfluórmetán (HCFC-21)
5,5
0
2903491120
Chlórdifluórmetán (HCFC-22)
5,5
0
2903491130
Chlórfluórmetán (HCFC-31)
5,5
0
2903491190
Ostatné
5,5
0
2903491210
Dichlórtrifluóretán (HCFC-123)
5,5
0
2903491220
Chlórtetrafluóretán (HCFC-124)
5,5
0
2903491230
Dichlórfluóretán (HCFC-141)
5,5
0
2903491240
Chlórdifluóretán (HCFC-142)
5,5
0
2903491290
Ostatné
5,5
0
2903491310
Dichlórpentafluórpropán (HCFC-225)
5,5
0
2903491390
Ostatné
5,5
0
2903492000
Deriváty metánu, etánu alebo propánu, halogénované iba s fluórom a brómom
5,5
0
2903499000
Ostatné
5,5
0
2903510000
1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán (HCH (ISO)), vrátane lindánu (ISO, INN)
5,5
0
2903520000
Aldrín (ISO), chlórdan (ISO) a heptachlór (ISO)
5,5
0
2903590000
Ostatné
5,5
0
2903611000
Chlórbenzén
5,5
0
2903619000
Ostatné
5,5
0
2903621000
Hexachlórbenzén (ISO)
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 88
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2903622000
DDT (ISO) (klofenotán (INN), 1,1,1-trichlór-2,2-bis(p-chlórfenyl)etán)
5,5
0
2903691000
Benzylchlorid
5,5
0
2903692010
1,2,4-trichlórbenzén
5,5
0
2903692090
Ostatné
5,5
0
2903693000
Benzotrichlorid
5,5
0
2903699000
Ostatné
5,5
0
2904101000
Kyselina benzénsulfónová
5,5
0
2904109000
Ostatné
5,5
0
2904201000
Nitrotoluén
5,5
0
2904209010
Nitrobenzén
5,5
0
2904209020
4-nitrobifenyl a jeho soli
5,5
0
2904209090
Ostatné
5,5
0
2904901000
2,4-dinitrochlórbenzén
5,5
0
2904902000
p-nitrochlórbenzén
5,5
0
2904903000
Trichlórnitrometán (chlórpikrin)
5,5
0
2904909000
Ostatné
5,5
0
2905110000
Metanol (metylalkohol)
2
0
2905121000
1-propanol (propylalkohol)
5,5
0
2905122010
Na výrobu polovodičov
5,5
5
2905122090
Ostatné
5,5
5
2905130000
1-butanol (n-butylalkohol)
5
0
2905140000
Ostatné butanoly
5,5
0
2905161000
2-etylhexylalkohol
5,5
5
2905169000
Ostatné
5,5
5
2905171000
1-dodekanol (laurylalkohol)
5,5
0
2905172000
1-hexadekanol (cetylalkohol)
5,5
0
2905173000
1-oktadekanol (stearylalkohol)
5,5
0
2905191000
Heptylalkoholy
5,5
0
2905192000
Nonylalkohol
5,5
0
2905193000
Izononylalkohol
3
0
2905194000
Pentanol (amylalkohol) a jeho izoméry
5,5
0
2905199010
3,3-dimetyl 2-butanol (pinakolylalkohol)
5
0
2905199020
2-propylheptanol
5
0
2905199030
Izodecylalkohol
3
0
2905199090
Ostatné
5
0
2905221000
Geraniol, citronelol, linalol, rodinol a nerol
5
0
2905229000
Ostatné
5
0
2905290000
Ostatné
5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 89
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2905310000
Etylénglykol (etándiol)
3
0
2905320000
Propylénglykol (1,2-propándiol)
5,5
5
2905391000
Bután-1,4-diol
5,5
0
2905392000
Neopentylglykol
5,5
5
2905399000
Ostatné
5,5
0
2905410000
2-etyl-2-(hydroxymetyl)-1,3-propándiol (trimetylolpropán)
5,5
0
2905420000
Pentaerytritol
5,5
0
2905430000
Manitol
8
0
2905440000
D-glucitol (sorbitol)
8
0
2905450000
Glycerol
8
3
2905490000
Ostatné
5,5
3
2905510000
Etchlórvynol (INN)
5,5
0
2905590000
Ostatné
5,5
0
2906110000
Mentol
8
0
2906120000
Cyklohexanol, metylcyklohexanoly a dimetylcyklohexanoly
5,5
0
2906131000
Steroly
5,5
0
2906132000
Inozitoly
5,5
0
2906191000
Borneol
5,5
0
2906192000
Terpineoly
5,5
0
2906199000
Ostatné
5,5
0
2906210000
Benzylalkohol
5,5
0
2906291000
Fenyletylalkohol
5,5
0
2906292000
Fenylpropylalkohol
5,5
0
2906293000
Cinnamylalkohol
5,5
0
2906299000
Ostatné
5,5
0
2907111000
Fenol
5,5
5
2907112000
Soli fenolu
5,5
0
2907121000
Krezoly
5,5
0
2907122000
Soli krezolov
5,5
0
2907131000
Oktylfenol
5,5
0
2907132000
Nonylfenol
5
0
2907139000
Ostatné
5,5
0
2907151000
Naftoly
5,5
0
2907152000
Soli naftolov
5,5
0
2907191000
Tymol
5,5
0
2907192000
Xylenoly a ich soli
5,5
0
2907199000
Ostatné
5,5
0
2907211000
Rezorcinol
5,5
0
2907212000
Soli rezorcinolu
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 90
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2907221000
Hydrochinón
5,5
0
2907222000
Soli hydrochinónu
5,5
0
2907231000
4,4'-izopropylidéndifenol (bisfenol A)
5,5
5
2907232000
Soli 4,4'-izopropylidéndifenolu (bisfenolu A)
5,5
5
2907291000
Katechol
5,5
0
2907299000
Ostatné
5,5
0
2908110000
Pentachlórfenol (ISO)
5
0
2908191000
Chlórofenoly, okrem pentachlórfenolu
5
0
2908192000
Tetrabrómbisfenol-A
5
0
2908193000
Tribrómfenol
5
0
2908199000
Ostatné
5
0
2908910000
Dinoseb (ISO) a jeho soli
5,5
0
2908991000
Kyseliny naftolsulfónové a ich soli
5,5
0
2908992000
Kyseliny fenolsulfónové
5,5
0
2908993000
Nitroderiváty a ich soli
5,5
0
2908994000
Nitrózoderiváty a ich soli
5,5
0
2908999000
Ostatné
5,5
0
2909110000
Dietyléter
5,5
0
2909191000
Bis(chlórmetyl)éter
5,5
0
2909192000
Metyl terciárny butyléter
5,5
0
2909199000
Ostatné
5,5
0
2909201000
Cineol
5,5
0
2909209000
Ostatné
5,5
0
2909301000
Anizol
5,5
0
2909302000
Anetol
5,5
0
2909303000
Difenyléter
5,5
0
2909304000
Ambretové pižmo
5,5
0
2909305000
Bis(pentabrómfenyl)éter
5,5
0
2909309010
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2909309090
Ostatné
5,5
0
2909410000
2,2′-oxydietanol (dietylénglykol, digol)
5,5
0
2909430000
Monobutylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu
5,5
0
2909441000
Monometylétery etylénglykolu alebo dietylénglykolu
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 91
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2909449000
Ostatné
5,5
0
2909491000
Trietylénglykol
5,5
0
2909499000
Ostatné
5,5
0
2909501000
Eugenol
5,5
0
2909502000
Izoeugenol
5,5
0
2909503000
Éteralkoholfenoly
5,5
0
2909509000
Ostatné
5,5
0
2909601000
Alkoholperoxidy
5,5
0
2909602000
Dikumylperoxid
5,5
0
2909603000
Metyletylketónperoxid
5,5
0
2909609000
Ostatné
5,5
0
2910100000
Oxirán (etylénoxid)
5
0
2910200000
Metyloxirán (propylénoxid)
5,5
5
2910300000
1-chlór-2,3-epoxypropán (epichlórhydrín)
5,5
5
2910400000
Dieldrín (ISO, INN)
5,5
0
2910900000
Ostatné
5,5
0
2911001010
Acetály
5,5
0
2911001020
Hemiacetály
5,5
0
2911009000
Ostatné
5,5
0
2912110000
Metanal (formaldehyd)
5,5
0
2912120000
Etanal (acetaldehyd)
5,5
0
2912191000
Citronelál
5,5
0
2912192000
Citral
5,5
0
2912193000
Butanal (butyraldehyde, normálny izomér)
5,5
0
2912199000
Ostatné
5,5
0
2912210000
Benzaldehyd
5,5
0
2912292000
Fenylacetaldehyd
5,5
0
2912293000
Cinnamaldehyd
5,5
0
2912294000
2-benzylidénheptanál
5,5
0
2912295000
3-p-kumenyl-2-metylpropanál
5,5
0
2912299000
Ostatné
5,5
0
2912301000
7-hydroxycitronelál
5,5
0
2912309000
Ostatné
5,5
0
2912410000
Vanilín (4-hydroxy-3-metoxybenzaldehyd)
5
0
2912420000
Etylvanilín (3-etoxy-4-hydroxybenzaldehyd)
5,5
0
2912491000
3,4,5-trimetoxybenzaldehyd
5,5
0
2912499000
Ostatné
5,5
0
2912501000
Trioxán
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 92
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2912502000
Paraldehyd
5,5
0
2912503000
Metaldehyd
5,5
0
2912509000
Ostatné
5,5
0
2912600000
Paraformaldehyd
5,5
0
2913000000
Halogén-, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty výrobkov položky 29,12
5,5
0
2914110000
Acetón
5,5
5
2914120000
Butanón (metyletylketón)
3
0
2914130000
4-metyl-2-pentanón (metylizobutylketón)
5,5
0
2914191000
3,3-dimetyl-2-butanón (pinakolon)
5,5
0
2914199000
Ostatné
5,5
0
2914210000
Gáfor
5
0
2914221000
Cyklohexanón
5
0
2914222000
Metylcyklohexanóny
5
0
2914231000
Ionóny
5
0
2914232000
Metylionóny
5
0
2914291000
3-metyl-2-(pent-2-enyl)cyklopent-2-enón
5
0
2914299000
Ostatné
5
0
2914310000
Fenylacetón (fenyl-2-propánón)
5,5
0
2914390000
Ostatné
5,5
0
2914401000
Diacetónalkohol (4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón)
5,5
0
2914409000
Ostatné
5,5
0
2914501000
Keto-fenoly
5,5
0
2914509000
Ostatné
5,5
0
2914610000
Antrachinón
5,5
0
2914691000
Deriváty antrachinónu
5,5
0
2914699010
Chinónalkoholy, chinónfenoly a chinónaldehydy
5,5
0
2914699090
Ostatné
5,5
0
2914701000
Ketónové pižmo
5
0
2914709010
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2914709090
Ostatné
5
0
2915110000
Kyselina mravčia
5,5
0
2915121000
Formiát vápenatý
5,5
0
2915122000
Formiát amónny
5,5
0
2915129000
Ostatné
5,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 93
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2915131000
Metylformiát
5,5
0
2915132000
2-etylhexyl-chlórformiát
5,5
0
2915139000
Ostatné
5,5
0
2915210000
Kyselina octová
5,5
0
2915240000
Acetanhydrid
5,5
0
2915291000
Octan vápenatý
5,5
0
2915292000
Octan sodný
5,5
0
2915293000
Octan kobaltnatý
5,5
0
2915299000
Ostatné
5,5
0
2915310000
Etylacetát
5,5
0
2915320000
Vinylacetát
5,5
0
2915331000
Na výrobu polovodičov
5,5
0
2915339000
Ostatné
5,5
0
2915360000
Dinosebacetát (ISO)
5,5
0
2915391000
Amylacetát
5,5
0
2915392000
Izoamylacetát
5,5
0
2915393000
Metylacetát
5,5
0
2915394000
Izobutylacetát
5,5
0
2915395000
2-etoxyetylacetát
5,5
0
2915399000
Ostatné
5,5
0
2915401000
Kyselina chlóroctová
5,5
0
2915409000
Ostatné
5,5
0
2915500000
Kyselina propánová, jej soli a estery
5,5
0
2915600000
Kyseliny butánové, kyseliny pentánové, ich soli a estery
5,5
0
2915701000
Kyselina palmitová, jej soli a estery
5,5
0
2915702010
Kyselina stearová
5,5
0
2915702020
Magnézium-stearát
5,5
0
2915702030
Plumbium-stearát
5,5
0
2915702040
Stearan zinočnatý
5,5
0
2915702050
Bárium-stearát
5,5
0
2915702060
Kadmium-stearát
5,5
0
2915702070
Kalcium-stearát
5,5
0
2915702080
Butylstearát
5,5
0
2915702090
Ostatné
5,5
0
2915901000
Neodekanoylchlorid a pivaloylchlorid
5,5
0
2915909010
Kyselina 2-etylhexánová
5,5
0
2915909090
Ostatné
5,5
3
2916111000
Kyselina akrylová
6,5
0
2916119000
Ostatné
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 94
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2916121000
Etylakrylát
6,5
0
2916122000
Metylakrylát
6,5
0
2916123000
Butylakrylát
6,5
0
2916124000
2-etylhexylakrylát
6,5
0
2916129000
Ostatné
6,5
0
2916131000
Kyselina metakrylová
6,5
5
2916139000
Ostatné
6,5
5
2916141000
Metylmetakrylát
6,5
5
2916149000
Ostatné
6,5
5
2916151000
Kyselina olejová, jej soli a estery
6,5
0
2916152000
Kyselina linolová, jej soli a estery
6,5
0
2916153000
Kyselina linolénová, jej soli a estery
6,5
0
2916190000
Ostatné
6,5
0
2916201000
Kyselina cyklohexánkarboxylová
6,5
0
2916202000
Kyselina cyklopentenyloctová
6,5
0
2916209010
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2916209090
Ostatné
6,5
0
2916311000
Kyselina benzoová
6,5
0
2916312000
Benzoát sodný
6,5
0
2916313000
Benzyl-benzoáty
6,5
0
2916319010
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2916319090
Ostatné
6,5
0
2916321000
Benzoylperoxid
6,5
0
2916322000
Benzoylchlorid
6,5
3
2916341000
Kyselina fenyloctová
6,5
0
2916342000
Soli kyseliny fenyloctovej
6,5
0
2916351000
Etylfenylacetát
6,5
0
2916352000
Izobutylfenylacetát
6,5
0
2916359000
Ostatné
6,5
0
2916360000
Binapakryl (ISO)
6,5
0
2916391000
Kyselina škoricová
6,5
0
2916399010
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2916399090
Ostatné
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 95
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2917111000
Kyselina šťaveľová
6,5
0
2917112000
Soli kyseliny šťaveľovej
6,5
0
2917113000
Estery kyseliny šťaveľovej
6,5
0
2917121000
Kyselina adipová
6,5
5
2917122000
Soli kyseliny adipovej
6,5
0
2917123010
Dioktyladipát
6,5
3
2917123090
Ostatné
6,5
3
2917131000
Kyselina azelaová, jej soli a estery
6,5
0
2917132000
Kyselina sebaková, jej soli a estery
6,5
0
2917140000
Anhydrid kyseliny maleínovej
6,5
0
2917191000
Kyselina maleínová
6,5
0
2917192000
Kyselina jantárová
6,5
0
2917193000
Sukcinát sodný
6,5
0
2917194000
Dietylmalonát
6,5
0
2917195000
Diizopropylmalonát
6,5
0
2917199000
Ostatné
6,5
0
2917200000
Cykloalkanické, cykloalkenické alebo cykloterpenické polykarboxylové kyseliny, ich anhydridy, halogenidy, peroxidy a peroxokyseliny a ich deriváty
6,5
0
2917321000
Di-2-etylhexyl ortoftalát
6,5
5
2917329000
Ostatné
6,5
3
2917331000
Dinonylortoftalát
6,5
0
2917332000
Didecylortoftaláty
6,5
0
2917341000
Diheptylortoftalát
6,5
0
2917342000
Diizodecilortoftalát
6,5
3
2917343000
Dibutylortoftaláty
8
0
2917349000
Ostatné
6,5
5
2917350000
Anhydrid kyseliny ftalovej
6,5
0
2917361000
Kyselina tereftalová
3
0
2917369000
Ostatné
6,5
0
2917370000
Dimetyltereftalát
6,5
0
2917391000
Kyselina izoftalová
6,5
3
2917392000
Trioktyl-benzén-1,2,4-trikarboxylát
6,5
0
2917393000
1,2-anhydrid kyseliny benzén-1,2,4,-trikarboxylovej
6,5
0
2917399000
Ostatné
6,5
0
2918111000
Kyselina mliečna
6,5
0
2918112000
Soli kyseliny mliečnej
6,5
0
2918113000
Estery kyseliny mliečnej
6,5
0
2918120000
Kyselina vínna
6,5
0
2918131000
Soli kyseliny vínnej
6,5
0
2918132000
Estery kyseliny vínnej
6,5
0
EU/KR/PRÍLOHA 2-A/sk 96
HSK 2007
Opis tovaru
Základná sadzba
Kategória postupného znižovania cla
Ochranné opatrenia
2918140000
Kyselina citrónová
8
0
2918151010
Citrát vápenatý
6,5
0
2918151090
Ostatné
6,5
0
2918152000
Estery kyseliny citrónovej
6,5
0
2918161000
Kyselina glukónová
6,5
0
2918162000
Soli kyseliny glukónovej
6,5
0
2918163000
Estery kyseliny glukónovej
6,5
0
2918180000
Chlórbenzilát (ISO)
6,5
0
2918191010
Kyselina jablčná
6,5
0
2918191090
Ostatné
6,5
0
2918192010
Soli kyseliny jablčnej
6,5
0
2918192090
Ostatné
6,5
0
2918193010
Estery kyseliny jablčnej
6,5
0
2918193020
Metylbenzilát
6,5
0
2918193090
Ostatné
6,5
0
2918194000
Kyselina 2-difenyl-2-hydroxyoctová (kyselina benzylová)
6,5
0
2918199000
Ostatné
6,5
0
2918211000
Kyselina salicylová
6,5
0
2918212010
Salicylát sodný
6,5
0
2918212090
Ostatné
6,5
0
2918221000
Kyselina o-acetylsalicylová
6,5
0
2918222000
Soli kyseliny o-acetylsalicylovej
6,5
0
2918223000
Estery kyseliny o-acetylsalicylovej
6,5
0
2918231010
Metylsalicylát
6,5
0
2918231020
Etylsalicylát
6,5
0
2918231090
Ostatné
6,5
0
2918232000
Soli ostatných esterov kyseliny salicylovej
6,5
0
2918291000
Kyselina β-oxynaftoová a jej soli
6,5
0
2918299010
Kyselina gálová
6,5
0
2918299020
Kyselina parahydroxy-naftoová
6,5
0
2918299030
Kyselina parahydroxy-benzoová
6,5
0
2918299040
Soli a estery kyseliny gálovej
6,5
0
2918299090
Ostatné
6,5
0
2918301000
Materiál na výrobu poľnohospodárskych chemikálií (registrovaný materiál podľa zákona o používaní poľnohospodárskych chemikálií „Agricultural Chemicals Management Act“)
2
0
2918309000
Ostatné
6,5
0
2918910000
2,4,5-T (kyselina 2,4,5-trichlórfenoxyoctová) (ISO), jej soli a estery
6,5
0